Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 135v, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  Of ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende   
  ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue   
  ende van religione want daer of commen onghelouicheden32  
4 touerien ende sotte gheloeuen   
     
  Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende   
  om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt   
  om datmen v houden soude voor oetmoedich ende deuoet36  
     
8 Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van   
  dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi ye-   
  ment bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi   
  de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen40  
     
12 Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich spe-   
  cialic huwen vaders weerlic ende gheestelic   
     
  Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of   
  van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat44  
16 ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van   
  gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen   
     
  Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden   
  segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde48  
20 doen doen hemlieden de schult daer of gheuende.   
     
  Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi ver-   
  waten hebt gheweest . ofte dat ghi ghewandelt hebt   
     
     
 Vorig bladVolgend blad