Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 145v, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  schene vergheffenesse32  
     
  Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen   
  om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt   
4 ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane   
  de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder36  
  ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine   
  moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie   
8 van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen   
  sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese40  
  weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine   
  ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat   
12 ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende   
  berouwenesse ghi selt maken van nootsaken duecht44  
  ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker   
  gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaem-   
16 heden so mochti vallen in de eeweghe verdomnesse   
     
  Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit48  
  want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen   
  toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt   
20 de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike din-   
  ghen v niet en sullen trecken hute der hellen vp52  
  dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es mach-   
  tich rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene   
24 sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst   
  dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt56  
  allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere   
     
     
 Vorig bladVolgend blad