Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 175v, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  Daerwaert voer hi al te hant   
  Ende wart daer tweewarf verwonnen   
  So dat hi cume es ontronnen   
4 Doe vant hi in sinen raet264  
  Dat hi den torre die noch staet   
  Buten boenen maken dede   
  Daer hi jn verwinterde mede   
8 Doe voer hi weder derde warf268  
  So dat hi bertaengen verwarf   
  Ende vinc den coninc cassibiliaen   
  Ende dwanckene an rome saen   
     
12 In desen horloghe in desen werre272  
  Worden de romeine erre   
  Dat hi merrede bouen v jaren   
  Want het costume was te waren   
16 Ende ontseiden hem de keere276  
  Hier omme wart gram de heere   
  Ende trac weder te rome waert   
  Pompee die liet onbewaert   
20 De stad ende vlo ter seluer vren280  
  In grieken onder de senatueren   
  Ende julius volghde hem naer   
  Pompee verwan hi daer   
24 Die meer volcx hadde vele dan hi284  
  In egipten so vlouwen si   
  Daer pompee wart verraden   
  Ende onthoeft sonder ghenaden   
     
     
 Vorig bladVolgend blad