Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 110r, tekst 16 - 17e

Vorig bladVolgend blad
  Van eenen bonten houdeuare   
  Daer naer quam ic in een lant4  
  Daer ic eenen meester vant   
4 Die mi seide trecht ende tware   
  Welc een recht bont houdeuare ware   
  Een man die een schoen wijf heeft8  
  Ende by eer quader lodigghen leeft   
8 Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt   
  Stille of openbare of ouer luut   
  So dat ter kennessen comt jnt clare12  
  Dats een recht bont houdeuare   
     
     
  Prouerbien       [17a]   
     
  Diet niet en cost wat macht hem deeren   
  Dat goede ghesellen haer ghelt vertheeren   
     
     
     
  Vrient werdt langhe ghesocht       [17b]   
16 Selden vonden saen verwrocht   
     
     
     
  Hij es wijs ende wel ghemint       [17c]   
  Die alle dinc laet also hijt vint   
     
     
     
  Ramp ende scamp moet hem gheschien       [17d]   
20 Die argher segghen dan si sien   
  Het es den meneghen zeere ghepijnt   
  Dat de sonne jnt water schijnt   
     
     
     
  Ic quam ghegaen daer ic vant       [17e]   
24 Met crite ghescreuen an de want   
     
     
 Vorig bladVolgend blad