Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

o (5)77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
79.107: O wy aerme ende echter aerme.
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.130: Ende roupen jammerlike o wach
79.187: O wy dat ic noyt sonde dede
oblito (1)47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
occusoene (1)73.175: niet beweert naer v vermoghen noch de occusoene gheschuwet
och (3)52.1: Och heere wat de ghene verliest
57.111: Och dincken wilt vp salemoene
80.55: Och mi dinct dat ic verdwine
octobre (3)84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
87 opschrift: Octobre
ocusoene (1)74.21: dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
oec (43)04.5: Ic ben oec de selue man
04.7: Oec ben ic die niet en verdrouch
14.27: Ende een rechter es oec mede
14.33: Selden eist oec dat soudic wane
46.32: Die oec maria hiet bi namen
48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
57.59: Ende oec bennic vrolic ende ghesont
58.31: So doetti oec die altoes steet
66.17: Vp elcken boem so sal oec rusten
68.12: Secht hijt oec niet verwitet mi
68.25: Eenen vrient haddi oec tier tijt
68.37: Die vrient die desen man oec plach
68.39: Wart oec van herten onghesont
68.49: Die hont es oec vroet hi mint de lieden
68.53: Waren de liede oec also
68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
77.85: ende oec heeschti vergheffenesse van allen
79.59: So mach den knape oec maken heere
79.137: Wildic oec minnen om weder minnen
80.78: Ende oec mindren huwen staet
82.21: Gheeselen sijn vleesch oec gheteest
82.22: Soe sach oec lacen haer soete kint
82.34: Wilt mi oec deelachtich maken
82.40: Biden cruce oec met v staen
82.55: Met cristus cruce oec met siere doot
83.14: Scamel es hi oec bi maten
83.73: Ende wel vermoghende oec mede
87.50: De lodder sprinct oec huter haghen
89.16: So doe ic oec van vranckerike
89.18: Ende oec de jeesten van lombardien
89.23: Oec hebbic artuers jeesten ghelesen
89.54: No die hem oec min verueerde
89.77: No voor hem oec sijns ghenoet
89.93: Dune leeres oec niet dine sede
89.102: Dit selue spreect oec aristotiles
89.382: Oec slouch hi in eenen campe doot
89.605: Oec consti metten zweerde houwen
89.638: Betren noch oec sijns ghenoot
89.660: Te rome stont oec so aefs
oeft (1)87.242: Prumen ende alrande oeft
oeghen (8)02.4: xx beesten met xl oeghen
09.1: Grote houerde ende oeghen moet
14.60: Cleene liede sonder oeghen moet
50.5: doot . de oeghen vanden lichame worden verclaert . Also
66.43: Dats dat der zielen oeghen claer
66.84: Altoes voor oeghen hebben sal
79.190: Die jc ye met oeghen sach.
89.312: Decti sijn oeghen om datti woude
oem (1)89.516: Datsi sinen oem ende sinen vader
oemoedich (1)80.71: Sijt oemoedich simpil ende ghestade
oerboer (2)23.10: Om ghemeenen oerboer dicke spreken
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
oerboor (1)23.4: Ende ghemeenen oerboor anschouwen
oerboorlic (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
oerdene (1)14.72: Biddende oerdene sonder nijt
oeren (1)02.7: xl oeren ende tande fel
oersaemheit (1)66.63: Dats gherechte oersaemheit sonder waen
oest (3)27.1: Suut nothus oest eurus zephirus west
87.208: Nu es dat oest ghewijt
87.211: De oest ons nu zeere ghenaect
oestborch (1)13.38: Stocvischmakers van oestborch
oetmoede (1)79.27: Diese soucken met oetmoede
oetmoedelic (2)73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.93: hatie den ghenen die v oetmoedelic vergheffenessen ghebeden
oetmoedich (1)73.36: om datmen v houden soude voor oetmoedich ende deuoet
oetmoedichede (2)81.15: Doer huwe grote oetmoedichede
81.109: Oetmoedichede an onsen heere
oetmoedicheit (1)66.107: Want oetmoedicheit sonder waen
oetmoet (2)66.12: Des jonne mi god doer sijn oetmoet
66.106: Dats diep oetmoet sijt seker des
oeuerde (1)15.28: Ziet oeuerde draecht hoeghen moet
oeuerdich (1)14.10: Oeuerdich arm man van manieren
oexst (3)84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
88.29: Pieter steuin jn oexst donaet
oexste (4)86.6: maendach van oexste ende den achtersten dach van decembre
86.30: eersten dach van oexste.
