Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 140v, tekst 74, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten   
  Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet   
  openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht36  
4 by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre   
  vrouwen van religioene of van sinen gheslachte spe-   
  cialec tot den vierden grade . jtem belofte breken . jtem   
  quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem40  
8 de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit je-   
  ghen natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen   
  sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene   
  van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame44  
12 dan natuere gheordeneert heeft of met andren cre-   
  atueren dan met menschen de welke sonden sijn qua-   
  der ende vreeseliker dan vleesch te etene vp den goeden   
  vrindach daer omme moet men hem daer af biechten48  
16 neerstelic ende claerlic vp de peyne van verdommenessen   
     
  Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schul-   
  dich wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer   
  sijn macht52  
20 Item esmen schuldich den biechtheere te andwoorde-   
  ne de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer-   
  ne of te excuseerne   
     
  Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het56  
24 ne ware datmen anders niet en conste vertrecken   
  sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteer-   
  ne by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad