Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

j (1)02.1: j a v
ja (2)57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
jacet (1)38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
jachonde (1)67.111: jachonde costen meer dan si profiten honden die
jacob (2)68.2: Bi sinte jacob van compestelle
88.28: Crist jacob slapers volghen na
jacops (3)87.121: Sente philijps ende sent jacops dach
87.206: Sente jacops ende cristoffels mede
89.620: Hi sochte sinte jacops kercke
jaer (28)15.21: Sulc gaet jaer ende dach
69.5: dan iiiic ende l jaer
69.26: xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende
69.60: ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen
69.64: voete jnt jaer xiiiic ende xxxiii
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
84.2: de quade daghe ende die vreeselixste die jnt jaer sijn
84.14: Van desen daghen sijn xliiii jnt jaer
86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
87.54: Alst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe
89.114: xiic jaer ende xxx te voren
89.188: xxxii jaer was hi out
89.190: Ende xii jaer drouch hi croene
89.191: iiic jaer nes gheene hoene
89.301: Vierhondert jaer hadt ghesijn
89.318: xlii jaer waest te voren
89.329: xl jaer ende doechde pine
89.357: Bi na hondert ende xliii jaer
89.358: Dat was dusentich jaer te voren
89.398: Dats viiic ende xxx jaer te voren
89.478: Dat was c ende liiii jaer te voren
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.634: In sijn lxxxii jaer
89.635: Int jaer ons heeren ouer waer
jaermaerct (1)14.37: Ic wane men noyt jaermaerct vant
jaersoen (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
jaghen (2)81.115: Doe hem de joden jaghen
89.241: Doe voer hi voort in gallen jaghen
jagher (1)81.92: Dus so slaet die jagher doot
jaic (1)77.64: Verandworde jaic
jammer (1)89.108: Dat scade was ende jammer groot
jammerlike (3)79.130: Ende roupen jammerlike o wach
79.174: Ay en es so jammerlike doot
79.185: Ende die jammerlike doot
jan (8)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
87.361: Sente jan euangeliste leiter neuen
88.17: Philips cruce dan jan
88.24: Sente jan loy dan niclaus pieter
88.32: Na bertelmeus suldy jan venden
88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
janne (2)55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
jans (3)69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
87.175: Dits sente jans baptisten dach
87.241: Sente jans dach hout hier stede
jarcoen (1)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
jare (10)74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
84 opschrift: Die verboden daghe vanden jare
87.1: Dits deerste dach vanden jare
87.23: Deerste mestdach vanden jare
87.163: Dits de lanxste dach vanden jare
87.293: De tijt vanden jare bewijst hem dat
87.349: Dits de cortste dach vanden jare
89.303: Ende xiiii jare sijt seker das
89.397: By na wel driehondert jare
89.556: Of men salne ten naesten jare
jaren (8)65.1: By drien jaren duert den thuun
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
86.20: men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen
89.274: Dat hi merrede bouen v jaren
89.294: Die meer dede binnen twaelf jaren
89.295: Dan wi en doen in al onse jaren
89.404: In sine jaren in sine tijden
jayc (9)77.70: Verandwoorde jayc
77.75: Verandwoorde jayc
77.81: Verandworde jayc
77.88: Verandworde jayc
77.96: Verandwoorde jayc
78.5: Andworde jayc
78.7: Of ghi de spatie hadt . jayc
78.9: schuldich hadt gheweest te leuene . jayc
78.11: v starf . jayc
jc (12)57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.41: Dat en louic niet jc segghe neen
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.130: Ic lide verwonnen jc blijfs v by
57.131: Gode jc te ghenaden comme
59.3: Noyt en deerde my aermoede . Als jc ansach mijn
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
79.190: Die jc ye met oeghen sach.
80.28: Hoort na mi jc wilt v wisen
80.82: Vele duechden jc segghe v twy
jct (1)81.10: In uwe ghenaden keere jct al
jeesten (4)89.14: De bertaensche jeesten hebbic ghesien
89.18: Ende oec de jeesten van lombardien
89.23: Oec hebbic artuers jeesten ghelesen
89.26: Ende volghe der jeesten die de wijse
jeghen (23)28 opschrift: Een vers jeghen gramscip
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
67.31: Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
67.36: connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
73.78: Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
79.98: Ic hebbe jeghen de minne mesdaen
79.100: Ic moet jeghen de minne sijn bloot
87.71: Si hanghense vut jeghen de motten
87.117: Es schuldich te vasten jeghen de plaghen
87.168: Die jeghen de sonne staen al bloet
87.290: Ende versien hem jeghen tswinters coude
89.372: Van sinen sonden jeghen gode
89.380: Ieghen de leewen ende jeghen beeren
89.388: Was gherekent jeghen dusent man
89.563: Lijf jeghen lijf die zeere was groot
89.570: Daer vacht hi jeghen ter seluer wile
jeghenwoordicheit (1)74.13: alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die
jeghenwordelic (1)77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
jehan (1)46.36: Iacop den groten ende jehan
jeremias (1)89.426: Hoe jeremias de prophete
jerico (1)89.336: Vielen die mueren te jerico
jeronimus (2)46.38: Dit scrijft jeronimus openbare
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
jghepeinst (1)73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
jherusalem (4)89.412: Ende sende in jherusalem
89.624: Te jherusalem dede hem god vele eeren
89.705: Om te winnene jherusalem
89.706: Ende heeft jherusalem beleghen
jhesu (1)76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
jhesum (2)82.20: Soch so jhesum sonder mieden
89.395: Met jhesum cristum daer ic af scriue
jhesus (18)66.3: Hoe jhesus jnder maghet marien
66.19: So sal jhesus des boemgaerts lusten
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
76.111: ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
77.61: dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
77.169: de ghuene die toe behoort jhesus cristus
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
89.115: Eer jhesus cristus was gheboren
89.193: Eer jhesus cristus was gheboren
89.319: Eer jhesus cristus was gheboren
89.359: Eer jhesus cristus was gheboren
89.399: Eer jhesus cristus was gheboren
89.479: Eer jhesus cristus was gheboren
jllo (1)40.1: Cristofori sancti speciem quicumque tuetur jllo nempe
jn (46)05.3: Die tweewarf jn de weerelt es commen
08.10: Ende jn redenen hulpen den maghen
11.8: Ende goeden sin brinct wijsheit jn
48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
49.1: Waer hi es jn keytiuicheden
49.2: Waer hi niet en es jn glorien
49.3: Waer hi was jn sonden
49.4: Waer hi sijn sal jn tvonnesse
57.29: Als es de joncheit daer jn ghewiecht
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.129: Vierich wercken beghint jn my
57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
62.7: Wat si segghen jn allen manieren
66.20: Ende moeter jn gheuanghen sijn
66.22: Dats doliue boem jn dit dal
67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
68.16: Sprinct of ende steectene jn de vliet
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
74.5: van ontfaermicheden ende jn de xii articlen vanden
74.68: ende jn gheuen
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
77.20: Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van
77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
77.121: ende mi ontfaen jn gratien.
78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
80.3: Daer jn leit alle soetheit
80.11: So wer seker jn dy verclaert
80.20: In hogher name hier jn dit leuen
80.96: Daer jn leit alle bequamelicheit
81.23: Die jn dese weerelt leuen moet
81.49: Alse nemmermeer te commene daer jn
81.61: Bliuen wy jn de sonden verloren
81.102: Ende de duecht die jn haer lach
86.40: vijfsten dach ten huutgane van dier maent jn deen
87.57: So comt de soeten lentin jn
87.140: Die jn dat cot hebben ghestaen
88.29: Pieter steuin jn oexst donaet
89.31: Ende drie jn dat jootsche leuen
89.140: Vp darisse diere crone jn drouch
89.267: Daer hi jn verwinterde mede
89.444: In sinen tijden jn sinen daghen
89.579: Dat verslouchi jn de weere
89.599: Die sijns ghelike jn duechden scheen
jnde (5)07.4: So dat de v jnde stede comt staen
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
87.15: Ende heeft lettel wercs jnde lede
87.43: Ende hebben den dobbel corts jnde lede
87.172: De kinder baden jnde vloet
jnden (25)09.12: Brinct den meneghen jnden jndre
15.15: Nu merct noch meer jnden lande
19.15: goet jnden buuc als de wolf
50.1: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
55.39: van caritaten al soemen leest jnden bible
55.42: ghescreuen staet jnden guldinen bouc
55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
57.27: Als een stof jnden winde vliecht
62.8: Dat beuint men jnden fijn
69.72: ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
78.12: Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
80.56: Dat eenich man toecht jnden schine
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
86.39: Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
87.47: Hare ghenoeten jnden woude
87.166: Die jnden somer gheleghen js
87.325: Die voghelkine jnden woude
87.351: Die jnden somer sloughen de laye
89.155: Die jnden wilden berch waren
89.420: Of te steruene jnden strijt
89.432: Bleef nichanor jnden wighe doot
89.449: Dat plachmen doe jnden exempel
89.625: Hoe hi jnden tempel ons heeren
jnder (8)66.3: Hoe jhesus jnder maghet marien
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
80.24: Vele duechden jnder natueren
80.92: Dat god ons heere jnder natueren
89.30: Die waren jnder heydene wet
89.180: Eenen steen jnder ghebare
89.657: Al stont jnder heidene weere
89.659: En stont jnder heidene hande
jnderen (1)74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
jndi (1)89.163: Ne besochte tlant van jndi
jndie (4)77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
89.214: Pompee die bleef jndie stede
89.328: Met moysesse jndie wostine
89.370: Ende hi viel jndie hande ons heeren
jndien (1)81.53: So es altoes jndien ghereet
jndre (1)09.12: Brinct den meneghen jnden jndre
jnduceren (1)74.67: biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
jnghel (4)69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
77.125: ghi mijn goet jnghel ende wachte
89.627: Byden jnghel heeft ghesent
jnghelant (1)89.541: Datmen nu heet jnghelant
jnghele (1)77.123: Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot
jnghelen (2)47.22: Vanden jnghelen van hemelrike
77.122: Secht den jnghelen
jnghelsche (2)14.36: Daer jnghelsche niet niet in en wonen
89.15: Ende jnghelsche der ghelike
jnghen (1)69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
jngheuene (1)74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
jngle (1)55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
jnglen (1)50.9: jnglen ende van gode gheloent . daensien vanden heleghen
jnne (3)10.6: Maer wies te vele wilt nemen jnne
80.76: In mercker gheene wijsheit jnne
80.117: Een reine wijf daer duecht was jnne
jnnich (1)66.99: Dats jnnich ghebet met berrender minnen
jnnocent (1)69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
jnt (44)01.30: xvii legghen den meneghen jnt stro
11.12: Brinct de ziele jnt paradijs
13.59: Dus hebben wij vlaendren jnt ronde
15.14: Men soutse jnt gasthuus moeten draghen
16.12: So dat ter kennessen comt jnt clare
17d.4: Dat de sonne jnt water schijnt
17f.5: Verwint altoes jnt leste
48.9: meer jnt hoeren vander messen
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
57.23: Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
57.64: Want jnt verstaen ben ic so flau
57.105: Ic die jnt bloyen ben ghestaen
66.88: Met minnen jnt herte altoes sal draghen
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.60: ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen
69.64: voete jnt jaer xiiiic ende xxxiii
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.14: de ghuene die sijn jnt article van harer doot
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
77.106: ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
77.197: jnt godhuus van parijs
78.4: dat ghi sterft jnt kerstin gheloue
80.74: Hebdit niet jnt herte binnen
81.55: Die jnt de quaethede es ghesperret
82.41: Ay doet mi dat jnt herte gaen
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
83.5: Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
84.2: de quade daghe ende die vreeselixste die jnt jaer sijn
84.14: Van desen daghen sijn xliiii jnt jaer
86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
87.110: De quackele hoertmen jnt coren slaen
87.299: Ende lettel ghelts jnt tscrine weet
89.7: Dat zweert droughen jnt gheuecht
89.135: Hout di altoes jnt gheuouch
89.244: Eenen torre jnt vlaemsche hout
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
89.545: Was jnt keyserike te rome
89.589: De vriessche sassen jnt lant
jntendit (1)75.2: de quibus confessor jntendit et potest absoluere con
joachim (2)46.2: Genuere viri joachim cleophas salom
46.8: Bi joachim seitmen mie
job (1)51.6: sy in de beieghentheden naer den exemple van job
joden (6)81.115: Doe hem de joden jaghen
81.120: Ende ganste vander joden wet
89.152: Doe hi vp de joden was gram
89 opschrift: Volghen de joden eerst josue
89.322: Van den joden wie si waren
89.480: Vanden drie joden laten wy staen
jolijt (1)02.9: Si hebben jolijt in haren steert
jonc (1)89.109: Dat hi so jonc quam ter doot
joncfrouwe (1)89.564: Die eene joncfrouwe hadde vercracht
jonchede (1)57.14: Die jonchede moet hebben haer gheuouch
joncheere (2)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
79.119: Die joncheere die mi mint
joncheit (3)05.7: In sine joncheit was hi besneden
57.29: Als es de joncheit daer jn ghewiecht
73.20: schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
jonchers (1)15.12: Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren
joncwijf (1)12.8: Een joncwijf die vele te mattenen loept
jonghe (2)14.47: Draghen jonghe liede ende oudde
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
jongheleurs (1)67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
jonghelinc (1)89.378: Doe hi jonghelinc was ende herde
jonghelinghen (1)87.119: De jonghelinghen loepen sonder rouwen
jonghen (5)67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
74.95: van andren specialic van jonghen kindren so
87.153: Ende beghint haer jonghen te broeden
89.107: Van ectoren den jonghen heere
jongheren (1)69.47: heere sinen jongheren haer voete met droechde vp
jongleur (1)67.83: de jongleur quaet segghende draeght den moet ende begheerte
jonne (1)66.12: Des jonne mi god doer sijn oetmoet
joodsche (2)89.154: Vernam hi daer de joodsche scharen
89.447: Hy was naer de joodsche wet
jootsche (1)89.31: Ende drie jn dat jootsche leuen
jordaen (1)89.337: De fluu jordaen door sinen wille vlo
joris (2)45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
89.695: Ouer sente joris arm hi leet
josep (1)46.24: Ende josep die men hiet barnabas
josephs (2)46.14: Cleophas josephs broeder
69.36: Daer toechtmen onser vrouwen himde . jtem josephs
josephus (1)89.150: Dit scrijft josephus ouer waer
josue (4)36.1: Ector alex julius josue dauid machabeus
89 opschrift: Volghen de joden eerst josue
89.326: Den eersten prisic josue
89.349: Roefde josue van den leuene
js (1)87.166: Die jnden somer gheleghen js
jsto (1)38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
jtem (20)51.2: lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat
51.2: lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
51.5: medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam
69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
69.36: Daer toechtmen onser vrouwen himde . jtem josephs
74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
74.35: Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
74.36: openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht
74.36: openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
74.39: tot den vierden grade jtem belofte breken jtem
74.39: tot den vierden grade jtem belofte breken jtem
74.40: quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem
76.42: van sinen ouersten . jtem verbiedic allen minen
86.18: stegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse
judas (5)46.27: In des onsalechs judas stede
89.402: Dat was machabeus judas
89.423: So wilde hem judas altoes keeren
89.433: Ende judas wan dorlorghe groot
89.462: Neen sprac judas laet dat varen
judase (1)89.416: Omme judase selue tontliuene
juden (1)87.301: Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
juechden (1)57.42: Ic sta so starc vp juechden been
juecht (1)57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
jugieren (1)57.118: Iaet diet wel jugieren sal
julien (2)88.4: Vincen cis pauwels julien valeri
88.7: Valentijn pauche julien saen
julius (4)36.1: Ector alex julius josue dauid machabeus
89.202: So moet julius cesar wesen
89.282: Ende julius volghde hem naer
89.289: Ende doe wan julius al ontrent
juliusse (2)89.288: Ende juliusse was thoeft ghesent
89.304: Van juliusse quam des keysers name
jus (1)88.36: Matheus apostel jus cosme michiel
justicia (1)80.63: Een woort ende heet justicia
juuste (1)53.15: De juuste verwaert elcken sijn recht datmen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z