Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 147v, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt   
  betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet   
  in deser vterster noot want het es tijt ende huere van   
4 mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere132  
  sijt te mijnder hulpen.   
     
  De vierde partie oudt x voorsienicheden   
     
  Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste   
8 sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy136  
  hem geuraecht of hijt wilt   
     
  Item waert also dat in die vraghinghe voergheseit   
  men vername met sinen andwoordene eenich beletsel   
12 men esser schuldich toe te soukene bequamelike re-140  
  medie ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode   
  of met te doene den zieken hem biechten of metten   
  sacramente vanden outare of met den olysele of met   
16 te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi ver-144  
  antwoort met herten ghuent datmen hem vraecht   
  van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende   
  dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet   
20 kersten es schuldich te steruene.148  
     
  Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille   
  stellen ter ordinantien vander helegher kercke om   
  daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad