Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 138r, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in140  
  ander saken om de liede te becoerne in sonden   
     
  Van traecheden   
     
4 Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene   
  v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe ver-144  
  bonden ende ghehouden waert   
     
  Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of le-   
8 dicheden hebt ghelaten te hoorne den dienst vander   
  kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten148  
     
  Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike   
  daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van y-   
12 delheden ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia-   
  lic belettende den dienst vander kercken met clappene152  
     
  Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te   
  langhe te bedde te sine   
     
16 Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de   
  doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi156  
  v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet   
  ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene   
20 de ghene die ghi in v beleet hebt   
     
  Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden160  
  wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene   
  ende te biechtene   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad