Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 161v, tekst 86

Vorig bladVolgend blad
  Van andren diuerschen daghen
vintmen ghescreuen
       [86]
   
     
     
  Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een   
4 mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen   
  vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt   
  yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats4  
  te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten   
8 maendach van oexste ende den achtersten dach van decem-   
  bre . ende die gansen vleesch heet binnen desen daghen   
  hi salder of steruen8  
     
  Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe   
12 hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere   
  was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust   
  was ende de derde alst sente andries was . Dats te we-12  
  tene den lesten vrindach van maerte den lesten vrin-   
16 dach van wedemaent ende den achtersten vrindach van   
  septembre.   
     
  Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint ghebo-16  
  ren het soude verberren of verdrincken of steruen hae-   
20 stegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse   
  si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet   
  men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen20  
  zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet   
24 begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maen-   
  dach van sporcle den achtersten maendach van meye.   
     
     
 Vorig bladVolgend blad