Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 144r, tekst 76

Vorig bladVolgend blad
  verlatenesse van den daghelixen sonden ende om tie   
  minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient   
  ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene   
4 vp den dach van heden in de kercke een ghemeene88  
  absolutie   
     
  Maer niement en es hem schuldich te betrouwene   
  dat met deser ghemeender biechte wert verlaten eeni-   
8 ghe dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken92  
  en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht   
  met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen   
  hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch[91]   
12 ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment96  
  doen soude moghen   
     
  Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane hu-   
  wen behouder om viere saken   
     
16 Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer100  
  toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vaste-   
  nen ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich   
  te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen   
     
20 De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse104  
  verlossenesse vanden welken de heleghe kercke vp den   
  dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake   
  es v schuldich te beroerne te deuotien   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad