Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

s (2)01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
02.12: c s ij
sa (2)03.8: Qui sa fille donne au fol
31 opschrift: Saint augustijn escript a sa table
sach (14)68.21: Ic sach eens in een bispel
79.190: Die jc ye met oeghen sach.
81.101: Maer doe hi marien sach
82.11: Doe soe sach dat zware ordeel
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
82.51: Laes men noint zware sach
87.158: Die boeme die men bloyen sach
87.193: Vp dien dach datmen sach
87.223: Diemen vp eenen roester braden sach
89.171: Dat noit coninc dan hi ne sach
89.256: Hy sach al ridende neffens de zee
89.311: Als hi de mordenaers sach commen ghestreken
89.425: Ende in sinen droeme snachs sach
89.454: Hi sach de viande commen gheuaren
sachte (2)19.3: sachte van vpsittene ghelijc den vrouwen
19.16: sachte van draue als de wolf
sachter (2)81.114: Daer wartti sachter dan een lam
89.366: Wilder mater no sachter
sacra (1)38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
sacrament (11)38 opschrift: Neuen thelich sacrament vanden outhare
50.2: dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sacrament
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
73.166: vander kercken ghelijc theleghe sacrament vanden
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
76.2: te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien
76.76: dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich desen
76.110: sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
76.112: De vierste sake es om dat sacrament vanden outare
77.136: sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
77.136: sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
sacramente (2)50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
sacrifice (1)76.49: es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
sacrilege (1)74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
saen (12)17b.2: Selden vonden saen verwrocht
47.18: De seste volghet hier naer saen
54.4: Die saen heeft ne heeft niet al
57.72: Alexanders macht so saen
66.16: Dat suldi hoeren harde saen
67.67: te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghebuers
67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
87.94: Beghint nu groene te werdene saen
87.219: Loepen vutwaert wel saen
87.286: Ende coept harinc metten ghelde saen
88.7: Valentijn pauche julien saen
89.271: Ende dwanckene an rome saen
saet (2)87.83: Om te sayene sijn somer saet
87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
saghe (3)14.25: Die dorper dits sonder saghe
82.15: Saghe ende troests so bloet
89.430: Dies was hi blide dats gheene saghe
saghen (1)89.445: Seidement v het souden v saghen
sain (1)11.15: Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane
saint (9)11.15: Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane
22.11: Van daer te saint remi ix milen
22.16: Van daer te saint pion vi milen
22.38: Van daer te saint mignant xx milen
22.41: Van daer te saint la vieille xii milen
22.43: Van daer te saint triquen vi milen
22.47: Van daer te saint loureins v milen
31 opschrift: Saint augustijn escript a sa table
55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
sainte (1)22.36: Van daer te prestre sainte x milen
saisoen (1)83.8: In swinters saisoen verstaet na mi
sake (9)48.6: Deerste verdiente es dat al waert dat sake dat de mensche
53.5: Staercheit doet groote sake anueerden ende
73.174: beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
76.106: dach vanden heden hout feeste ende vierte ende dese sake
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
76.112: De vierste sake es om dat sacrament vanden outare
77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
saken (12)15.29: Ende werdt vervult in vele saken
17h.2: Van saken die hi spreken wille
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
73.164: wat saken
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
76.99: behouder om viere saken
83.11: Verbeidende in saken slapende es hy
87.63: Die sulker saken vele pleghen
89.49: No so vroet van allen saken
sal (60)47.7: Dat hi vii duechden sal ontfaen
49.4: Waer hi sijn sal jn tvonnesse
55.73: dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
57.86: De doot en sal my niet vergheten
57.118: Iaet diet wel jugieren sal
66.14: So sal vp elken boem eene staen
66.17: Vp elcken boem so sal oec rusten
66.19: So sal jhesus des boemgaerts lusten
66.24: Tot allen menschen draghen sal
66.25: Hier vp sal berrende minne staen
66.29: Een nachtegale sal hier singhen
66.31: Dats datmen haestelic sal volbringhen
66.37: Hier vp sal wassen een lelye wit
66.41: Hier vp sal vlieghen de edel aer
66.52: Altoes in therte draghen sal
66.66: Sal sijn des boems gheweldich al
66.68: In allen duechden hebben sal
66.72: Sijn herte te male af keeren sal
66.78: Dat hier vp dese bloeme sal bliuen
66.80: Dat hi gode de eere an sal scriuen
66.84: Altoes voor oeghen hebben sal
66.88: Met minnen jnt herte altoes sal draghen
66.93: De leste boem die hier staen sal
66.96: Dat es datmen vergheuen sal
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
66.112: Altoes onder houden sal
67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
67.139: sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
76.14: deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen
76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.141: ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
78.1: Men sal spreken toten crancken
79.15: Sal ic mijn vernoy verwinnen
79.16: Dat sal wesen bider minnen
79.125: Sine rijcheit sal ghedueren
79.172: Hoe sal ic dit vernoy verwinnen
80.17: Sal hem god gheuen minnelike
80.35: V sal seker goet gheschien
81.9: Die eeuwelike ghedueren sal
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
salder (2)86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
86.8: hi salder of steruen
salechlic (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
saleghe (2)77.123: Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot
82.8: Die saleghe coninghinne
saleghen (1)58.40: Om desen saleghen opper hoeis
salegher (3)76.4: die gheboren wert vander salegher maghet marien
77.105: van huwer salegher passien mijn warachtich behouder
80.103: En es gheene salegher dinc
salemoen (2)57.123: Naer dat salemoen de wijse
80.40: Salemoen scrijft ons in siere wet
salemoene (1)57.111: Och dincken wilt vp salemoene
salhem (1)13.25: Salhem heters van mechlen
salic (1)78.18: ende v vonnesse anders ne salic jeghen v niet rekenen ende al
salich (6)80.4: Salich wijf ic wille di scriuen
80.19: Salich wijf wiltu sijn verheuen
80.34: Salich wijf voucht v in dien
80.67: Salich wijf volcht minen raden
81.18: Ay god die so salich ware
81.128: Bliscap ende een salich leuen AMEN
salichede (1)11.10: Ende gods kennesse maect salichede
salicheit (3)77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
80.102: Hets salicheit naer dat ic las
salins (1)22.7: Van daer te salins xii milen
salmen (3)77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
77.164: Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce
77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
salne (1)89.556: Of men salne ten naesten jare
salom (1)46.2: Genuere viri joachim cleophas salom
saloma (1)46.30: Ende nam eenen hiet saloma
sals (2)77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
79.198: Soe sals beteringhe ontfaen
saltu (1)76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
salua (1)45.6: sic vi compressit quam salua puella recessit
saluemur (1)45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
saluut (1)67.2: van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
samecoeper (1)14.44: Den samecoeper sonder loesen raet
samen (3)46.15: Een dochter creghen si te samen
46.31: Een dochter creghen si te samen
57.2: Beghin ende hende ghemict te samen
sampsoen (1)57.89: Du weets sampsoen was meer van machte
sampsoene (1)57.100: Ghi spreect van sampsoene den strercken
sampsoens (1)69.66: te beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.
sanc (5)66.30: Haer sanc die es den mensche weert
87.97: De leewercke meeret haren sanc
87.100: Haren sanc in lanc so bet
87.127: Haren sanc met luder kelen
89.609: In kercken sanc hi ende las
sancte (1)45.8: martir sancte dei fer opem nos dans requiei
sancti (3)40.1: Cristofori sancti speciem quicumque tuetur jllo nempe
75.5: filij et spiritus sancti Amen
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
sanctus (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
sanderdaeghs (1)55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
sandt (1)67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
sanghe (1)11.18: Daerne dinglen met sanghe louen
sanguin (1)83.51: De sanguin properlic in sin natuere
sanguins (1)83.75: Dits sanguins natuere een paer
sangwijn (1)83.58: Aldus eist metten sangwijn
sant (3)55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
77.165: ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
sante (1)77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
santen (1)77.65: Versoucti vergheffenesse gode allen santen ende
santinne (2)77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
77.165: ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
santinnen (2)77.66: santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
sanus (1)34.1: Si uis esse sanus sepe leuato manus
sassen (4)89.512: De neder sassen quam vp hem strijden
89.538: Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen
89.589: De vriessche sassen jnt lant
89.612: Ende tweewarf verwan hi de sassen
sat (2)89.68: Daer al grieken voren sat
89.298: Ende sat daer keyser ende heere
saten (1)10.5: Ghewondde leden brinct hi te saten
sauoir (1)20.1: Pour plus sauoir willic my poghen
sayen (1)87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
sayene (1)87.83: Om te sayene sijn somer saet
saymakers (1)13.47: Saymakers van hontscoten
scade (6)57.45: Ay lacen neen dats seker scade
58.37: Hy en name niet so grote scade
79.173: Ende mine scade die es so groot
89.108: Dat scade was ende jammer groot
89.308: Vermort was hi dat was scade
89.551: Alle de scade ende de lette
scaedt (1)57.107: Maer doch en scaedt niet dat vermaen
scaemdu (1)15.9: Ghi vrouwen en scaemdu niet
scaemt (1)89.39: Scaemt v der namen ghi bastaerde
scalc (1)83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
scalcheit (1)62.4: Selden scalcheit es hem by
scamel (1)83.14: Scamel es hi oec bi maten
scamen (1)89.610: Dies souden hem nu de heeren scamen
scamp (1)17d.1: Ramp ende scamp moet hem gheschien
scape (2)15.30: Conine weet men vanden scape wat maken
87.138: Scape paerde ende coyen
scare (2)89.474: Ende hebben de staercste scare bestaen
89.476: Doe quam de starcste scare van achtre
scaren (5)89.351: Ende destrueerde hare scaren
89.455: Starc met tween groten scaren
89.483: Die in redelike scaren
89.520: So dat eene van haren scaren
89.567: Soutelike met siner scaren
scarpeit (1)66.82: Scarpeit so bediet hi al
scat (2)57.58: Ic hebbe weelde ende groten scat
57.67: Ic telle ghi hadt der weerelt scat
scauro (1)45.3: deficiente gregis . scauro quam filia regis
scelde (2)89.235: Ter scelde quam hi gheuaren toe
89.237: Daer de leye valt in de scelde
scelden (1)14.57: Ende quade wiue sonder scelden
scepenen (1)12.6: Scepenen die trecht verkeeren
scerp (2)19.13: Scerp van luchte als de wolf
83.44: Scerp van sinne in erghen rouwen
scerpt (1)10.4: Therte hi verhuecht ende scerpt de sinne
schaemt (1)67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
schaemten (2)73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
schamelheden (1)73.181: onheerelike streekinghe vp v schamelheden tot den
schamen (1)57.7: Voorwaer wi moghen ons wel schamen
schande (3)15.10: Het es schande datment siet
15.16: Ouerspel en es gheen schande
63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
scharen (2)89.10: Die met rudderliker scharen
89.154: Vernam hi daer de joodsche scharen
scharlaken (1)87.69: Roet scharlaken ende groene
scharpe (1)79.51: Daer na nam hi de scharpe doot
schat (1)89.688: Ende van belioen heeft hi den schat
scheeden (1)84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
scheedene (1)67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
scheen (4)89.335: Door sine bede alst wel scheen
89.599: Die sijns ghelike jn duechden scheen
89.606: Stoutelike alsoet wel scheen
89.675: Het scheen dat god sinen ban
scheldende (1)73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
schelle (1)57.76: Haer vanghen es voor clocke of schelle
schende (2)89.453: Die hi dede a sonder schende
89.583: Ende screef den romeinen teender schende
schene (1)77.32: schene vergheffenesse
schenen (2)87.51: Ende comt met verberrende schenen
87.352: Maken nu verberrende schenen
schepe (1)69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
schiere (2)83.32: Dus volghen hem propriteiten schiere
87.323: Sente lijsbetten dach volcht hier schiere
schiet (2)87.228: Dat soe vander weerelt schiet
89.654: Hine schiet van hem blide ende vro
schijn (1)57.4: Dan al een schijn van groter blamen
schijns (1)89.97: Dattu bat schijns des hemels ghenoot
schijnt (1)17d.4: Dat de sonne jnt water schijnt
schilde (1)89.526: Ende hadse binnen sinen schilde
schilt (1)89.532: Artuer warp den schilt vp thoeft
schine (1)80.56: Dat eenich man toecht jnden schine
schinen (1)81.7: Vwe ghenaden laten schinen
schip (1)13.9: Schip heeren vander sluus
schoen (6)12.4: Schoen vrouwen onghestadich
16.8: Een man die een schoen wijf heeft
66.53: Hier vp moet rusten een voghel schoen
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
80.75: Sone toecht niement schoen ghelaet
87.82: Schoen weder dats wel sijn gheuouch
schoene (13)01.23: xvii sijn schoene van ansiene
19.1: Schoene van borste ghelijc den vrouwen
19.8: schoene van hare als de vos
24.1: Schoene seden sonder ouermoet
57.125: Noch abselon die schoene van prijse
66.26: Dats de rode roese schoene
66.33: De palmboem schoene ende groene ghedaen
69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
87.132: Dat raepsaet sietmen schoene staen
87.147: Dat weder beghint te wesen schoene
87.155: Ende dat ghers wert schoene ende stranc
89.314: Menich wonder schoene ende groot
schoenen (3)21.5: Ghenouchte van schoenen huuse duert altoes
87.125: Ende daer toe met schoenen haren
87.254: Van schoenen weder dats sijn gheuouch
schoenheit (3)66.50: Haer schoenheit verchiert den boemgaert al
73.20: schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
schoenre (2)79.171: Dan den heere der schoenre minnen
81.63: Vander schoenre maghet marien
scholen (1)14.79: Datsi gheerne ter scholen gaen
schone (4)79.34: Minne es so edel ende so schone
81.76: Dat es ons emmer een schone troost
83.61: Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
87.160: Ende schone vrucht daer vte spruten
schonen (1)87.185: Ende werden van schonen weder moy
schoot (2)81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
81.112: Maer doe hi in marien schoot
schout (1)83.85: Es die melancolin by rechter schout
schouwen (2)83.42: Stout magher ghehaert mach menne schouwen
87.227: Marien dach machmen hier schouwen
schudich (1)74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
schul (2)49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
schulden (1)55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
schuldich (41)53.16: hem schuldich es.
