Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

g (1)07.6: Die ghemint es voor de g
ga (3)57.53: Hier bi thuwer conscientien ga
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
87.198: Dus ga ic eenen dach voort
gader (5)14.46: Ende dat langhe te gader wale
55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
79.56: Dit de minne al te gader
89.350: Die alle gader heidin waren
gaen (19)08.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
14.79: Datsi gheerne ter scholen gaen
15.3: Aen siet de vrouwen hoe si gaen
15.12: Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren
24.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
66.8: Vroylic in vermeyen gaen
67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
79.77: Daer soe wille mach so gaen
79.97: Twy aywi waer mach ic gaen
79.158: Hine liete de trouwe eer gaen
82.32: Ende dtorment dore doen gaen
82.41: Ay doet mi dat jnt herte gaen
87.139: Sietmen nu te velde gaen
87.261: Nu sietmen de kinder gaen
89.481: Ende sullen teener ander redenen gaen
gaende (1)50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
gaet (11)15.21: Sulc gaet jaer ende dach
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
68.13: Als de waghene effene gaet
79.79: Allen duechden gaet so te bouen
83.46: Tpel der minnen begheerende hoet gaet
87.31: Hier gaet laumaent vut te tijde
87.79: Dus voert en voert gaet de tijt
87.106: Dus gaet die tijt voort ende voort
87.145: Sente vrbaens dach gaet de lentin vut
87.234: Hier so gaet de somer huut
89.231: Dus verre gaet de macht van rome
gaf (17)46.10: Ende dien gaf si in ondertrouwen
46.18: Ende deser marien gaf si mede
55.33: als den armen tetene gaf
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
55.58: van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
58.10: Gaf hi den hoppen al gheheel
58.20: Die hem drincken gaf venijn
69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
79.161: Hine gaf sinen vingher niet alleene
82.24: Steruen als hi gaf den gheest
89.126: So milden hoe gheerne hi gaf
89.130: Hy gaf hem eene rike stat
89.428: Ende gaf hem een guldin zweert
89.593: Doe gaf hi vp ter seluer stonde
89.669: Ende gaf ouer zee te vaerne
gafmen (1)89.179: Daer gafmen den eere van prise
galioet (1)89.22: Tristram ende galioet
gallen (2)89.216: Iulius trac ouer rijn in gallen
89.241: Doe voer hi voort in gallen jaghen
gallie (1)43.2: omnium ciuitatum et prouinciarum gallie
gane (1)11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
ganghe (1)89.537: Theenen vp ganghe met eeren groot
gans (1)77.159: maer dat hi hebbe gans verstaen so salmen moghen
gansdriuers (1)13.54: Gansdriuers van laerne
gansen (3)57.69: In gansen state gheuroet wel dat
86.7: ende die gansen vleesch heet binnen desen daghen
86.20: men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen
ganste (1)81.120: Ende ganste vander joden wet
garen (1)13.33: Garen coepers van deynse
garnaetse (1)11.15: Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane
gasthuus (1)15.14: Men soutse jnt gasthuus moeten draghen
gaue (3)19.14: gaue van beenen als de wolf
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
gauen (1)89.472: Doen gauen sijt gode van hemelrike
gaye (1)89.239: Daer omme hi de stat gaye hiet
gayusse (1)89.238: Daer hi gayusse sinen neue liet
geboren (1)81.62: Want daer by so wart god geboren
geeste (1)89.494: Haddi ghedwonghen seit de geeste
genuere (1)46.2: Genuere viri joachim cleophas salom
georgis (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
germain (2)55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
88.20: Naest vrbaen comt germain ane
geuraecht (1)77.137: hem geuraecht of hijt wilt
gharaet (1)02.11: Nu gharaet wat woorde es dit
ghdaen (1)73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
ghdinct (1)79.152: Als my ghdinct der groter pinen
ghe (4)45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
74.103: sijn sonden eist datmen niet en can ghe
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
gheabsolueert (2)76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
gheanveert (1)73.63: Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert
ghebare (1)89.180: Eenen steen jnder ghebare
ghebaren (1)89.323: Die met willegher ghebaren
ghebe (1)76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
ghebede (1)89.424: In sine ghebede altoes hi lach
ghebeden (1)73.93: hatie den ghenen die v oetmoedelic vergheffenessen ghebeden
ghebenediden (1)69.23: drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten
ghebenedit (1)57.133: Gods gratie si ghebenedit
ghebet (1)66.99: Dats jnnich ghebet met berrender minnen
ghebiecht (6)74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
74.106: expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.93: en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
ghebiedic (1)76.53: Item so ghebiedic vp de sententie van verwatenessen
ghebiedt (2)67.121: de traghe die verbeit de hulpe van gode die hem ghebiedt
77.187: so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat
ghebiet (1)79.78: Dat so ghebiet het es ghedaen
ghebode (5)76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
79.36: Bedy so es te haren ghebode
89.95: Ende vander natueren ghebode
89.331: Want hi stont na sine ghebode
89.373: Maer hi sprac tons heeren ghebode
gheboden (4)73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
73.209: Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden
74.4: de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
ghebonden (1)79.44: Ende als een ander kint ghebonden
gheboren (17)04.2: Eer hi ghewonnen was of gheboren
76.4: die gheboren wert vander salegher maghet marien
79.41: Hy wart gheboren als een kint
79.80: So es huter herten gods gheboren
80.15: Anderwerf wert gheboren
81.95: Eer ons heere van marien wart gheboren
84.3: maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
86.26: kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen
87.11: Van marien was gheboren
89.115: Eer jhesus cristus was gheboren
89.193: Eer jhesus cristus was gheboren
89.319: Eer jhesus cristus was gheboren
89.359: Eer jhesus cristus was gheboren
89.399: Eer jhesus cristus was gheboren
89.479: Eer jhesus cristus was gheboren
gheborte (1)87.359: Gods gheborte daer na dan
ghebot (1)76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
ghebrac (1)70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
ghebrec (2)26.3: segghen haer ghebrec.
73.24: om eenich ghebrec van dat voorseit es
ghebreckelicheden (1)77.66: santinnen van huwen sonden ende ghebreckelicheden
ghebrect (4)17i.2: Gheuroeddi wat dat hem ghebrect
23.17: Waer si yet ghebrect van desen
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
ghebreken (1)66.113: In desen boemgaert sonder ghebreken
ghebroederen (1)69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
ghebroet (1)87.171: De vader ende moeder hebben ghebroet
ghebroken (2)69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
73.209: Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden
ghebruken (1)77.160: ghebruken ende besegghen vanden voorseiden
ghebrukene (1)71.3: dit leuen den hemel te ghebrukene
ghebruuct (1)57.79: Maer elc ghebruuct dat hem god an
ghebruucti (1)57.102: Nochtan ghebruucti naer mijn mercken
ghebuere (1)67.85: Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
ghebueren (2)15.22: So eer hem recht ghebueren mach
57.103: Den tijt die hem god liet ghebueren
ghebuers (2)67.46: gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrienden
67.67: te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghebuers
ghecastijt (2)57.19: So en houdic mi voor ghecastijt
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
ghecleet (2)14.19: Ende eenen dobbeleere wel ghecleet
87.298: Die nu qualic es ghecleet
ghecocht (1)77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
ghecoepen (1)67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
ghecompareer (1)83.27: Es ghecompareer biden viere
ghecompareert (3)83.2: Ende biden water ghecompareert
83.53: Ghecompareert bider lucht seit de scrijftuere
83.77: Ghecompareert bider eerden claer
ghecomposeert (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
gheconnen (1)73.179: ghedaen haddi gheconnen of ghedorret
ghecorrumpeert (1)53.12: werde ghecorrumpeert
ghecrighen (2)76.75: behoudenesse so en moechdi niet ghecrighen sonder
89.223: De zeghe moesti daer ghecrighen
ghecrighene (2)76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
ghecruust (2)86.11: was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust
86.11: was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust
ghecruusten (2)82.33: Vanden ghecruusten mijn herte
82.38: Den ghecruusten stel mijn meenen
ghed (1)20.3: mieulx ghed
ghedachte (1)14.24: Staen selden langhe in een ghedachte
ghedaen (36)07.3: Ende de t es vut ghedaen
48.22: De seste verdiente es dat een messe es beter ghedaen binnen
55.74: de ghene die de wercken van ontfaermicheden ghedaen
55.76: tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
58.21: Hy hadde ghedaen meneghe pijn
66.33: De palmboem schoene ende groene ghedaen
66.120: Ne vinden sine niet aldus ghedaen
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
69.40: heere doe hi an tcruce ghedaen was
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
73.179: ghedaen haddi gheconnen of ghedorret
73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.42: natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen
76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
76.96: ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
77.67: ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
79.40: Dit heeft die minne al ghedaen
79.78: Dat so ghebiet het es ghedaen
89.475: Ende verwonnen ende tonder ghedaen
ghedaenten (2)48.18: niet en oudt van ghedaenten
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
ghedanct (1)05.12: Gheloeft ghedanct moetti sijn
ghedaneghen (1)77.179: dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
ghededi (1)58.27: Met eens mans spise ghededi wale
ghedicht (2)14.1: Ic beginnen in mijn ghedicht aldus
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
ghedincken (3)74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
76.92: dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken
82.46: Doe mi ghedincken cristus doot
ghedinckes (1)68.22: Mi ghedinckes noch harde wel
ghedinghe (1)73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
ghedochte (1)79.105: Hoet noyt quam in mijn ghedochte
ghedoechde (2)79.183: Ende ghedoechde menich leit
89.700: Daer hi ghedoechde menich last
ghedoechlic (1)73.90: dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
ghedoechsaemheden (1)77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
ghedoechsam (1)51.5: medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam
ghedoecht (2)73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
73.176: maer hebt die begheert ende ghedoecht
ghedoeghen (1)53.3: Ghetempertheit doet al ghedoeghen dat toecommen
ghedoen (1)77.94: ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
ghedoghen (2)20.2: Pour mieulx auoir willic ghedoghen
89.313: De doot ghedoghen als de boude
ghedoluen (1)67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
ghedoochde (1)79.147: Die god ghedoochde ouer my
ghedoot (1)89.565: Ende ghedoot met siner macht
ghedorret (1)73.179: ghedaen haddi gheconnen of ghedorret
ghedreecht (1)73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
ghedreghen (4)04.4: Drouch mi eer soe ghedreghen was
57.95: Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
ghedriecht (1)57.24: Dat met vernoye staet ghedriecht
ghedrouch (1)89.63: Also sijn heidenschap ghedrouch
gheduerde (1)87.149: Gheduerde dese soete tijt
ghedueren (2)79.125: Sine rijcheit sal ghedueren
81.9: Die eeuwelike ghedueren sal
gheduerende (1)69.44: sonden ten tijt voorscreuen gheduerende
ghedwonghen (1)89.494: Haddi ghedwonghen seit de geeste
gheefdi (1)67.75: Gheefdi raet huwen vrient ne begheert niet hem
gheeft (8)53.8: ende gheeft elcken tsine
55.58: van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
67.71: ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen
67.96: ghenen die meest daer af gheeft
69.32: met gheeft drincken groten lieden
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
81.43: Ende loon gheeft van desen beeden
88.33: Gillis pietmaent berthin gheeft
gheen (17)14.13: Doet selden dats gheen spel
15.16: Ouerspel en es gheen schande
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
57.28: Gheen leuen en esser om profijt
57.120: Dat gheen tonghe de somme en telle
57.124: Der doot en hadde gheen respijt
74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
79.66: Minne en heuet ne gheen ontsaten
83.3: Tvier heeft tswaters gheen ghewout
83.38: Gheen verdincken verstaet wel dies
83.99: Gheen begheerte daer toe en draecht
87.341: Al eist dan cout en es gheen vaer
89.162: Noch ne gheen coninc dan hi
89.302: Datter gheen keyser en was
89.598: Voor hem vantmen kerstin ne gheen
gheender (1)73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
gheene (15)67.51: van huwen viant ne si v gheene sekerheit van
77.76: Hebdi gheene kennesse van eenegher dootsonden daer
77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
79.32: Gheene duecht es haer ghelike
79.122: Hine heeft gheene ghelike
80.76: In mercker gheene wijsheit jnne
80.103: En es gheene salegher dinc
87.74: Die gheene hebben gheloeues mien
87.78: Om datse gheene te doene hebben an
89.24: Maer ne vanter gheene van desen
89.191: iiic jaer nes gheene hoene
89.371: Ne gheene onschulde en wildi keeren
89.430: Dies was hi blide dats gheene saghe
gheenen (4)67.58: sult so ne suldi van gheenen medecijn moghen
73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
77.193: een ordinantie datmen gheenen zieken en
89.94: Van gheenen meester dan van gode
gheere (1)89.213: Vp de parsiene met groter gheere
gheerende (1)83.20: Lettel gheerende der minnen spel
gheerne (8)08.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
14.79: Datsi gheerne ter scholen gaen
24.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
47.5: Soe wie dat gheerne messe hoort
58.15: Elc hadde gheerne tmeeste deel
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
89.126: So milden hoe gheerne hi gaf
gheeroudsberghe (2)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
69.72: ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.
gheertruud (1)88.11: Ka gheertruud ende benedictus
gheeselen (1)82.21: Gheeselen sijn vleesch oec gheteest
gheest (4)10.2: Verblijt den gheest vuerdert de minne
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
80.119: Want vader sone helich gheest
82.24: Steruen als hi gaf den gheest
gheestelic (6)47.19: Gheestelic heeft hi gode ontfaen
73.42: huwen vaders weerlic ende gheestelic
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
76.111: ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
80.13: Ghi vrouwen dat sprekic gheestelic
gheestelike (3)37.3: Langres riemen loedene de gheestelike ende kerckelike
37.6: Noyoen chaalons beauais de gheestelike grauen.
59 opschrift: Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort
gheesteliken (1)55.9: Deerste vanden gheesteliken es datmen gheue goeden
gheet (1)66.90: Dinct mi dat hier van rechte vp gheet
ghegaen (1)17e.1: Ic quam ghegaen daer ic vant
ghegheuen (4)58.2: Heeft dit eerdsche goet ghegheuen
76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
77.90: dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
89.676: In de weerelt hadde ghegheuen
ghegronden (1)57.52: Ghi en souts ghegronden nerghens na
ghehacht (1)80.45: i reyne wijf maect hoghe ghehacht
ghehadt (5)73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
87.49: Langhen tijt ghehadt zware plaghen
87.289: Die ghehadt hebben goede somer neeringhe
ghehaert (1)83.42: Stout magher ghehaert mach menne schouwen
gheheel (5)58.10: Gaf hi den hoppen al gheheel
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
82.10: Ay hare ontginc dat herte al gheheel
86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
89.252: So heuet cassele de name gheheel
gheheele (1)76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
gheheelic (1)77.90: dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
gheheert (1)77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
gheheeten (7)53 opschrift: Vanden iiii principalen duechden gheheeten
55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
81.83: Ende es gheheeten vnicoren
81.96: Dat hi was gheheeten vnicoren
ghehende (1)89.113: Voer troyen der stad ghehende
gheherbercht (1)76.72: van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht
ghehindert (1)73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
ghehoort (2)76.65: heere en si dat hi hebbe ghehoort eene gheheele messe
81.125: Ende alle de ghuene die hebben ghehoort
ghehouden (3)73.78: Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
73.145: ende ghehouden waert
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
ghehuwet (1)73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
ghekeert (3)77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
81.50: Al heeft de mensche ghekeert sinen sin
83.5: Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
ghelach (5)87.122: Dits dander dach daer na ghelach
87.197: Sinte bertins daer na ghelach
87.201: Sente margrieten al hier ghelach
87.265: Sente maurcius daer na ghelach
87.335: Sente loys dach daer na ghelach
ghelachtert (1)73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
gheladen (1)87.266: Die boemen die wel stonden gheladen
ghelaet (1)80.75: Sone toecht niement schoen ghelaet
ghelast (1)87.357: Maer hier esmer niet met ghelast
ghelaten (7)73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.125: Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.147: hebt ghelaten te hoorne den dienst vander
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
82.16: Hoe mochte yement tseer ghelaten
ghelde (2)14.6: Ende die rijke es van ghelde
87.286: Ende coept harinc metten ghelde saen
gheldekin (2)87.249: Die mi doet mijn gheldekin
87.319: De ghene die hebben gheldekin
gheleec (1)89.58: So dat hi den leuwe gheleec
gheleede (1)81.16: Moeten wi commen in v gheleede
gheleeft (2)78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
89.110: Want haddi gheleeft sinen tijt
gheleent (1)59.6: besach dat my maer gheleent en was
gheleert (1)67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
gheleet (1)55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
gheleghen (2)87.102: Gheleghen heeft beghint ander costumen
87.166: Die jnden somer gheleghen js
gheleit (4)57.6: Ende caritate gheleit vpt velt
69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.38: crebbe daer mede gheleit
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
ghelesen (1)89.23: Oec hebbic artuers jeesten ghelesen
ghelic (1)76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
ghelieft (1)57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
ghelieften (1)73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
ghelieue (1)67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
ghelieuelic (1)55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
ghelieuene (1)67.68: studeert meer te ghelieuene met duechden dan
ghelijc (24)15.12: Knechten gaen jonchers ghelijc den heeren
19.1: Schoene van borste ghelijc den vrouwen
19.2: grof van henden ghelijc den vrouwen
19.3: sachte van vpsittene ghelijc den vrouwen
48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
55.65: ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden
57.40: Ende soude versmelten ghelijc den snee
67.10: euen ghelijc sijn so mochte huwen staet haestelic
67.12: van eenen roukeloesen man es ghelijc eenen vallenden
67.89: hem saen schaemt die mint ghelijc huwen kinde
69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
73.44: van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
73.75: gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
73.166: vander kercken ghelijc theleghe sacrament vanden
74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
74.81: ende der ghelijc van andren saken so verre ende so vele
74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
89.257: De berghen blicken ghelijc den snee
ghelijker (1)46.17: Ghelijker wijs als die eerste dede
ghelijt (1)57.20: Het es so lanc eer juecht ghelijt
ghelike (9)23.11: Trecht altoes houden ghelike
57.113: Ende dies ghelike van absoloene
58.3: Recht eenen hopper hoeys ghelike
68.7: Doe dat si der ghelike sien
79.32: Gheene duecht es haer ghelike
79.122: Hine heeft gheene ghelike
89.15: Ende jnghelsche der ghelike
89.75: Dat sijns ghelike noit ne bleef
89.599: Die sijns ghelike jn duechden scheen
gheloefde (1)89.390: Gheloefde hem dat soude comen
gheloefdi (1)78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
gheloeft (7)05.12: Gheloeft ghedanct moetti sijn
67.85: Den cnape die v loeft voor v ghebuere ne gheloeft niet
69.43: Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
76.96: ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
87.243: Des god onse heere si gheloeft
89.533: Ende riep alse die gheloeft
gheloent (1)50.9: jnglen ende van gode gheloent . daensien vanden heleghen
gheloeue (7)50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
57.80: Maer mijn gheloeue so weetic claer
73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
74.6: kerstinen gheloeue ende en es niet van noede andersens
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
77.61: dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
77.146: van sinen gheloeue ende van siner conscientien ende
gheloeuen (2)62.1: Lantloepers scriuers machmen gheloeuen
73.33: touerien ende sotte gheloeuen
gheloeues (3)87.40: In sinen tijt gheloeues mien
87.74: Die gheene hebben gheloeues mien
87.346: Moghen si wel sijn gheloeues mye
gheloghen (2)73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
80.57: Minne maer hets al gheloghen
gheloue (3)78.4: dat ghi sterft jnt kerstin gheloue
89.422: Inden gheloue gods ons heeren
89.529: Sijn gheloue was vast ende groot
gheloues (2)05.5: Dese creatuere gheloues mie
14.22: Dit vintmen selden gheloues mi
ghelt (1)17a.2: Dat goede ghesellen haer ghelt vertheeren
ghelts (1)87.299: Ende lettel ghelts jnt tscrine weet
gheluc (1)67.134: dat gheluc vanden eenen ende sijn auontuere niet en
ghelucke (1)01.15: xvii sijn van groten ghelucke
ghemaect (9)69.8: niet met menschen handen ghemaect
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
69.60: ghemaect jnt jaer xiiiic ende xii van daer vaertmen
73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
81.86: Maer dat dier es so ghemaect
89.501: Hadde ghemaect van conincs baerde
89.685: Ghemaect hoeftman ende baroen
ghemate (1)89.45: Want so ghemate so goedertiere
ghemeender (1)76.91: dat met deser ghemeender biechte wert verlaten eenighe
ghemeene (6)23.6: Ende ghemeene goet nauwe hoeden
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
76.88: vp den dach van heden in de kercke een ghemeene
76.115: Ende aldus saltu beghinnen dese ghemeene biechte ende
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
79.162: Maer sine lede al ghemeene
ghemeenen (3)23.4: Ende ghemeenen oerboor anschouwen
23.10: Om ghemeenen oerboer dicke spreken
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
ghemeenlike (1)89.184: Ende alle de boden ghemeenlike
ghemeert (1)83.7: Soe wert die properheit ghemeert
ghemeine (1)80.89: Die de weerelt heeft ghemeine
ghemercken (1)89.387: Sinen lichame als wi ghemercken connen
ghemerct (2)57.71: Ghemerct si hoe dat omme slouch
57.126: Ghemerct dat al si wormen spise
ghemeten (1)15.20: Recht wert dicwile qualic ghemeten
ghemict (1)57.2: Beghin ende hende ghemict te samen
ghemindert (1)89.457: Ende ghemindert ende zeere verdwijnt
ghemint (8)07.6: Die ghemint es voor de g
14.28: Ghemint van alle die vander stede
17c.1: Hij es wijs ende wel ghemint
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
79.132: Dat ic so nder hebbe ghemint
79.170: Ende dickent ghemint mee den knecht
79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
89.48: Noch so ghemint van allen vrouwen
ghemoet (1)81.66: Al ware ons heere gram ghemoet
ghemoghen (1)76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
ghenade (5)57.142: Sijn grote ghenade moete gheschien
58.39: Of hi verlore de gods ghenade
59.14: gods ghenade
81.51: An die sonden hi roupe ghenade.
81.67: De mensche soude ghenade vinden
ghenaden (7)57.131: Gode jc te ghenaden comme
81.1: Coninghinne vul van ghenaden
81.7: Vwe ghenaden laten schinen
81.10: In uwe ghenaden keere jct al
89.56: No die houder dede ghenaden
89.169: Dedi an hem souken ghenaden
89.287: Ende onthoeft sonder ghenaden
ghenadich (2)66.23: Dats datmen een milt ghenadich herte
79.194: Dat so mijns ghenadich si
ghenaect (2)81.85: Het blijft doot dat hem ghenaect
87.211: De oest ons nu zeere ghenaect
ghenaghelt (1)57.138: Sijn aerme ant cruce ghenaghelt stijf
ghenant (1)89.687: Dat noch ludeke es ghenant
ghendt (2)13.1: Heeren van ghendt
89.240: Dats nu ghendt in desen daghen
ghene (18)17g.1: De leeraers segghen de ghene es wijs
52.1: Och heere wat de ghene verliest
55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
55.17: Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
55.74: de ghene die de wercken van ontfaermicheden ghedaen
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
67.15: disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.117: maer lettel beclagher hem of de ghene die
73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
73.159: de ghene die ghi in v beleet hebt
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
76.17: sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
87.319: De ghene die hebben gheldekin
ghenen (14)55.10: raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
55.22: Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen
67.70: Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es
67.71: ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen
67.71: ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen
67.96: ghenen die meest daer af gheeft
67.126: ne beueelt niet v ziele den ghenen die huwen
67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
73.93: hatie den ghenen die v oetmoedelic vergheffenessen ghebeden
74.24: heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die
74.72: rade van sinen prelate of van den ghenen dies van
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
77.67: ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
ghenende (2)89.502: Eenen roc naer hem ghenende
89.549: Ende ontboet hem met ghenende
ghenendelike (2)89.228: Daer maecti eene veste ghenendelike
89.473: Ende trocken toe ghenendelike
ghenesen (5)67.59: ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue
67.108: v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
69.13: lieden hebben ghenesen gheweest van diuerschen
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
ghenesene (1)77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
ghenoet (2)81.111: Ende was eens vnicorens ghenoet
89.77: No voor hem oec sijns ghenoet
ghenoete (1)37 opschrift: An de xii ghenoete van vranckerike
ghenoeten (1)87.47: Hare ghenoeten jnden woude
ghenomen (4)73.171: vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen
74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
77.103: niet en si ghenomen verslondt vanden honden vander
ghenoot (4)57.112: Wiens wijsheit was sonder ghenoot
57.114: Wiens sconeyt was sonder ghenoot
89.97: Dattu bat schijns des hemels ghenoot
89.638: Betren noch oec sijns ghenoot
ghenoten (1)89.601: Ieghen hem willic niement ghenoten
ghenouch (9)57.70: Also waerlic mensche es dat ghenouch
76.95: hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
76.96: ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
77.93: v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
79.87: Men machse niet ghenouch gheprisen
83.67: Ghenouch gheuleescht wat men visiere
89.134: Al dincket v meer dan ghenouch
ghenouchelic (1)55.84: ziele ghi die gode ghenouchelic sijt
ghenouchen (1)82.30: Dat ic hem ghenouchen mueghe
ghenouchte (9)21.1: Ghenouchte vanniewen baerde duert eenen dach
21.2: Ghenouchte van niewen cleede duert een weke
21.3: Ghenouchte van niewen perde duert een maent
21.4: Ghenouchte van niewen wiue duert een iaer
21.5: Ghenouchte van schoenen huuse duert altoes
67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
73.171: vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen
73.187: Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte
89.71: Ende alle ghenouchte dat was pine
ghenouchten (4)21 opschrift: Van v ghenouchten
73.182: vulcommene vander vulheit vleesscheliker ghenouchten
83.64: Staen naer ghenouchten sijn maniere
83.68: Van alder ghenouchten es hi mede
ghenre (1)57.48: Hets doen der ghenre die sijn vroet
ghent (1)41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
gheondanct (1)73.96: gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins
gheopenbaert (1)73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
gheordeneert (2)74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
gheordent (1)12.9: Een gheordent man die vele rijt
gheordineert (3)73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
ghepeinse (2)73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
ghepeinsen (2)73.150: daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden
89.100: In can ghepeinsen de waerheit
ghepijnt (3)17d.3: Het es den meneghen zeere ghepijnt
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
77.42: ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
gheplaecht (1)86.21: zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
ghepresen (2)80.100: Dat woort mach wel sijn ghepresen
87.66: Noyt was ghepresen martse vloet
gheprijst (1)89.42: Die gheprijst es in auctoren
gheprisen (1)79.87: Men machse niet ghenouch gheprisen
ghequel (1)83.23: Dus doet hem dit te min ghequel
ghequelle (1)68.3: Ic vinde de weerelt sulc van ghequelle
ghequets (1)86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
gheraden (1)01.35: Diet can gheraden hoet mach sijn
gheraect (1)87.210: Alst vp de boeme es wel gheraect
gheraecte (1)80.112: Die afgrondeloese wel gheraecte
gheraetsel (6)01 opschrift: Gheraetsel
02 opschrift: Gheraetsel
04 opschrift: Gheraetsel
05 opschrift: Gheraetsel
06 opschrift: Gheraetsel
07 opschrift: Gheraetsel
gheraken (1)59.21: niet gheraken en can
gherechte (1)66.63: Dats gherechte oersaemheit sonder waen
gherechtelic (1)67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
gherechter (3)74.100: te goeden weghe ende gherechter leeringhe
79 opschrift: Van gherechter minnen
80.73: Hier biddic v in gherechter minnen
gherechtich (1)89.51: So gherechtich so wijs van rade
gherechticheit (3)59.16: gherechticheit.
62.5: Gherechticheit si antieren
80.66: Eist gherechticheit als ic versta
ghereeden (1)87.280: Ende ghereeden haer ghetouwe
ghereet (2)81.53: So es altoes jndien ghereet
81.98: Ende van wraken so ghereet
ghereit (1)79.26: Ende es hem allen ghereit
gherekent (3)57.87: Als my gherekent wert mijn somme
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
89.388: Was gherekent jeghen dusent man
gheresen (1)80.101: Het comt vut goeder aert gheresen
ghereserueert (2)74.42: natuere die es ghereserueert eist dat die ghedaen
74.61: de saken die ghereserueert sijn so sal de ghene die hem
ghereueleert (1)73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
ghericht (1)66.44: Altoes sta in gods ghericht
gherief (1)66.49: De goudbloeme es wel mijn gherief
gherne (1)55.29: qualec starf die gherne dede de wercken van ontfarmicheden
gheroudsberghe (1)13.11: Hudevetters van gheroudsberghe
ghers (2)66.105: Ghers moet in desen boemgaert staen
87.155: Ende dat ghers wert schoene ende stranc
gherse (1)87.142: Werden nu van gherse moy
gherste (1)87.309: Coren gherste ende hoy
gherstmaent (1)88.21: Gherstmaent daer naer bonifaes
gherust (1)87.321: Alsijns de wijfs qualic gherust
ghesacreerden (1)74.30: In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden
ghesacreert (1)73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
gheschaemt (2)73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
gheschal (1)87.135: Ende maken wel groot gheschal
gheschepen (1)79.18: Na dat met mi gheschepen staet
gheschien (6)14 opschrift: Van dinghen die selden gheschien
14.89: Niet si en moghen wel gheschien
17d.1: Ramp ende scamp moet hem gheschien
57.142: Sijn grote ghenade moete gheschien
80.35: V sal seker goet gheschien
89.471: Also so moet ons gheschien
gheschiet (1)15.32: Titel eist niet aldus dat mi gheschiet
gheschuwet (1)73.175: niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet
ghescie (1)67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
ghesciede (1)89.315: Ghesciede daer voor sine doot
ghescien (1)14.4: Die harde selden ghescien
ghesciep (1)80.93: Nie ghesciep meer soeticheit
ghesciet (2)17i.3: Ende wat hem voermaels ware ghesciet
89.575: Daer ghesciet grote moort
ghescille (1)73.214: ghescille of in ziecheden van huwen lichame
ghescreuen (8)17e.2: Met crite ghescreuen an de want
43 opschrift: An tpalais taken staet met
55.42: ghescreuen staet jnden guldinen bouc
55.68: tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
55.82: ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen
58.5: Alle ende niement vut ghescreuen
80.22: Wiuelike name die es ghescreuen
86 opschrift: Van andren diuerschen daghen
ghescriften (1)73.186: ofte bi vulen beelden of ghescriften
gheseit (1)79.184: Als ic te voren hebbe gheseit
gheselle (9)01.36: Rekenic voor eenen gheselle fijn
57.11: Sich omme vreeseloes gheselle
57.33: Sich omme vreeseloes gheselle
57.55: Sich omme vreeseloes gheselle
57.77: Sich omme vreeseloes gheselle
57.99: Sich omme vreeseloes gheselle
57.121: Sich omme vreeseloes gheselle
68.1: Percheuael broeder lieue gheselle
89.362: Ende onder tghesinde goet gheselle
ghesellekin (1)68.19: Hets al ghesellekin sich voor di
ghesellen (4)06.4: Dats een eerscip van ghesellen
13.48: Platte ghesellen van sleedinghen
17a.2: Dat goede ghesellen haer ghelt vertheeren