86.34: van oexste den eersten dach van decembre ende den xxviii
87.29: Ende van eenen goeden oexste in hopen
oexstmaent (1)87 opschrift: Oexstmaent
of (251)04.2: Eer hi ghewonnen was of gheboren
04.10: Of hi minen name mach weten yet
05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
16.11: Stille of openbare of ouer luut
16.11: Stille of openbare of ouer luut
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
48.14: De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
53.2: ende dat helpt of baet kiesen
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
57.39: Datmen bekent si groot of cleen
57.76: Haer vanghen es voor clocke of schelle
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
58.39: Of hi verlore de gods ghenade
67.27: souden sy haren aert laten of veranderen voor haer
67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
67.80: volght te hebbene lof of danc
67.117: maer lettel beclagher hem of de ghene die
68.14: Sit vp dat es der weerelt staet of raet
68.16: Sprinct of ende steectene jn de vliet
69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
73.4: hy sal bekennen sijn sonden oetmoedelic ende daer of hebben
73.17: Of ghi begheert hebt ydel glorie lof ende hoecheit van v seluen
73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
73.23: Of ghi yemen mespresen hebt ende veronweert hebt
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.32: ende van religione want daer of commen onghelouicheden
73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.47: Of ghi hebt ghesocht excusatie van huwen sonden
73.49: doen doen hemlieden de schult daer of gheuende.
73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
73.58: onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de
73.58: onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de
73.59: zieken specialec van huwen gheslachte ende of ghi v
73.60: van hemlieden gheschaemt hebt ende of ghise bespot hebt
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.63: Of ghi bi verwaentheden hebt eenighe dinghen gheanveert
73.64: meer dan v macht of wijsheit vermochte
73.66: Of ghi v verblijt hebt van anders mesualle ende dat
73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
73.72: Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
73.75: gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
73.78: Of ghi langhe hebt ghehouden v verbolschap jeghen
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.81: Of ghi bi gramschepen of hatien hebt blaemtelic van
73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
73.82: yemen ghesproken hem scheldende of bespottende of
73.83: dat ghine ghesleghen hebt of ghi hem yet hebt doen
73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
73.85: Of ghi niet en hebt ghewilt vergheffenesse bidden
73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
73.90: dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
73.91: Of ghi ghereueleert of gheopenbaert hebt ander liede secreet
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
73.95: Of ghi bi gramschepen hebt ghezworen of verzworen
73.96: gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins
73.96: gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins
73.97: Of ghi yemene ghehindert hebt met ghedinghe by
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
73.100: ghi gheuloect hebt v of andren specialic v kindre
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
73.116: of werclieden
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.121: Of ghi v verzworen hebt om winninghe
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.124: of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest
73.125: Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.130: Of ghi hiet ghestolen hebt huwen maghen of huwen man
73.131: of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.139: Of ghi yemene hebt doen verzweeren
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.144: v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden
73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
73.146: Of ghi bi droufheden roukeloesheden ydelheden of ledicheden
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
73.150: daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
73.160: Of ghi roekeloes gheweest hebt van huwen sonden
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
73.179: ghedaen haddi gheconnen of ghedorret
73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
73.184: Of ghi cause gheweest hebt van sulken sonden of andre
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
73.186: ofte bi vulen beelden of ghescriften
73.187: Of ghi slapende gheuoelt hebt dese vule ghenouchte
73.188: Of ghi vlesschelic gheselscip hebt ghehadt met yemene
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
73.194: Of ghi dese sonde ghedaen hebt anders dan natuere gheordineert
73.195: heeft of contrarie der heerbaerheden behoeren
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
73.198: dan claerder of te scriuene
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
73.199: Of ghi sulke sonden ghedaen hebt vp hoeghe feesten of
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.201: Of ghi eenighe vrucht belet hebt bi v of bi anderen of by
73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
73.205: of reyene of lonckelec aensiene
73.205: of reyene of lonckelec aensiene
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
73.209: Of ghi hebt ghebroken de vastende daghe gheboden
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
73.211: siecheden of ander crancheden
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
73.214: ghescille of in ziecheden van huwen lichame
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
74.38: vrouwen van religioene of van sinen gheslachte specialec
74.45: dan natuere gheordeneert heeft of met andren creatueren
74.55: ne of te excuseerne
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
74.72: rade van sinen prelate of van den ghenen dies van
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
74.96: nen of dochteren si bi rade of bi jngheuene . of bi gheselschepe
74.99: met sijr macht bi hem seluen of bi andren ende bi bringhen
74.107: memorie daer of hadde men es hem schuldich daer af
76.40: kercke het en si dat mi si kenlic met lettren of andersins
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
76.92: dootsonde daer men of heeft eenighe ghedincken
76.96: ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
77.4: minne of caritate begheeren ende versoucken dat si
77.18: bedinghen wachtinghen of voorsienicheden
77.20: Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.77: of dat ghi niet en sijt ghebiecht ende of ghi bidt gode
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
77.80: bene vergheffenesse ende of ghijt sout gheerne biechten
77.87: of met daden
77.94: ghedoen of betalen ende heescht daer af vergheffenesse
77.98: Vrient of vriendinne zecht nu na mi met goeder
77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
77.129: O glorieux sant of santinne jc hebbe ghehadt
77.137: hem geuraecht of hijt wilt
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.156: hoe hi heeft daer jeghen ghesondicht of jeghen ee
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
77.195: biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
78.3: Vrient of vriendinne sidi blide
78.7: Of ghi de spatie hadt . jayc
79 opschrift: Van gherechter minnen
79.157: Eer hi sinen vingher liete of slaen
79.177: Ay of mijn herte ware een aet
84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
86.2: mensche bloet of dat hi visch heet hi sal steruen binnen
86.4: yement ghequets dat hi bloet hi salder of steruen dats
86.8: hi salder of steruen
86.17: het soude verberren of verdrincken of steruen hae
86.17: het soude verberren of verdrincken of steruen hae
86.26: kint gheboren of ghewonnen vp eenich van desen
86.27: daghen of nachten sinen lichame soude bliuen gheheel
86.37: jnden rechten aerm . of den x sten dach van aprulle
86.39: Ende die hem doet laten jnden mey den vierden of den
87.28: Tvolc es daer of zeere verblijt
87.283: Of daer na wel varinc
89.230: Als of hi sprake elc man goeme
89.420: Of te steruene jnden strijt
89.441: Daer of te telne ware meneghen tijt
89.556: Of men salne ten naesten jare
89.694: Waest den coninc lief of leet
offrande (1)73.127: ende offrande
offre (1)78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
oft (6)73.172: Of ghi met sulken ghepeinse oft ansiene of met vulen
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
86.3: vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt
87.133: Bloyen oft guldin ware
89.181: Al oft theenen cynse ware
ofte (47)58.12: Sonder kijf ofte crackeel
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.38: dat ghi eenich quaet ghedaen hebt ghelijc ofte ghi yement
73.39: bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi
73.39: bedroghen hadt ofte versmaedt ofte van dat ghi
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
73.51: hebt gheweest ofte dat ghi ghewandelt hebt
73.57: Of ghi de sondaren mespresen hebt ofte aerme ende
73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
73.101: ofte maghe
73.114: verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
73.131: of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
73.133: Of ghi v verblijt hebt ofte dat ghi cause gheweest hebt
73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
73.167: outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte
73.186: ofte bi vulen beelden of ghescriften
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.77: specialen archeden ghelijc ofte men hadde ghenomen
74.88: doen en wilt naer datmen vermach ofte datmen niet
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
76.41: dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.55: en si dat hi hem hebbe an mi ghebiecht ofte an de
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
77.60: Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in
77.92: connen bestrecken vp dat si van node ofte dat ghi verloechent
77.136: sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
77.153: voor hem moghen lesen de bedinghen ofte historien
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
77.165: ende de ymage vanden sant ofte santinne daer hi
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
89.13: Te prisene desen ofte dien
89.141: Maer wien hi vinc ofte slouch
89.421: Ofte te verwinnene daer ter tijt
ofter (1)77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
ofti (1)48.16: tueren dan ofti niet en hoorde messe.
oghen (1)64.2: Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot
olysele (1)77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
om (145)02.10: Si dooden den meneghen diere om crit
11.13: Om datwi hier hebben onlanghe tsine
23.10: Om ghemeenen oerboer dicke spreken
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
48.25: om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
48.25: om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
55.10: raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
55.11: gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
55.21: euenkersten om de minne van gode.
55.35: gratie om dese wercken
55.37: van gode om de almoesene die hi dede
55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
55.57: loent hondert dobble tghuent datmen om de minne
55.58: van hem gheeft . Om dwelke redene dese ackerman gaf
55.82: ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.28: Gheen leuen en esser om profijt
58.11: Om ons te nutten met minnelicheden
58.40: Om desen saleghen opper hoeis
66.55: Dats datmen niet en diene om loen
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
67.21: om sijn vriende es redelic coste ghedaen om sotte
67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
68.27: Om te verblidene den seluen man
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
73.7: hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
73.21: of om goet van gratien als leeringhe const kennesse of
73.24: om eenich ghebrec van dat voorseit es
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
73.35: om ydele glorie ofte dat ghi v seluen ghelachtert hebt
73.36: om datmen v houden soude voor oetmoedich ende deuoet
73.56: om den sotten clap vanden lieden
73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.114: verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe
73.114: verteert om v selfs vsage ofte om huwe maghe
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.119: Of ghi simonie ghedaen hebt om v of om andre
73.121: Of ghi v verzworen hebt om winninghe
73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.134: van ander lieden sonden of mesdaet om dat ghi daer an
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
73.170: Of ghi langhe jghepeinst hebt om die sonden vanden
73.203: Of ghi hebt ghewilt datmen v begheerde om v schoenheit
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
76.33: vanden banne die en comme niet om sijn behoudenesse
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
76.74: ende om de behoudenesse van huwer zielen ende huwe
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
76.84: vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe
76.85: verlatenesse van den daghelixen sonden ende om tie
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
76.99: behouder om viere saken
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
76.112: De vierste sake es om dat sacrament vanden outare
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
77.5: sijn souden neerenstich om sijn salicheit ende gheestelic
77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
77.150: stellen ter ordinantien vander helegher kercke om
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
77.171: voor den zieken die leit om steruen sine vlesschelike
77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
78 opschrift: Sente ancelmus anonciert de vraghen ende andwoor-
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
79.137: Wildic oec minnen om weder minnen
79.146: Ende si consten peinsen om de smerte
81.68: Want hi vercochte hem om de sonden
81.116: Ende leiden om hem nauwe laghen
82.5a: Om sine ouer grote smerte
82.5b: Om sine ouer grote smerte
82.18: Om haers liefs kints groten noot
82.19: Om tmesdoen van sinen lieden
83.21: Om sijn coutheit ende niet el
83.22: Ende wel vermoghende om sijn natheit
83.47: Om sijn hitte sijt dies ghewes
83.57: Om datse neuen tvier doet lijt
83.72: Begheerende om sijn hitte voorwaer
83.74: Om sijn natheit versint dit claer
83.80: Om dies de lucht staet verre van daer
83.83: Om datsi bider water sijn moet
83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
87.12: Die starf om die waren verloren
87.78: Om datse gheene te doene hebben an
87.83: Om te sayene sijn somer saet
87.120: Om de mey haer tsertse vrouwen
87.220: Om vanden corene te rapene mede
87.262: Om braembesien huute waert
87.281: Om den harinc poghen si nauwe
87.332: Om dat hem beghint te nopene tcoude
87.337: Beghinnen om de colen striden
88 opschrift: Pratique om den kalendier
89.1: Om dat ic hebbe in mine memorie
89.28: Ende om dat de bible es so clare
89.66: Om dat hi wilde dat niet bederue
89.129: Om ghifte van hem tontfane
89.156: Om hare dorperlike sonden
89.312: Decti sijn oeghen om datti woude
89.389: God om onse weluaert dan
89.672: Alse om dlant vanden heleghen graue
89.679: Om tlant daer god in sijn bloet
89.680: Sturte om onse zalichede
89.705: Om te winnene jherusalem
89.710: Alst al in liep om winnen
omaers (1)87.252: Sinte omaers dach volcht hier nare
omerius (1)89.84: In omerius die scriuet dan
omeriusse (1)89.73: Dat was omeriusse wel anschine
omme (35)57.11: Sich omme vreeseloes gheselle
57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.26: Omme deertsche weelde die ons liecht
57.33: Sich omme vreeseloes gheselle
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.55: Sich omme vreeseloes gheselle
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.71: Ghemerct si hoe dat omme slouch
57.77: Sich omme vreeseloes gheselle
57.88: Ians my dan god so sie ic omme
57.99: Sich omme vreeseloes gheselle
57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
57.121: Sich omme vreeseloes gheselle
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
57.135: Noch mochti omme sien in tijts
58.22: Omme den opper ende vele vernoeys
66.92: Die so zware doot daer omme leet
68.30: Die men van rouwen daer omme wiec
73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
74.48: vrindach daer omme moet men hem daer af biechten
74.104: hebben memorie van eenighen sonden daer omme ne
76.36: omme verbiedic hem de tafele ons heeren
76.76: dit heleghe sacrament daer omme sidi schuldich desen
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
78.19: hebbic verdient verdoemt te sine daer omme stellic de doot van
79.164: Omme my te lossene vter noet
79.175: Ic en wilse daer omme lijden
80.104: Inder weerelt omme rinc
80.115: Hier omme so willic minnen meest
89.118: Hier omme es wel dat eere groot
89.239: Daer omme hi de stat gaye hiet
89.277: Hier omme wart gram de heere
89.330: Dat dedi al omme gode
89.416: Omme judase selue tontliuene
ommeganc (2)87.123: Der crucen dach brugghe ommeganc
87.258: Dat te dornike es ommeganc
ommesaten (1)23.8: Te vriende houden de ommesaten
ommesien (1)57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
ommesiene (1)57.17: So eist van ommesiene tijt
ommgaen (1)66.118: Datsi haren boemgaert dickent ommgaen
omnis (1)42.1: Huius aque tactus fugat omnis demonis actus
omnium (1)43.2: omnium ciuitatum et prouinciarum gallie
omtrent (1)87.326: Laten hare vruechden al omtrent
omwint (1)78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
on (1)67.20: sonder eere coste ghedaen on rudderscap es eerlic . Cost ghedaen
onbehoet (1)09.2: Vele talen die onbehoet
onbesmit (2)66.39: Die dat wilt houden onbesmit
80.37: Want i reyn wijf onbesmit
onbewaert (1)89.279: Pompee die liet onbewaert
oncont (1)57.57: Dats mi ende den meneghen oncont
oncuuscheden (3)73.169: Van oncuuscheden
73.178: consent der sonden van oncuuscheden ende haddet
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
oncuuscheit (1)73.14: gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit
ondadeghe (1)89.158: Dat hi de ondadeghe rote
ondanc (2)57.13: Die mi dat riet die hebbe ondanc
67.79: vele eer ondanc dan van goedertoecomst van rade ne
onder (8)15.27: Yoetmoedicheit licht onder voet
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
66.112: Altoes onder houden sal
67.7: ende onder fortunen niet men ne esmen niet
87.364: Dus moetment al onder soucken
89.182: In babilonien onder de sine
89.281: In grieken onder de senatueren
89.362: Ende onder tghesinde goet gheselle
onderdaen (4)57.74: Want hem de weerelt was onderdaen
79.61: Na dien dat god haer es onderdaen
89.576: De romeinen worden hem onderdaen
89.628: Rome wart hem onderdaen
onderdanich (1)67.99: onderdanich maecte van woukere
onderdanichede (1)76.49: es onderdanichede dan sacrifice ende voort maecht sijn
onderhoudich (1)73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
onderlinghe (1)81.34: Die altoes striden onderlinghe
ondersaten (2)55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
73.87: v ondersaten niet en waren
onderscheedene (1)76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
onderscheet (1)76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
onderslaghen (1)66.86: Die vijf vout es onderslaghen
ondertrouwen (1)46.10: Ende dien gaf si in ondertrouwen
ondervoet (1)89.678: Ende hem seluen werpen ondervoet
onderwinden (2)08.5: Vremder dinc niet onderwinden
24.5: Vremder dinc niet onderwinden
onghedeelt (1)58.7: Dat hi onghedeelt es bleuen
onghedoechsaemheden (1)77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
ongheleert (1)79.72: Hine bliuet ongheleert
onghelijc (1)48.15: dat hi messe hoort het vroemt onghelijc bet sier na
ongheloeuicheden (1)74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
onghelouicheden (1)73.32: ende van religione want daer of commen onghelouicheden
onghemate (1)14.59: Lancman onghemate vroet
onghenadich (1)12.3: Lantsheeren onghenadich
onghereet (1)17h.3: De waerheit es hem onghereet
onghesont (1)68.39: Wart oec van herten onghesont
onghestadich (1)12.4: Schoen vrouwen onghestadich
onghetroost (1)77.102: heere helpt mijnder aermer zielen onghetroost datse
onghetrouwe (1)79.117: Ic soude hem noede wesen onghetrouwe
onghetrouwen (1)83.39: Vele gram wreet in onghetrouwen
ongheual (1)67.120: soudemen moeghen verscheeden ongheual ende ledicheit
onghewillich (1)14.12: Ende een onghewillich knecht
onghewone (1)89.87: Dies de weerelt onghewone
onghewout (1)83.88: Siere ghesonden dickent onghewout
onheerelike (1)73.181: onheerelike streekinghe vp v schamelheden tot den
onlanghe (1)11.13: Om datwi hier hebben onlanghe tsine
onmate (1)68.29: De hont wart eens onmate siec
onminne (1)10.7: Daer vrienscip es maect hi onminne
onnare (1)05.20: Die cristus riede hi ried onnare
onnutte (1)74.41: de letleke versmaedde ende onnutte sonde die men seit jeghen
onrecht (4)08.7: Onrecht vromelic weder staen
24.7: Onrecht vromelic wederstaen
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
79.150: So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
onrechte (1)76.25: verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlieden
onredelic (1)73.131: of dat ghi v goedinghen onredelic verteert hebt ofte der
onreine (1)67.28: doot . de gulsicheit des menschen onreine ende rouckeloes
ons (62)05.14: Door ons sturte hi sijn bloet roet
11.14: So laet ons drincken vanden besten wine
46.48: Moeten ons van sonden vryen
47.6: Sente augustijn doet ons verstaen
47.23: Nu laet ons alle vriendelike
47.25: Dat hi ons dinc ten besten keere
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
57.7: Voorwaer wi moghen ons wel schamen
57.26: Omme deertsche weelde die ons liecht
57.95: Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
58.11: Om ons te nutten met minnelicheden
66.85: De acoleye wilter ons vp leeren
66.87: Dats datmen de vijf wonden ons heeren
66.102: Danckelic doesse ons verstaen
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
69.23: drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten
69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
69.39: Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
76.36: omme verbiedic hem de tafele ons heeren
76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
78.10: Gheloefdi dat ons heere jhesus kerst gods sone om
80.10: Na dat ons scriftuere openbaert
80.40: Salemoen scrijft ons in siere wet
80.92: Dat god ons heere jnder natueren
80.99: Bediet ons felicitas
80.108: Na dat ons de scrifture verclaert
81.6: Soe moetti an ons edele vrouwe
81.27: Ieghen de quaethede die ons taent
81.37: Ende wachten ons van haren hulden
81.66: Al ware ons heere gram ghemoet
81.75: Die ons allen heeft verlost
81.76: Dat es ons emmer een schone troost
81.77: Dat ons heere wart so hart
81.82: Dat men ons leest van eenen diere
81.94: Dese exemple doet ons verstaen
81.95: Eer ons heere van marien wart gheboren
81.119: Daer hi ons allen verloste met
83.4: Het stoet te verre alsmen ons leert
83.86: Als ons scriftuere te wetene doet
86.10: hi sal voor gode ghenesen sijn . deerste es als ons heere
87.21: Ons af bescherme ende van allen tormente
87.33: Dits de dach der moeder ons heeren
87.211: De oest ons nu zeere ghenaect
89.33: Ende drie naer der comst ons heeren
89.370: Ende hi viel jndie hande ons heeren
89.422: Inden gheloue gods ons heeren
89.434: Ende zuuerde den tempel ons heeren
89.459: Heere laet ons de vlucht gheuen
89.465: Wy sullent ons laten besueren
89.471: Also so moet ons gheschien
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.625: Hoe hi jnden tempel ons heeren
89.635: Int jaer ons heeren ouer waer
onsalechs (1)46.27: In des onsalechs judas stede
onsaleghe (1)67.140: den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit
onschulde (1)89.371: Ne gheene onschulde en wildi keeren
onse (18)55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
55.56: hoe dat deuuangelie maect mentioen dat onse heere
55.73: dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
55.78: van caritaten niet ghedaen en hebben die sal onse heere
68.36: Doe waren onse costen al behouden
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.46: Daer toechtmen drie cleedere deerste daer met dat onse
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
76.108: De derde sake es om dat onse heere jhesus cristus vp den
78.15: doot ende wilt v onse
79.90: So helpe mi god onse heere
79.103: Also helpe mi god onse heere
87.20: Daer god onse heere goedertiere
87.243: Des god onse heere si gheloeft
89.295: Dan wi en doen in al onse jaren
89.389: God om onse weluaert dan
89.680: Sturte om onse zalichede
onsen (20)46.4: Hoe na si waren onsen heere
47.24: Bidden onsen lieuen heere
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
69.39: Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
76.17: sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
77.57: allen den ghenen die na v bliuen dat si onsen heere
77.61: dat kerstin gheloeue van onsen behoudere jhesus kerst
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
81.109: Oetmoedichede an onsen heere
87.189: Dat doet de cracht van onsen heere
89.463: Wi sullen onsen heere te waren
onser (15)05.4: Ende lijf ontfinc te onser vromen
05.8: Dat was te onser nuttelicheden
33 opschrift: An onser vrouwen beelde
46.9: Hadsi marien onser vrouwen
46.13: Soe nam onser vrouwen moeder
69.10: in onser vrouwen kercke van heyden tonghere . daer met
69.36: Daer toechtmen onser vrouwen himde . jtem josephs
77.116: Secht onser vrouwen
81 opschrift: Bedinghe van onser vrouwen
81.60: Hets wel onser traecheden scout
81.123: Dit kerstin leuen bi marien onser vrouwen
87.84: Dits onser vrouwen dach verstaet
87.226: Vigilie de auent onser vrouwen
87.251: Dits onser vrouwen dach in spelmaent
87.342: Dits de dach onser vrouwen
onslutene (1)69.30: te slutene ende te onslutene
onsuuer (1)50.4: sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
ontamelic (1)73.89: Of ghi ontamelic yemene hebt ghedreecht zweerende
ontbeit (1)77.83: van dien heere vanden welken ghi ontbeit vergheffe
ontbinden (1)66.15: Hoe ic haer duechde wille ontbinden
ontboet (2)55.52: onse heere ontboet met sinen jngle dat sijn gheslachte
89.549: Ende ontboet hem met ghenende
ontbruudt (1)16.10: Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
ontcoepere (1)77.106: ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
ontdaen (2)57.137: Van hem dien minlic heeft ontdaen
89.538: Ende heuet vriesen ende sassen ontdaen
ontdeerne (1)89.419: Ende die gods wet te ontdeerne
ontdieren (1)14.9: Hem mach selden yet ontdieren
ontfa (1)76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
ontfaen (23)47.7: Dat hi vii duechden sal ontfaen
47.19: Gheestelic heeft hi gode ontfaen
57.134: Dat ghi doch redene hebt ontfaen
57.136: Wildi selue ghi wert ontfaen
66.104: Sal hi hier naer by hem ontfaen
73.168: biechte ontfaen hebt
74.12: ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
76.14: deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen
76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
76.17: sine verdoemenesse ende selen de ghene ontfaen onsen
76.44: niement en ga ontfaen onsen heere buten deser kercken
76.69: Ende sidi schuldich ghi goede liede naer dat ghi ontfaen
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
77.121: ende mi ontfaen jn gratien.
