Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 144v, tekst 76 - 77

Vorig bladVolgend blad
  De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den108  
  dach van heden verrees vander doot ende dat met te ont-   
  fane sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament   
4 ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus   
     
  De vierste sake es om dat sacrament vanden outare112  
  was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen   
  daghe   
8 Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende   
  suldy segghen naer mi.116  
     
  Ic biechte nu in gode   
     
  Ende seitmen dan   
12 de naer biechte   
     
     
  Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
maect jnt jaer xiiiic ende xii om wel ende salechlic te
steruene bi meester janne jaersoen Canseillier ton-
ser vrouwen kercke te paris ghetranslateert in dietsche
jnt jaer xiiiic ende xxxi.
       [77]
   
     
     
  Eist dat de warachteghe vrienden van eenen zieken   
  doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijde-   
20 lic leuen ofte ghesonde de welke henden moet . god ende   
  minne of caritate begheeren ende versoucken dat si4  
  sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheeste-   
  lic leuen ende eewelic duerich want te deser vterster   
     
     
 Vorig bladVolgend blad