Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

zaken (1)79.21: Van allen zaken die mi deeren
zaleghen (1)67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
zalichede (2)11.11: Ende zalichede des sijt wijs
89.680: Sturte om onse zalichede
zalicheden (1)73.2: ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke
zebedeus (1)46.34: Zebedeus hoeren wy so lyen
zecht (2)57.34: Ghi zecht wel constict verstaen
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
zeden (2)24 opschrift: Van goeden zeden
89.353: Was hi beweent na oude zeden
zee (7)87.296: Comt nu machtich vuter zee
89.145: Soude hi ouer eene zee lijden
89.148: De zee voor hem ter corter stont
89.220: Al neder toter souter zee
89.256: Hy sach al ridende neffens de zee
89.492: Vander berghe toter zee
89.669: Ende gaf ouer zee te vaerne
zeere (23)09.7: Vp leuende lieden zeere hopen
15.11: Ic sie dies mi verwondert zeere
15.19: Rechtuerdicheit wert zeere vergheten
17d.3: Het es den meneghen zeere ghepijnt
55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
55.73: dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
57.65: V redenen vallen zeere vp tcromme
57.73: Nochtan maecti dat zeere wouch
58.19: Dies den sulken zeere verdroet
73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
79.48: Leede sijn lijf met groten zeere
79.89: Nochtan al prisic minne dus zeere
79.104: My wondert vter maten zeere
81.110: Te voren rechti al te zeere
87.28: Tvolc es daer of zeere verblijt
87.124: Tcoren wert nu zeere lanc
87.188: De vrucht beghint te ripene zeere
87.211: De oest ons nu zeere ghenaect
87.214: Nu sniden de lieden zeere haer coren
87.216: Ende sijn zeere besich te velde
89.457: Ende ghemindert ende zeere verdwijnt
89.563: Lijf jeghen lijf die zeere was groot
zeericheit (1)67.59: ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue
zeghe (3)89.223: De zeghe moesti daer ghecrighen
89.242: Ende vacht zeghe met groter pine
89.246: Te cassele ende vacht zeghe altoes
zekerer (1)77.180: men doet den zieken vallen in zekerer verdommenesse
zekerlike (1)11.1: Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
zele (1)13.55: Vlasbokers van zele
zenson (1)22.52: Van daer te zenson viii milen
zephirus (1)27.1: Suut nothus oest eurus zephirus west
zeuen (1)86.20: men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen
zeuene (2)84.15: Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander
89.348: Veertiene coninghe ende zeuene
ziechede (2)77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
77.186: lichame comt dicwile vander ziechede vander zielen
ziecheden (4)69.14: ziecheden de welke fonteine staet by maestricht
73.214: ghescille of in ziecheden van huwen lichame
77.36: de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
86.33: en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
ziecheit (1)67.129: ziecheit
ziecke (1)55.4: en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
zieke (4)77.135: Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
77.158: Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake
zieken (12)73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
77.1: Eist dat de warachteghe vrienden van eenen zieken
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
77.171: voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike
77.174: de behoudenesse van den zieken vp datment in
77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
77.180: men doet den zieken vallen in zekerer verdommenesse
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
77.189: hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
77.193: een ordinantie datmen gheenen zieken en
ziele (11)11.2: Brinct de ziele in hemelrike
11.12: Brinct de ziele jnt paradijs
55.84: ziele ghi die gode ghenouchelic sijt
67.126: ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
67.128: ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
78.12: Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
82.4: Welke ziele ende herte
zielen (10)66.43: Dats dat der zielen oeghen claer
76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
77.39: van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen
77.102: heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse
77.186: lichame comt dicwile vander ziechede vander zielen
77.190: te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen
80.16: Maer binnen vuuer zielen wike
82.59: Impetreert mier zielen ane
87.306: Dits alder zielen dach mede
89.487: Die stonden naer der zielen behout
zieman (1)87.275: Die zieman doe ic v ghewach
ziene (1)89.637: Taken pleechtmen sine casse te ziene
ziet (2)15.28: Ziet oeuerde draecht hoeghen moet
79.95: Want so mine herte binnen ziet
zieter (1)88.23: Baselis volcht daer toe zieter
zijn (3)67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
77.115: niet zijn te nauwere
80.33: Die daer zijn van herten reyne
zijnde (1)76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
zoete (2)66.94: Dats de vijch boem zoete ende goet
78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
zondaren (1)55.22: Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen
zone (2)67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
89.587: Sier suster zone hem bertaengen ontseit
zuuerde (1)89.434: Ende zuuerde den tempel ons heeren
zuuerhede (3)77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
80.30: Virginitas dats zuuerhede
81.104: Ende marien zuuerhede
zuuerheden (1)66 opschrift: Vanden vergiere van zuuerheden
zwaerelike (1)89.663: Zwaerelike waren anders viant
zwaerheit (2)67.123: vanden costen ter zwaerheit vander winninghen
74.84: en dienen ter zwaerheit vanden sonden.
zwane (1)65.8: By drien herten duert de zwane
zwanen (1)65.9: By drien zwanen duert de kemel
zware (6)66.92: Die so zware doot daer omme leet
82.11: Doe soe sach dat zware ordeel
82.36: Ouer mi die zware smerte
82.51: Laes men noint zware sach
87.49: Langhen tijt ghehadt zware plaghen
89.557: Versoucken met orloghe zware
zwarelike (1)86.21: zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
zwaren (4)81.3: Vter noot ende van zwaren sonden
81.22: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.25: Hi leuet in eenen zwaren stride
89.689: Verdaen in meneghen zwaren pat
zwarer (1)80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
zwauen (1)89.491: Noereweghe zwauen ende denemarke
zweerde (7)14.70: Aelmanne sonder zweerde goet
67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
89.35: Ende die tgheloue metten zweerde
89.44: Eere beuochten metten zweerde
89.53: So coene no so stout ten zweerde
89.204: Dat hi vrome was ten zweerde
89.605: Oec consti metten zweerde houwen
zweeren (1)14.55: Den vlaminc sonder zweeren
zweerende (1)73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
zweert (3)89.7: Dat zweert droughen jnt gheuecht
89.428: Ende gaf hem een guldin zweert
89.484: Dat zweert droughen met eeren
zweet (1)79.154: Als van hem liep bebloedich zweet
zweghe (1)17i.4: Hi zweghe en sprake vp anderen niet
zwighen (1)47.12: Vander derder willic niet zwighen
zwijghe (1)57.63: Ic zwijghe al stille ende snau

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z