Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 135r, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben4  
  berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende   
  in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der   
4 hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene   
  men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene8  
  ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem   
  pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want   
8 vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdincke-   
  ne haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect12  
  van vii dootsonden . Te wetene houerdicheit nidicheit   
  gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit   
12 men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste   
     
  Van houerden16  
     
  Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen   
  om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende   
16 possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc   
  schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde20  
  of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of   
  deuotie   
     
20 Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt   
  om eenich ghebrec van dat voorseit es24  
     
  Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander   
  weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter   
24 dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer   
  dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheue-28  
  ne   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad