Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 141r, tekst 74, afbeelding

Vorig bladVolgend blad
  Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan60  
  de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem   
  biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht   
4 heeft ende biechten hem vanden andren sonden   
     
  Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane64  
  men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich   
  te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de   
8 biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren   
  ende jn gheuen68  
     
  Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen   
  ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe   
12 belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden   
  rade van sinen prelate of van den ghenen dies van72  
  hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters   
     
  Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden   
16 men es schuldich te biechtene de principale ende hoe   
  menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van76  
  specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen   
  x vrancken eenen aermen man die last hadde van   
20 wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men   
  seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet80  
  ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele   
  als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghe-   
24 dincken mach sonder te vertreckene dinghen die niet   
  en dienen ter zwaerheit vanden sonden.84  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad