Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 152v, tekst 79

Vorig bladVolgend blad
  Omme my te lossene vter noet164  
  Soe hebbic dan meere recht   
  Den heere te minnene dan den knecht   
4 Dat doe ic dusentich waruen mee   
  Des moetic doeghen menich wee168  
  Want ic te broken hebbe dat recht   
  Ende dickent ghemint mee den knecht   
8 Dan den heere der schoenre minnen   
  Hoe sal ic dit vernoy verwinnen172  
  Ende mine scade die es so groot   
  Ay en es so jammerlike doot   
12 Ic en wilse daer omme lijden   
  Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden176  
  Ay of mijn herte ware een aet   
  Ende al mijn bloet ware moraet   
16 Ende ic voeden moeste daer mede   
  Die mi die caritate dede180  
  Dat hi van hemelrike quam   
  Ende mine menscheit ane nam   
20 Ende ghedoechde menich leit   
  Als ic te voren hebbe gheseit184  
  Ende die jammerlike doot   
  Brac sijn herte mijn rouwe es groot   
24 O wy dat ic noyt sonde dede   
  Daer ic hem verwrochte mede188  
  Dats mi de pijnlicste dach   
  Die jc ye met oeghen sach.   
     
     
 Vorig bladVolgend blad