Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 142v, tekst 76

Vorig bladVolgend blad
  de welke verrees vander doot als vp den dach van heden8  
  clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal com-   
  men ten vtersten ordeelen doemen leuende . ende doode   
4 die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat   
  ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt12  
  pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende   
  deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ont-   
8 faen weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou-   
  denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen16  
  sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen   
  heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde   
12 hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede   
  vanden quade ende dat quade van den goeden ende sijn20  
  si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht   
  te sine van al haren doot sonden naer haerlieder   
16 macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hate-   
  ne ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende24  
  verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlie-   
  den hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe-   
20 den vergheffenesse allen anderen menschen die sy   
  moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op28  
  datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille   
  ende vaste meeninghe dat si hemlieden vergheffe-   
24 nesse bidden in toecommende tijden vp dat sise connen   
  vinden ende es eenich persoen die si in de sententie32  
  vanden banne die en comme niet om sijn behoude-   
  nesse te ontfane want hi ne es niet in state van   
28 gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer   
     
     
 Vorig bladVolgend blad