Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

babilonien (1)89.182: In babilonien onder de sine
backers (1)14.17: Eens backers huus sonder vier
bactmen (1)87.365: Vp den nieuen auont bactmen koucken
bade (1)57.47: In tijts te treckene vten bade
baden (1)87.172: De kinder baden jnde vloet
baefs (1)87.274: Dits sente baefs dach
baerde (2)21.1: Ghenouchte vanniewen baerde duert eenen dach
89.501: Hadde ghemaect van conincs baerde
baerden (1)89.506: Bouen allen baerden setten
baert (1)89.504: Dat hi hem sonde sinen baert mede
baet (2)53.2: ende dat helpt of baet kiesen
57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
balsem (1)66.45: Die edel balsem moet hier staen
balsemde (1)89.581: Die artuer balsemde met groter hauen
bamesse (1)88.37: Bamesse franscoys moeter staen
ban (1)89.675: Het scheen dat god sinen ban
banne (4)74.34: banne es naer de rechte . jtem manslacht .jtem vier stichten
76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
baptiste (1)69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
baptisten (2)69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
87.175: Dits sente jans baptisten dach
baraet (1)14.43: Den smeeker sonder baraet
barberen (1)87.338: Dits sente barberen dach
barbier (1)14.50: Ende den barbier vroet van sinne
barbre (1)88.45: Loy slachmaent barbre clais dus
baren (2)57.50: Eer v de baren ouer slaen
83.33: Seere hittich blakende sietmenne baren
barnabaes (1)88.22: Medarts dan barnabaes
barnabas (1)46.24: Ende josep die men hiet barnabas
baroen (1)89.685: Ghemaect hoeftman ende baroen
baroene (2)89.340: Dese brochte gods baroene
89.585: Hebbic betaelt an huwe baroene
baruoet (1)05.10: Al sijn leuen ghinc hi baruoet
basan (1)89.333: Ende den coninc basan
baselis (2)87.165: Dits de dach sente baselis
88.23: Baselis volcht daer toe zieter
bastaerde (1)89.39: Scaemt v der namen ghi bastaerde
bat (3)74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
89.97: Dattu bat schijns des hemels ghenoot
89.157: Gode bat hi ten seluen stonde
bate (1)01.12: xvii sijn van cleener bate
batelic (1)67.112: thuus wachten sijn batelic
baten (1)23.7: Ende bekeerent te meester baten
bau (1)57.61: In weet te segghene bu noch bau
beane (1)11.15: Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane
beauais (1)37.6: Noyoen chaalons beauais de gheestelike grauen.
beauchastel (1)22.8: Van daer te beauchastel xiii milen
beaufort (1)69.66: te beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.
bebloedich (1)79.154: Als van hem liep bebloedich zweet
beclaecht (1)67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
beclaghen (1)79.128: Dies machic mi beclaghen seere
beclagher (1)67.117: maer lettel beclagher hem of de ghene die
becoerne (1)73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
becommerthede (1)84.11: in groter becommerthede leuen ende wat dinghen
beda (1)86.1: Beda seit dat drie daghen sijn jnt jaer . eist dat een
bedanckene (1)77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
bedde (2)15.13: Laghen si som te bedde drie daghen
73.154: langhe te bedde te sine
bede (3)81.14: Nv hoort vrouwe de bede van my
89.335: Door sine bede alst wel scheen
89.630: Te roncheuale by sijnder bede
bederue (1)89.66: Om dat hi wilde dat niet bederue
bederuen (2)01.1: xvii bederuen meneghen man
89.469: Dan te leuene in sulker bederuen
bediden (1)12.14: Dats een dossine die selden bediden
bedie (1)83.84: Te desen bedie vray ende goet
bediet (8)02.6: Si hebben ic bediet v wel
66.82: Scarpeit so bediet hi al
80 opschrift: Van v lettren dat wijf bediet
80.79: De vierde lettre bediet een i
80.80: Ende bediet dies vermetic my
80.81: Iubilatio in haer bediet
80.99: Bediet ons felicitas
87.229: Dus so eist al bediet
bedijt (1)14.11: Bedijt selden dats sijn recht
bedinghe (2)48.19: De vijfste es dat de bedinghe vander messen es vele
81 opschrift: Bedinghe van onser vrouwen
bedinghen (6)48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
77.18: bedinghen wachtinghen of voorsienicheden
77.97: De derde partie es van bedinghen
77.153: voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
77.161: vraghinghen ende bedinghen ende dat hi verandworde
77.168: so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
bedriechs (1)62.2: Lettel bedriechs so connen sy
bedrieghen (1)14.42: Coepliede die niement bedrieghen
bedrieghene (2)67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
bedrieghere (1)83.90: Ypocrijt ende een bedrieghere stout
bedriuen (1)09.9: Van vremden dinghen vele bedriuen
bedroghen (3)53.10: werde bedroghen
73.39: bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi
80.60: Daer es menich wijf bi bedroghen
bedrouft (1)51.2: lof . jtem datmen soberlike verblijt ende bedrouft . jtem dat
bedruct (1)55.17: Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
bedwanc (2)57.18: Niet eer door vreese noch door bedwanc
79.52: Der minne bedwanc was harde groot
bedwanghe (1)14.76: Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
bedy (3)79.36: Bedy so es te haren ghebode
79.112: Machic segghen ende al bedy
79.148: Ic mochte verteeren met rechte bedy
beede (9)17f.1: Horen swighen es beede goet
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
79.136: Beede lude ende openbare
87.215: Beede hier naer ende daer voren
89.50: Beede in wandelinghen ende in spraken.
89.166: Beede met campe ende met prighe
89.290: Beede spaengen ende affrike
89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
89.522: Die beede steyl was ende hoech
beeden (3)67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
81.43: Ende loon gheeft van desen beeden
86.41: van beeden den aermen hi ne sal nemmermeer hebben
beelde (7)33 opschrift: An onser vrouwen beelde
40 opschrift: Neuen sente cristofels beelde
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
80.90: Sonder in een wiuelike beelde
89.292: Daer hi alexanders beelde vant
beelden (1)73.186: ofte bi vulen beelden of ghescriften
been (1)57.42: Ic sta so starc vp juechden been
beene (2)19.18: Lanc beene breet rugghe
19.24: Cort steert niet van hare maer van beene ende vleessche
beenen (1)19.14: gaue van beenen als de wolf
beeren (1)89.380: Ieghen de leewen ende jeghen beeren
beeste (1)68.31: Ay lacen sprac hi mijn lieue beeste
beesten (6)02.4: xx beesten met xl oeghen
26.2: besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
55.63: dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse
67.23: Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
87.308: De beesten heten stroey
89.379: Ende hi sine beesten verwaerde
begheeft (1)81.40: Ende so begheeft den mensche ter noot
begheerde (1)73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
begheerdic (2)59.7: Noyt en begheerdic eere vander weerelt
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
begheeren (3)77.4: minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
79.22: Ende laet mi minne begheeren
82.42: Dat ics mijn begheeren vinde
begheerende (3)73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
83.46: Tpel der minnen begheerende hoet gaet
83.72: Begheerende om sijn hitte voorwaer
begheerlic (1)67.34: vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de
begheert (10)66.32: Datmen weet dat god begheert
67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
67.55: Van wijfs die van quader famen sijn . begheert lieuer
67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
67.136: De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
68.5: Die van vrienden begheert verlaet
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.176: maer hebt die begheert ende ghedoecht
begheerte (3)67.83: de jongleur quaet segghende draeght den moet ende begheerte
67.91: wille de begheerte van huusene verhaest tvercoepen vanden
83.99: Gheen begheerte daer toe en draecht
begheerten (1)73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
begherne (1)77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
beghin (1)57.2: Beghin ende hende ghemict te samen
beghine (1)14.16: Ende eene beghine sonder lief
beghinnen (8)22.15: Hier beghinnen de lombaertse milen
66.9: Den boemgaert willic hier beghinnen
76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
87.87: De mettelieuen beghinnen verblyden
87.268: Beghinnen te hanghen nederwaert
87.292: Nu beghinnen de merschen te wesene nat
87.337: Beghinnen om de colen striden
89.711: Sone wildijs niet beghinnen
beghinnende (1)69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
beghinsele (1)77.178: manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
beghint (14)57.129: Vierich wercken beghint jn my
87.94: Beghint nu groene te werdene saen
87.99: Ghesweghen heeft beghint te met
87.102: Gheleghen heeft beghint ander costumen
87.137: Ende dat coren beghint te bloyen
87.147: Dat weder beghint te wesen schoene
87.153: Ende beghint haer jonghen te broeden
87.154: Dat coren beghint hem seluen voeden
87.169: Ende dat raepsaet beghint te ripen
87.188: De vrucht beghint te ripene zeere
87.248: Nu beghint te ripene die wijn
87.307: Nu beghint te magherne de weede
87.324: Nu beghint te nopene dat coude
87.332: Om dat hem beghint te nopene tcoude
beghintmen (1)86.18: stegher doot . jtem beghintmen dan eenighe huuse
beginnen (1)14.1: Ic beginnen in mijn ghedicht aldus
begonnen (2)85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
86.22: begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maendach
begonste (1)84.12: dat een mensche begonste daer hiet an hinghe het
begord (1)80.114: Ende bleef in gode met hem begord
begrauen (1)69.4: sinen lichame daer met dat hi begrauen lach meer
behaecht (1)83.97: Der minnen spel hem niet en behaecht
behaghe (1)83.15: Practiseren staet sinen behaghe
behaghen (1)87.271: Dat den kinderen wel mach behaghen
beheete (1)89.427: Tote hem quam bi gods beheete
behilden (1)89.543: Doe keerden si ende behilden dleuen
behoeren (1)73.195: heeft of contrarie der heerbaerheden behoeren
behoerende (1)55.61: thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet
behoort (4)55.68: tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
77.169: de ghuene die toe behoort jhesus cristus
87.230: Datten kalendiere toe behoort
behou (1)76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
behouden (1)68.36: Doe waren onse costen al behouden
behoudenesse (4)76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
77.174: de behoudenesse van den zieken vp datment in
behouder (5)76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.70: hebt huwen behouder wachten helechlic weerde
76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
76.99: behouder om viere saken
77.105: van huwer salegher passien mijn warachtich behouder
behoudere (4)76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
77.61: dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
behout (1)89.487: Die stonden naer der zielen behout
behouwen (1)83.41: Discoort maken nijt behouwen
beiaghene (1)48.25: om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
beiden (2)68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
89.510: Ruesen die hem beiden dorsten
beieghentheden (1)51.6: sy in de beieghentheden naer den exemple van job
bekeerde (1)87.38: Die bekeerde al dit lant
bekeerent (1)23.7: Ende bekeerent te meester baten
bekennen (1)73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
bekennene (3)73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
bekent (2)57.39: Datmen bekent si groot of cleen
80.61: Die derde lettre si v bekent
bekerre (1)74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
bekinnen (1)83.28: Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
beleedene (1)67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
beleet (2)14.20: Eenen lecker die hem soe beleet
73.159: de ghene die ghi in v beleet hebt
beleghen (1)89.706: Ende heeft jherusalem beleghen
belet (1)73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
beletsel (1)77.139: men vername met sinen andwoordene eenich beletsel
belettende (1)73.152: lic belettende den dienst vander kercken met clappene
belioen (3)89.650: Die men heet godefroet van belioen
89.684: Hertoghe van lottrike ende van belioen
89.688: Ende van belioen heeft hi den schat
belle (1)13.50: Caesmakers van belle
belles (1)22.33: Van daer te belles xii milen
bellonc (1)89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
belofte (3)73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
74.39: tot den vierden grade jtem belofte breken jtem
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
belua (1)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
ben (5)04.5: Ic ben oec de selue man
04.7: Oec ben ic die niet en verdrouch
57.64: Want jnt verstaen ben ic so flau
57.105: Ic die jnt bloyen ben ghestaen
59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
bene (2)74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
beneden (1)79.38: Hier beneden in eerderike
benedictus (3)87.192: Ende dits sente benedictus dach
88.11: Ka gheertruud ende benedictus
88.26: Honts daghe sy benedictus daer
bennic (1)57.59: Ende oec bennic vrolic ende ghesont
benorden (1)89.489: Die alle die liede benorden spaengen
bepeinse (1)23.19: Ende elc bepeinse hem wat hi doet
bequame (1)89.305: Want cesar dit wordekin bequame
bequamelicheit (1)80.96: Daer jn leit alle bequamelicheit
bequamelike (1)77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
bequamer (1)77.168: so sijn de bedinghen bequamer ende sonderlinghe
beraden (1)68.51: Die tsonts vrient wilde beraden thoren
berch (5)89.153: Ende vp den berch van caspien quam
89.155: Die jnden wilden berch waren
89.159: Inden wilden berch slote
89.250: Hi grouffene vp den berch met eeren
89.521: Vp eenen berch was ghevaren
berders (1)13.4: Darinc berders van den vrien
berecht (1)89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
berechten (1)89.211: Ende de darde de stat berechten
berghe (1)89.492: Vander berghe toter zee
berghen (2)89.160: Doe ghinghen die berghen tsamen
89.257: De berghen blicken ghelijc den snee
berghene (1)13.21: Drinckers van berghene
berie (1)22.17: Van daer te berie viii milen
bernaerd (1)67 opschrift: Hier naer volcht depistele die sente bernaerd
bernaerde (1)87.232: Dits de dach van sente bernaerde
bernaerdt (1)67.2: van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
bernaert (1)26.1: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
beroemen (1)73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
beroerde (1)89.218: Beroerde ouerberch neuen den rine
beroerne (2)76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
76.107: es v schuldich te beroerne te deuotien
beroerte (1)73.174: beroerte van huwen vleessche ende ne hebt de voorseide sake
beroerten (1)73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
berouwe (1)76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
berouwen (5)73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
76.95: hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
berouwenesse (1)77.44: berouwenesse ghi selt maken van nootsaken duecht
berrende (1)66.25: Hier vp sal berrende minne staen
berrender (1)66.99: Dats jnnich ghebet met berrender minnen
bertaengen (7)89.260: Dat het was bertaengen lant
89.269: So dat hi bertaengen verwarf
89.488: Deerste was artuer van bertaengen
89.514: Ende wilden hem bertaengen af winnen
89.540: Ende rumden bertaengen tlant
89.561: Dat nu bertaengen het sekerlike
89.587: Sier suster zone hem bertaengen ontseit
bertaensche (1)89.14: De bertaensche jeesten hebbic ghesien
bertaenschen (1)89.552: Ende hi den bertaenschen tribuut
bertelmeus (2)87.236: Dits sente bertelmeus dach mede
88.32: Na bertelmeus suldy jan venden
berthin (1)88.33: Gillis pietmaent berthin gheeft
bertins (2)87.197: Sinte bertins daer na ghelach
87.247: Sinte bertins dach volcht hier an
besach (6)59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
59.6: besach dat my maer gheleent en was
59.8: Als ic besach dat soe vergankelic was
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
besat (1)89.443: Hi destrueerde ende besat
besaten (1)89.5: De tijt besaten ende de heeren
bescaemt (1)67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
bescheet (1)83.62: In hem lust redene ende bescheet
bescherme (1)87.21: Ons af bescherme ende van allen tormente
beschudt (2)50.4: sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
bescremt (1)82.56: Bescremt mi van tsviants noot
bescreuen (3)79.42: Also men bescreuen vint
84.1: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
89.27: Hebben bescreuen ouer ware
bescrijft (1)55.45: handen also tulpin bescrijft
bescudt (1)77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
beseffe (1)89.201: Also als ic in de waerheit beseffe
beseffen (1)82.26: Doe mi beseffen dijnre weyne
besegghen (1)77.160: ghebruken ende besegghen vanden voorseiden
beseuen (1)57.92: An hem en es el niet beseuen
besich (1)87.216: Ende sijn zeere besich te velde
besien (2)14.3: Dats van dinghen diet wille besien
79.7: Daer ic mi seluen in mach besien
besiet (3)15.4: Besiet haer tuten hoe si staen
15.31: Titel in v seluen ende besiet
57.115: Besiet dan wat dat hem besloet
besit (1)80.38: Dats i tempel die besit
besitten (1)80.36: Ghi sult besitten themelsche pleyne
besleghen (2)69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
besloet (1)57.115: Besiet dan wat dat hem besloet
besloten (1)66.110: Starkelic sijn besloten al
besneden (1)05.7: In sine joncheit was hi besneden
besnidenesse (1)89.626: Sine besnidenesse voor een present
besochte (1)89.163: Ne besochte tlant van jndi
besoorcht (1)26.2: besoorcht ende verwaert de beesten die niet en connen
besorsamen (1)67.30: vanden neerstighen ende besorsamen man es solaes
besoucken (3)73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
besouckene (1)74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
besouct (1)67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
bespot (1)73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
bespottende (1)73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
bespottene (1)73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
bespringt (1)69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
best (3)76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
79.135: Dat god best weerdich ware
89.96: Du best van allen duechden so groot
bestaen (3)82.31: Heleghe moeder wilt bestaen
89.474: Ende hebben de staercste scare bestaen
89.539: So dat si alle de vlucht bestaen
bestant (1)67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
beste (4)17f.2: Verdraghen es dat beste
36 opschrift: An de ix beste.
87.96: Daert hem dinct wesen beste
89.225: Daer liet hi een deel der beste
besteedt (1)73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
besteet (1)76.103: te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen
besten (5)10.1: Den besten dranc die ic kinne
11.14: So laet ons drincken vanden besten wine
47.25: Dat hi ons dinc ten besten keere
89 opschrift: Hier volghet een goet dicht
89.41: Den besten rudder nomic voren
bestier (1)57.68: In dijn bestier naer dijn gheuouch
bestieren (1)01.18: xvii connen hem niet wel bestieren
bestonden (1)89.671: So wie dat de vaert bestonden
bestont (1)89.518: Die bestont hi met stouten moede
bestrecken (1)77.92: connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent
besueren (1)89.465: Wy sullent ons laten besueren
bet (7)48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
87.100: Haren sanc in lanc so bet
87.231: Met elken verse eenen dach bet voort
betaelne (1)73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
betaelt (4)67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
89.553: Tachterstel betaelt ende streker huut
89.585: Hebbic betaelt an huwe baroene
betalen (3)09.8: Niet betalen ende vele coepen
55.4: en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
77.94: ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
beteekent (3)02.3: Een woort dat beteekent claer
80.29: Soe beteekent na minen auise
80.47: So beteekent weet voorware
beter (12)17h.4: Het ware veel beter sweghi stille
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
67.98: te vercoepene maer beter waert vercocht dan datmen
67.130: De vader doet sijnde . sijn de kinder edele so eist beter dat
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
89.460: Het es beter dan wi vochten
89.468: Beter es een eerlic steruen
beteringhe (2)74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
79.198: Soe sals beteringhe ontfaen
beterne (3)77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
78.6: Hebdi wille v leuen te beterne
89.369: Hi waest altoes te beterne snel
betert (1)14.34: Dat een quaet wijf betert met slane
bethunen (1)13.19: Wafelheters van bethunen
betoeghe (1)83.78: Ende biden erfst als ic betoeghe
betrandus (1)36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
betren (5)67.46: gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrienden
67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
79.195: Ic wille betren mine mesdaden
89.60: Ne can ic betren niet vysieren
89.638: Betren noch oec sijns ghenoot
betrout (1)14.30: Betrout selden sinen wiue wel
betrouwen (1)77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
betrouwene (1)76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
beuaen (1)80.53: Daer soetheit in es beuaen
beueelt (2)67.126: ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
beuele (1)77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
beuelen (1)23.5: De stadt beuelen den vroeden
beuelet (1)77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
beuen (1)57.93: Als dende comt so moet al beuen
beuint (1)62.8: Dat beuint men jnden fijn
beuochten (1)89.44: Eere beuochten metten zweerde
beuoelen (1)57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
bewaerne (1)74.40: quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem
bewaren (1)89.226: De achter hem tlant souden bewaren
beweende (1)67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
beweent (2)82.1: Beweent ende alle vul van rouwen
89.353: Was hi beweent na oude zeden
beweert (1)73.175: niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet
bewijsen (1)67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
bewijst (2)57.109: V sprake bewijst mi aerme stomme
87.293: De tijt vanden jare bewijst hem dat
bewisene (2)77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
bi (49)46.7: Bi drie mannen dochtren drie
46.8: Bi joachim seitmen mie
46.16: Die maria hiet bi namen
46.32: Die oec maria hiet bi namen
47.9: Daghelicx broet daer hi bi leuet
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
57.53: Hier bi thuwer conscientien ga
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
68.2: Bi sinte jacob van compestelle
73.11: vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
73.63: Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert
73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
73.123: die ghi schuldich waert te doene bi testamente
73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
73.186: ofte bi vulen beelden of ghescriften
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
79.134: So machic wel bi redenen kinnen
80.60: Daer es menich wijf bi bedroghen
81.123: Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
83.9: Eerst es de flumatique cout hier bi
83.13: Sins vreesende bi nachte ende bi daghe
83.13: Sins vreesende bi nachte ende bi daghe
83.14: Scamel es hi oec bi maten
89.72: Sonder alleene bi ectoren te sine
89.357: Bi na hondert ende xliii jaer
89.427: Tote hem quam bi gods beheete
89.446: Ende wonder dincken bi mier wet
89.458: Si spraken die bi hem waren bleuen
89.509: Alse bi hem waren ghesleghen
bible (2)55.39: van caritaten al soemen leest jnden bible
89.28: Ende om dat de bible es so clare
biblen (1)89.3: De biblen auctoren ende croniquen
bidde (5)55.24: Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
76.11: die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
79.1: Ic bidde den heere vander minnen
79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
79.191: Ic bidde hem allen die minne draghen
biddem (1)66.117: Ic biddem die gods minne draghen
bidden (5)47.24: Bidden onsen lieuen heere
73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
76.31: bidden in toecommende tijden vp dat sise connen
77.58: bidden voor v
79.193: Ende si bidden ouer my
biddende (1)14.72: Biddende oerdene sonder nijt
biddene (2)73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
biddic (1)80.73: Hier biddic v in gherechter minnen
biden (9)57.32: Eer hem de doot grijpt biden velle
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
82.40: Biden cruce oec met v staen
83.2: Ende biden water ghecompareert
83.27: Es ghecompareer biden viere
83.78: Ende biden erfst als ic betoeghe
89.547: Die biden rade der senatueren
bider (6)69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
79.16: Dat sal wesen bider minnen
83.6: Midts dat bider lucht dan si
83.53: Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere
83.77: Ghecompareert bider eerden claer
83.83: Om datsi bider water sijn moet
bidt (5)77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
biecht (9)74.23: quade wercke vp decsele van deuotien ende dat de biecht
74.25: hem biecht.
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
biechte (13)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73.7: hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene
73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
73.168: biechte ontfaen hebt
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.67: biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
76.91: dat met deser ghemeender biechte wert verlaten eenighe
76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
76.117: Ic biechte nu in gode
76.119: de naer biechte
77.195: biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
biechten (7)69.34: ende biechten haer sonden
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
74.48: vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
74.63: heeft ende biechten hem vanden andren sonden
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
87.246: Vander biechten de heleghe man
biechtene (8)73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.162: ende te biechtene
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
biechtheere (1)74.53: Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene
bieden (2)68.50: Die hem goet doen ende vrienscap bieden
68.52: Hi souder de tande bieden voren
bieruliet (1)13.20: Soutsieders van bieruliet
bin (2)79.131: Dat ic van herten bin so blint
81.12: Siele ende lijf waer dat ic bin
binnen (16)48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
68.17: Sint dat elc peinsde binnen mijn
79.2: Dat hi mine herte verclare binnen
79.6: Ende commen toter waerheit binnen
79.95: Want so mine herte binnen ziet
80.16: Maer binnen vuuer zielen wike
80.74: Hebdit niet jnt herte binnen
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.3: vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt
86.7: ende die gansen vleesch heet binnen desen daghen
86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
86.20: men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen
89.294: Die meer dede binnen twaelf jaren
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
89.526: Ende hadse binnen sinen schilde
bis (1)30.1: Bis duo vipa facit mundat dentes acuit quod visum
bisexte (1)89.207: Ende den bisexte vant hi al
bispel (1)68.21: Ic sach eens in een bispel
bisscop (2)69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
89.448: Dupperste bisscop vanden tempel
biste (1)88.15: Kalenden tel dan biste
bitter (1)79.144: Doe hi ghesmaecte die bitter doot
bladen (1)87.267: Werden naect ende hare bladen
blaemtelic (1)73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
blaeu (1)66.73: Een blaeu blomme staet daer vp
blakende (1)83.33: Seere hittich blakende sietmenne baren
blameerde (1)73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
blamen (1)57.4: Dan al een schijn van groter blamen
blanche (1)22.35: Van daer te la blanche x milen
blancketten (1)15.5: Claer si hemlieden blancketten
blanketten (1)73.204: contenantie vut nemende cleedinghe blanketten dansene
blasis (1)88.5: Bry licht blasis aecht mant
bleec (1)83.93: Hi es magher ende seere bleec
bleef (5)80.114: Ende bleef in gode met hem begord
87.195: Daer bleef menich heere rijke
89.75: Dat sijns ghelike noit ne bleef
89.214: Pompee die bleef jndie stede
89.432: Bleef nichanor jnden wighe doot
blenden (2)79.68: Ende den blenden gheuen lecht
87.35: Inden tempel symoene den blenden
blent (1)86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
bleuen (2)58.7: Dat hi onghedeelt es bleuen
89.458: Si spraken die bi hem waren bleuen
blicken (1)89.257: De berghen blicken ghelijc den snee
blide (7)76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
78.3: Vrient of vriendinne sidi blide
81.21: Met rechte mochte hi wesen blide
87.7: Tvolc es blide des seker sijt
87.288: Nu sijn de liede blide der dinghen
89.430: Dies was hi blide dats gheene saghe
89.654: Hine schiet van hem blide ende vro
blijct (2)55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
blijde (1)87.112: Sijn blijde en in groten riueele
blijder (1)66.59: Dats datmen met blijder herten soude
blijf (1)57.141: Van sier gratien en was noyt blijf
blijfs (1)57.130: Ic lide verwonnen jc blijfs v by
blijft (3)66.75: Want die ghestadich blijft in god
81.85: Het blijft doot dat hem ghenaect
81.93: Aldus blijft vnicoren gheuaen
blijt (1)83.55: De lucht eerst nat maer hittich si blijt
blint (1)79.131: Dat ic van herten bin so blint
bliscap (4)48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
80.84: Eist bliscap ende anders niet
81.128: Bliscap ende een salich leuen AMEN
82.60: De bliscap van hemelrike. A M E N
blischepen (1)87.10: Van blischepen dat de heere meeste
bliuen (7)14.76: Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
66.78: Dat hier vp dese bloeme sal bliuen
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
80.1: Ic wil in dienste ghestade bliuen
80.72: Soe moechdi bliuen in vuuer eere
81.61: Bliuen wy jn de sonden verloren
86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
bliuene (1)77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
bliuet (1)79.72: Hine bliuet ongheleert
bloede (1)69.50: bloede
bloeme (2)06.2: Datmen botre bloeme eyer melc
66.78: Dat hier vp dese bloeme sal bliuen
bloemen (2)66.13: Van vii bloemen die wy vinden
87.159: Sietmen nu haer bloemen sluten
bloet (11)05.14: Door ons sturte hi sijn bloet roet
11.5: Dat goeden wijn maect goet bloet
11.6: Ende goet bloet maect de complexie goet
79.140: Hi storte dor mi sijn edel bloet
79.178: Ende al mijn bloet ware moraet
82.15: Saghe ende troests so bloet
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
87.93: Tcoren dat bloet heeft ghestaen
87.168: Die jeghen de sonne staen al bloet
89.679: Om tlant daer god in sijn bloet
bloit (1)87.2: Vp dien nacht so bloit de haselare
blomme (1)66.73: Een blaeu blomme staet daer vp
bloot (2)79.100: Ic moet jeghen de minne sijn bloot
89.408: Menichwaruen dats waerheit bloot
blosende (1)83.61: Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
bloyen (4)57.105: Ic die jnt bloyen ben ghestaen
87.133: Bloyen oft guldin ware
87.137: Ende dat coren beghint te bloyen
87.158: Die boeme die men bloyen sach
blutskine (1)87.350: De blutskine metter quader brayen
bode (1)89.548: Sinen bode an artuer sende
boden (2)76.80: ende boden ende andre jonghe liede die haren behouder
89.184: Ende alle de boden ghemeenlike
boech (1)89.523: Als volc dat node voor hem boech
boem (7)66.14: So sal vp elken boem eene staen
66.17: Vp elcken boem so sal oec rusten
66.21: Deerste boem die ic hier sette
66.22: Dats doliue boem jn dit dal
66.93: De leste boem die hier staen sal
66.94: Dats de vijch boem zoete ende goet
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
boeme (2)87.158: Die boeme die men bloyen sach
87.210: Alst vp de boeme es wel gheraect
boemen (2)66.10: Met vii boemen dat dinct my goet
87.266: Die boemen die wel stonden gheladen
boemgaert (9)66.6: Eenen boemgaert naer mijn verstaen
66.9: Den boemgaert willic hier beghinnen
66.50: Haer schoenheit verchiert den boemgaert al
66.57: In desen boemgaert dinct mi dat soude
66.70: Sijn roke duergaet den boemgaert al
66.105: Ghers moet in desen boemgaert staen
66.109: Desen boemgaert moet met eenen muere
66.113: In desen boemgaert sonder ghebreken
66.118: Datsi haren boemgaert dickent ommgaen
boemgaerts (1)66.19: So sal jhesus des boemgaerts lusten
boemkin (1)87.89: Ende de lieden hersetten haer boemkin mede
boems (1)66.66: Sal sijn des boems gheweldich al
boenen (2)89.266: Buten boenen maken dede
89.649: Vstaes sone sgrauen van boenen
boffers (1)13.36: Boffers van thorout
bon (1)22.42: Van daer te bon courant viii milen
bonen (1)89.254: Doe voer hi voort den bonen by
bonifaes (1)88.21: Gherstmaent daer naer bonifaes
bonne (1)22.40: Van daer te longue bonne x milen
bont (2)16.7: Welc een recht bont houdeuare ware
16.13: Dats een recht bont houdeuare
bonten (2)16 opschrift: Van den bonten houdeuare
16.3: Van eenen bonten houdeuare
borch (1)89.442: Hoe meneghe borch hoe meneghe stat
boreas (1)27.2: flat boreas noert
borghen (1)14.8: Armen man diemen wille borghen
borrez (1)22.22: Van daer te borrez xii milen
borse (2)67.31: Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
borste (1)19.1: Schoene van borste ghelijc den vrouwen
borsten (1)69.23: drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten
bosch (1)69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
bosschen (1)87.118: Groene worden bosschen ende haghen
boter (1)13.26: Boter heters van dixmude
botre (1)06.2: Datmen botre bloeme eyer melc
bouc (6)50.1: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
55.42: ghescreuen staet jnden guldinen bouc
55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
55.65: ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
89.104: Dat bouc brief no lettre mede
boucke (2)55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
89.607: De boucke antierdi al in een
boude (1)89.313: De doot ghedoghen als de boude
bouen (11)11.17: In sijn hemelrike daer bouen
57.116: Haer grote gratie bouen al
66.101: De edel leewercke hout haer hier bouen
79.23: Die vulmaect es hier bouen
79.65: Want minne es so soete bouen maten
79.79: Allen duechden gaet so te bouen
83.28: Bouen andre elemente naer mijn bekinnen
89.43: Bouen alle de ghuene die vp deerde
89.274: Dat hi merrede bouen v jaren
89.485: Ende eeren waren bouen eereen
89.506: Bouen allen baerden setten
bourgoengnen (1)89.574: In bourgoengnen voor hi voort
bourgoingen (3)37.4: hertoghen . Normandien acquitanien bourgoingen de
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
89.559: In bourgoingen dach ende velt
boute (1)03.1: Fol est qui fol boute
brac (1)79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
brachte (4)55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
69.31: Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men
braden (1)87.223: Diemen vp eenen roester braden sach
braechmaent (2)84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
braembesien (1)87.262: Om braembesien huute waert
braemen (1)57.5: De weerelt vul doernen ende braemen
brandaen (1)88.19: Ka brandaen potentiane
brant (1)83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
brayen (1)87.350: De blutskine metter quader brayen
breedt (1)69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
breet (5)19.17: Lanc hals breet buuc
19.18: Lanc beene breet rugghe
19.19: Lanc seughe breet mont
19.20: Lanc steert breet nesen
83.63: Hoeschs goets moets naer ende breet
breke (1)55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
breken (4)23.9: Hare vryheit niet laten breken
74.36: openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht
74.39: tot den vierden grade jtem belofte breken jtem
82.29: Therte mijn sonder af breken
breseul (1)22.31: Van daer te breseul xx milen
bric (1)88.42: Ledenaert daer naer martin bric
bride (1)87.32: Deerste dach van sporcle es sente bride
brief (1)89.104: Dat bouc brief no lettre mede
brigole (1)22.44: Van daer te brigole vi milen
brinct (7)09.12: Brinct den meneghen jnden jndre
10.5: Ghewondde leden brinct hi te saten
11.2: Brinct de ziele in hemelrike
11.8: Ende goeden sin brinct wijsheit jn
11.12: Brinct de ziele jnt paradijs
87.26: Als hi sine cappe droeghe brinct
87.181: Datmen sente lieuene te houtem brinct
bringhen (4)01.22: xvii bringhen den meneghen ter doet
01.26: xvii bringhen den meneghen in rouwe
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
77.164: Voort salmen voor hem bringhen dat heleghe cruce
brixis (1)87.317: Dits sente brixis dach als ic versta
brochte (2)79.53: Want so was diene brochte neder
89.340: Dese brochte gods baroene
brochten (1)89.187: Brochten tseins in sine handen
brochtene (2)68.34: Hi brochtene in eenen ghesonden staet
79.37: So brochtene van sijns vaders rike
brode (1)55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
broeden (1)87.153: Ende beghint haer jonghen te broeden
broeder (3)46.14: Cleophas josephs broeder
68.1: Percheuael broeder lieue gheselle
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
broederkin (1)87.58: Die es des somers broederkin
broesche (1)57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
broet (2)47.9: Daghelicx broet daer hi bi leuet
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
broken (1)79.169: Want ic te broken hebbe dat recht
brugghe (4)13.2: Poerters van brugghe
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
87.123: Der crucen dach brugghe ommeganc
brulocht (1)67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
bruun (1)87.270: Scoene ende bruun staen de haghen
bry (1)88.5: Bry licht blasis aecht mant
bu (1)57.61: In weet te segghene bu noch bau
bughet (1)66.62: Die ter erden bughet haer hoeft
bulgurie (1)89.692: Door bulgurie ende grieken mede
burgundia (1)37.1: Lingo remi landu nor aqui burgundia sunt du.
buten (6)47.11: Ydele redenen buten maten
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
82.17: Dat so dreef seer buten maten
89.25: Dies stekic dese buten prise
89.266: Buten boenen maken dede
buuc (2)19.15: goet jnden buuc als de wolf
19.17: Lanc hals breet buuc
by (60)05.16: So doen die leeke by termine
09.10: Ende vele wercken by quaden wiuen
14.76: Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
15.2: Elc lettre gheuerst by abc
16.9: Ende by eer quader lodigghen leeft
46.43: Droucher by alpheus viere
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
57.127: Dat by natueren mensche si
57.128: Dies consentie by auise
57.130: Ic lide verwonnen jc blijfs v by
58.33: Daer by radic elcken man
62.4: Selden scalcheit es hem by
65.1: By drien jaren duert den thuun
65.2: By drien thunen duert de hont
65.3: By drien honden duert tpaert
65.4: By drien paerden duert de mensche
65.5: By drien menschen duert de vischs
65.6: By drien visschen duert de crane
65.7: By drien cranen duert de hert
65.8: By drien herten duert de zwane
65.9: By drien zwanen duert de kemel
65.10: By drien kemels duert de weerelt
66.74: Daermen stadicheit by verstaet
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
69.14: ziecheden de welke fonteine staet by maestricht
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
70.7: hi sprac ende examinerde de saken by hem seluen
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
74.33: ende andre sonden by den welken datmen te
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
74.40: quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem
74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
74.105: sal men niet sijn verdoemt al ne heeft men die niet by
79.159: Hier by prouuic wel met sinne
79.196: Ende wercken voort by haren rade
80.41: Ende by marien prouuic dit
81.62: Want daer by so wart god geboren
83.56: By redenen moetse hittich sijn
83.85: Es die melancolin by rechter schout
89.254: Doe voer hi voort den bonen by
89.397: By na wel driehondert jare
89.513: Die vriesen heeten nu by tiden
89.630: Te roncheuale by sijnder bede
byden (1)89.627: Byden jnghel heeft ghesent

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z