Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

rade (10)67.78: doene want van quader toecomst van rade volcht
67.79: vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne
68.9: En rade niet dat liede claghen
74.72: rade van sinen prelate of van den ghenen dies van
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
79.196: Ende wercken voort by haren rade
89.51: So gherechtich so wijs van rade
89.309: Te rome daer hi stont te rade
89.547: Die biden rade der senatueren
89.604: In hoeghen rade ende in ghetrouwen
raden (1)80.67: Salich wijf volcht minen raden
radic (1)58.33: Daer by radic elcken man
radich (1)81.31: Ende so na radich in alder maniere
radigose (1)22.45: Van daer te radigose vii milen
raepheters (1)13.16: Raepheters van waes
raepsaet (2)87.132: Dat raepsaet sietmen schoene staen
87.169: Ende dat raepsaet beghint te ripen
raet (9)14.44: Den samecoeper sonder loesen raet
55.10: raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
68.14: Sit vp dat es der weerelt staet of raet
68.33: Hi claechde den hont ende sochte raet
73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
79.17: Soe es die mi mach gheuen raet
79.110: Ieghen der minnen raet te doene
89.264: Doe vant hi in sinen raet
raimont (1)67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
ramp (1)17d.1: Ramp ende scamp moet hem gheschien
ran (1)89.709: Datmen ten carteelen in ran
rapene (1)87.220: Om vanden corene te rapene mede
rarius (1)28.1: Colera mens mota rarius desentia perfert
raro (2)14.2: De raro contingentibus
14.88: Raro contingentia
ratte (1)60.1: Ware wolf ratte mus duuel doet
raymonde (1)26.1: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
recedet (1)47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
recessit (1)45.6: sic vi compressit quam salua puella recessit
recht (17)14.11: Bedijt selden dats sijn recht
15.20: Recht wert dicwile qualic ghemeten
15.22: So eer hem recht ghebueren mach
16.7: Welc een recht bont houdeuare ware
16.13: Dats een recht bont houdeuare
53.15: De juuste verwaert elcken sijn recht datmen
57.37: Recht als een niet eer min dan mee
58.3: Recht eenen hopper hoeys ghelike
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
79.57: Dat icse prise dats wel recht
79.60: Hets wel recht datmense heere
79.67: So mach den cruepel maken recht
79.84: Hets wel recht datmen haer wike
79.165: Soe hebbic dan meere recht
79.169: Want ic te broken hebbe dat recht
89.321: Eist wel recht dat icse nome
89.569: Die daer ontfinc troemsche recht
rechte (11)62.3: Te rechte eert mense in allen houen
66.36: Met rechte droughe hi dat palme rijs
66.90: Dinct mi dat hier van rechte vp gheet
67.102: wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
79.75: Met rechte segghic der minnen lof
79.108: Met groten rechte machic wel carmen
79.148: Ic mochte verteeren met rechte bedy
81.21: Met rechte mochte hi wesen blide
81.24: Met rechte souden wy hebben spoet
rechten (4)53.7: Iusticie doet stellen in rechten state
67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
89.297: Den rechten wech te rome waert
rechter (4)14.27: Ende een rechter es oec mede
51 opschrift: Hier naer volghen v vterlike dinghen
80.6: Houti in rechter reynicheit
83.85: Es die melancolin by rechter schout
rechtere (1)81.41: Wanneer hi voor den rechtere steet
rechters (1)12.5: Rechters die lieghen leeren
rechti (1)81.110: Te voren rechti al te zeere
rechtren (1)69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
rechtuerdicheit (1)15.19: Rechtuerdicheit wert zeere vergheten
recorderen (1)70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
recouureren (1)89.461: Want wi niet recouureren en mochten
redelic (2)67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
redelike (5)08.4: Wel ende redelike leuen
24.4: Wel ende redelike leuen
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
89.483: Die in redelike scaren
redeliker (2)89.59: In alder redeliker manieren
89.78: Want alder redeliker tucht
redemisti (1)78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
redene (15)53.9: De voersieneghe verwaert dat de redene niet en
55.58: van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57 opschrift: Redene spreect eerst
57 opschrift: Redene
57 opschrift: Redene
57 opschrift: Redene
57 opschrift: Redene
57 opschrift: Redene
57 opschrift: Redene
57.134: Dat ghi doch redene hebt ontfaen
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
83.59: Eerst nat verstaet die redene mijn
83.62: In hem lust redene ende bescheet
redenen (9)08.10: Ende jn redenen hulpen den maghen
24.10: Ende in redenen helpen den maghen
47.11: Ydele redenen buten maten
57.65: V redenen vallen zeere vp tcromme
67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
79.134: So machic wel bi redenen kinnen
83.56: By redenen moetse hittich sijn
89.481: Ende sullen teener ander redenen gaen
reene (1)87.202: Die was eene maghet reene
reet (3)58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
89.149: Ende hi reet vp den droeghen gront
89.232: Van danen voer hi ende reet
regement (3)18 opschrift: Regement rual
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
regemente (2)67.13: huuse wat es roukeloesheit van regemente van
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
regerene (1)73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
reghelen (1)74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
reghen (2)87.64: Als maerte es droeghe sonder reghen
87.76: Den reghen alle maecte nat
regieren (2)17e.4: Hi ne leest niet diene regieren soude
23.1: Die eene stadt willen regieren
regis (1)45.3: deficiente gregis . scauro quam filia regis
regle (2)67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
regni (1)43.1: Hic sedes regni transalpes habeatur caput
reine (1)80.117: Een reine wijf daer duecht was jnne
rekenen (1)78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
rekenic (1)01.36: Rekenic voor eenen gheselle fijn
relaxit (1)47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
religieux (2)76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
religioene (2)73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
74.38: vrouwen van religioene of van sinen gheslachte specialec
religione (1)73.32: ende van religione want daer of commen onghelouicheden
reliken (1)69.56: Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele
reliquen (1)69.54: Daer rusten de reliquen vanden drie coninghen weerdelic
remanebo (1)61.4: Inde magis flebo quia nescio quo remanebo
remanente (1)39.1: Hac in clausura . panis remanente figura
remedie (1)77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
remi (2)22.11: Van daer te saint remi ix milen
37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
remitto (1)41.1: Egidi merito karoli peccata remitto
remouet (1)42.3: luget opem remouet hostem fantasmata pellit
renten (1)67.9: Eist dat de coste van huwen huus ende vanden renten
repelmonde (1)13.58: Toolneers van repelmonde
requiei (1)45.8: martir sancte dei fer opem nos dans requiei
requisite (1)75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
res (2)44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
respijt (1)57.124: Der doot en hadde gheen respijt
restoer (1)74.69: Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen
restor (1)74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
reyene (1)73.205: of reyene of lonckelec aensiene
reyn (1)80.37: Want i reyn wijf onbesmit
reyne (4)66.38: Dats een reyne herte fijn
80.33: Die daer zijn van herten reyne
80.45: i reyne wijf maect hoghe ghehacht
80.86: Es niet te prisene voor eene reyne
reynen (1)80.2: Met trouwen allen reynen wiuen
reynicheit (1)80.6: Houti in rechter reynicheit
ridder (2)12.7: Een ridder die sijn lant vercoept
67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
ridderliker (1)89.6: Die met ridderliker eeren
ridders (1)89.34: Die kerstine ridders ware met eeren
ridende (1)89.256: Hy sach al ridende neffens de zee
ried (1)05.20: Die cristus riede hi ried onnare
riede (1)05.20: Die cristus riede hi ried onnare
riemen (1)37.3: Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
riep (2)89.406: Riep hi emmer hulpe an gode
89.533: Ende riep alse die gheloeft
riepse (1)89.528: Ende riepse an tsiere noot
ries (1)83.40: Dickent stridende van sinne ries
riet (1)57.13: Die mi dat riet die hebbe ondanc
rijcheden (2)67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
rijcheit (3)67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
79.125: Sine rijcheit sal ghedueren
rijden (1)89.144: Daer hi eens naer darisse soude rijden
rijke (4)14.6: Ende die rijke es van ghelde
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
87.195: Daer bleef menich heere rijke
rijken (1)23.12: Also wel den armen als den rijken
rijn (1)89.216: Iulius trac ouer rijn in gallen
rijs (1)66.36: Met rechte droughe hi dat palme rijs
rijsele (1)13.5: Speerbrekers van rijsele
rijt (1)12.9: Een gheordent man die vele rijt
rike (13)01.9: xvii maken den meneghen rike
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
79.37: So brochtene van sijns vaders rike
79.83: Minne es van allen duechden rike
79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
89.130: Hy gaf hem eene rike stat
89.136: Dus wan hi de rike stede
89.185: Van alder weerelt coninc rike
89.229: Ten palen vanden romschen rike
89.550: Dat hi den roemschen rike versette
89.693: Door constantinoble de rike stede
89.698: Ende wan anthiocen de rike stede
rikelike (1)69.58: ende es een rikelike stede
riken (2)89.4: Die van menegherande riken
89.186: Van allen riken van allen landen
rime (1)89.2: Rime fauelen ende vraye ystorie
rinc (1)80.104: Inder weerelt omme rinc
rine (1)89.218: Beroerde ouerberch neuen den rine
ripen (1)87.169: Ende dat raepsaet beghint te ripen
ripene (2)87.188: De vrucht beghint te ripene zeere
87.248: Nu beghint te ripene die wijn
risen (2)01.4: xvii doen den meneghen . risen
80.26: Dats i v die vut haer doet risen
riue (1)14.82: Vulmaecte kercke nonnen riue
riueele (1)87.112: Sijn blijde en in groten riueele
roc (1)89.502: Eenen roc naer hem ghenende
roche (3)69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
69.66: te beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.
69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
rocheters (1)13.24: Rocheters van muenkereede
rocke (1)02.8: Si hebben xx rocke die sijn weert
rode (1)66.26: Dats de rode roese schoene
rodere (1)31.1: Quis quis amat dictis absentum rodere vitam
roec (1)83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
roect (1)67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
roede (1)89.327: Die ghinc ouer de roede see
roefde (1)89.349: Roefde josue van den leuene
roekeloes (1)73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
roeme (3)22 opschrift: Den wech te roeme
22.53: Van daer te roeme xii milen
89.209: Roeme coes in dien tiden
roemen (1)89.17: Van roemen van grieken van surien
roemschen (1)89.550: Dat hi den roemschen rike versette
roepen (1)87.105: Als hi den cockouc roepen hoort
roere (1)89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
roesbeke (1)69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
roese (1)66.26: Dats de rode roese schoene
roesselaer (1)13.41: Kermeshouders van roesselaer
roester (1)87.223: Diemen vp eenen roester braden sach
roet (4)05.14: Door ons sturte hi sijn bloet roet
69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
87.69: Roet scharlaken ende groene
87.167: Nu werden de crieken roet
roetbierdrinckers (1)13.44: Roetbierdrinckers van harelbeke
roke (1)66.70: Sijn roke duergaet den boemgaert al
romain (1)89.568: Ende vant daer eenen romain echt
rome (8)89.231: Dus verre gaet de macht van rome
89.271: Ende dwanckene an rome saen
89.278: Ende trac weder te rome waert
89.297: Den rechten wech te rome waert
89.309: Te rome daer hi stont te rade
89.545: Was jnt keyserike te rome
89.628: Rome wart hem onderdaen
89.660: Te rome stont oec so aefs
romeine (1)89.273: Worden de romeine erre
romeinen (2)89.576: De romeinen worden hem onderdaen
89.583: Ende screef den romeinen teender schende
romschen (1)89.229: Ten palen vanden romschen rike
roncheuale (1)89.630: Te roncheuale by sijnder bede
ronde (1)13.59: Dus hebben wij vlaendren jnt ronde
ronse (1)13.52: Ouermoedeghe van ronse
ront (1)57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
rorghe (1)87.212: Want de rorghe es meest vander eerde
rose (1)22.51: Van daer te mont rose iiii milen
rote (1)89.158: Dat hi de ondadeghe rote
rotten (1)87.72: Datsi niet en souden rotten
rouckeloes (1)67.28: doot . de gulsicheit des menschen onreine ende rouckeloes
rouct (1)17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
roukeloes (1)73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
roukeloesden (1)73.11: vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene
roukeloesen (1)67.12: van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden
roukeloesheden (1)73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
roukeloesheit (1)67.13: huuse wat es roukeloesheit van regemente van
rouken (1)89.83: Sine materie willijs rouken
roupe (2)77.190: te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen
81.51: An die sonden hi roupe ghenade.
roupen (1)79.130: Ende roupen jammerlike o wach
roupt (1)87.103: Ende roupt cockouc ouer luut
rouwe (3)01.26: xvii bringhen den meneghen in rouwe
79.118: Dies machic wel hebben rouwe
79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
rouwen (6)68.30: Die men van rouwen daer omme wiec
82.1: Beweent ende alle vul van rouwen
82.6: Tsweert van rouwen dor ghinc
83.44: Scerp van sinne in erghen rouwen
87.119: De jonghelinghen loepen sonder rouwen
87.343: Ay lacen hem mach wel rouwen
rual (1)18 opschrift: Regement rual
rudder (8)67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
89.41: Den besten rudder nomic voren
89.81: Die eenen rudder wille prisen
89.128: Hem quam een arm rudder ane
89.360: Den andren rudder willic prisen
89.400: Den derden rudder willic prisen
89.437: Noit en hadde dese rudder vaer
89.690: De stoute rudder ende vrye
rudderliker (1)89.10: Die met rudderliker scharen
rudders (4)89.37: Nu leert rudders ane desen
89.38: Die rudders met eeren willen wesen
89.40: Die rudders heet sonder waerde
89.682: Rudders cnapen wijf ende man
rudderscap (1)67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
rueren (1)80.91: Ic dart openbaer wel rueren
ruese (4)89.383: Goliase den ruese groot
89.499: Rycoene den ruese den wigant
89.562: Ende slouch daer eenen ruese doot
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
ruesen (2)89.493: Ia grote ruesen dats noch mee
89.510: Ruesen die hem beiden dorsten
rugghe (3)19.11: sterc van rugghe als de ezel
19.18: Lanc beene breet rugghe
19.22: Cort rugghe
ruine (1)45.2: vrbis vicina fuerat draco causa ruine
rumden (1)89.540: Ende rumden bertaengen tlant
rusen (1)89.234: Dat hiet den ouuer van rusen doe
ruste (1)81.113: Ruste ende in de menschelichede quam
rusten (3)66.17: Vp elcken boem so sal oec rusten
66.53: Hier vp moet rusten een voghel schoen
69.54: Daer rusten de reliquen vanden drie coninghen weerdelic
rutely (1)89.255: Dat hiet de hauene van rutely
ruumt (1)57.49: Ruumt haestelic hier wast de vloet
ruuslede (1)13.40: Cokermakers van ruuslede
ruut (1)87.108: Hi dinct mi ruut die niet en mach
rybauts (1)14.40: Rybauts himde sonder cnoep
rycoene (1)89.499: Rycoene den ruese den wigant

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z