77.135: Vp dat de zieke niet en heeft ontfaen sijn vterste
79.39: Hy dedene menschelike vorme ontfaen
79.198: Soe sals beteringhe ontfaen
89.577: Ende lucius die hadde ontfaen
89.629: Ende heeftene ouer heere ontfaen
ontfaene (1)76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
ontfaeremt (1)77.100: vader van ontfaermicheden ontfaeremt van vuwer
ontfaermenesse (1)55.69: es hebt deeren ende ontfaermenesse van v ghi die gode ghelieuelic
ontfaermicheden (9)55 opschrift: Vanden vii wercken van ontfaermicheden
55.68: tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
55.74: de ghene die de wercken van ontfaermicheden ghedaen
55.82: ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen
73.125: Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
74.5: van ontfaermicheden ende jn de xii articlen vanden
77.8: werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
77.100: vader van ontfaermicheden ontfaeremt van vuwer
77.117: Coninghinne vanden hemele ende moeder van ontfaermicheden
ontfaermicheit (2)55.83: hebt deerenesse ende ontfaermicheit vp huwe
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
ontfaet (4)66.76: Die eist die den loen ontfaet
77.106: ende ontcoepere ontfaet mi jnt ghetal van
77.124: ende bescudt mi machtechlic ende ontfaet mi ende sonderlinghe
83.43: Onthoudende dat hi van leeringhe ontfaet
ontfane (8)73.167: outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
76.2: te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
76.109: dach van heden verrees vander doot ende dat met te ontfane
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
ontfankelic (1)73.3: ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
ontfarmicheden (1)55.29: qualec starf die gherne dede de wercken van ontfarmicheden
ontfinc (10)05.4: Ende lijf ontfinc te onser vromen
55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
55.63: dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse
76.5: vp den kerstdach de welke ontfinc de doot ende passie
80.42: Die twoord ontfinc den eeweghen vader
80.107: In een wijf natuere ontfinc
81.107: Ende ontfinc menschelichede an hare
87.86: Ontfinc nu spruut de vyolette
89.569: Die daer ontfinc troemsche recht
89.592: Selue ontfinc hi een doot wonde
ontfinghe (3)76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
77.194: ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach
ontfunckene (1)67.14: huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase
ontgaen (2)57.75: Der doot en consti niet ontgaen
79.62: Hoe mach hare de mensche ontgaen
ontginc (1)82.10: Ay hare ontginc dat herte al gheheel
onthoeft (2)69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
89.287: Ende onthoeft sonder ghenaden
onthoudende (1)83.43: Onthoudende dat hi van leeringhe ontfaet
onthoudene (1)73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
onthout (1)79.101: Ic vreese datso mi es onthout
ontladen (1)81.2: Den meneghen hebdi ontladen
ontleeden (1)81.44: Elc mensche ne late hem de quaethede niet ontleeden
ontpayt (1)73.107: Of ghi ontpayt hebt gheweest jeghen gode dat ghi niet
ontrent (1)89.289: Ende doe wan julius al ontrent
ontronnen (1)89.263: So dat hi cume es ontronnen
ontrouwe (2)59.1: Noyt en deerde my ontrouwe van mensche
59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
ontsach (1)59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
ontsaecte (1)80.109: Die edele wiuelike minne ontsaecte
ontsaghic (1)59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
ontsaten (1)79.66: Minne en heuet ne gheen ontsaten
ontsegghe (1)79.150: So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
ontsegghen (1)77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
ontseiden (1)89.276: Ende ontseiden hem de keere
ontseit (1)89.587: Sier suster zone hem bertaengen ontseit
ontsien (1)12.1: Prelate die gode niet en ontsien
ontsinnen (1)01.6: xvii doen den meneghen ontsinnen
ontspaent (1)81.28: Vander duecht ende ontspaent
ontsteken (2)82.28: Doe in cristus minne ontsteken
82.52: Wilt mi ontsteken ende gloeden
ontuechten (1)79.88: Het soude ontuechten allen wijsen
ontwe (1)89.702: Daer slouchi theenen slaghe ontwe
onuerduldich (1)87.345: Ende lettel hebben onuerduldich
onuermoghen (1)73.58: onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de
onuersaecht (1)14.83: Heleghe lombaerde . de dieue onuersaecht
onuersien (1)47.17: Onuersien mach hi niet steruen
onuerueert (1)89.429: Ende hietene vechten onuerueert
onuerweldeghen (1)89.440: Meneghen onuerweldeghen strijt
onurient (1)79.200: Dat so mi heeft gheweest onurient
onweerdelic (1)76.16: denesse ende dien ontfaen sal onweerdelic hi sal ontfaen
onwetende (1)73.58: onwetende versmaet hebt of de onuermoghen of de
op (1)76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
opem (2)42.3: luget opem remouet hostem fantasmata pellit
45.8: martir sancte dei fer opem nos dans requiei
open (2)87.88: Teerderike wert open te desen tijden
87.136: Teerderike wert open ouer al
openbaer (1)80.91: Ic dart openbaer wel rueren
openbaerlic (2)73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
74.36: openbaerlic . jtem huwelic breken . jtem vrouwen cracht
openbaert (1)80.10: Na dat ons scriftuere openbaert
openbare (10)16.11: Stille of openbare of ouer luut
46.38: Dit scrijft jeronimus openbare
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.37: by speciale jnt openbare . jtem maechde vyoleren of andre
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
