Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 157r, tekst 81

Vorig bladVolgend blad
  Den mensche doe hi mensche kinde80  
  Hi hadde te voren eene maniere   
  Dat men ons leest van eenen diere   
4 Ende es gheheeten vnicoren   
  Wat diere so hem comt te voren84  
  Het blijft doot dat hem ghenaect   
  Maer dat dier es so ghemaect   
8 Datment met i maghet veet   
  Die alder edelste diemen weet88  
  Teerst dat dadt dier de maghet siet   
  Sone wilt langher letten niet   
12 Het knielt het slaept in haren schoot   
  Dus so slaet die jagher doot92  
  Aldus blijft vnicoren gheuaen   
  Dese exemple doet ons verstaen   
16 Eer ons heere van marien wart gheboren   
  Dat hi was gheheeten vnicoren96  
  So vreeselic ende so wreet   
  Ende van wraken so ghereet   
20 Wanneer dat de mensche sonde dede   
  Wrac hijt stappans vp de stede100  
  Maer doe hi marien sach   
  Ende de duecht die jn haer lach   
24 Ende hare grote vulmaecthede   
  Ende marien zuuerhede104  
  Sone consti niet langher ghesparen   
  Hine quam in eerterike gheuaren   
28 Ende ontfinc menschelichede an hare   
     
     
 Vorig bladVolgend blad