73.48: segghende dat v ghesellen hadden doen huwe sonde
gheselscept (1)67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
gheselschepe (3)67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
gheselscip (1)73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
ghesent (2)89.288: Ende juliusse was thoeft ghesent
89.627: Byden jnghel heeft ghesent
gheset (1)89.29: Hebbicker drie in prise gheset
ghesien (2)14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
89.14: De bertaensche jeesten hebbic ghesien
ghesijn (4)59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
67.101: Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
89.300: Die daer hade ghesijn
89.301: Vierhondert jaer hadt ghesijn
gheslachte (5)46 opschrift: Van sente annen gheslachte
55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
74.38: vrouwen van religioene of van sinen gheslachte specialec
89.346: Cayms gheslachte slouch hi doot
ghesleghen (2)73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
89.509: Alse bi hem waren ghesleghen
ghesloten (1)66.4: Woude ix maent ghesloten sijn
ghesmaecte (1)79.144: Doe hi ghesmaecte die bitter doot
ghesocht (2)17b.1: Vrient werdt langhe ghesocht
73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
ghesonde (3)73.20: schoenheit van lichamen starcheit joncheit ende ghesonde
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.166: meest deuotien in hadde in sine ghesonde
ghesonden (4)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
68.34: Hi brochtene in eenen ghesonden staet
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
83.88: Siere ghesonden dickent onghewout
ghesondicht (2)74.3: machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
ghesont (2)57.59: Ende oec bennic vrolic ende ghesont
68.48: Dat dedene weder sijn ghesont
ghesparen (1)81.105: Sone consti niet langher ghesparen
ghespellen (1)06.3: Met drie letteren can ghespellen
ghesperret (1)81.55: Die jnt de quaethede es ghesperret
ghesproken (1)73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
ghestade (4)14.81: Suuer maeghde ghestade wiue
79.114: Ende icken kende ghestade van sinne
80.1: Ic wil in dienste ghestade bliuen
80.71: Sijt oemoedich simpil ende ghestade
ghestadich (1)66.75: Want die ghestadich blijft in god
ghestaen (3)57.105: Ic die jnt bloyen ben ghestaen
87.93: Tcoren dat bloet heeft ghestaen
87.140: Die jn dat cot hebben ghestaen
ghestarken (1)79.10: Daer in so moete mi ghestarken
ghestelle (1)68.4: Soe maect mi varinc al in ghestelle
ghestelt (5)73.124: of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
89.617: Die so grote was ghestelt
ghestolen (2)73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
ghestreken (1)89.311: Als hi de mordenaers sach commen ghestreken
ghestrueert (1)86.19: si sullen binnen vii jaren sijn ghestrueert . Ende heet
ghesweghen (1)87.99: Ghesweghen heeft beghint te met
ghetal (3)57.119: Het esser duere sonder ghetal
77.106: ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
89.206: Hi was die vant der manen ghetal
gheteest (1)82.21: Gheeselen sijn vleesch oec gheteest
ghetelt (3)47.21: Sine voetstappen worden ghetelt
50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
57.8: Die hier als menschen sijn ghetelt
ghetempertheit (1)53.3: Ghetempertheit doet al ghedoeghen dat toecommen
ghetijden (1)73.144: v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden
ghetouwe (1)87.280: Ende ghereeden haer ghetouwe
ghetranslateert (2)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
ghetrect (1)89.555: Die hi ghetrect heeft in sine hande
ghetroest (1)67.53: ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
ghetrouwe (6)01.25: xvii sijn den meneghen ghetrouwe
14.84: Inghelsche ghetrouwe . outwijf maecht
23.15: Ghetrouwe te sine haren heere
79.160: Dat god es die ghetrouwe minne
81.5: Menich warf goet ende ghetrouwe
89.47: So milde ende so ghetrouwe
ghetrouwen (2)89.604: In hoeghen rade ende in ghetrouwen
89.642: Den heleghen kerstin ende ghetrouwen
ghetrouwich (1)77.62: als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
gheuaen (1)81.93: Aldus blijft vnicoren gheuaen
gheual (1)79.74: God gheue mi te hare goet gheual
gheuallen (1)73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
gheualt (1)77.178: manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
gheuanghen (1)66.20: Ende moeter jn gheuanghen sijn
gheuanghene (1)55.5: Tvijfste es datmen vertrooste de gheuanghene ende vten
gheuaren (5)81.106: Hine quam in eerterike gheuaren
89.227: Doer meneghe stat quam hi gheuaren
89.235: Ter scelde quam hi gheuaren toe
89.454: Hi sach de viande commen gheuaren
89.566: Voort es hi te parijs gheuaren
gheue (6)55.9: Deerste vanden gheesteliken es datmen gheue goeden
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
77.188: hi gheene medicine en gheue eenighen zieken die
79.74: God gheue mi te hare goet gheual
89.554: Ende dat hi weder gheue de lande
gheuecht (1)89.7: Dat zweert droughen jnt gheuecht
gheueinstheden (1)73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
gheuelt (1)57.9: Ende metter doot sijn haest gheuelt
gheuen (16)08.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
15.17: Priesters de scriftuere vut gheuen
24.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
56.3: Wille moet ic ouer gheuen
57.25: Siele ende lijf in sonden gheuen
66.60: Alle liden gode vp gheuen
67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
74.68: ende jn gheuen
77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
79.17: Soe es die mi mach gheuen raet
79.68: Ende den blenden gheuen lecht
80.17: Sal hem god gheuen minnelike
80.23: Met v lettren die vte gheuen
81.127: De maghet marie moet hem gheuen
89.459: Heere laet ons de vlucht gheuen
gheuende (2)69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
73.49: doen doen hemlieden de schult daer of gheuende.
gheuene (3)74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
89.603: In mildeliken ghiften te gheuene
gheueneof (1)73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
gheuerst (1)15.2: Elc lettre gheuerst by abc
gheuet (3)47.8: Deerste es dat hem god gheuet
67.46: gheuet betren coep huwen ghebuers dan huwen vrienden
67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
gheuiel (3)55.59: sinen curet een coe die hi hadde . so dat gheuiel sanderdaeghs
68.28: Nu hort lieue wat gheuiel hier van
89.151: Noch gheuiel hem meer daer naer
gheuisiere (1)46.44: Als ic voor gheuisiere
gheuleescht (1)83.67: Ghenouch gheuleescht wat men visiere
gheuloect (1)73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
gheuoele (1)79.92: Noch gheuoele dats mi leet
gheuoelt (2)73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
73.187: Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte
gheuouch (5)57.14: Die jonchede moet hebben haer gheuouch
57.68: In dijn bestier naer dijn gheuouch
87.82: Schoen weder dats wel sijn gheuouch
87.254: Van schoenen weder dats sijn gheuouch
89.135: Hout di altoes jnt gheuouch
gheuroeddi (1)17i.2: Gheuroeddi wat dat hem ghebrect
gheuroet (1)57.69: In gansen state gheuroet wel dat
ghevaren (1)89.521: Vp eenen berch was ghevaren
ghevarut (1)83.61: Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
gheveinsder (1)73.75: gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
ghevlateert (1)73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
ghevleescht (1)83.19: Seere ghevleescht es hi in maten
ghevraecht (1)77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
ghewach (8)87.18: Die heere es doe ic v ghewach
87.60: Van maerte doe ic nu ghewach
87.116: Die elc mensche doe ic v ghewach
87.183: Die liede doe ic v ghewach
87.245: Die heere es doe ic v ghewach
87.275: Die zieman doe ic v ghewach
87.295: De harinc doe ic v ghewach
87.339: Diemen viert doe ic v ghewach
ghewaghe (2)83.10: Ende anderwerf nat hoe mens ghewaghe
87.53: Sinte pieters dach ic nu ghewaghe
ghewaghen (1)79.192: Datsi der minnen mijns ghewaghen
ghewaghet (2)89.103: Van ectoren ende ghewaghet des
89.195: Seghet ende ghewaghet des
ghewan (1)89.701: Eer hijt ghewan het was so vast
ghewandelt (1)73.51: hebt gheweest ofte dat ghi ghewandelt hebt
gheware (2)81.108: Doe wart men alder eerst gheware
87.253: De ackerman wert gheware
ghewassen (1)89.613: Die vp hem waren ghewassen
ghewee (1)57.38: Waert so so ware alle dinc ghewee
gheweerdicht (1)77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
gheweest (18)55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
69.13: lieden hebben ghenesen gheweest van diuerschen
72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
73.51: hebt gheweest ofte dat ghi ghewandelt hebt
73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.124: of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
78.9: schuldich hadt gheweest te leuene . jayc
79.200: Dat so mi heeft gheweest onurient
89.88: Hadde gheweest voor sinen tijt
ghewelde (2)87.217: Sy mayen si picken met ghewelde
89.236: Daer stichti eene veste met ghewelde
gheweldich (1)66.66: Sal sijn des boems gheweldich al
ghewelt (4)47.20: De seuenste es van groter ghewelt
89.164: Die tlant wonnen met ghewelt
89.558: Artuer sette hem met ghewelt
89.616: Hare macht nam hi met ghewelt
ghewercke (1)73.2: ende van zalicheden . ende dat sijn ghewercke
ghewercken (4)51.1: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
73.76: sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
73.150: daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden
ghewes (4)79.86: Des sidy seker ende ghewes
82.12: Haers edels soens sijts ghewes
83.47: Om sijn hitte sijt dies ghewes
83.50: Dits sijn natuere sijt dies ghewes
gheweten (1)77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
ghewiecht (1)57.29: Als es de joncheit daer jn ghewiecht
ghewijde (1)73.200: in ghewijde steden