67.4: ende de meisnieden ende hoe hem een heere es schuldich
67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
73.123: die ghi schuldich waert te doene bi testamente
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.53: Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
76.1: Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.76: dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich desen
76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
76.107: es v schuldich te beroerne te deuotien
77.29: steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
77.148: kersten es schuldich te steruene.
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
78.9: schuldich hadt gheweest te leuene . jayc
78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
86.31: Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene
87.117: Es schuldich te vasten jeghen de plaghen
87.344: Die nu vele sijn schuldich
schult (2)73.49: doen doen hemlieden de schult daer of gheuende.
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
schuwene (3)67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
77.26: schuwene de vreeselike pinen vander hellen
schuwet (1)67.107: Vliet droncken medecin schuwet den medecin die an
scilt (1)69.72: ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.
scipioen (1)70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
scipioene (1)70 opschrift: Van scipioene affricanus
scipman (1)87.278: De scipman ende sijn veynoot
scoene (3)08.1: Scoene seden sonder ouermoet
14.49: Scoene vrouwen sonder minnen
87.270: Scoene ende bruun staen de haghen
scoenre (1)81.73: Der scoenre marien in hemelrike
scoffierde (1)89.591: Ende scoffierde dat eere groot
scoffierdese (1)89.519: Ende scoffierdese als de die vroede
scoffiericheit (1)67.57: als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten
scolier (1)12.12: Een scolier die tijlic vrouwen mint
scone (1)79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
sconen (1)18.2: Twee werf de maent sconen
sconeyt (1)57.114: Wiens sconeyt was sonder ghenoot
sconincx (1)79.121: Maer sconincx sone van hemelrike
scotten (1)89.496: De yersche dwanc hi ende de scotten
scout (1)81.60: Hets wel onser traecheden scout
screden (1)50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
screef (3)89.74: Den wisen clerc die van hem screef
89.583: Ende screef den romeinen teender schende
89.636: Alsmen screef viiic ende vijftiene
screuen (1)45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
scrickel (1)87.54: Alst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe
scriftuere (4)15.17: Priesters de scriftuere vut gheuen
55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
80.10: Na dat ons scriftuere openbaert
83.86: Als ons scriftuere te wetene doet
scrifture (1)80.108: Na dat ons de scrifture verclaert
scrijft (5)35 opschrift: An eenen spieghel scrijft .
46.38: Dit scrijft jeronimus openbare
55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
80.40: Salemoen scrijft ons in siere wet
89.150: Dit scrijft josephus ouer waer
scrijftuere (1)83.53: Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere
scriue (1)89.395: Met jhesum cristum daer ic af scriue
scriuen (3)66.80: Dat hi gode de eere an sal scriuen
80.4: Salich wijf ic wille di scriuen
89.527: Doen scriuen de heere milde
scriuene (7)23 opschrift: Te scriuene vp der stadt huus
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
26 opschrift: In een stal te scriuene
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
73.198: dan claerder of te scriuene
scriuers (1)62.1: Lantloepers scriuers machmen gheloeuen
scriuet (1)89.84: In omerius die scriuet dan
scueren (1)14.73: Vulle scueren sonder muse
sculdich (10)14.21: Dat hi niement sculdich en si
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
scult (1)89.643: Hine hadde noit scult van vrouwen
scutters (1)13.8: Scutters van douay
scuwen (2)79.14: Scuwen altoes dat mi niet en doghe
81.48: Ende scuwen ende haten
scuwende (1)68.43: Scuwende ende lietene in de noet
scuwet (1)51.1: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
sdaechs (1)18.4: Twee werf sdaechs heten
se (2)03.4: Fol est qui fol se fait
89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
secht (6)57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
68.12: Secht hijt oec niet verwitet mi
77.116: Secht onser vrouwen
77.122: Secht den jnghelen
secreet (1)73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
secretelic (1)76.94: met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
secundum (1)61.3: Secundum timeo quia tempus nescio quanto
sed (1)29.2: Corpus purgo meum . sed tamen oro deum
sede (3)14.78: Ionghe kinder van sulker sede
83.70: Hopelic milde es sine sede
89.93: Dune leeres oec niet dine sede
seden (2)08.1: Scoene seden sonder ouermoet
24.1: Schoene seden sonder ouermoet
sedes (1)43.1: Hic sedes regni transalpes habeatur caput
see (1)89.327: Die ghinc ouer de roede see
seer (1)82.17: Dat so dreef seer buten maten
seere (11)66.58: De cedrus sijn seere hoeghe verheuen
67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
67.67: te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghebuers
79.63: My wondert seere dat yement leuet
79.128: Dies machic mi beclaghen seere
81.79: Ende weder so seere minde
83.19: Seere ghevleescht es hi in maten
83.33: Seere hittich blakende sietmenne baren
83.93: Hi es magher ende seere bleec
89.62: Seere wettachtich de gone
89.456: Ende sijn volc was seere verpijnt
seerich (1)82.7: Laes hoe seerich was van sinne
segghe (5)11.1: Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
57.41: Dat en louic niet jc segghe neen
77.128: deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
80.82: Vele duechden jc segghe v twy
87.6: Dits dertiendach ic segghe v waer
segghen (10)11.4: Want meesters van natueren segghen
16.1: Ic hoorde segghen in een wile
17d.2: Die argher segghen dan si sien
17g.1: De leeraers segghen de ghene es wijs
26.3: segghen haer ghebrec.
56 opschrift: Dit mach elc mensche segghen van hemseluen
62.7: Wat si segghen jn allen manieren
67.114: Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v
76.116: suldy segghen naer mi.
79.112: Machic segghen ende al bedy
segghende (2)67.83: de jongleur quaet segghende draeght den moet ende begheerte
73.48: segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde
segghene (8)57.61: In weet te segghene bu noch bau
70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.44: van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
73.54: de waerheit te segghene
73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
segghet (2)67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
78.16: heere god doemen so segghet aldus
segghic (1)79.75: Met rechte segghic der minnen lof
seghet (1)89.195: Seghet ende ghewaghet des
seght (2)57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
seide (5)16.6: Die mi seide trecht ende tware
72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
89.90: Dat hi seide wel lieue kint
89.259: Men seide hem al openbare
seidement (1)89.445: Seidement v het souden v saghen
seidi (1)89.293: Doe seidi dit was een wigant
seisenen (1)87.184: Mayen nu met seisenen thoy
seit (12)25.1: Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
26.1: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
83.53: Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere
86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
89.299: Deerste keyser seit de leere
89.494: Haddi ghedwonghen seit de geeste
seitmen (2)46.8: Bi joachim seitmen mie
76.118: Ende seitmen dan
seker (18)04.3: So dede mijn moeder sijt seker das
07.1: Als de m sijt seker des
57.45: Ay lacen neen dats seker scade
57.78: Want al steruen moet dats seker waer
66.46: Dats willich aermoede sijt seker des
66.106: Dats diep oetmoet sijt seker des
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
79.86: Des sidy seker ende ghewes
80.11: So wer seker jn dy verclaert
80.35: V sal seker goet gheschien
83.52: Es eerst versch ende nat des seker sijt
87.7: Tvolc es blide des seker sijt
87.80: De hackerman des seker sijt
87.239: Van allen goede des seker sijt
87.257: Dits der crucen dach seker sijt
87.277: Dits Sente fransoys dach seker sijt
89.303: Ende xiiii jare sijt seker das
sekerheit (1)67.51: van huwen viant ne si v gheene sekerheit van
sekerlike (1)89.561: Dat nu bertaengen het sekerlike
sekerst (1)67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
selden (27)05.11: Selden dranc hi eeneghen wijn
08.2: Selden spreken dat selue goet
12.14: Dats een dossine die selden bediden
14 opschrift: Van dinghen die selden gheschien
14.4: Die harde selden ghescien
14.5: Papen sietmen selden melde
14.7: Sietmen selden sorghen
14.9: Hem mach selden yet ontdieren
14.11: Bedijt selden dats sijn recht
14.13: Doet selden dats gheen spel
14.22: Dit vintmen selden gheloues mi
14.24: Staen selden langhe in een ghedachte
14.26: Viert selden selden alle die heleghe daghen
14.26: Viert selden selden alle die heleghe daghen
14.30: Betrout selden sinen wiue wel
14.32: Sijn selden selue sonder vryen
14.33: Selden eist oec dat soudic wane
14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
14.48: Dats datmen selden vinden soude
14.58: Dese dinghen vintmen selden
14.68: Dits datmen selden vinden can
14.80: Dit vintmen selden sonder waen
14.86: Dese vant ic selden daer ic quam
14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
17b.2: Selden vonden saen verwrocht
24.2: Selden spreken dat selue goet
62.4: Selden scalcheit es hem by
selen (1)76.17: sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
selfs (5)68.26: Die dicwile liet sijns selfs profijt
73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
73.114: verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe
73.193: v selfs state ende in wat manieren
80.8: Duer god dijns selfs eere verwaert
selt (2)67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
77.44: berouwenesse ghi selt maken van nootsaken duecht
selue (15)04.5: Ic ben oec de selue man
08.2: Selden spreken dat selue goet
14.29: Die man die selue speelt ouerspel
14.32: Sijn selden selue sonder vryen
15.18: Qualic si selue daer naer leuen
24.2: Selden spreken dat selue goet
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
57.136: Wildi selue ghi wert ontfaen
77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
79.11: Die selue es warachteghe minne
80.120: Vercoes selue de weerde minne
89.102: Dit selue spreect oec aristotiles
89.416: Omme judase selue tontliuene
89.573: Felloen hiet die selue man
89.592: Selue ontfinc hi een doot wonde
seluen (22)15.31: Titel in v seluen ende besiet
35.1: kent v seluen
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
51.3: men hem seluen corrigiere eer dan eenen anderen . jtem
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
67.38: Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van
67.72: die hem seluen presenteert met spraken sijn ve
68.27: Om te verblidene den seluen man
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
79.7: Daer ic mi seluen in mach besien
87.154: Dat coren beghint hem seluen voeden
89.157: Gode bat hi ten seluen stonde
89.377: Alsoet v seluen dincket goet
89.678: Ende hem seluen werpen ondervoet
seluer (8)69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
80.85: Goud seluer ende steine
89.147: Doe droechde god ter seluer wile
89.280: De stad ende vlo ter seluer vren
89.338: Ende lieten liden ter seluer stont
89.570: Daer vacht hi jeghen ter seluer wile
89.593: Doe gaf hi vp ter seluer stonde
