Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 162r, tekst 86

Vorig bladVolgend blad
  den achtersten maendach van septembre24  
     
  Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een   
  kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen   
4 daghen of nachten sinen lichame soude bliuen ghe-   
  heel toten doemsdaghe dats te wetene den xxviii dach28  
  van sporkele den xxviii dach van maerte ende den   
  eersten dach van oexste.   
     
8 Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wach-   
  tene van te vele tetene ende te drinckene datmen niet32  
  en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach   
  van oexste den eersten dach van decembre ende den xxviii   
12 sten dach van sporkele   
     
  Die hem doet laten den xviisten dach van maerte36  
  jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle   
  jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden   
     
16 Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den   
  vijfsten dach ten huutgane van dier maent jn deen40  
  van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer heb-   
  ben den curts.   
     
     
 Vorig bladVolgend blad