Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 131r, tekst 67

Vorig bladVolgend blad
  Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede   
     
  Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v   
  niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet   
4 en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auen-116  
  thueren maer lettel beclagher hem of de ghene die   
  houden regle van leuene . lettel machmen te gader   
  voughen neerensticheit ende mesual maer qualiker   
8 soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit120  
  de traghe die verbeit de hulpe van gode die hem ghe-   
  biedt te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit   
  vanden costen ter zwaerheit vander winninghen   
     
12 Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen124  
  sone wildi testament maken so betaelt teerst v die-   
  naers ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen   
  persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer   
16 ziele minnen wildi maken testament so doet voor v128  
  ziecheit   
     
  De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat   
  si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue   
20 verdeelen . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat132  
  si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst   
  dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en   
  si vp den anderen   
     
24 De moeder ter auontueren begheert te herhuwene136  
     
     
 Vorig bladVolgend blad