selues (1)83.35: Maer doet naer sijns selues lief
sena (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
senatueren (2)89.281: In grieken onder de senatueren
89.547: Die biden rade der senatueren
sende (4)89.412: Ende sende in jherusalem
89.503: Ende anden coninc artuer sende
89.548: Sinen bode an artuer sende
89.582: Ende daer naer te houe sende
senden (1)24.6: Ghiericheit verre wech senden
sent (3)80.65: Na dat mi mijn sin toe sent
87.17: Siet dits sent anthonis dach
87.121: Sente philijps ende sent jacops dach
sente (94)22.29: Van daer te sente denijs weghe viii milen
26.1: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
40 opschrift: Neuen sente cristofels beelde
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
46 opschrift: Van sente annen gheslachte
47.6: Sente augustijn doet ons verstaen
48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
50.1: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
69.21: cristael dat sente lucas ewangeliste maecte . dwelc deerste
69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
69.45: Te sente cornillis
69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
86.11: was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
87.25: Dits sente pauwels dach mi dinct
87.32: Deerste dach van sporcle es sente bride
87.36: Sente aechten dach wy hier venden
87.45: Dits de das van sente valentine
87.55: Dits de dach van sente mathijs
87.115: Dits sente mercs dach
87.121: Sente philijps ende sent jacops dach
87.129: Dits sente macharis de heere groot
87.145: Sente vrbaens dach gaet de lentin vut
87.157: Dits sente godewaels dach
87.164: Sente landolfs dach volcht hier nare
87.165: Dits de dach sente baselis
87.175: Dits sente jans baptisten dach
87.176: Sente loys dach hier na comt
87.180: Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
87.180: Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
87.181: Datmen sente lieuene te houtem brinct
87.191: Dits de dach van sente hamelberghen
87.192: Ende dits sente benedictus dach
87.201: Sente margrieten al hier ghelach
87.205: Dits de goede sente kerstine
87.206: Sente jacops ende cristoffels mede
87.207: Sente annen dach hout hier stede
87.213: Sente pieters dach apostel weerde
87.222: Dits sente lauwereins dach
87.232: Dits de dach van sente bernaerde
87.236: Dits sente bertelmeus dach mede
87.241: Sente jans dach hout hier stede
87.244: Siet dits sente gillis dach
87.260: Sente lambrecht moet hier staen
87.265: Sente maurcius daer na ghelach
87.272: Dits sente michiels dach mede
87.274: Dits sente baefs dach
87.277: Dits Sente fransoys dach seker sijt
87.282: Vp sente denijs dach comt de harinc
87.287: Sente donaes dach moet hier staen
87.291: Sente luucs dach comt hier oude
87.301: Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
87.301: Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
87.304: Vighelie ende de dach sente quintin
87.310: Dits de dach van Sente ledenare
87.311: Sente wynocs volcht hier nare
87.316: Sente lieuins dach volcht hier na
87.317: Dits sente brixis dach als ic versta
87.323: Sente lijsbetten dach volcht hier schiere
87.327: Siet hier den goeden sente clement
87.329: Sente kathelinen dach hier na comt
87.334: Dits sente andries dach.
87.335: Sente loys dach daer na ghelach
87.338: Dits sente barberen dach
87.340: Sente niclaus dach volcht hier naer
87.347: Sente audeberts ende Sentelucie
87.348: Sente nichasis dach volcht hier nare
87.355: Dits dapostel sente thomaes
87.361: Sente jan euangeliste leiter neuen
87.363: Dits van cantelberghe sente thomaes
88.24: Sente jan loy dan niclaus pieter
89.648: Doutste van sente yden sonen
89.695: Ouer sente joris arm hi leet
89.696: I capadotien in sente amante lant
sentelucie (1)87.347: Sente audeberts ende Sentelucie
sententie (5)76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
76.37: Item so verbiedic vp de sententie van verwatenessen
76.43: prochianen vp de sententie van verwatenesse dat
76.53: Item so ghebiedic vp de sententie van verwatenessen
76.58: Item verbiedic vp de sententie van verwatenesse dat niement
sententien (1)67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
sepe (2)34.1: Si uis esse sanus sepe leuato manus
61.1: Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
sepius (1)42.4: hanc ergo capite sepius in capite
septem (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
septembre (5)84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
86.15: septembre.
86.24: den achtersten maendach van septembre
87 opschrift: Septembre
ser (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
serluer (1)69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
sermoene (1)73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
seruaes (6)69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
88.18: Daer naer macharis comt seruaes an
seruase (1)69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
seste (2)47.18: De seste volghet hier naer saen
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
sette (3)66.21: Deerste boem die ic hier sette
77.170: Item datmen sette ten minsten datmen moghe
89.558: Artuer sette hem met ghewelt
setten (2)77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
89.506: Bouen allen baerden setten
settic (2)78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
88.41: Al helich settic
seuenste (1)47.20: De seuenste es van groter ghewelt
seughe (1)19.19: Lanc seughe breet mont
sexen (1)74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
sgrauen (1)89.649: Vstaes sone sgrauen van boenen
si (100)02.6: Si hebben ic bediet v wel
02.8: Si hebben xx rocke die sijn weert
02.9: Si hebben jolijt in haren steert
02.10: Si dooden den meneghen diere om crit
14.21: Dat hi niement sculdich en si
14.89: Niet si en moghen wel gheschien
14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
15.3: Aen siet de vrouwen hoe si gaen
15.4: Besiet haer tuten hoe si staen
15.5: Claer si hemlieden blancketten
15.13: Laghen si som te bedde drie daghen
15.18: Qualic si selue daer naer leuen
17d.2: Die argher segghen dan si sien
23.17: Waer si yet ghebrect van desen
34.1: Si uis esse sanus sepe leuato manus
46.4: Hoe na si waren onsen heere
46.10: Ende dien gaf si in ondertrouwen
46.15: Een dochter creghen si te samen
46.18: Ende deser marien gaf si mede
46.31: Een dochter creghen si te samen
55.3: den aermen . ende hemlieden quite haer schulden die si niet
55.19: si niet en vallen in wanhopen
55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
57.39: Datmen bekent si groot of cleen
57.71: Ghemerct si hoe dat omme slouch
57.126: Ghemerct dat al si wormen spise
57.127: Dat by natueren mensche si
57.133: Gods gratie si ghebenedit
62.5: Gherechticheit si antieren
62.7: Wat si segghen jn allen manieren
67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
67.51: van huwen viant ne si v gheene sekerheit van
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.111: jachonde costen meer dan si profiten honden die
67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
67.135: si vp den anderen
68.7: Doe dat si der ghelike sien
68.8: Si sullen stappans van di vlien
68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
75.6: Et si confessio fiat de excominicatione
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.30: ende vaste meeninghe dat si hemlieden vergheffenesse
76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
77.4: minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
77.92: connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent
77.103: niet en si ghenomen verslondt vanden honden vander
77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
77.189: hi visenteert en si dat hi vermane den zieken dat hi
79.5: Ic mach weten wat si minne
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.146: Ende si consten peinsen om de smerte
79.193: Ende si bidden ouer my
79.194: Dat so mijns ghenadich si
80.31: Si sullen alle gode sien
80.61: Die derde lettre si v bekent
80.83: Merckic daer in want sonder si
81.35: Hoe si den mensche moghen ghewinnen
82.49: Doe dat mijn herte si ghewont
83.6: Midts dat bider lucht dan si
83.49: Mits dien dat si so droghe dan es
83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
83.81: Es si eerst droeghe sijt dies vroet
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
87.71: Si hanghense vut jeghen de motten
87.217: Sy mayen si picken met ghewelde
87.243: Des god onse heere si gheloeft
87.259: Niemen en si dit te lanc
87.281: Om den harinc poghen si nauwe
87.346: Moghen si wel sijn gheloeues mye
87.354: Daer si in nemen groot solaes
89.9: Na der waerheit wie si waren
89.19: Maer die si prisen dese wale
89.161: Daer si noit sindert vut ne quamen
89.198: Hine si wijs ende van lettren vroet
89.212: Crassusse sonden si oue meere
89.285: In egipten so vlouwen si
89.322: Van den joden wie si waren
89.458: Si spraken die bi hem waren bleuen
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
89.530: Si worpen meneghen steen
89.539: So dat si alle de vlucht bestaen
89.543: Doe keerden si ende behilden dleuen
89.611: Dats si den dienste gods aennamen
sibi (1)31.2: hanc mensam vetram nouerit esse sibi
sic (3)45.6: sic vi compressit quam salua puella recessit
45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
75.7: tantum modo dicatur sic
sich (7)57.11: Sich omme vreeseloes gheselle
57.33: Sich omme vreeseloes gheselle
57.55: Sich omme vreeseloes gheselle
57.77: Sich omme vreeseloes gheselle
57.99: Sich omme vreeseloes gheselle
57.121: Sich omme vreeseloes gheselle
68.19: Hets al ghesellekin sich voor di
side (1)87.113: Ende alle dinc wide ende side
sidi (6)76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.76: dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich desen
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
77.29: steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
78.3: Vrient of vriendinne sidi blide
sidine (1)76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
sidy (1)79.86: Des sidy seker ende ghewes
sie (8)15.11: Ic sie dies mi verwondert zeere
57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.88: Ians my dan god so sie ic omme
57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
74.24: heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die
siec (1)68.29: De hont wart eens onmate siec
siecheden (2)73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
73.211: siecheden of ander crancheden
siecheit (3)59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
67.109: soude van sulker siecheit
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
siele (2)57.25: Siele ende lijf in sonden gheuen
81.12: Siele ende lijf waer dat ic bin
sien (7)15.25: Wy moghen sien marcken ende horen
17d.2: Die argher segghen dan si sien
57.135: Noch mochti omme sien in tijts
68.7: Doe dat si der ghelike sien
74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
80.31: Si sullen alle gode sien
81.64: Dat wy an hare souden sien
siene (1)77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
sier (5)48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
57.141: Van sier gratien en was noyt blijf
67.16: niet allen veruallen en en van sier rijcheit es men
74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
89.587: Sier suster zone hem bertaengen ontseit
siere (7)80.40: Salemoen scrijft ons in siere wet
81.59: Diet al heeft in siere ghewout
82.55: Met cristus cruce oec met siere doot
83.24: Mits siere complexien hier voorseit
83.88: Siere ghesonden dickent onghewout
87.235: Dan comt de herft met siere virtuut
87.255: Te velde vaert hi met siere plouch
siet (9)05.1: Merct ende siet dese figuere
15.3: Aen siet de vrouwen hoe si gaen
15.10: Het es schande datment siet
50.2: dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sacrament
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
81.89: Teerst dat dadt dier de maghet siet
87.17: Siet dits sent anthonis dach
87.244: Siet dits sente gillis dach
87.327: Siet hier den goeden sente clement
sietmen (9)14.5: Papen sietmen selden melde
14.7: Sietmen selden sorghen
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
87.132: Dat raepsaet sietmen schoene staen
87.139: Sietmen nu te velde gaen
87.159: Sietmen nu haer bloemen sluten
87.261: Nu sietmen de kinder gaen
87.284: Dickent sietmen commen voren
87.362: Vp der kindren dach sietmen solaes
sietmenne (1)83.33: Seere hittich blakende sietmenne baren
sij (2)76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
sijden (1)68.15: Maer helty teenegher sijden yet
sijn (203)01.3: xvii sijn van hoeghen prijsen
01.11: xvii sijn van hoeghen state
01.12: xvii sijn van cleener bate
01.15: xvii sijn van groten ghelucke
01.17: xvii sijn vrisch van manieren
01.19: xvii sijn van groten moede
01.23: xvii sijn schoene van ansiene
01.24: xvii sijn subtijl van engiene
01.25: xvii sijn den meneghen ghetrouwe
01.35: Diet can gheraden hoet mach sijn
02.8: Si hebben xx rocke die sijn weert
05.10: Al sijn leuen ghinc hi baruoet
05.12: Gheloeft ghedanct moetti sijn
05.14: Door ons sturte hi sijn bloet roet
11.17: In sijn hemelrike daer bouen
12.7: Een ridder die sijn lant vercoept
14.11: Bedijt selden dats sijn recht
14.32: Sijn selden selue sonder vryen
14.87: Ende dit sijn alsic versta
14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
16.10: Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
23.3: Eendrachtich sijn met trouwen
46.47: Die commen sijn vanden drie marien
47.15: Sijn lucht niet verliesen en mach
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
49.4: Waer hi sijn sal jn tvonnesse
50.4: sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
53.15: De juuste verwaert elcken sijn recht datmen
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
55.17: Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
55.23: die in aermoeden sijn ende in tribulatien
55.24: Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
57.8: Die hier als menschen sijn ghetelt
57.9: Ende metter doot sijn haest gheuelt
57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
57.48: Hets doen der ghenre die sijn vroet
57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
57.138: Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
57.142: Sijn grote ghenade moete gheschien
58.18: Den hopper hiet algader sijn
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
62.6: Niet loghenachtich sy sijn
63.2: Hy mindert sijn haue ende meeret schande
66.4: Woude ix maent ghesloten sijn
66.12: Des jonne mi god doer sijn oetmoet
66.20: Ende moeter jn gheuanghen sijn
66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
66.58: De cedrus sijn seere hoeghe verheuen
66.66: Sal sijn des boems gheweldich al
66.70: Sijn roke duergaet den boemgaert al
66.72: Sijn herte te male af keeren sal
66.110: Starkelic sijn besloten al
66.114: Wilt god sonder middel sijn
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
67.55: Van wijfs die van quader famen sijn . begheert lieuer
67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
67.72: die hem seluen presenteert met spraken sijn ve
67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
67.112: thuus wachten sijn batelic
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
67.132: verdeelen . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat
67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
67.139: sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
68.11: Vraecht eenighe die in lijden sijn
68.18: Soe moesten dinne vrienden sijn
68.48: Dat dedene weder sijn ghesont
68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
72.4: in sijn leuen
73.2: ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke
73.3: ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
73.76: sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
73.104: sonder sijn weten
74.26: Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
74.46: dan met menschen de welke sonden sijn qua
74.52: sijn macht
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
74.109: quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
76.20: vanden quade ende dat quade van den goeden ende sijn
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.49: es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
76.72: van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht
77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
77.14: de ghuene die sijn jnt article van harer doot
77.20: Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.135: Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
77.141: ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.163: sijn
77.168: so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
79.48: Leede sijn lijf met groten zeere
79.100: Ic moet jeghen de minne sijn bloot
79.140: Hi storte dor mi sijn edel bloet
79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
79.203: Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
80.19: Salich wijf wiltu sijn verheuen
80.51: Ende sijn altoes vp v hoede
80.100: Dat woort mach wel sijn ghepresen
81.20: Dat maria ware sijn vrient
81.30: Maer de sonden die sijn so fel
81.33: Duecht ende quaetheit sijn twee dinghen
81.39: Die vele argher sijn dan loot
82.21: Gheeselen sijn vleesch oec gheteest
82.44: Nu wilt mi goedertiere sijn
82.53: An sijn torment ende verhoeden
83.21: Om sijn coutheit ende niet el
83.22: Ende wel vermoghende om sijn natheit
83.25: Dits sijn natuere ter waerheit
83.30: Na den somer es sijn maniere
83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
83.47: Om sijn hitte sijt dies ghewes
83.50: Dits sijn natuere sijt dies ghewes
83.56: By redenen moetse hittich sijn
83.61: Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
83.64: Staen naer ghenouchten sijn maniere
83.72: Begheerende om sijn hitte voorwaer
83.74: Om sijn natheit versint dit claer
83.83: Om datsi bider water sijn moet
83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
83.100: Dits sijn natuere wie daer na vraecht
84.2: de quade daghe ende die vreeselixste die jnt jaer sijn
84.14: Van desen daghen sijn xliiii jnt jaer
86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
86.21: zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
86.31: Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene
87.3: Te ansichten sijn de liede milde
87.52: Dat sonneschijn es nu sijn meenen
87.82: Schoen weder dats wel sijn gheuouch
87.83: Om te sayene sijn somer saet
87.112: Sijn blijde en in groten riueele
87.144: In vruechden sijn heeren ende vrouwen
87.216: Ende sijn zeere besich te velde
87.250: Minderen alsmi sijn smake taent
87.254: Van schoenen weder dats sijn gheuouch
87.256: Ende doet den lande sijn proffijt
87.278: De scipman ende sijn veynoot
87.285: De ackerman derscht nu sijn coren
87.288: Nu sijn de liede blide der dinghen
87.300: Mach drouue sijn vighelie es hier
87.303: Dies vele heeft dats sijn prouffijt
87.305: Alder heleghen dach moet hier sijn
87.344: Die nu vele sijn schuldich
87.346: Moghen si wel sijn gheloeues mye
88.90: Daer naer moet gregoris sijn
89.63: Also sijn heidenschap ghedrouch
89.85: Dat sijn vader de coninc prian
89.312: Decti sijn oeghen om datti woude
89.352: Doe sijn starf dach was leden
89.355: Sijn name leeft naer sine doot
89.456: Ende sijn volc was seere verpijnt
89.529: Sijn gheloue was vast ende groot
89.531: Vp sijn volc al in een
89.595: Dat lant ende de croene sijn
89.634: In sijn lxxxii jaer
89.644: Suuer was hi in al sijn doen
89.677: Ende dat elc haten soude sijn leuen
89.679: Om tlant daer god in sijn bloet
sijnde (2)67.53: ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
sijnder (5)66.103: Die hier gode sijnder minnen louen
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
87.81: Vaert te velde met sijnder plouch
89.630: Te roncheuale by sijnder bede
sijnre (1)87.146: Dan comt die somer met sijnre virtuut
sijns (10)14.14: Sijns meesters orbore wel
68.26: Die dicwile liet sijns selfs profijt
79.37: So brochtene van sijns vaders rike
83.35: Maer doet naer sijns selues lief
89.65: Voor troyen vp sijns vaders erue
89.67: Sijns vaders lant ende sine stat
89.75: Dat sijns ghelike noit ne bleef
89.77: No voor hem oec sijns ghenoet
89.599: Die sijns ghelike jn duechden scheen
89.638: Betren noch oec sijns ghenoot
sijr (1)74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
sijre (1)79.3: Met sijre gratien in alder stont
sijt (31)04.3: So dede mijn moeder sijt seker das
07.1: Als de m sijt seker des
11.11: Ende zalichede des sijt wijs
55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
55.84: ziele ghi die gode ghenouchelic sijt
66.34: Hi volcht hier naer des sijt wijs
66.46: Dats willich aermoede sijt seker des
66.106: Dats diep oetmoet sijt seker des
66.119: Ende dat sijt gode met herten claghen
67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
76.1: Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden
76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.123: Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot
77.133: sijt te mijnder hulpen.
80.71: Sijt oemoedich simpil ende ghestade
83.47: Om sijn hitte sijt dies ghewes
83.50: Dits sijn natuere sijt dies ghewes
83.52: Es eerst versch ende nat des seker sijt
83.81: Es si eerst droeghe sijt dies vroet
87.7: Tvolc es blide des seker sijt
87.56: Vp desen dach des sijt wijs
87.80: De hackerman des seker sijt
87.239: Van allen goede des seker sijt
87.257: Dits der crucen dach seker sijt
87.277: Dits Sente fransoys dach seker sijt
89.303: Ende xiiii jare sijt seker das
89.472: Doen gauen sijt gode van hemelrike
sijter (1)76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
sijts (1)82.12: Haers edels soens sijts ghewes
sil (1)88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
silt (1)88.2: Dertiendach ghi dan stellen silt
simoen (2)46.23: Ende simoen ende . iudas
87.301: Sente simoen ende Sente juden dach volcht hier
simonie (2)73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
simpel (1)74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
simpil (1)80.71: Sijt oemoedich simpil ende ghestade
simplen (1)74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
sin (9)11.3: Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
11.7: Ende goede complexie maect goeden sin
11.8: Ende goeden sin brinct wijsheit jn
57.98: Die sinen sin ter doghet stelle
67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
80.65: Na dat mi mijn sin toe sent
81.11: Mine herte minen sin
81.50: Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
83.51: De sanguin properlic in sin natuere
sinden (1)08.6: Ghiericheit verre wech sinden
sindert (1)89.161: Daer si noit sindert vut ne quamen
sine (63)05.7: In sine joncheit was hi besneden
23.15: Ghetrouwe te sine haren heere
47.21: Sine voetstappen worden ghetelt
66.111: Dats dat de mensche sine natuere
66.120: Ne vinden sine niet aldus ghedaen
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.154: langhe te bedde te sine
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
76.17: sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.128: deuotie ende daer naer dat hi segghe naer sine deuotie
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
77.158: Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake
77.166: meest deuotien in hadde in sine ghesonde
77.171: voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.19: hebbic verdient verdoemt te sine daer omme stellic de doot van
79.125: Sine rijcheit sal ghedueren
79.143: Dat sine minne was so groot
79.162: Maer sine lede al ghemeene
79.163: Ende sine herte toter doot
81.117: So langhe dat sine vinghen
82.5a: Om sine ouer grote smerte
82.5b: Om sine ouer grote smerte
82.47: Dats sine passie sine noot
82.47: Dats sine passie sine noot
83.70: Hopelic milde es sine sede
87.26: Als hi sine cappe droeghe brinct
87.101: De cockouc die in sine plumen
89.67: Sijns vaders lant ende sine stat
89.72: Sonder alleene bi ectoren te sine
89.76: In de weerelt na sine doot
89.83: Sine materie willijs rouken
89.176: Sine doot al daer ter stede
89.182: In babilonien onder de sine
89.187: Brochten tseins in sine handen
89.219: Dat stout volc plach te sine
89.243: Te thorout maecti ende de sine
89.315: Ghesciede daer voor sine doot
89.331: Want hi stont na sine ghebode
89.335: Door sine bede alst wel scheen
89.355: Sijn name leeft naer sine doot
89.379: Ende hi sine beesten verwaerde
89.404: In sine jaren in sine tijden
89.404: In sine jaren in sine tijden
89.407: Ende god troestene in sine node
89.424: In sine ghebede altoes hi lach
89.505: Hy soudene door sine weerdichede
89.535: Ende hem volchde sine partie
89.555: Die hi ghetrect heeft in sine hande
89.626: Sine besnidenesse voor een present
89.637: Taken pleechtmen sine casse te ziene
89.639: Ne vantmen noit naer sine doot
sinen (72)14.30: Betrout selden sinen wiue wel
17f.3: So wie can dwinghen sinen moet
25.2: stelt sinen meester in groter merancolien
55.2: datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen
55.20: Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
55.31: dancke sinen mantel
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
57.30: So lijc alle dinc heeft sinen tijt
57.98: Die sinen sin ter doghet stelle
67.48: met dienste verwintmen sinen viant
67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
69.47: heere sinen jongheren haer voete met droechde vp
69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.112: ende te sinen dienste
74.38: vrouwen van religioene of van sinen gheslachte specialec
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
74.72: rade van sinen prelate of van den ghenen dies van
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
76.41: dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
76.42: van sinen ouersten . jtem verbiedic allen minen
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.110: sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
77.139: men vername met sinen andwoordene eenich beletsel
77.146: van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
79.55: In hemelrike te sinen vader
79.157: Eer hi sinen vingher liete of slaen
79.161: Hine gaf sinen vingher niet alleene
81.50: Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
82.19: Om tmesdoen van sinen lieden
82.50: Met sinen wonden talre stont
83.15: Practiseren staet sinen behaghe
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
87.40: In sinen tijt gheloeues mien
87.109: Sinen kalendier aldus verstaen
89.88: Hadde gheweest voor sinen tijt
89.110: Want haddi gheleeft sinen tijt
89.112: Met wapenen dedy sinen ende
89.117: Sinen name leeft emmermeere
89.238: Daer hi gayusse sinen neue liet
89.248: Ia een van sinen lieuen maghen
89.264: Doe vant hi in sinen raet
89.337: De fluu jordaen door sinen wille vlo
89.365: Noit en was in sinen tijt
89.372: Van sinen sonden jeghen gode
89.387: Sinen lichame als wi ghemercken connen
89.425: Ende in sinen droeme snachs sach
89.444: In sinen tijden jn sinen daghen
89.444: In sinen tijden jn sinen daghen
89.452: Nu hoer hoe hi dede sinen hende
89.504: Dat hi hem sonde sinen baert mede
89.516: Datsi sinen oem ende sinen vader
89.516: Datsi sinen oem ende sinen vader
89.526: Ende hadse binnen sinen schilde
89.544: In sinen tiden als ic goeme
89.548: Sinen bode an artuer sende
89.594: Eenen sinen neue yet constantijn
89.675: Het scheen dat god sinen ban
89.691: Trac metten sinen door hongherien
siner (6)58.9: Vut siner groter miltheden
77.146: van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
89.339: Met siner cracht vp den droeghen gront
89.565: Ende ghedoot met siner macht
89.567: Soutelike met siner scaren
89.588: Ende dat hi hadde te siner hant
singhem (1)13.53: Wannemakers van singhem
singhen (2)66.29: Een nachtegale sal hier singhen
87.134: De voghelen singhen hier ende dare
sinne (10)10.4: Therte hi verhuecht ende scerpt de sinne
14.50: Ende den barbier vroet van sinne
67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
79.12: Ende verlichte mine v sinne
79.82: Diese draecht es vroet van sinne
79.114: Ende icken kende ghestade van sinne
79.159: Hier by prouuic wel met sinne
82.7: Laes hoe seerich was van sinne
83.40: Dickent stridende van sinne ries
83.44: Scerp van sinne in erghen rouwen
sinnen (2)74.4: de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken
79.138: Soe machic prouuen wel met sinnen
sins (1)83.13: Sins vreesende bi nachte ende bi daghe
sint (2)68.17: Sint dat elc peinsde binnen mijn
87.37: Ende hier den goeden sint amant
sinte (12)68.2: Bi sinte jacob van compestelle
87.4: Dits de dach van sinte verilde
87.22: Dits de dach van sinte vincente
87.53: Sinte pieters dach ic nu ghewaghe
87.197: Sinte bertins daer na ghelach
87.224: Dits de dach van sinte claren
87.247: Sinte bertins dach volcht hier an
87.252: Sinte omaers dach volcht hier nare
87.264: Dits sinte matheeus dach
87.315: Dits de dach van sinte martine
87.360: Dits de dach van sinte steuin
89.620: Hi sochte sinte jacops kercke
sire (1)78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
sise (1)76.31: bidden in toecommende tijden vp dat sise connen
sisimonde (1)55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
sit (2)44.3: Miror res minima quam sit me flectit ad yma
68.14: Sit vp dat es der weerelt staet of raet
sitten (1)87.312: Nu eist goet voor de colen sitten
slachmaent (2)88.43: Kalenden slachmaent lijsbetten dan
88.45: Loy slachmaent barbre clais dus
slaen (7)01.10: xvii slaen den meneghen swike
57.50: Eer v de baren ouer slaen
74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
74.35: Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
79.157: Eer hi sinen vingher liete of slaen
81.70: Ende liet hem an een cruce slaen
87.110: De quackele hoertmen jnt coren slaen
slaep (1)83.17: Den slaep en wilt hi niet verhaten
slaept (2)81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
83.18: Want hi slaept langhe vele ende wel
slaet (1)81.92: Dus so slaet die jagher doot
slaghe (1)89.702: Daer slouchi theenen slaghe ontwe
slane (1)14.34: Dat een quaet wijf betert met slane
slapende (2)73.187: Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte
83.11: Verbeidende in saken slapende es hy
slapene (2)67.105: te slapene meer dan te sprekene het voucht qua
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
slapers (2)13.14: Slapers van veurne
88.28: Crist jacob slapers volghen na
sleedinghen (1)13.48: Platte ghesellen van sleedinghen
slepen (1)15.7: Ende slepen hem vp de eerde
slincken (1)86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
slote (1)89.159: Inden wilden berch slote
slouch (8)57.71: Ghemerct si hoe dat omme slouch
89.141: Maer wien hi vinc ofte slouch
89.346: Cayms gheslachte slouch hi doot
89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
89.382: Oec slouch hi in eenen campe doot
89.507: Dien slouch hi doot sonder letten
89.511: Die slouch hi doot sonder vorsten
89.562: Ende slouch daer eenen ruese doot
slouchen (1)89.572: Ende slouchen doot ende verwan
slouchene (1)89.590: Doe keerdi ende slouchene doot
slouchi (1)89.702: Daer slouchi theenen slaghe ontwe
sloughen (1)87.351: Die jnden somer sloughen de laye
sloughene (1)89.477: Ende sloughene doot sonder lachtre
slougher (1)89.536: vc slougher artuer doot
sluetel (1)69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
sluten (1)87.159: Sietmen nu haer bloemen sluten
slutene (1)69.30: te slutene ende te onslutene
sluus (1)13.9: Schip heeren vander sluus
smake (1)87.250: Minderen alsmi sijn smake taent
smaken (3)80.9: So machtu smaken de edele fresen
80.52: So moechdi smaken dien edelen traen
82.35: An dat v sone wilde smaken
smeekende (1)80.50: Die smeekende tonghe tvalsche spaen
smeeker (1)14.43: Den smeeker sonder baraet
smenschen (1)48.23: smenschen leuene dan dusentich messen daer naer
smerte (4)79.146: Ende si consten peinsen om de smerte
82.5a: Om sine ouer grote smerte
82.5b: Om sine ouer grote smerte
82.36: Ouer mi die zware smerte
smesse (1)14.56: De smesse sonder niemare
smette (1)87.85: Dat soe den gods sone sonder smette
smorghens (1)89.431: Ende smorghens metten eersten daghe
snachs (1)89.425: Ende in sinen droeme snachs sach
snau (1)57.63: Ic zwijghe al stille ende snau
snee (2)57.40: Ende soude versmelten ghelijc den snee
89.257: De berghen blicken ghelijc den snee
snel (2)19.4: Snel van loepe als de hase
89.369: Hi waest altoes te beterne snel
snellic (1)66.100: Dat den hemel snellic duergaet
sniden (2)82.48: Mine herte al door sniden
87.214: Nu sniden de lieden zeere haer coren
so (214)01.34: So weet ghi wat dit dicht es
04.3: So dede mijn moeder sijt seker das
05.2: So sprect van eenre creatuere
05.16: So doen die leeke by termine
05.18: So doet hem waerdicheit ende eere
07.4: So dat de v jnde stede comt staen
07.5: Metter v so comt de p
11.14: So laet ons drincken vanden besten wine
11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
15.6: De cleeder so lanc datsi hem letten
15.22: So eer hem recht ghebueren mach
16.12: So dat ter kennessen comt jnt clare
17f.3: So wie can dwinghen sinen moet
17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
23.18: Daer so staet de stadt in vreesen
46.34: Zebedeus hoeren wy so lyen
46.46: Aldus so vindic min no mee
47.10: Dander es so wert hem verlaten
48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
48.14: De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
50.3: vanden outhare so verleent god den mensche
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
56.4: Doe ic wel so mach ic leuen
57.16: Maer als de natuere valt so cranc
57.17: So eist van ommesiene tijt
57.19: So en houdic mi voor ghecastijt
57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
57.30: So lijc alle dinc heeft sinen tijt
57.31: So wel hem die hem van sonden vrijt
57.38: Waert so so ware alle dinc ghewee
57.38: Waert so so ware alle dinc ghewee
57.42: Ic sta so starc vp juechden been
57.60: V meeninghe heeft so diepen gront
57.64: Want jnt verstaen ben ic so flau
57.72: Alexanders macht so saen
57.80: Maer mijn gheloeue so weetic claer
57.88: Ians my dan god so sie ic omme
57.93: Als dende comt so moet al beuen
58.31: So doetti oec die altoes steet
58.35: Eenen anderen so hi naest can
58.37: Hy en name niet so grote scade
60.2: So en ware hont pape noch catte noet
62.2: Lettel bedriechs so connen sy
66.2: So dachtic in dat herte mijn
66.14: So sal vp elken boem eene staen
66.17: Vp elcken boem so sal oec rusten
66.19: So sal jhesus des boemgaerts lusten
66.82: Scarpeit so bediet hi al
66.92: Die so zware doot daer omme leet
66.95: So wat hem eenich mensche mesdoet
67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
67.128: ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
67.132: verdeelen . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat
67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
68.20: Mescomt v hiet so vliet van mi
68.54: So waric nu van herten vro
68.56: So duchtic te truerene lanc termijn
69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
69.24: toter tijt dat so te hemel voer
69.26: xv daghe lanc so vierdient men daer viiic jaer ende
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
74.26: Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
74.95: van andren specialic van jonghen kindren so
76.37: Item so verbiedic vp de sententie van verwatenessen
76.53: Item so ghebiedic vp de sententie van verwatenessen
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
77.29: steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
77.47: so mochti vallen in de eeweghe verdomnesse
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.136: sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
77.168: so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
77.187: so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
78.16: heere god doemen so segghet aldus
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
79.4: So dat mi minne mach wesen cont
79.10: Daer in so moete mi ghestarken
79.28: So veruultse van allen goede
79.29: So es die alle dinc vermach
79.30: So es claerder dan den dach
79.31: So verlicht al hemelrike
79.33: So verchiert al den troene
79.34: Minne es so edel ende so schone
79.34: Minne es so edel ende so schone
79.36: Bedy so es te haren ghebode
79.37: So brochtene van sijns vaders rike
79.53: Want so was diene brochte neder
79.58: So mach den heere maken knecht
79.59: So mach den knape oec maken heere
79.65: Want minne es so soete bouen maten
79.67: So mach den cruepel maken recht
79.76: So es moghende in des conincx hof
79.77: Daer soe wille mach so gaen
79.78: Dat so ghebiet het es ghedaen
79.79: Allen duechden gaet so te bouen
79.80: So es huter herten gods gheboren
79.90: So helpe mi god onse heere
79.95: Want so mine herte binnen ziet
79.99: Mine mesdaden dincken mi so groot
79.109: Dat ic noit was so coene
79.131: Dat ic van herten bin so blint
79.132: Dat ic so nder hebbe ghemint
79.134: So machic wel bi redenen kinnen
79.143: Dat sine minne was so groot
79.150: So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
79.173: Ende mine scade die es so groot
79.174: Ay en es so jammerlike doot
79.194: Dat so mijns ghenadich si
79.200: Dat so mi heeft gheweest onurient
79.202: So machmi alle doghet leeren
80.9: So machtu smaken de edele fresen
80.11: So wer seker jn dy verclaert
80.21: So hout dy van vlecken pure
80.47: So beteekent weet voorware
80.52: So moechdi smaken dien edelen traen
80.62: Dats een i vut hare so went
80.115: Hier omme so willic minnen meest
81.17: So waren wy quite van allen vare
81.18: Ay god die so salich ware
81.30: Maer de sonden die sijn so fel
81.31: Ende so na radich in alder maniere
81.38: Want so toocht den mensche de dinc guldin
81.40: Ende so begheeft den mensche ter noot
81.53: So es altoes jndien ghereet
81.62: Want daer by so wart god geboren
81.65: Ende so wie marien eere doet
81.77: Dat ons heere wart so hart
81.79: Ende weder so seere minde
81.84: Wat diere so hem comt te voren
81.86: Maer dat dier es so ghemaect
81.92: Dus so slaet die jagher doot
81.97: So vreeselic ende so wreet
81.97: So vreeselic ende so wreet
81.98: Ende van wraken so ghereet
81.117: So langhe dat sine vinghen
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
82.14: Die cristus moeder so verdwenen
82.15: Saghe ende troests so bloet
82.17: Dat so dreef seer buten maten
82.20: Soch so jhesum sonder mieden
83.45: Hongherich ende scalc so es sijn roec
83.49: Mits dien dat si so droghe dan es
83.60: Ende tweestewarf so es hi heet
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
84.9: Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
87.2: Vp dien nacht so bloit de haselare
87.57: So comt de soeten lentin jn
87.100: Haren sanc in lanc so bet
87.229: Dus so eist al bediet
87.234: Hier so gaet de somer huut
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
88.46: Marie so comt lus
89.16: So doe ic oec van vranckerike
89.28: Ende om dat de bible es so clare
89.45: Want so ghemate so goedertiere
89.45: Want so ghemate so goedertiere
89.46: So heuesch van allen manieren
89.47: So milde ende so ghetrouwe
89.47: So milde ende so ghetrouwe
89.48: Noch so ghemint van allen vrouwen
89.49: No so vroet van allen saken
89.51: So gherechtich so wijs van rade
89.51: So gherechtich so wijs van rade
89.53: So coene no so stout ten zweerde
89.53: So coene no so stout ten zweerde
89.58: So dat hi den leuwe gheleec
89.89: Ende hadder in so groot delijt
89.96: Du best van allen duechden so groot
89.109: Dat hi so jonc quam ter doot
89.119: Want so leuet naer de doot
89.124: Want so vromen metter hant
89.126: So milden hoe gheerne hi gaf
89.197: Te so sonderlingher eere
89.202: So moet julius cesar wesen
89.252: So heuet cassele de name gheheel
89.263: So dat hi cume es ontronnen
89.269: So dat hi bertaengen verwarf
89.285: In egipten so vlouwen si
89.320: Naer dat de heydene waren so vrome
89.393: So wel dat someghe willen leeren
89.414: Volcx so vter maten vele
89.423: So wilde hem judas altoes keeren
89.471: Also so moet ons gheschien
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
89.520: So dat eene van haren scaren
89.539: So dat si alle de vlucht bestaen
89.608: So wanner dat hi ledich was
89.617: Die so grote was ghestelt
89.660: Te rome stont oec so aefs
89.666: So dede de paeus alexandre
89.671: So wie dat de vaert bestonden
89.701: Eer hijt ghewan het was so vast
sober (1)67.101: Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
soberlike (1)51.2: lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat
sobet (1)46.1: Anna sobet dici tres concepisse marias quas
soch (1)82.20: Soch so jhesum sonder mieden
sochte (4)66.5: Doe dochte my goet dat ic sochte
68.33: Hi claechde den hont ende sochte raet
89.170: Ende sochte dwonder datter in lach
89.620: Hi sochte sinte jacops kercke
soe (35)04.4: Drouch mi eer soe ghedreghen was
14.20: Eenen lecker die hem soe beleet
46.13: Soe nam onser vrouwen moeder
46.20: Vier sonen drouch soe in haren liue
47.5: Soe wie dat gheerne messe hoort
47.13: Verghetenheit doet soe verdriuen
48.10: Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
59.8: Als ic besach dat soe vergankelic was
68.4: Soe maect mi varinc al in ghestelle
68.18: Soe moesten dinne vrienden sijn
74.2: voorscreuen vanden voorseiden vii doet sonden soe
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
76.14: deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen
79.17: Soe es die mi mach gheuen raet
79.69: Soe mach den dommen maken wijs
79.77: Daer soe wille mach so gaen
79.138: Soe machic prouuen wel met sinnen
79.165: Soe hebbic dan meere recht
79.198: Soe sals beteringhe ontfaen
80.29: Soe beteekent na minen auise
80.69: Soe en toeghet niement loesen keere
80.72: Soe moechdi bliuen in vuuer eere
81.6: Soe moetti an ons edele vrouwe
82.11: Doe soe sach dat zware ordeel
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
83.7: Soe wert die properheit ghemeert
86.9: Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe
87.27: Soe hoepmen der goeder tijt
87.34: Dat soe haren kercganc dede met eeren
87.85: Dat soe den gods sone sonder smette
87.200: Soe ouerloepic eenen dach
87.228: Dat soe vander weerelt schiet
soemen (1)55.39: van caritaten al soemen leest jnden bible
soens (1)82.12: Haers edels soens sijts ghewes
soet (1)79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
soete (7)55.15: Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
79.65: Want minne es so soete bouen maten
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
87.92: De soete tijt nu commen wille
87.128: De soete tijt doetse veruelen
87.149: Gheduerde dese soete tijt
soeten (4)55.18: van herten ende vereeseen met goeden soeten spraken dat
87.57: So comt de soeten lentin jn
87.114: Vanden ouer soeten tide
87.178: Nu steken de liede met soeten crude
soetheit (2)80.3: Daer jn leit alle soetheit
80.53: Daer soetheit in es beuaen
soeticheit (1)80.93: Nie ghesciep meer soeticheit
soetste (1)80.118: Dats de aldre soetste keest
soi (1)59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
solaes (4)59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
67.30: vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
87.354: Daer si in nemen groot solaes
87.362: Vp der kindren dach sietmen solaes
som (1)15.13: Laghen si som te bedde drie daghen
someghe (1)89.393: So wel dat someghe willen leeren
somer (7)83.30: Na den somer es sijn maniere
87.83: Om te sayene sijn somer saet
87.146: Dan comt die somer met sijnre virtuut
87.166: Die jnden somer gheleghen js
87.234: Hier so gaet de somer huut
87.289: Die ghehadt hebben goede somer neeringhe
87.351: Die jnden somer sloughen de laye
somers (1)87.58: Die es des somers broederkin
somme (4)22.14: Somme clvi milen
22.54: Somme iiiciiiixx lombaertse milen
57.87: Als my gherekent wert mijn somme
57.120: Dat gheen tonghe de somme en telle
somtijts (1)67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
sondaren (4)55.24: Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
77.118: ende toeuerlaet der sondaren vermaent
sonde (11)59.10: datment sonder sonde niet antieren en mach
73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
73.48: segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
74.51: wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
79.187: O wy dat ic noyt sonde dede
81.99: Wanneer dat de mensche sonde dede
89.504: Dat hi hem sonde sinen baert mede
sonden (64)46.48: Moeten ons van sonden vryen
48.2: mede verlaten de sonden vanden leuenden ende vanden
48.12: daghelicxse sonden vanden andren daghe werden hem
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
49.3: Waer hi was jn sonden
55.65: ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden
57.25: Siele ende lijf in sonden gheuen
57.31: So wel hem die hem van sonden vrijt
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
69.34: ende biechten haer sonden
69.44: sonden ten tijt voorscreuen gheduerende
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
73.44: van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
73.178: consent der sonden van oncuuscheden ende haddet
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
74.2: voorscreuen vanden voorseiden vii doet sonden soe
74.26: Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden
74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
74.33: ende andre sonden by den welken datmen te
74.46: dan met menschen de welke sonden sijn qua
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.63: heeft ende biechten hem vanden andren sonden
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
74.84: en dienen ter zwaerheit vanden sonden.
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
74.104: hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
74.109: quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
76.82: te hebbe ende te wachtene van sonden
76.85: verlatenesse van den daghelixen sonden ende om tie
76.86: minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient
76.93: en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
77.66: santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden
77.74: niet te vallene weder in sonden
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
79.141: Tusschen twee dieuen vul van sonden
81.3: Vter noot ende van zwaren sonden
81.30: Maer de sonden die sijn so fel
81.51: An die sonden hi roupe ghenade.
81.61: Bliuen wy jn de sonden verloren
81.68: Want hi vercochte hem om de sonden
89.156: Om hare dorperlike sonden
89.212: Crassusse sonden si oue meere
89.368: Al waest dat hi in sonden vel
89.372: Van sinen sonden jeghen gode
89.670: Crucen en aflaet van allen sonden
sonder (77)01.31: Sonder xvii sonder waen
01.31: Sonder xvii sonder waen
08.1: Scoene seden sonder ouermoet
14.15: Maalende molen sonder dief
14.16: Ende eene beghine sonder lief
14.17: Eens backers huus sonder vier
14.25: Die dorper dits sonder saghe
14.32: Sijn selden selue sonder vryen
14.38: Sonder vrouwen vander hant
14.39: Goeden wijn sonder coep
14.40: Rybauts himde sonder cnoep
14.41: Den questere sonder lieghen
14.43: Den smeeker sonder baraet
14.44: Den samecoeper sonder loesen raet
14.49: Scoene vrouwen sonder minnen
14.51: Den maerte sonder vorst
14.52: Den cok sonder dorst
14.54: Den nayere sonder moy maniere
14.55: Den vlaminc sonder zweeren
14.56: De smesse sonder niemare
14.57: Ende quade wiue sonder scelden
14.60: Cleene liede sonder oeghen moet
14.63: Goet vruchtich sonder veisen
14.64: Vossachteghe liede sonder quaet peinsen
14.65: Stamelare sonder haestichede
14.67: Sonder luxurie caluwen man
14.69: Fransoise sonder ouermoet
14.70: Aelmanne sonder zweerde goet
14.71: Lombaerde sonder strijt
14.72: Biddende oerdene sonder nijt
14.73: Vulle scueren sonder muse
14.74: Vele wercken sonder confuse
14.77: Oude liede sonder vrechede
14.80: Dit vintmen selden sonder waen
24.1: Schoene seden sonder ouermoet
57.112: Wiens wijsheit was sonder ghenoot
57.114: Wiens sconeyt was sonder ghenoot
57.119: Het esser duere sonder ghetal
58.12: Sonder kijf ofte crackeel
59.10: datment sonder sonde niet antieren en mach
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
59.20: voerbode es der doot . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene
66.27: Want gods minne sonder waen
66.47: Want cristus leert mi sonder waen
66.63: Dats gherechte oersaemheit sonder waen
66.107: Want oetmoedicheit sonder waen
66.113: In desen boemgaert sonder ghebreken
66.114: Wilt god sonder middel sijn
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.104: sonder sijn weten
73.167: outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte
73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
74.83: mach sonder te vertreckene dinghen die niet
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
80.83: Merckic daer in want sonder si
80.90: Sonder in een wiuelike beelde
82.20: Soch so jhesum sonder mieden
82.29: Therte mijn sonder af breken
87.64: Als maerte es droeghe sonder reghen
87.85: Dat soe den gods sone sonder smette
87.119: De jonghelinghen loepen sonder rouwen
87.190: Datsi wast al sonder arghen
89.40: Die rudders heet sonder waerde
89.72: Sonder alleene bi ectoren te sine
89.287: Ende onthoeft sonder ghenaden
89.453: Die hi dede a sonder schende
89.477: Ende sloughene doot sonder lachtre
89.507: Dien slouch hi doot sonder letten
89.511: Die slouch hi doot sonder vorsten
sonderlike (1)77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
sonderlinghe (8)48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
66.65: Een tortelduue sonderlinghe
69.57: andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele
74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
76.94: met den monde secretelic ende sonderlinghe ende datmen
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
77.168: so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
sonderlingher (1)89.197: Te so sonderlingher eere
sone (17)67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
79.54: Daer na voerde sone weder
79.121: Maer sconincx sone van hemelrike
80.75: Sone toecht niement schoen ghelaet
80.119: Want vader sone helich gheest
81.57: Want de heere es haer sone
81.90: Sone wilt langher letten niet
81.105: Sone consti niet langher ghesparen
82.35: An dat v sone wilde smaken
87.85: Dat soe den gods sone sonder smette
89.61: Dan ector was priamus sone
89.86: De doghet mercte vanden sone
89.122: Philips sone van macedone
89.649: Vstaes sone sgrauen van boenen
89.711: Sone wildijs niet beghinnen
sonen (2)46.20: Vier sonen drouch soe in haren liue
89.648: Doutste van sente yden sonen
sonne (4)17d.4: Dat de sonne jnt water schijnt
87.70: De sonne es wel van haren doene
87.148: De sonne warm anden trone
87.168: Die jeghen de sonne staen al bloet
sonnen (2)66.42: Die hoeghe anstarct der sonnen licht
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
sonneschijn (2)87.52: Dat sonneschijn es nu sijn meenen
87.67: Maer men prijst waren sonneschijn
sorghen (1)14.7: Sietmen selden sorghen
sot (1)67.115: niet en helpt de leeringhe van leuene . de sot die niet
sotte (2)67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
73.33: touerien ende sotte gheloeuen
sotten (1)73.56: om den sotten clap vanden lieden
sotthede (1)76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
soucken (3)79.27: Diese soucken met oetmoede
87.364: Dus moetment al onder soucken
89.82: Die moet ectors doghet soucken
soude (32)14.48: Dats datmen selden vinden soude
17e.4: Hi ne leest niet diene regieren soude
55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
57.40: Ende soude versmelten ghelijc den snee
66.57: In desen boemgaert dinct mi dat soude
66.59: Dats datmen met blijder herten soude
66.97: Een kers soude na mijn versinnen
67.109: soude van sulker siecheit
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
72.2: sijn lichame soude doot sijn sijn ziele soude vele moghender
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
73.36: om datmen v houden soude voor oetmoedich ende deuoet
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
76.63: ende soude hi vallen in donweerdichede van gode
76.97: doen soude moghen
79.88: Het soude ontuechten allen wijsen
79.117: Ic soude hem noede wesen onghetrouwe
81.67: De mensche soude ghenade vinden
83.36: Wies men hem vleut hoet soude mesvaren
84.4: van desen daghen dat niet langhe en soude moghen
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
84.13: soude hem commen teenen quaden hende
86.17: het soude verberren of verdrincken of steruen hae
86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
89.131: Die mate sprac wat soude mi dat
89.144: Daer hi eens naer darisse soude rijden
89.145: Soude hi ouer eene zee lijden
89.177: Waer hi steruen soude mede
89.390: Gheloefde hem dat soude comen
89.391: Van hem diemen crist soude nomen
89.677: Ende dat elc haten soude sijn leuen
soudemen (1)67.120: soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit
souden (13)58.4: Dat wy daer vp souden leuen
67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
68.35: De honde weepsteerte weder als honden souden
76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
81.24: Met rechte souden wy hebben spoet
81.64: Dat wy an hare souden sien
84.9: Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
87.72: Datsi niet en souden rotten
89.210: Drie princhen de twee souden vechten
89.226: De achter hem tlant souden bewaren
89.445: Seidement v het souden v saghen
89.610: Dies souden hem nu de heeren scamen
soudene (1)89.505: Hy soudene door sine weerdichede
souder (1)68.52: Hi souder de tande bieden voren
soudic (3)14.33: Selden eist oec dat soudic wane
57.104: Soudic dan voer steruen trueren
79.133: Soudic te vergheefs minnen
souken (1)89.169: Dedi an hem souken ghenaden
soukene (1)77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
soustre (1)22.50: Van daer te soustre iiii milen
sout (2)73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
soutelike (1)89.567: Soutelike met siner scaren
souter (1)89.220: Al neder toter souter zee
soutmi (1)14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
souts (1)57.52: Ghi en souts ghegronden nerghens na
soutse (1)15.14: Men soutse jnt gasthuus moeten draghen
soutsieders (1)13.20: Soutsieders van bieruliet
souueraine (1)84.1: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
spade (2)58.34: Dat hi doe vrouch ende spade
81.52: An marien vrouch ende spade
spaen (1)80.50: Die smeekende tonghe tvalsche spaen
spaengen (3)89.290: Beede spaengen ende affrike
89.489: Die alle die liede benorden spaengen
89.619: Ende driewarf verwan hi spaengen
sparen (2)67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
83.34: Vreeseloes gods noch niement sparen
sparende (1)83.65: Niet sparende hoet met hem vergheet
spatie (2)77.152: Voort eist dat de zieke heeft meerder spatie men sal
78.7: Of ghi de spatie hadt . jayc
specia (1)73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
special (1)74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
speciale (2)74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
specialec (3)73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
74.38: vrouwen van religioene of van sinen gheslachte specialec
specialen (1)74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
specialic (7)73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
74.95: van andren specialic van jonghen kindren so
speciem (1)40.1: Cristofori sancti speciem quicumque tuetur jllo nempe
speellet (1)87.8: Ende speellet in desen tijt
speelt (1)14.29: Die man die selue speelt ouerspel
speerbrekers (1)13.5: Speerbrekers van rijsele
spel (3)14.13: Doet selden dats gheen spel
83.20: Lettel gheerende der minnen spel
83.97: Der minnen spel hem niet en behaecht
spele (3)73.96: gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins
87.187: Die lieden werden nu vul van spele
89.415: Dat het ghinc al vten spele
spelmaent (2)87.251: Dits onser vrouwen dach in spelmaent
87.273: Dachterste dach van spelmaent hout hier stede
spieghel (2)35 opschrift: An eenen spieghel scrijft .
57.101: Die spieghel cracht was van natueren
spiritum (1)78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
spiritus (2)75.5: filij et spiritus sancti Amen
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
spise (4)55.1: Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es
57.126: Ghemerct dat al si wormen spise
58.27: Met eens mans spise ghededi wale
76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
spisen (2)67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
spoet (1)81.24: Met rechte souden wy hebben spoet
sporcle (6)84.18: Sporcle i iii xvi xxvi
85.1: Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste
86.23: van sporcle den achtersten maendach van meye
87.32: Deerste dach van sporcle es sente bride
87.59: Dits van sporcle dachterste dach
88.6: Sporcle aubert volght te hant
sporkele (3)86.29: van sporkele den xxviii dach van maerte ende den
86.35: sten dach van sporkele
87 opschrift: Sporkele
spotten (2)10.8: De liede spotten vp de strate
89.497: Met hem lietti niemene spotten
sprac (7)68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
89.69: Darijs sprac diene kende
89.131: Die mate sprac wat soude mi dat
89.133: Neen sprac alexander de fiere
89.373: Maer hi sprac tons heeren ghebode
89.462: Neen sprac judas laet dat varen
sprake (4)17i.4: Hi zweghe en sprake vp anderen niet
57.109: V sprake bewijst mi aerme stomme
77.158: Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake
89.230: Als of hi sprake elc man goeme
spraken (9)55.18: van herten ende vereeseen met goeden soeten spraken dat
67.72: die hem seluen presenteert met spraken sijn ve
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.150: daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden
73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
89.50: Beede in wandelinghen ende in spraken.
89.458: Si spraken die bi hem waren bleuen
spranc (1)69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
sprect (4)05.2: So sprect van eenre creatuere
17i.1: De meneghe vp eenen anderen sprect
87.41: Men sprect vanden vastelauende vele
89.106: Noch sprect aristotils meere
spreecs (1)57.43: Du spreecs te my als een domme
spreect (3)57 opschrift: Redene spreect eerst
57.100: Ghi spreect van sampsoene den strercken
89.102: Dit selue spreect oec aristotiles
spreke (1)79.93: Dat ic vander minnen spreke
spreken (7)08.2: Selden spreken dat selue goet
17h.2: Van saken die hi spreken wille
23.10: Om ghemeenen oerboer dicke spreken
24.2: Selden spreken dat selue goet
66.115: Met ouergheuender herten spreken
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
78.1: Men sal spreken toten crancken
sprekende (1)73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
sprekene (3)67.105: te slapene meer dan te sprekene het voucht qua
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
sprekic (1)80.13: Ghi vrouwen dat sprekic gheestelic
sprinct (2)68.16: Sprinct of ende steectene jn de vliet
87.50: De lodder sprinct oec huter haghen
spronghe (1)19.5: groot van spronghe als de hase
spruten (1)87.160: Ende schone vrucht daer vte spruten
spruut (1)87.86: Ontfinc nu spruut de vyolette
sta (2)57.42: Ic sta so starc vp juechden been
66.44: Altoes sta in gods ghericht
stabat (1)82 opschrift: Stabat mater dolorosa. etcetera
stad (5)50.1: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
89.113: Voer troyen der stad ghehende
89.280: De stad ende vlo ter seluer vren
staden (2)17f.4: Ende alle dinc met staden doet
89.168: Ende alle de landen ende de staden
stadicheit (1)66.74: Daermen stadicheit by verstaet
stadt (5)23 opschrift: Te scriuene vp der stadt huus
23.1: Die eene stadt willen regieren
23.5: De stadt beuelen den vroeden
23.18: Daer so staet de stadt in vreesen
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
staen (22)01.32: Mach de weerelt niet langhe staen
07.4: So dat de v jnde stede comt staen
08.7: Onrecht vromelic weder staen
14.24: Staen selden langhe in een ghedachte
15.4: Besiet haer tuten hoe si staen
66.14: So sal vp elken boem eene staen
66.25: Hier vp sal berrende minne staen
66.45: Die edel balsem moet hier staen
66.61: De vyolette moet hier vp staen
66.93: De leste boem die hier staen sal
66.105: Ghers moet in desen boemgaert staen
67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
82.40: Biden cruce oec met v staen
83.64: Staen naer ghenouchten sijn maniere
87.132: Dat raepsaet sietmen schoene staen
87.168: Die jeghen de sonne staen al bloet
87.260: Sente lambrecht moet hier staen
87.270: Scoene ende bruun staen de haghen
87.287: Sente donaes dach moet hier staen
88.8: Pieter mathis moeter staen
88.37: Bamesse franscoys moeter staen
89.480: Vanden drie joden laten wy staen
staercheit (1)53.5: Staercheit doet groote sake anueerden ende
staercste (1)89.474: Ende hebben de staercste scare bestaen
staet (24)02.2: In den miserere mei deus staet voorwaer
17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
23.18: Daer so staet de stadt in vreesen
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
43 opschrift: An tpalais taken staet met
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
55.42: ghescreuen staet jnden guldinen bouc
57.24: Dat met vernoye staet ghedriecht
66.73: Een blaeu blomme staet daer vp
66.98: Dinct mi dat hier wel vp staet
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
68.6: Claghe dat hem nauwe staet
68.14: Sit vp dat es der weerelt staet of raet
68.34: Hi brochtene in eenen ghesonden staet
69.14: ziecheden de welke fonteine staet by maestricht
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
74.16: den staet vanden persoene ten viere principalen feesten
79.18: Na dat met mi gheschepen staet
80.78: Ende oec mindren huwen staet
83.15: Practiseren staet sinen behaghe
83.80: Om dies de lucht staet verre van daer
88.30: Dan laureins daer staet
89.265: Dat hi den torre die noch staet
staf (2)69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
stal (1)26 opschrift: In een stal te scriuene
stamelare (1)14.65: Stamelare sonder haestichede
stappans (2)68.8: Si sullen stappans van di vlien
81.100: Wrac hijt stappans vp de stede
starc (2)57.42: Ic sta so starc vp juechden been
89.455: Starc met tween groten scaren
starcheit (1)73.20: schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
starcken (1)89.222: Met storme ende met starcken wighe
starcste (1)89.476: Doe quam de starcste scare van achtre
starf (14)46.12: Ioachim starf ende na das
46.28: Cleophas starf ende anna dede
55.29: qualec starf die gherne dede de wercken van ontfarmicheden
78.11: v starf . jayc
87.12: Die starf om die waren verloren
89.116: Maer al starf hi daer de heere
89.189: Doe hi starf die heere stout
89.192: Ende xix starf hi te voren
89.352: Doe sijn starf dach was leden
89.354: Al starf hi die heere groot
89.356: Hy starf naer troien ouerware
89.392: Helich starf hi ende met eeren
89.396: Hi starf naer troien ouer ware
89.632: Taken starf hi de grote heere
starkelic (1)66.110: Starkelic sijn besloten al
stat (10)14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
87.75: Wilden wel datse vp de stat
89.67: Sijns vaders lant ende sine stat
89.130: Hy gaf hem eene rike stat
89.211: Ende de darde de stat berechten
89.227: Doer meneghe stat quam hi gheuaren
89.239: Daer omme hi de stat gaye hiet
89.442: Hoe meneghe borch hoe meneghe stat
state (12)01.11: xvii sijn van hoeghen state
53.7: Iusticie doet stellen in rechten state
57.69: In gansen state gheuroet wel dat
67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.193: v selfs state ende in wat manieren
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
statute (1)23.13: Vaste houden hare statute
ste (1)88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
stede (16)07.4: So dat de v jnde stede comt staen
14.28: Ghemint van alle die vander stede
46.27: In des onsalechs judas stede
69.58: ende es een rikelike stede
81.100: Wrac hijt stappans vp de stede
83.71: Tspel der minnen teller stede
87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
87.207: Sente annen dach hout hier stede
87.221: Vigilie hout hier stede
87.241: Sente jans dach hout hier stede
87.273: Dachterste dach van spelmaent hout hier stede
89.136: Dus wan hi de rike stede
89.176: Sine doot al daer ter stede
89.214: Pompee die bleef jndie stede
89.693: Door constantinoble de rike stede
89.698: Ende wan anthiocen de rike stede
steden (5)13 opschrift: De properheden vanden steden van vlaendren
73.200: in ghewijde steden
74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
87.356: Die men in vele steden vast
89.347: Ende wan hem af de steden groot
steect (1)67.87: van hoeghen moede steect vten huus als huwen viant
steectene (1)68.16: Sprinct of ende steectene jn de vliet
steen (2)89.180: Eenen steen jnder ghebare
89.530: Si worpen meneghen steen
steene (1)69.11: dat hi maecte een cruce vp de steene so datter vte spranc
steert (3)02.9: Si hebben jolijt in haren steert
19.20: Lanc steert breet nesen
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
steerte (1)19.9: groot van steerte als de vos
steet (2)58.31: So doetti oec die altoes steet
81.41: Wanneer hi voor den rechtere steet
stegher (1)86.18: stegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse
steine (1)80.85: Goud seluer ende steine
steken (1)87.178: Nu steken de liede met soeten crude
stekene (2)13.45: Tichelbackers vanden stekene
76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
stekic (1)89.25: Dies stekic dese buten prise
stel (1)82.38: Den ghecruusten stel mijn meenen
stelder (1)89.621: Ende stelder in priesters ende clercke
stelle (2)57.98: Die sinen sin ter doghet stelle
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
stellen (4)53.7: Iusticie doet stellen in rechten state
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
77.150: stellen ter ordinantien vander helegher kercke om
88.2: Dertiendach ghi dan stellen silt
stellene (3)30 opschrift: An een drechoir te stellene
42 opschrift: An dwiwater vat te stellene
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
stellic (2)78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
78.19: hebbic verdient verdoemt te sine daer omme stellic de doot van
stelt (3)25.2: stelt sinen meester in groter merancolien
67.54: ghi stelt v in vreesen
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
stemmen (1)89.534: Met luder stemmen aue marie
sten (2)86.35: sten dach van sporkele
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
sterc (1)19.11: sterc van rugghe als de ezel
stercke (1)69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
sterft (3)50.11: sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp
78.4: dat ghi sterft jnt kerstin gheloue
82.58: Als hi sterft mijn lichame
sterren (1)89.205: Vroet van sterren wijs an deerde
steruen (17)23.20: Want hi emmer steruen moet
47.17: Onuersien mach hi niet steruen
56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
57.46: Ende ghi weet dat ghi steruen moet
57.78: Want al steruen moet dats seker waer
57.104: Soudic dan voer steruen trueren
58.23: Doe moesti steruen dat was anschijn
77.29: steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
77.60: Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in
77.171: voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike
82.24: Steruen als hi gaf den gheest
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
86.8: hi salder of steruen
86.17: het soude verberren of verdrincken of steruen hae
89.177: Waer hi steruen soude mede
89.468: Beter es een eerlic steruen
steruene (4)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
77.148: kersten es schuldich te steruene.
89.420: Of te steruene jnden strijt
steuin (2)87.360: Dits de dach van sinte steuin
88.29: Pieter steuin jn oexst donaet
steyl (1)89.522: Die beede steyl was ende hoech
stichte (1)55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
stichten (2)01.8: xvii stichten meneghen twist
74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
stichti (2)89.224: Curtelike stichti daer eene veste
89.236: Daer stichti eene veste met ghewelde
stijf (1)57.138: Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
stille (3)16.11: Stille of openbare of ouer luut
17h.4: Het ware veel beter sweghi stille
57.63: Ic zwijghe al stille ende snau
stocke (1)67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
stocvischmakers (1)13.38: Stocvischmakers van oestborch
stoel (1)76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
stoet (2)82.2: Stoet de moeder doe doorhouwen
83.4: Het stoet te verre alsmen ons leert
stof (1)57.27: Als een stof jnden winde vliecht
stomme (1)57.109: V sprake bewijst mi aerme stomme
stonde (2)89.157: Gode bat hi ten seluen stonde
89.593: Doe gaf hi vp ter seluer stonde
stonden (2)87.266: Die boemen die wel stonden gheladen
89.487: Die stonden naer der zielen behout
stont (11)68.24: Die versolaestene tsomenegher stont
79.3: Met sijre gratien in alder stont
79.116: Dat hi mi minde in alre stont
82.50: Met sinen wonden talre stont
89.148: De zee voor hem ter corter stont
89.309: Te rome daer hi stont te rade
89.331: Want hi stont na sine ghebode
89.338: Ende lieten liden ter seluer stont
89.657: Al stont jnder heidene weere
89.659: En stont jnder heidene hande
89.660: Te rome stont oec so aefs
stophe (1)22.34: Van daer te stophe v milen
storme (1)89.222: Met storme ende met starcken wighe
storte (1)79.140: Hi storte dor mi sijn edel bloet
stout (6)83.42: Stout magher ghehaert mach menne schouwen
83.90: Ypocrijt ende een bedrieghere stout
89.53: So coene no so stout ten zweerde
89.189: Doe hi starf die heere stout
89.219: Dat stout volc plach te sine
89.486: Wetteghe kerstine ende stout
stoute (1)89.690: De stoute rudder ende vrye
stoutelike (3)89.464: Stoutelike dienen te deser hueren
89.467: Maer stoutelike vp hem strijken
89.606: Stoutelike alsoet wel scheen
stouten (2)89.518: Die bestont hi met stouten moede
89.707: Met meneghen stouten deghen
stranc (2)87.155: Ende dat ghers wert schoene ende stranc
89.385: Meneghen wijch groot ende stranc
strate (1)10.8: De liede spotten vp de strate
streekinghe (1)73.181: onheerelike streekinghe vp v schamelheden tot den
streker (1)89.553: Tachterstel betaelt ende streker huut
strercken (1)57.100: Ghi spreect van sampsoene den strercken
stride (3)81.22: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.25: Hi leuet in eenen zwaren stride
89.363: In stride vreeselic ende felle
striden (3)81.34: Die altoes striden onderlinghe
87.337: Beghinnen om de colen striden
89.405: Altoes als hi was in striden
stridende (1)83.40: Dickent stridende van sinne ries
strijden (3)67.31: Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
89.208: Hi conste vter maten wel strijden
89.512: De neder sassen quam vp hem strijden
strijken (1)89.467: Maer stoutelike vp hem strijken
strijpgarenmakers (1)13.32: Strijpgarenmakers van oudenborch
strijt (3)14.71: Lombaerde sonder strijt
89.420: Of te steruene jnden strijt
89.440: Meneghen onuerweldeghen strijt
stro (1)01.30: xvii legghen den meneghen jnt stro
stroe (1)87.141: Te winter heten stroe ende hoy
stroey (1)87.308: De beesten heten stroey
studeert (1)67.68: studeert meer te ghelieuene met duechden dan
sturte (2)05.14: Door ons sturte hi sijn bloet roet
89.680: Sturte om onse zalichede
sua (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
subito (1)47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
subtijl (1)01.24: xvii sijn subtijl van engiene
subtijle (1)14.23: Subtijle meesters van ambachte
subtijlheit (1)73.75: gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
sufficiens (1)75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
sulc (7)15.21: Sulc gaet jaer ende dach
54.2: Die weder heeft ne heeft niet sulc
54.3: Die sulc heeft ne heeft niet haestelic
58.30: Dan sulc die cume heeft een tornoys
68.3: Ic vinde de weerelt sulc van ghequelle
68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
89.584: Sulc tribuut van sulken doene
sulclangher (1)87.44: Tot vastelauont sulclangher mede
suldi (2)66.16: Dat suldi hoeren harde saen
67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
suldire (1)77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
suldy (2)76.116: suldy segghen naer mi.
88.32: Na bertelmeus suldy jan venden
sulke (2)73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
sulken (4)58.19: Dies den sulken zeere verdroet
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
89.584: Sulc tribuut van sulken doene
sulker (4)14.78: Ionghe kinder van sulker sede
67.109: soude van sulker siecheit
87.63: Die sulker saken vele pleghen
89.469: Dan te leuene in sulker bederuen
sullen (10)23.2: Sullen dese pointe anthieren
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
68.8: Si sullen stappans van di vlien
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
77.52: v niet en sullen trecken hute der hellen vp
80.31: Si sullen alle gode sien
81.36: Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
89.463: Wi sullen onsen heere te waren
89.481: Ende sullen teener ander redenen gaen
sullent (1)89.465: Wy sullent ons laten besueren
sulles (1)77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
sult (8)67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
80.36: Ghi sult besitten themelsche pleyne
80.49: Ghi sult met crachte wederstaen
summus (1)32.1: Ex altrari tuo domine cristum summus in
sunt (6)36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
47.3: subito ne recedet mente deum sunt cristus vestigia sunt
61.1: Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
supplet (1)30.2: defectum supplet minuit quod habundat.
surien (1)89.17: Van roemen van grieken van surien
suster (1)89.587: Sier suster zone hem bertaengen ontseit
suuer (2)14.81: Suuer maeghde ghestade wiue
89.644: Suuer was hi in al sijn doen
suut (1)27.1: Suut nothus oest eurus zephirus west
svriens (1)68.45: Svriens versolaessen van te voren
sweghi (1)17h.4: Het ware veel beter sweghi stille
swighen (1)17f.1: Horen swighen es beede goet
swike (1)01.10: xvii slaen den meneghen swike
swinters (1)83.8: In swinters saisoen verstaet na mi
sy (15)51.4: datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
51.6: sy in de beieghentheden naer den exemple van job
62.2: Lettel bedriechs so connen sy
62.6: Niet loghenachtich sy sijn
67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
76.27: den vergheffenesse allen anderen menschen die sy
77.90: dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
77.136: sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
81.13: Maria dat in v hoede sy
87.217: Sy mayen si picken met ghewelde
88.26: Honts daghe sy benedictus daer
symoen (1)88.40: Crispijn dan symoen met quint
symoene (1)87.35: Inden tempel symoene den blenden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z