Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 129r, tekst 67

Vorig bladVolgend blad
  Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state   
  dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies   
  sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghe-20  
4 daen om sijn vriende es redelic . Coste ghedaen om sotte   
  milde es verloren   
     
     
  Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten   
  want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen24  
     
8 Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lec-   
  ker spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen   
  souden sy haren aert laten of veranderen voor haer   
  doot . de gulsicheit des menschen onreine ende roucke-28  
12 loes es vortheit ende verdwijntheit . de ghulsegheit   
  vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes   
     
  Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert   
  welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat32  
16 ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit   
  vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de   
  borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic   
  connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne36  
20 moechdi niet wel ghewijsen   
     
  Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van   
  aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic   
  leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn40  
24 rijcheden maer al wachtende die om andre want   
     
     
 Vorig bladVolgend blad