Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 147r, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  van huwer salegher passien mijn warachtich be-   
  houder ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van   
  huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne   
4 wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken108  
  jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder   
  verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende   
  duchte van huwer passien met der welker ghi hebt   
8 gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi112  
  mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi   
  ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals   
  niet zijn te nauwere   
     
12 Secht onser vrouwen116  
     
  Coninghinne vanden hemele ende moeder van ont-   
  faermicheden ende toeuerlaet der sondaren vermaent   
  mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om   
16 huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen120  
  ende mi ontfaen jn gratien.   
     
  Secht den jnghelen   
     
  Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot   
20 ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonder-124  
  linghe ghi mijn goet jnghel ende wachte   
     
  Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende   
  santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine   
24 deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie128  
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad