Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 128v, tekst 66 - 67

Vorig bladVolgend blad
  Ic mijn lief ende mijn lief my116  
     
  Ic biddem die gods minne draghen   
  Datsi haren boemgaert dickent ommgaen   
4 Ende dat sijt gode met herten claghen   
  Ne vinden sine niet aldus ghedaen120  
     
     
  Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
sandt eenen rudder vp dbeleet van eenen huuse
       [67]
   
     
     
8 An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere   
  van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt   
  mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene   
  ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich4  
12 daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al   
  eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontue-   
  ren ende onder fortunen . Niet men ne esmen niet   
  schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene8  
     
16 Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten   
  euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic   
  te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet   
  van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallen-12  
20 den huuse . wat es roukeloesheit van regemente van   
  huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase   
  disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch   
  niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men16  
24 bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad