Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 139v, tekst 73 - 74

Vorig bladVolgend blad
  Van ghulsicheit[84]208  
     
  Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden   
  ter kercken sonder cause redelike of excusatie van   
4 siecheden of ander crancheden   
     
  Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheual-212  
  len hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in   
  ghescille of in ziecheden van huwen lichame   
     
8 Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert   
  te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe216  
     
  Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by   
  te[85] vele te verteerne met hetene ende met drinckene   
     
     
12 Hier volghen eenighe notablen verclaerse
om te bat te verstaene hoe de biechte es schul-
dich ghedaen te sine
       [74]
   
     
     
  Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent   
16 voorscreuen vanden voorseiden vii doet sonden soe   
  machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in   
  de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken4  
  van ontfaermicheden ende jn de xii articlen vanden   
20 kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens   
  daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen   
  ende adiousteren wilde8  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad