Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 130r, tekst 67

Vorig bladVolgend blad
  Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere   
   te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghe-   
  buers studeert meer te ghelieuene met duechden dan68  
4 met cleedinghen.   
     
  Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es   
  ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghe-   
  nen die hem seluen presenteert. Met spraken sijn ve-72  
8 le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst   
  in v presentie   
     
  Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem   
  te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient76  
12 aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te   
  doene want van quader toecomst van rade volcht   
  vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne   
  volght te hebbene lof of danc80  
     
16 Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs   
  so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc   
  de jongleur quaet segghende draeght den moet ende be-   
  gheerte van manslachte84  
     
20 Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet   
  want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape   
  van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant   
  den cnape die flateert veriaecht maer den cnape die88  
24 hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad