Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 131v, tekst 67 - 68, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert   
  te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al ver-   
  teert sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke   
4 den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit140  
     
     
  Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
weerdeghen joncheere gheheeten jan van hulst an
herpercheualen vanden noquerstocque priestre te
gheeroudsberghe.
       [68]
   
     
     
  Percheuael broeder lieue gheselle   
  Bi sinte jacob van compestelle   
  Ic vinde de weerelt sulc van ghequelle   
12 Soe maect mi varinc al in ghestelle4  
     
  Die van vrienden begheert verlaet   
  Claghe dat hem nauwe staet   
  Doe dat si der ghelike sien   
16 Si sullen stappans van di vlien8  
     
  En rade niet dat liede claghen   
  Men macher vriende met veriaghen   
  Vraecht eenighe die in lijden sijn   
20 Secht hijt oec niet verwitet mi12  
     
  Als de waghene effene gaet   
  Sit vp dat es der weerelt staet of raet   
  Maer helty teenegher sijden yet   
     
     
 Vorig bladVolgend blad