Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 146v, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  Verandworde jayc   
     
  Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter ee-   
  ren van dien heere vanden welken ghi ontbeit vergheffe-   
4 nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct ver-84  
  gheffenesse ende oec heeschti vergheffenesse van allen   
  menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woor-   
  den of met daden   
8 Verandworde jayc88  
     
  Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede   
  dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer   
  in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal   
12 connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi ver-92  
  loechent v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch   
  ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse   
  van gode ende den menschen   
16 Verandwoorde jayc96  
     
  De derde partie es van bedinghen   
     
  Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder   
  herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande   
20 vader van ontfaermicheden ontfaeremt van vuwer100  
  armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot   
  heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse   
  niet en si ghenomen verslondt vanden honden vander   
24 hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht*104  
     
     
 Vorig bladVolgend blad