Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 137r, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen   
  gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins96  
     
  Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by   
4 gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbe-   
  ne   
  Of ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre100  
  ofte maghe   
     
8 Van vrecheden   
     
  Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of   
  sonder sijn weten104  
     
  Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken   
12 goede   
  Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet   
  so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen108  
  niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen   
16 andren   
  Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode   
  ende te sinen dienste112  
     
  Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffe-   
20 lic verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe   
     
  Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers   
  of werclieden116  
  Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat   
24 manieren   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad