Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 145r, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  noet sietmen[92] wie es warachtich vrient ende ne gheen   
  werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende8  
  profiteliker . het es dicwile van meerder verdienten   
4 dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst   
  ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch   
  vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert12  
  een zeere curte maniere om te vermanene sonder-   
8 like de ghuene die sijn jnt article van harer doot   
  ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te   
  leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen16  
  partien dats te wetene vermaninghe vraghinghe   
12 bedinghen wachtinghen of voorsienicheden   
     
  Deerste partie hout vier vermaninghen   
     
  Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van20  
  onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince   
16 hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde wee-   
  relt niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene   
  maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende24  
  glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te   
20 schuwene de vreeselike pinen vander hellen   
     
  Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft ken-   
  nesse te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet28  
  steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel   
24 te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keer-   
  nee met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees-   
     
     
 Vorig bladVolgend blad