Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 143r, tekst 76

Vorig bladVolgend blad
  omme verbiedic hem de tafele ons heeren36  
     
  Item so verbiedic vp de sententie van verwatenessen   
  dat niement van wat state hi es hi en ware mijn   
4 prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese   
  kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of an-40  
  dersins dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte   
  van sinen ouersten . jtem verbiedic allen minen   
8 prochianen vp de sententie van verwatenesse dat   
  niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kerc-44  
  ken sonder van mi orlof te hebbene want een ye-   
  ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken   
12 dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape   
  ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter48  
  es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn   
  groote vreese eldre tontfane want die onsen heere[88] ontfinghe   
16 van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden   
  si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe52  
     
  Item so ghebiedic vp de sententie van verwatenessen   
  dat niement en ontfa onse heere[89] in dese kercke ofte prochie   
20 en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de   
  ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements56  
  dies macht heeft van dit te doene   
     
  Item verbiedic vp de sententie van verwatenesse dat nie-   
24 ment van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren   
  vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte60  
     
     
 Vorig bladVolgend blad