Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ydel (1)73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
ydele (2)47.11: Ydele redenen buten maten
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
ydelen (2)67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
77.179: dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
ydelheden (2)73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
73.150: daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden
yden (1)89.648: Doutste van sente yden sonen
ye (3)76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
79.190: Die jc ye met oeghen sach.
89.174: Datter ye coninc quam dan hi
yeghelic (1)77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
yegheliken (1)77.187: so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat
yemen (3)73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
yemene (8)73.73: tgoede van yemene met quaden woorden van hem
73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
73.139: Of ghi yemene hebt doen verzweeren
73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
yement (7)55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
79.63: My wondert seere dat yement leuet
79.139: Hy minde my meer dan yement doet
82.16: Hoe mochte yement tseer ghelaten
86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
yements (1)76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
yersche (1)89.496: De yersche dwanc hi ende de scotten
yet (10)04.10: Of hi minen name mach weten yet
14.9: Hem mach selden yet ontdieren
23.17: Waer si yet ghebrect van desen
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
68.15: Maer helty teenegher sijden yet
73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
89.594: Eenen sinen neue yet constantijn
yle (1)89.571: Eenen camp in eene yle
yma (1)44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
ymage (1)77.165: ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
ynderne (1)73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
yoetmoedicheit (1)15.27: Yoetmoedicheit licht onder voet
ypere (1)13.3: Kindre van ypere
ypocrijt (1)83.90: Ypocrijt ende een bedrieghere stout
ypocrisien (1)73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
ysaias (1)80.110: Also ysaias voersmaecte
yser (1)69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
ystorie (1)89.2: Rime fauelen ende vraye ystorie
ytalen (1)89.138: Hi wan ytalen grieken ende affrique

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z