Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 141v, tekst 74

Vorig bladVolgend blad
  Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost   
  weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen   
  niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor   
4 doen en wilt naer datmen vermach ofte datmen niet88  
  laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden   
  wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet   
  min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy   
8 moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden92  
     
  Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende   
  soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mes-   
  daden van andren specialic van jonghen kindren so-   
12 nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi ghe-96  
  selschepe daer af esmen sculdich special berouwen te heb-   
  bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe   
  met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi brin-   
16 ghen te goeden weghe ende gherechter leeringhe100  
  ende daer in leit haer principael penitentie   
     
  Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te her-   
  dinckene sijn sonden eist datmen niet en can ghe-   
20 hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne104  
  sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by   
  expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels   
  memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af   
24 te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat108  
  quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende   
  lastelic   
     
     
 Vorig bladVolgend blad