Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 120r, tekst 55 - 56

Vorig bladVolgend blad
  ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden   
     
  Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren   
  te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen   
4 tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen68  
  es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghe-   
  lieuelic sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden   
  tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods   
     
8 Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere ver-72  
  claert dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal   
  de ghene die de wercken van ontfaermicheden ghedaen   
  sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want   
12 tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen76  
  onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken   
  van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere   
  versteken in de eeuweghe verdommenesse   
     
16 Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate80  
  dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort   
  ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghe-   
  screuen . hebt deerenesse ende ontfaermicheit vp huwe   
20 ziele ghi die gode ghenouchelic sijt84  
     
     
  Dit mach elc mensche segghen van hem seluen       [56]   
     
     
  Ic wille leuen maer ic moe steruen   
  Wes ic hebbe moet ic deruen   
24 Wille moet ic ouer gheuen   
  Doe ic wel so mach ic leuen4  
     
     
 Vorig bladVolgend blad