Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 117v, tekst 50 - 52, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Vander messen       [50]   
     
     
  Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert   
  dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sa-   
4 crament vanden outhare so verleent god den mensche   
  sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer4  
  doot . de oeghen vanden lichame worden verclaert . Also   
  langhe als een mensche siet thelich sacrament so en ver-   
8 cranct hi niet noch en oudt van ghedaenten . Alle sijn   
  screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden8  
  jnglen ende van gode gheloent . daensien vanden heleghen   
  sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die   
12 sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp   
  tghewijde12  
     
     
  Hier naer volghen v vterlike dinghen
ende teekene der rechter minnen.
       [51]
   
     
     
16 Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken   
  lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat   
  men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem   
  datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende4  
20 medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam   
  sy in de beieghentheden naer den exemple van job   
     
     
  Och heere wat de ghene verliest       [52]   
  Die den tijt voor deeuwicheit kiest   
     
     
 Vorig bladVolgend blad