Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 148r, tekst 77

Vorig bladVolgend blad
  Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal152  
  voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien   
  daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine   
4 deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zie-   
  ken hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee-156  
  nighe van desen leeringhen   
     
  Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake   
8 maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen mo-   
  ghen ghebruken ende besegghen vanden voorseiden160  
  vraghinghen ende bedinghen ende dat hi verandworde   
  met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghe-   
12 nouch sijn   
     
  Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce164  
  ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi   
  meest deuotien in hadde in sine ghesonde   
     
16 Item vp datmen moet corten tghuent dat es voorseit   
  so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe168  
  de ghuene die toe behoort jhesus cristus[93]   
     
  Item datmen sette ten minsten datmen moghe   
20 voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike   
  vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden172  
  sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om   
  de behoudenesse van den zieken vp datment in   
24 ander manieren niet doen en mach.   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad