Het Geraardsbergse handschrift

Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Folium 178r, tekst 89

Vorig bladVolgend blad
  So wel dat someghe willen leeren   
  Dat hi verrees van dode te liue   
  Met jhesum cristum daer ic af scriue   
4 Hi starf naer troien ouer ware396  
  By na wel driehondert jare   
  Dats viiic ende xxx jaer te voren   
  Eer jhesus cristus was gheboren   
     
8 Iudas machabeus   
     
     
  Den derden rudder willic prisen400  
  Die weerdich was in alre wijsen   
  Dat was machabeus judas   
12 Wel weetmen dat hi vrome was   
  In sine jaren in sine tijden404  
  Altoes als hi was in striden   
  Riep hi emmer hulpe an gode   
16 Ende god troestene in sine node   
  Menichwaruen dats waerheit bloot408  
  Eens lach hem an met vreesen groot   
     
  Van anthiochen epiphane   
20 De lach hem met orloghen ane   
  Ende sende in jherusalem412  
  Nichanorre ende met hem   
  Volcx so vter maten vele   
24 Dat het ghinc al vten spele   
  Omme judase selue tontliuene416  
  Ende die gods wet te verdriuene   
  Ende den tempel te destrueerne   
     
     
     
 Vorig bladVolgend blad