ghewijsen (2)67.36: connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
67.37: moechdi niet wel ghewijsen
ghewijst (1)55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
ghewijt (1)87.208: Nu es dat oest ghewijt
ghewilt (2)73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
ghewinnen (2)66.11: Dat icse in my mochte ghewinnen
81.35: Hoe si den mensche moghen ghewinnen
ghewoekert (1)73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
ghewondde (1)10.5: Ghewondde leden brinct hi te saten
ghewonden (2)69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
79.43: In arme douken was hi ghewonden
ghewonnen (2)04.2: Eer hi ghewonnen was of gheboren
86.26: kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen
ghewont (1)82.49: Doe dat mijn herte si ghewont
ghewout (3)81.59: Diet al heeft in siere ghewout
83.3: Tvier heeft tswaters gheen ghewout
89.245: Doe voer hi voort met ghewout
ghezworen (1)73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
ghi (170)01.34: So weet ghi wat dit dicht es
05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
06.1: Hoort ghi heeren elc ende elc
14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
15.9: Ghi vrouwen en scaemdu niet
55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
55.84: ziele ghi die gode ghenouchelic sijt
57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.34: Ghi zecht wel constict verstaen
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.46: Ende ghi weet dat ghi steruen moet
57.46: Ende ghi weet dat ghi steruen moet
57.52: Ghi en souts ghegronden nerghens na
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.67: Ic telle ghi hadt der weerelt scat
57.100: Ghi spreect van sampsoene den strercken
57.108: Ic weets v danc ghi hebt vuldaen
57.134: Dat ghi doch redene hebt ontfaen
57.136: Wildi selue ghi wert ontfaen
67.2: van ambrosis casteel . Bernaerdt . Saluut ghi hebt
67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
67.35: borse ende de kelder bewijsen dat sy ydelen ghi sult qualic
67.49: Hebdi vyande so en gheselscept niet de ghene die ghi niet
67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
67.53: ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
67.54: ghi stelt v in vreesen
67.57: als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten
67.60: sal seere versoeten als ghi sult hoeren de mesdaet van
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.93: Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te
67.94: vercoepene an meerderen dan ghi sijt gheuet lieuer betren
67.95: coep mindren dan ghi huwe haue vercoept den
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
73.27: dan ghi ne sijt by ypocrisien ende gheueinstheden meer
73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
73.39: bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi
73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
73.51: hebt gheweest ofte dat ghi ghewandelt hebt
73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.63: Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert
73.66: Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
73.72: Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
73.78: Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
73.86: den ghenen dien ghi mesdaen hebt specialec als sy
73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.121: Of ghi v verzworen hebt om winninghe
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.123: die ghi schuldich waert te doene bi testamente
73.124: of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest
73.125: Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.131: of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.139: Of ghi yemene hebt doen verzweeren
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.144: v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden
73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
73.159: de ghene die ghi in v beleet hebt
73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
73.187: Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte
73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
73.209: Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
76.1: Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
76.111: ghi moghet verrisen gheestelic met jhesus cristus
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.44: berouwenesse ghi selt maken van nootsaken duecht
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.67: ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.83: van dien heere vanden welken ghi ontbeit vergheffe
77.84: nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
77.90: dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
77.92: connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent
77.93: v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
77.111: duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
77.125: ghi mijn goet jnghel ende wachte
78.4: dat ghi sterft jnt kerstin gheloue
78.7: Of ghi de spatie hadt . jayc
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
78.12: Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
80.13: Ghi vrouwen dat sprekic gheestelic
80.36: Ghi sult besitten themelsche pleyne
80.49: Ghi sult met crachte wederstaen
80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
80.77: Ghi moghet v eere daer met dinnen
88.2: Dertiendach ghi dan stellen silt
89.39: Scaemt v der namen ghi bastaerde
ghierich (1)83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
ghiericheit (2)08.6: Ghiericheit verre wech sinden
24.6: Ghiericheit verre wech senden
ghifte (2)89.129: Om ghifte van hem tontfane
89.132: Dese ghifte es mi te diere
ghiften (2)55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
89.603: In mildeliken ghiften te gheuene
ghijt (2)73.167: outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
ghile (1)16.2: Maer ic hilt al ouer ghile
ghinc (5)05.10: Al sijn leuen ghinc hi baruoet
82.6: Tsweert van rouwen dor ghinc
89.146: Die dor tlant ghinc van persile
89.327: Die ghinc ouer de roede see
89.415: Dat het ghinc al vten spele
ghine (2)73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
ghinghen (1)89.160: Doe ghinghen die berghen tsamen
ghise (2)73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
ghit (1)57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
ghuene (6)17e.3: De ghuene die niet wel en woude
73.62: de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
77.14: de ghuene die sijn jnt article van harer doot
77.169: de ghuene die toe behoort jhesus cristus
81.125: Ende alle de ghuene die hebben ghehoort
89.43: Bouen alle de ghuene die vp deerde
ghuenen (1)74.13: alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die
ghuent (2)55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
77.145: met herten ghuent datmen hem vraecht
ghulsegheit (1)67.29: es vortheit ende verdwijntheit de ghulsegheit
ghulsicheit (2)67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
73.208: Van ghulsicheit
gibet (1)69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
gillis (2)87.244: Siet dits sente gillis dach
88.33: Gillis pietmaent berthin gheeft
gillisse (1)41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
gloeden (1)82.52: Wilt mi ontsteken ende gloeden
gloriam (1)47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
glorie (3)73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
glorien (1)49.2: Waer hi niet en es jn glorien
glorieusen (1)76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
glorieux (1)77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
god (43)47.8: Deerste es dat hem god gheuet
50.3: vanden outhare so verleent god den mensche
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
57.79: Maer elc ghebruuct dat hem god an
57.88: Ians my dan god so sie ic omme
57.103: Den tijt die hem god liet ghebueren
58.1: De vader god van hemelrijke
66.12: Des jonne mi god doer sijn oetmoet
66.32: Datmen weet dat god begheert
66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
66.75: Want die ghestadich blijft in god
66.114: Wilt god sonder middel sijn
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
78.16: heere god doemen so segghet aldus
79.61: Na dien dat god haer es onderdaen
79.74: God gheue mi te hare goet gheual
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.90: So helpe mi god onse heere
79.103: Also helpe mi god onse heere
79.135: Dat god best weerdich ware
79.147: Die god ghedoochde ouer my
79.160: Dat god es die ghetrouwe minne
79.204: Die god es ende broeder mijn. A M E N
80.8: Duer god dijns selfs eere verwaert
80.14: Niet dat god natuerelike
80.17: Sal hem god gheuen minnelike
80.92: Dat god ons heere jnder natueren
81.18: Ay god die so salich ware
81.62: Want daer by so wart god geboren
87.20: Daer god onse heere goedertiere
87.62: God moetse vermalendien
87.243: Des god onse heere si gheloeft
89.147: Doe droechde god ter seluer wile
89.389: God om onse weluaert dan
89.407: Ende god troestene in sine node
89.470: Want god die heuet al voorsien
89.624: Te jherusalem dede hem god vele eeren
89.631: Daer god den dach verlanghen dede
89.675: Het scheen dat god sinen ban
89.679: Om tlant daer god in sijn bloet
goddelic (1)80.111: Vte des vaders herte i goddelic woort
goddelike (1)80.12: Dat weerde goddelike wesen
gode (54)11.9: Ende wijsheit doet gode minnen mede
11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
12.1: Prelate die gode niet en ontsien
46.22: Altoes gode diende ende minde
47.19: Gheestelic heeft hi gode ontfaen
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
50.9: jnglen ende van gode gheloent . daensien vanden heleghen
55.11: gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
55.21: euenkersten om de minne van gode.
55.37: van gode om de almoesene die hi dede
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
55.84: ziele ghi die gode ghenouchelic sijt
57.94: Wat es dats gode cont alleene
57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
57.131: Gode jc te ghenaden comme
59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
66.60: Alle liden gode vp gheuen
66.80: Dat hi gode de eere an sal scriuen
66.103: Die hier gode sijnder minnen louen
66.119: Ende dat sijt gode met herten claghen
67.121: de traghe die verbeit de hulpe van gode die hem ghebiedt
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
73.7: hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
76.63: ende soude hi vallen in donweerdichede van gode
76.72: van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht
76.117: Ic biechte nu in gode
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.65: Versoucti vergheffenesse gode allen santen ende
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.95: van gode ende den menschen
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
79.35: Minne es moghende voor gode
79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
80.31: Si sullen alle gode sien
80.114: Ende bleef in gode met hem begord
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
87.204: Die gode minde met herten fine
87.233: De welke was met gode waerde
89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
89.94: Van gheenen meester dan van gode
89.157: Gode bat hi ten seluen stonde
89.330: Dat dedi al omme gode
89.372: Van sinen sonden jeghen gode
89.406: Riep hi emmer hulpe an gode
89.435: Ende verwidene gode theeren
89.472: Doen gauen sijt gode van hemelrike
godefridus (1)36.2: Arturus karolus sunt fortes et godefridus betrandus
godefroet (2)89 opschrift: Godefroet
89.650: Die men heet godefroet van belioen
godeuaerde (1)89.647: Die heleghe wise godeuaerde
godeueert (1)89.683: Van hemlieden wart godeueert dan
godewaels (1)87.157: Dits sente godewaels dach
godhuus (1)77.197: jnt godhuus van parijs
gods (29)11.10: Ende gods kennesse maect salichede
50.1: Sente augustijn jnden bouc der stad gods verclaert
55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
57.133: Gods gratie si ghebenedit
58.39: Of hi verlore de gods ghenade
59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
59.14: gods ghenade
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
66.27: Want gods minne sonder waen
66.44: Altoes sta in gods ghericht
66.83: Dats datmen gods ordeel ende doot
66.117: Ic biddem die gods minne draghen
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
79.80: So es huter herten gods gheboren
80.113: Marie die therte gods duer aecte
83.34: Vreeseloes gods noch niement sparen
83.95: In gods dienste es hi weec
87.85: Dat soe den gods sone sonder smette
87.359: Gods gheborte daer na dan
89.325: Gods vianden dorsten door houwen
89.340: Dese brochte gods baroene
89.417: Ende die gods wet te verdriuene
89.419: Ende die gods wet te ontdeerne
89.422: Inden gheloue gods ons heeren
89.427: Tote hem quam bi gods beheete
89.525: Marien der moeder gods vercoren
89.611: Dats si den dienste gods aennamen
goede (22)11.7: Ende goede complexie maect goeden sin
14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
17a.2: Dat goede ghesellen haer ghelt vertheeren
59.5: Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
67.113: Hebdi eenen zone ne maecten niet handeleere van uwen goede
69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
73.106: goede
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
76.1: Ghi goede liede sijt schuldich vp den dach van heden
76.11: die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
79.28: So veruultse van allen goede
84.1: De souueraine goede meesters hebben bescreuen alle
85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
87.205: Dits de goede sente kerstine
87.239: Van allen goede des seker sijt
87.289: Die ghehadt hebben goede somer neeringhe
goeden (29)08.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
11.1: Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
11.5: Dat goeden wijn maect goet bloet
11.7: Ende goede complexie maect goeden sin
11.8: Ende goeden sin brinct wijsheit jn
14.39: Goeden wijn sonder coep
24 opschrift: Van goeden zeden
24.8: Metten goeden vroeden gheerne gaen
55.9: Deerste vanden gheesteliken es datmen gheue goeden
55.18: van herten ende vereeseen met goeden soeten spraken dat
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
58.8: Desen goeden hopper hoys
58.16: Van den goeden hopper hoys
58.24: Ende laten den goeden opper hoeys
67.19: dat si sijn es goeden sin . Costelike brulocht dat es verlies
68.42: Die goeden vrient van daghe te daghe
74.47: der ende vreeseliker dan vleesch te etene vp den goeden
74.100: te goeden weghe ende gherechter leeringhe
76.7: vander pinen vander hellen vp den goeden vrindach
76.20: vanden quade ende dat quade van den goeden ende sijn
76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
87.29: Ende van eenen goeden oexste in hopen
87.37: Ende hier den goeden sint amant
87.276: Hoept nu goeden harinc tijt
87.327: Siet hier den goeden sente clement
89.215: Die te houdene in goeden vrede
goeder (12)55.20: Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
77.36: de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
77.43: ghi aldus heescht ende versouct met goeder herten ende
77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
80.7: Wiuelic wijf huut goeder aert
80.101: Het comt vut goeder aert gheresen
80.105: Dan een wijf vut goeder aert
86.9: Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe
87.27: Soe hoepmen der goeder tijt
89.344: Met liuen ende met goeder maten
goedertiere (7)14.53: Den putier goedertiere
51.4: datmen den anderen goedertiere sy met compassien ende
81.32: Ende die duecht es altoes goedertiere
82.44: Nu wilt mi goedertiere sijn
83.66: Gracelic milde ende goedertiere
87.20: Daer god onse heere goedertiere
89.45: Want so ghemate so goedertiere
goedertoecomst (1)67.79: vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne
goedinghen (1)73.131: of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
goeme (2)89.230: Als of hi sprake elc man goeme
89.544: In sinen tiden als ic goeme
goet (49)05.9: Te payene was hi harde goet
08.2: Selden spreken dat selue goet
11.5: Dat goeden wijn maect goet bloet
11.6: Ende goet bloet maect de complexie goet
11.6: Ende goet bloet maect de complexie goet
14.63: Goet vruchtich sonder veisen
14.70: Aelmanne sonder zweerde goet
14.76: Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
17f.1: Horen swighen es beede goet
19.12: goet van peistringhen als de ezel
19.15: goet jnden buuc als de wolf
23.6: Ende ghemeene goet nauwe hoeden
24.2: Selden spreken dat selue goet
55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
57.62: Eist dat ghit niet en seght goet ront
58.2: Heeft dit eerdsche goet ghegheuen
66.5: Doe dochte my goet dat ic sochte
66.10: Met vii boemen dat dinct my goet
66.77: De edel paeu dat dinct mi goet
66.94: Dats de vijch boem zoete ende goet
68.50: Die hem goet doen ende vrienscap bieden
73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
74.91: min eist goet dat sulke lieden altoes dbeste doen dat sy
76.95: hadde goet berouwen ende datmen hadde ghenouch
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.93: v goet vp dat ghi niet en coent ghenouch
77.125: ghi mijn goet jnghel ende wachte
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
79.74: God gheue mi te hare goet gheual
80.35: V sal seker goet gheschien
81.5: Menich warf goet ende ghetrouwe
83.84: Te desen bedie vray ende goet
83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
87.65: Dat dinct den lieden wesen goet
87.312: Nu eist goet voor de colen sitten
89 opschrift: Hier volghet een goet dicht
89.199: Ende hem ne leere een meester goet
89.362: Ende onder tghesinde goet gheselle
89.377: Alsoet v seluen dincket goet
goethede (1)77.68: jeghen hare minne ende goethede ende dat ghise niet
goets (2)09.11: Lettel goets ende vele kindere
83.63: Hoeschs goets moets naer ende breet
goliase (1)89.383: Goliase den ruese groot
gone (1)89.62: Seere wettachtich de gone
goud (2)73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
80.85: Goud seluer ende steine
goudbloeme (1)66.49: De goudbloeme es wel mijn gherief
goude (2)69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
gouuernerene (1)77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
gracelic (1)83.66: Gracelic milde ende goedertiere
graceliken (1)67.1: An graceliken ende zaleghen ridder . raimont heere
grade (2)73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
74.39: tot den vierden grade jtem belofte breken jtem
graen (1)67.44: ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele
graens (1)67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
graf (2)69.7: graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
gram (4)81.66: Al ware ons heere gram ghemoet
83.39: Vele gram wreet in onghetrouwen
89.152: Doe hi vp de joden was gram
89.277: Hier omme wart gram de heere
gramscap (1)78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
gramscep (1)73.14: gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit
gramschepen (5)73.77: Van gramschepen
73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
gramscip (2)28 opschrift: Een vers jeghen gramscip
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
gratie (7)48.25: om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
55.35: gratie om dese wercken
57.116: Haer grote gratie bouen al
57.133: Gods gratie si ghebenedit
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
gratien (6)57.141: Van sier gratien en was noyt blijf
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
77.121: ende mi ontfaen jn gratien.
