Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 155r, tekst 80

Vorig bladVolgend blad
  Dat god ons heere jnder natueren92  
  Nie ghesciep meer soeticheit   
  Dan in een wiuelike figuere   
4 Die haer hout vlecken puere   
  Daer jn leit alle bequamelicheit96  
     
  De vijfste lettre naer dat wi lesen   
  Es een eene f ende in haer wesen   
8 Bediet ons felicitas   
  Dat woort mach wel sijn ghepresen100  
  Het comt vut goeder aert gheresen   
  Hets salicheit naer dat ic las   
12 En es gheene salegher dinc   
  Inder weerelt omme rinc104  
  Dan een wijf vut goeder aert   
  Want de hemelsche coninc   
16 In een wijf natuere ontfinc   
  Na dat ons de scrifture verclaert108  
  Die edele wiuelike minne ontsaecte   
  Also ysaias voersmaecte   
20 Vte des vaders herte i goddelic woort   
  Die afgrondeloese wel gheraecte112  
  Marie die therte gods duer aecte   
  Ende bleef in gode met hem begord   
24 Hier omme so willic minnen meest   
  Want natuere dat in haer heescht116  
  Een reine wijf daer duecht was jnne   
  Dats de aldre soetste keest   
     
     
 Vorig bladVolgend blad