Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 160v, tekst 83 - 84

Vorig bladVolgend blad
  Ende daer na cout dit vindi waer   
  Om datsi bider water sijn moet   
  Te desen bedie vray ende goet84  
4 Es die melancolin by rechter schout   
  Als ons scriftuere te wetene doet   
  Eerst warf droeghe ende anderwerf cout   
  Siere ghesonden dickent onghewout88  
8 Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe   
  Ypocrijt ende een bedrieghere stout   
  Sijn kiste te vullen wert hi niet moe   
  Dickent hine weet wat noe hoe92  
12 Hi es magher ende seere bleec   
  Vrec peinsende ende drouue van moe   
  In gods dienste es hi weec   
  Om tijdelic goet es hi niet leec96  
16 Der minnen spel hem niet en behaecht   
  Want droechte noch coelte dit verschee ic   
  Gheen begheerte daer toe en draecht   
  Dits sijn natuere wie daer na vraecht100  
     
     
20 Die verboden daghe vanden jare       [84]   
     
     
  De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle   
  de quade daghe ende die vreeselixste die jnt jaer sijn   
  maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich   
24 van desen daghen dat niet langhe en soude moghen4  
  leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine   
  soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut   
     
     
 Vorig bladVolgend blad