79.3: Met sijre gratien in alder stont
grau (1)40.2: die non morte mala morietur nulle languore grau
graue (3)50.11: sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp
89.622: Ten heleghen lande tons heeren graue
89.672: Alse om dlant vanden heleghen graue
grauemur (1)45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
grauen (3)37.6: Noyoen chaalons beauais de gheestelike grauen.
37.8: ke grauen
89.580: Ende meneghe coninghe ende grauen
grauis (1)44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
greansain (1)22.23: Van daer te greansain xv milen
gregis (1)45.3: deficiente gregis . scauro quam filia regis
gregoris (2)49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
88.90: Daer naer moet gregoris sijn
gregorisse (1)55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
gregorius (2)48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
89.662: Diemen hiet gregorius hildebrant
greueninghe (1)13.35: Wachters van greueninghe
grieken (7)89.17: Van roemen van grieken van surien
89.68: Daer al grieken voren sat
89.123: Die in grieken drouch de crone
89.138: Hi wan ytalen grieken ende affrique
89.281: In grieken onder de senatueren
89.618: Hi dwanc grieken en almaengen
89.692: Door bulgurie ende grieken mede
grijpt (2)57.21: Ende my de doot grijpt in haer lomme
57.32: Eer hem de doot grijpt biden velle
grine (1)55.7: grine . ende de ghene die aerm sijn ende gheen huus en
groeffelic (1)73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
groene (4)66.33: De palmboem schoene ende groene ghedaen
87.69: Roet scharlaken ende groene
87.94: Beghint nu groene te werdene saen
87.118: Groene worden bosschen ende haghen
groet (2)25.1: Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
57.91: Maer hoe groet wonder dat hi wrachte
groeten (1)87.194: Den groeten wijch van curterike
grof (1)19.2: grof van henden ghelijc den vrouwen
gront (3)57.60: V meeninghe heeft so diepen gront
89.149: Ende hi reet vp den droeghen gront
89.339: Met siner cracht vp den droeghen gront
groot (35)19.5: groot van spronghe als de hase
19.9: groot van steerte als de vos
57.39: Datmen bekent si groot of cleen
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
58.13: Maer elc wils een groot partseel
58.17: Alexander de heere groot
64.2: Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot
69.68: Namen stercke stat . hoech casteel vp roche volesine groot
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
79.52: Der minne bedwanc was harde groot
79.99: Mine mesdaden dincken mi so groot
79.143: Dat sine minne was so groot
79.173: Ende mine scade die es so groot
79.186: Brac sijn herte mijn rouwe es groot
87.129: Dits sente macharis de heere groot
87.135: Ende maken wel groot gheschal
87.177: Diemen een groot maerschalc nomt
87.279: Werden nu in feesten groot
87.354: Daer si in nemen groot solaes
89.89: Ende hadder in so groot delijt
89.96: Du best van allen duechden so groot
89.108: Dat scade was ende jammer groot
89.118: Hier omme es wel dat eere groot
89.314: Menich wonder schoene ende groot
89.347: Ende wan hem af de steden groot
89.354: Al starf hi die heere groot
89.383: Goliase den ruese groot
89.385: Meneghen wijch groot ende stranc
89.409: Eens lach hem an met vreesen groot
89.433: Ende judas wan dorlorghe groot
89.529: Sijn gheloue was vast ende groot
89.537: Theenen vp ganghe met eeren groot
89.563: Lijf jeghen lijf die zeere was groot
89.578: Vanden keyser leeuwe een groot heere
89.591: Ende scoffierde dat eere groot
groote (2)53.5: Staercheit doet groote sake anueerden ende
76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
grooten (1)89.600: Den anderen prisic karel den grooten
grot (1)87.313: Ende niet te grot vier van hitten
grote (26)09.1: Grote houerde ende oeghen moet
09.4: Vele verlaten vp grote maghen
55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
57.116: Haer grote gratie bouen al
57.142: Sijn grote ghenade moete gheschien
58.37: Hy en name niet so grote scade
73.171: vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
77.176: Voort en salmen niet gheuen den zieken alte grote
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
81.15: Doer huwe grote oetmoedichede
81.103: Ende hare grote vulmaecthede
82.5a: Om sine ouer grote smerte
82.5b: Om sine ouer grote smerte
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
87.9: De heleghe kercke hout grote feeste
89.92: Dese grote vulmaecthede
89.121: Dat was de grote alexander
89.127: Daer vintmen grote wonder af
89.493: Ia grote ruesen dats noch mee
89.517: Grote perse daden algader
89.575: Daer ghesciet grote moort
89.617: Die so grote was ghestelt
89.632: Taken starf hi de grote heere
grotelic (1)55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
groten (12)01.15: xvii sijn van groten ghelucke
01.19: xvii sijn van groten moede
46.36: Iacop den groten ende jehan
57.58: Ic hebbe weelde ende groten scat
69.32: met gheeft drincken groten lieden
74.69: Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen
79.48: Leede sijn lijf met groten zeere
79.108: Met groten rechte machic wel carmen
82.18: Om haers liefs kints groten noot
87.112: Sijn blijde en in groten riueele
89.167: Vp poriusse met groten wighe
89.455: Starc met tween groten scaren
groter (14)25.2: stelt sinen meester in groter merancolien
47.20: De seuenste es van groter ghewelt
57.4: Dan al een schijn van groter blamen
58.9: Vut siner groter miltheden
76.84: vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe
79.152: Als my ghdinct der groter pinen
80.27: Een woort van groter edelheden
84.11: in groter becommerthede leuen ende wat dinghen
89.36: Hilden met wel groter weerde
89.213: Vp de parsiene met groter gheere
89.242: Ende vacht zeghe met groter pine
89.500: Die van groter houerden
89.581: Die artuer balsemde met groter hauen
89.633: Helechlike met groter eeren
grouer (1)67.25: Voet v meisnieden met grouer spisen ende niet met lecker
grouffene (1)89.250: Hi grouffene vp den berch met eeren
guldin (3)81.38: Want so toocht den mensche de dinc guldin
87.133: Bloyen oft guldin ware
89.428: Ende gaf hem een guldin zweert
guldinen (3)43 opschrift: An tpalais taken staet met
55.42: ghescreuen staet jnden guldinen bouc
69.53: Te guldinen domme te coelne
gulsich (1)67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
gulsicheden (1)67.31: Doet gulsicheden strijden jeghen v borse . ende aduiceert
gulsicheit (3)67.28: doot . de gulsicheit des menschen onreine ende rouckeloes
67.36: connen ghewijsen jeghen gulsicheit als vrecheit ne
73.14: gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z