Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 133v, tekst 69

Vorig bladVolgend blad
  toter tijt dat so te hemel voer24  
  Item alsmen de voorseide helichdome toecht . de vorseide   
  xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende   
4 viiic carinen afflaets   
  Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die28  
  sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht ghe-   
  uende te slutene ende te onslutene   
8 Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men   
  met gheeft drincken groten lieden32  
  Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten an-   
  sichte ende biechten haer sonden   
     
12 Tonser vrouwen taken   
     
  Daer toechtmen onser vrouwen himde . jtem josephs36  
  cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de   
  crebbe daer mede gheleit   
16 Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen   
  heere doe hi an tcruce ghedaen was40  
  Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf   
  Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was   
20 Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen   
  sonden ten tijt voorscreuen gheduerende44  
     
  Te sente cornillis   
     
  Daer toechtmen drie cleedere deerste daer met dat onse   
24 heere sinen jongheren haer voete met droechde vp   
  den witten donderdach48  
     
     
 Vorig bladVolgend blad