Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 120v, tekst 57

Vorig bladVolgend blad
  Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
deen jeghen dander te lesene deen redene ende dander
de broesche mensche
       [57]
   
     
4 Redene spreect eerst   
     
     
  Als men alle dinc wel ouersiet   
  Beghin ende hende ghemict[69] te samen   
  Soe en can ic tbegrip beuoelen niet   
8 Dan al een schijn van groter blamen4  
  De weerelt vul doernen ende braemen   
  Ende caritate gheleit vpt velt   
  Voorwaer wi[70] moghen ons wel schamen   
12 Die hier als menschen sijn ghetelt8  
  Ende metter doot sijn haest gheuelt[71]   
  Van hem die hemel maecte ende helle   
  Sich omme vreeseloes gheselle   
     
     
16 De weerelike parsoen   
     
     
  Dat en doe ic niet hets noch te vrouch12  
  Die mi dat riet die hebbe ondanc   
  Die jonchede moet hebben haer gheuouch   
20 Wie lief of leet eist cort of lanc   
  Maer als de natuere valt so cranc16  
  So eist van ommesiene tijt   
  Niet eer door vreese noch door bedwanc   
24 So en houdic mi voor ghecastijt   
  Het es so lanc eer juecht ghelijt20  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad