Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 140r, tekst 74

Vorig bladVolgend blad
  Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen re-   
  ghelen ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen . ende   
  alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament   
4 ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende12  
  alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die   
  macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer   
  peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer   
8 den staet vanden persoene ten viere principalen feesten16  
  vanden jare of alle maende of alle weke . of telken   
  messe daghe   
     
  Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openba-   
12 re plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te20  
  dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene   
  vander heimelicheden te makene quade teekene ende   
  quade wercke vp decsele van deuotien ende dat de biecht   
16 heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die24  
  hem biecht.   
     
  Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden   
  welken een simpel priester niet en mach absolueren   
20 hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat28  
  hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer   
     
  In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden   
  dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester   
24 in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats onghe-32  
  loeuicheden ende andre sonden by den welken datmen te   
     
     
 Vorig bladVolgend blad