79.136: Beede lude ende openbare
79.142: Hi wilde openbare orconden
80.44: Dats i v die openbare
89.259: Men seide hem al openbare
89.316: Ende haer mort wart openbare
operatien (1)59 opschrift: Gheestelike operatien ende vertroeste vulmaect confort
opinioen (1)73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
opper (5)58.22: Omme den opper ende vele vernoeys
58.24: Ende laten den goeden opper hoeys
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
58.32: Na toechste vanden opper hoys
58.40: Om desen saleghen opper hoeis
ora (1)45.5: sanctus ac absque mora sua sena georgis ora
orbore (1)14.14: Sijns meesters orbore wel
orcheses (1)22.10: Van daer te orcheses xvii milen
orchies (1)13.34: Noot crakers van orchies
orconden (2)67.34: vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de
79.142: Hi wilde openbare orconden
ordeel (2)66.83: Dats datmen gods ordeel ende doot
82.11: Doe soe sach dat zware ordeel
ordeelen (1)76.10: ten vtersten ordeelen doemen leuende ende doode
ordenancien (1)73.165: Of ghi niet onderhoudich en hebt gheweest der ordenancien
ordene (1)89.451: Die alsulke ordene draghen
ordinantie (1)77.193: een ordinantie datmen gheenen zieken en
ordinantien (1)77.150: stellen ter ordinantien vander helegher kercke om
orlof (4)76.41: dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
orloghe (1)89.557: Versoucken met orloghe zware
orloghen (1)89.411: De lach hem met orloghen ane
oro (1)29.2: Corpus purgo meum . sed tamen oro deum
oste (1)22.12: Van daer te oste iiii milen
osteliers (1)13.51: Osteliers van vrsele
ostenden (1)13.23: Mostaertheters van ostenden
ou (2)55.80: Saint augustin ou vie chapitre du xe liure de ciuitate
69.69: casteel ghebroken marbay ou est gibet nomme flesche
oudde (3)14.47: Draghen jonghe liede ende oudde
69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
oudden (1)57.83: Cranc van oudden ende al versleten
oudder (1)23.16: Dat es der oudder wijser leere
oude (5)14.77: Oude liede sonder vrechede
67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
87.291: Sente luucs dach comt hier oude
87.333: Vighelie comt hier oude
89.353: Was hi beweent na oude zeden
oudenaerde (1)13.6: Ledechganghers van oudenaerde
oudenborch (1)13.32: Strijpgarenmakers van oudenborch
ouder (1)04.6: Die mier ouder moeder maeghdom nam
oudheit (1)67.140: den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit
oudt (4)48.18: niet en oudt van ghedaenten
50.7: hi niet noch en oudt van ghedaenten alle sijn
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
77.134: De vierde partie oudt x voorsienicheden
oue (1)89.212: Crassusse sonden si oue meere
ouer (27)16.2: Maer ic hilt al ouer ghile
16.11: Stille of openbare of ouer luut
48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
55.24: Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
56.3: Wille moet ic ouer gheuen
57.50: Eer v de baren ouer slaen
78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
79.73: Want minne es meester ouer al
79.147: Die god ghedoochde ouer my
79.193: Ende si bidden ouer my
82.5a: Om sine ouer grote smerte
82.5b: Om sine ouer grote smerte
82.36: Ouer mi die zware smerte
87.103: Ende roupt cockouc ouer luut
87.114: Vanden ouer soeten tide
87.136: Teerderike wert open ouer al
89.27: Hebben bescreuen ouer ware
89.145: Soude hi ouer eene zee lijden
89.150: Dit scrijft josephus ouer waer
89.216: Iulius trac ouer rijn in gallen
89.327: Die ghinc ouer de roede see
89.396: Hi starf naer troien ouer ware
89.629: Ende heeftene ouer heere ontfaen
89.635: Int jaer ons heeren ouer waer
89.656: Dat dadt lant van ouer meere
89.669: Ende gaf ouer zee te vaerne
89.695: Ouer sente joris arm hi leet
ouerberch (1)89.218: Beroerde ouerberch neuen den rine
ouerdade (1)89.52: No die meer haette ouerdade
ouerdinckene (1)67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
ouergheuender (1)66.115: Met ouergheuender herten spreken
ouerhoerich (1)73.41: Of ghi mespresen hebt v vpperste ende ouerhoerich specialic
ouerhoericheden (1)73.50: Of ghi ghedoecht hebt by ouerhoericheden dat ghi verwaten
ouerleden (1)77.67: ouerleden ende van den ghenen die ghi hebt ghedaen
ouerlidene (1)77.28: te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
ouerloepic (1)87.200: Soe ouerloepic eenen dach
ouermoedeghe (1)13.52: Ouermoedeghe van ronse
ouermoet (3)08.1: Scoene seden sonder ouermoet
14.69: Fransoise sonder ouermoet
24.1: Schoene seden sonder ouermoet
ouersiet (1)57.1: Als men alle dinc wel ouersiet
ouerspel (2)14.29: Die man die selue speelt ouerspel
15.16: Ouerspel en es gheen schande
ouersten (1)76.42: van sinen ouersten . jtem verbiedic allen minen
ouerware (1)89.356: Hy starf naer troien ouerware
out (2)12.10: Een out man die vele vrijt
89.188: xxxii jaer was hi out
outaer (1)89.436: Ende visierde daer eenen outaer
outare (5)73.167: outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte
76.2: te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien
76.112: De vierste sake es om dat sacrament vanden outare
77.136: sacrament ofte dat sacrament vanden outare so sy
77.143: sacramente vanden outare of met den olysele of met
outhaer (1)32 opschrift: An eenen outhaer
outhare (2)38 opschrift: Neuen thelich sacrament vanden outhare
50.3: vanden outhare so verleent god den mensche
outwijf (1)14.84: Inghelsche ghetrouwe . outwijf maecht
ouuer (1)89.234: Dat hiet den ouuer van rusen doe

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z