Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 138v, tekst 73

Vorig bladVolgend blad
  Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in   
  wat saken164  
  Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenan-   
4 cien vander kercken ghelijc theleghe sacrament vanden   
  outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte   
  biechte ontfaen hebt168  
     
  Van oncuuscheden   
     
8 Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden   
  vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen   
     
  Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vu-172  
  len spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt   
12 beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake   
  niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene ghe-   
  schuwet maer hebt die begheert ende ghedoecht176  
     
  Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedre-   
16 ghen consent der sonden van oncuuscheden ende haddet   
  ghedaen haddi gheconnen of ghedorret   
     
  Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of180  
  onheerelike streekinghe vp v schamelheden tot den   
20 vulcommene vander vulheit vleesscheliker ghenouchten   
  ende in wat manieren   
     
  Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre184  
  by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene   
24 ofte bi vulen beelden of ghescriften   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad