Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

t (1)07.3: Ende de t es vut ghedaen
table (1)31 opschrift: Saint augustijn escript a sa table
tachterstel (1)89.553: Tachterstel betaelt ende streker huut
tactus (1)42.1: Huius aque tactus fugat omnis demonis actus
taelman (1)14.45: Den taelman warachtich al te male
taent (2)81.27: Ieghen de quaethede die ons taent
87.250: Minderen alsmi sijn smake taent
tafele (1)76.36: omme verbiedic hem de tafele ons heeren
tafelen (1)76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
tafle (1)73.12: haer sonden ende daer omme es dese tafle ghemaect
taflen (1)76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
taken (6)43 opschrift: An tpalais taken staet met
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
69.35: Tonser vrouwen taken
69.43: Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
89.632: Taken starf hi de grote heere
89.637: Taken pleechtmen sine casse te ziene
tale (2)14.62: Manne met wijfachtegher tale
89.307: Ende heet keyser in dietsche tale
talen (1)09.2: Vele talen die onbehoet
tallen (1)79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
talre (1)82.50: Met sinen wonden talre stont
tam (1)14.85: Ionghe kinder milde . hasen tam
tamen (1)29.2: Corpus purgo meum . sed tamen oro deum
tande (2)02.7: xl oeren ende tande fel
68.52: Hi souder de tande bieden voren
tantum (1)75.7: tantum modo dicatur sic
tastene (1)73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
tastinghe (1)73.180: Of ghi midts dien hebt ghedaen eenighe tastinghe of
tauerne (1)87.322: Dat haer mans de tauerne antieren
tbegrip (1)57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
tcoren (2)87.93: Tcoren dat bloet heeft ghestaen
87.124: Tcoren wert nu zeere lanc
tcoude (1)87.332: Om dat hem beghint te nopene tcoude
tcromme (1)57.65: V redenen vallen zeere vp tcromme
tcruce (1)69.40: heere doe hi an tcruce ghedaen was
tderde (2)55.2: datmen cleede de naecte . tderde datmen leene vanden sinen
55.15: Tderde es datmen castie de soete ende de quade dwelke hoert
te (518)01.2: Die hem te tide niet wachten can
04.1: Mijn vader wan mi hier te voren
05.4: Ende lijf ontfinc te onser vromen
05.8: Dat was te onser nuttelicheden
05.9: Te payene was hi harde goet
08.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
08.9: Te pointe connen verdraghen
10.3: Dats wijn diene drinct te maten
10.5: Ghewondde leden brinct hi te saten
10.6: Maer wies te vele wilt nemen jnne
11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
12.8: Een joncwijf die vele te mattenen loept
14.45: Den taelman warachtich al te male
14.46: Ende dat langhe te gader wale
14.61: Witte liede coene te male
14.90: Maer al te selden sijn si ghesien
15.13: Laghen si som te bedde drie daghen
22 opschrift: Den wech te roeme
22.1: Van parijs te prouins xx milen
22.2: Van daer te troyen xvi milen
22.3: Van daer te mussi leuesque x milen
22.5: Van daer te digoen x milen
22.6: Van daer te aussonne vii milen
22.7: Van daer te salins xii milen
22.8: Van daer te beauchastel xiii milen
22.9: Van daer te losanne xiiii milen
22.10: Van daer te orcheses xvii milen
22.11: Van daer te saint remi ix milen
22.12: Van daer te oste iiii milen
22.13: Van daer te chambert xii milen
22.16: Van daer te saint pion vi milen
22.17: Van daer te berie viii milen
22.18: Van daer te vingofre ii milen
22.19: Van daer te montgos vii milen
22.20: Van daer te periance v milen
22.21: Van daer te labence iiii milen
22.22: Van daer te borrez xii milen
22.23: Van daer te greansain xv milen
22.24: Van daer te melanen xv milen
22.25: Van daer te merignen x milen
22.26: Van daer te lode x milen
22.27: Van daer te plaisance xx milen
22.28: Van daer te florenchen xii milen
22.29: Van daer te sente denijs weghe viii milen
22.30: Van daer te fourneuf xii milen
22.31: Van daer te breseul xx milen
22.32: Van daer te pont a tresmon xii milen
22.33: Van daer te belles xii milen
22.34: Van daer te stophe v milen
22.35: Van daer te la blanche x milen
22.36: Van daer te prestre sainte x milen
22.37: Van daer te pise xx milen
22.38: Van daer te saint mignant xx milen
22.39: Van daer te florentijn vii milen
22.40: Van daer te longue bonne x milen
22.41: Van daer te saint la vieille xii milen
22.42: Van daer te bon courant viii milen
22.43: Van daer te saint triquen vi milen
22.44: Van daer te brigole vi milen
22.45: Van daer te radigose vii milen
22.46: Van daer te aigue pendant xi milen
22.47: Van daer te saint loureins v milen
22.48: Van daer te montflascon ix milen
22.49: Van daer te viterbe viii milen
22.50: Van daer te soustre iiii milen
22.51: Van daer te mont rose iiii milen
22.52: Van daer te zenson viii milen
22.53: Van daer te roeme xii milen
23 opschrift: Te scriuene vp der stadt huus
23.7: Ende bekeerent te meester baten
23.8: Te vriende houden de ommesaten
23.15: Ghetrouwe te sine haren heere
24.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
24.9: Te pointe connen verdraghen
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
26 opschrift: In een stal te scriuene
30 opschrift: An een drechoir te stellene
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
41 opschrift: An de beelde van sente gillisse ende den coninc
42 opschrift: An dwiwater vat te stellene
44 opschrift: Noch om neuen sente cristofels beelde te scriuene
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
46.15: Een dochter creghen si te samen
46.19: Eenen hiet alpheus te wiue
46.31: Een dochter creghen si te samen
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
48.25: om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
55.10: raet den ghenen dies te doene hebben om de minne van
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
55.68: tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
55.72: Ende esmen sculdich te merckene hoe de scriftuere verclaert
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.2: Beghin ende hende ghemict te samen
57.12: Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
57.43: Du spreecs te my als een domme
57.47: In tijts te treckene vten bade
57.61: In weet te segghene bu noch bau
57.131: Gode jc te ghenaden comme
58.6: Maer het maect te vele vernoys
58.11: Om ons te nutten met minnelicheden
58.25: Maer al hiet den opper sijn te male
62.3: Te rechte eert mense in allen houen
63.1: Die al wilt handen dat hem valt te hande
64.1: Heden te leuene ende morghen doot
66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
66.72: Sijn herte te male af keeren sal
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.3: mi versocht gheleert te sine om een huus te beleedene
67.5: daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al
67.8: schuldich te latene de regle ende leeringhe van leuene
67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
67.14: huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase
67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
67.67: te seere voerbarich en derbaer vernoyen saen den ghebuers
67.68: studeert meer te ghelieuene met duechden dan
67.70: Hout te vrienden den ghenen die v meeste vrient es
67.76: te ghelieue maer met redenen . Segghet huwen vrient
67.77: aldus dincket mi maer niet aldus esmen sculdich te
67.80: volght te hebbene lof of danc
67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
67.93: Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te
67.98: te vercoepene maer beter waert vercocht dan datmen
67.101: Men mach qualic sober ghesijn te hebbene vele diuerse
67.102: wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
67.104: schuldich te schuwene gheselschepe ende hem te stellene
67.105: te slapene meer dan te sprekene het voucht qua
67.105: te slapene meer dan te sprekene het voucht qua
67.118: houden regle van leuene . lettel machmen te gader
67.122: te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
67.136: De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
68.27: Om te verblidene den seluen man
68.38: Te versolasene vp meneghen dach
68.42: Die goeden vrient van daghe te daghe
68.45: Svriens versolaessen van te voren
68.56: So duchtic te truerene lanc termijn
69.1: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
69.24: toter tijt dat so te hemel voer
69.30: te slutene ende te onslutene
69.30: te slutene ende te onslutene
69.43: Taken gheloeft men te verdienene aflaet van allen
69.45: Te sente cornillis
69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
69.53: Te guldinen domme te coelne
69.53: Te guldinen domme te coelne
69.59: Te maestricht staet een schoen brugghe buten der stadt
69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
69.62: Te ludeke maecte men een brugghe van viii aerken
69.65: Te huy stad ende casteel vp roche den casteel
69.66: te beaufort verbrandt Sampsoens casteel vp roche.
69.72: ende dan te gheeroudsberghe jnden vranxschen scilt.
70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
71.3: dit leuen den hemel te ghebrukene
72.3: sijn hemlieden te hulpene dan hi hadde gheweest
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73.3: ontfankelic moghen sijn te verdienten des eeuwich leuens
73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
73.7: hulpen van gode ende om de biechte vulmaectelic te doene
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.9: ende die te onthoudene om te segghene ghelijc datmen hem
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
73.11: vele lieden bi roukeloesden messen dicwile te herdinckene
73.13: van vii dootsonden . Te wetene houerdicheit nidicheit
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
73.28: dan om te schuwene den andren quaet exempel te gheueneof
73.30: ghi te zeere gheloeft hebt v selfs opinioen mesprisende
73.40: de macht hebt van quaet te doene bi v ofte biden huwen
73.44: van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
73.52: met verwaten lieden al te lichtelic
73.54: de waerheit te segghene
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.62: de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
73.62: de ghuene die hem keerde te duechden ende te deuotien
73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
73.75: gheveinsder subtijlheit ghelijc duecht te helene of
73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
73.90: dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
73.98: gramschepen of hatien meer dan om v recht te hebbeneof
73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.112: ende te sinen dienste
73.113: Of ghi ghemeene goet van huwen heere hebt te groeffelic
73.122: Of ghi ghelaten hebt te deelene die goede ende almoesenen
73.123: die ghi schuldich waert te doene bi testamente
73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.129: te hebbene of om te bedrieghene ende te bespottene
73.138: specialic van huwen maghen om haer goet te hebbene
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
73.143: Of ghi ghelaten hebt of verzwijmt hebt te segghene
73.144: v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden
73.147: hebt ghelaten te hoorne den dienst vander
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
73.154: langhe te bedde te sine
73.154: langhe te bedde te sine
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
73.157: v ghedaen heeft ende te biddene voor de ghene die v goet
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
73.162: ende te biechtene
73.167: outare te ontfane ofte dat ghijt sonder vulmaecte
73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
73.198: dan claerder of te scriuene
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.212: Of ghi met te vele te hetene of te drinckene gheuallen
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
73.217: Of ghi v ofte v kindre hebt ghestelt te aermoeden by
73.218: te vele te verteerne met hetene ende met drinckene
73.218: te vele te verteerne met hetene ende met drinckene
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74 opschrift: Hier volghen eenighe notablen verclaerse
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
74.14: macht heeft absolutie te gheuene ende men die nemmermeer
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
74.22: vander heimelicheden te makene quade teekene ende
74.26: Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden
74.33: ende andre sonden by den welken datmen te
74.40: quetsinghe van kindren by qualec te bewaerne jtem
74.47: der ende vreeseliker dan vleesch te etene vp den goeden
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.51: wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
74.53: Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
74.55: ne of te excuseerne
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
74.71: belofte te verwandelne men eist schuldich te doene biden
74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
74.83: mach sonder te vertreckene dinghen die niet
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
74.87: niet schuldich te absolueerne ghelijc alsmen gheen restor
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
74.97: daer af esmen sculdich special berouwen te heb
74.98: bene ende te besouckene haerlieder correctie ende beteringhe
74.100: te goeden weghe ende gherechter leeringhe
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
74.109: quaet ende duchtelic es te verghetene sijn sonden ende
75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
76.2: te ontfane dat helich sacrament vanden outare dien
76.6: jn dat hout vanden cruce om te verlossene ons sondaren
76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
76.22: te sine van al haren doot sonden naer haerlieder
76.23: macht ende ne sijn si niet schuldich yement te hatene
76.24: ende sijn si schuldich te hebbene vergheuen ende
76.26: hebben gheweest ghedaen ende te hebbene ghebe
76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
76.51: van eenen religieux sonder te hebbene orlof souden
76.52: si beede sijn te banne die religieux ende oec diene ontfinghe
76.57: dies macht heeft van dit te doene
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
76.66: ende niement en es hem schuldich te haestene van
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.67: te ontfane sinen behouder om so vele te eer te nemene
76.77: behoudere te doene goede chiere ende blide ende ne
76.78: sidine niet schuldich te stekene huut v lieden
76.82: te hebbe ende te wachtene van sonden
76.82: te hebbe ende te wachtene van sonden
76.83: Ende oec ghi goede liede om te beroerne die herten
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
76.87: ende om gratie te ghecrighene so eist costume te doene
76.90: Maer niement en es hem schuldich te betrouwene
76.96: ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
76.98: Ende sidi schuldich vp den dach van heden te ontfane huwen
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
76.103: te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen
76.107: es v schuldich te beroerne te deuotien
76.107: es v schuldich te beroerne te deuotien
76.109: dach van heden verrees vander doot ende dat met te ontfane
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
77.6: leuen ende eewelic duerich want te deser vterster
77.10: dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst
77.13: een zeere curte maniere om te vermanene sonderlike
77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
77.17: partien dats te wetene vermaninghe vraghinghe
77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
77.24: maer om te ghecrighene dat eeuweghe logijs ende
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.28: te desen vtersten ouerlidene ende ne laet v niet
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.30: te bekennene ende gode te bedanckene ende v nu te keernee
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
77.31: met allen te sijnder ontfaermicheit ende te hees
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
77.54: rijke ende goet ghenouch om al te gouuernerene
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.56: dan met allen te gode ende te v seluen ende om v . ende bidt
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
77.72: ghi comt te ghesonden ende bidt gode dat hi v gheue gratie
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
77.74: niet te vallene weder in sonden
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
77.79: ofter yet es noch te biechtene om daer of te heb
77.101: armer creaturen heere helpt mi te deser vterster noot
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
77.109: jc comme te v heere jc heessche hemelrike niet vte mijnder
77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
77.114: ne sulles niet sijn te aermer noch hemelrike en sals
77.115: niet zijn te nauwere
77.119: mijns te huwen sone heescht hem ende bidt dat hi om
77.123: Saleghe jnghele vanden hemele sijt te mijnder doot
77.132: mi te hulpene dan noit meer jeghenwordelic heere
77.133: sijt te mijnder hulpen.
77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
77.141: ende te voorsiene naer dat sal sijn van noode
77.142: of met te doene den zieken hem biechten of metten
77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.148: kersten es schuldich te steruene.
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.151: daer af te sine gheabsolueert met alle sijnder macht
77.155: deuotie Ofte de x gheboden om te bewisene den zieken
77.181: men es schuldich te segghene den zieken dat met
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
77.190: te hem roupe den alder voorst den medecin der zielen
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
78.6: Hebdi wille v leuen te beterne
78.9: schuldich hadt gheweest te leuene . jayc
78.19: hebbic verdient verdoemt te sine daer omme stellic de doot van
78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
79.36: Bedy so es te haren ghebode
79.55: In hemelrike te sinen vader
79.56: Dit de minne al te gader
79.74: God gheue mi te hare goet gheual
79.79: Allen duechden gaet so te bouen
79.110: Ieghen der minnen raet te doene
79.126: Emmermeer van vren te vren
79.133: Soudic te vergheefs minnen
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
79.164: Omme my te lossene vter noet
79.166: Den heere te minnene dan den knecht
79.169: Want ic te broken hebbe dat recht
79.184: Als ic te voren hebbe gheseit
79.201: Te hare willic weder keeren
80.86: Es niet te prisene voor eene reyne
81.49: Alse nemmermeer te commene daer jn
81.81: Hi hadde te voren eene maniere
81.84: Wat diere so hem comt te voren
81.110: Te voren rechti al te zeere
81.110: Te voren rechti al te zeere
83.4: Het stoet te verre alsmen ons leert
83.23: Dus doet hem dit te min ghequel
83.84: Te desen bedie vray ende goet
83.86: Als ons scriftuere te wetene doet
83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
84.15: Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander
85 opschrift: Vercoren goede daghe dat alle dinghen
86.5: te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
86.22: begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maendach
86.28: toten doemsdaghe dats te wetene den xxviii dach
86.31: Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene
86.32: van te vele tetene ende te drinckene datmen niet
86.32: van te vele tetene ende te drinckene datmen niet
86.33: en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
87.3: Te ansichten sijn de liede milde
87.31: Hier gaet laumaent vut te tijde
87.78: Om datse gheene te doene hebben an
87.81: Vaert te velde met sijnder plouch
87.83: Om te sayene sijn somer saet
87.88: Teerderike wert open te desen tijden
87.90: Ende sayen haer saet te menegher stede
87.94: Beghint nu groene te werdene saen
87.95: De voghelkine draghen te neste
87.99: Ghesweghen heeft beghint te met
87.117: Es schuldich te vasten jeghen de plaghen
87.137: Ende dat coren beghint te bloyen
87.139: Sietmen nu te velde gaen
87.141: Te winter heten stroe ende hoy
87.147: Dat weder beghint te wesen schoene
87.153: Ende beghint haer jonghen te broeden
87.169: Ende dat raepsaet beghint te ripen
87.181: Datmen sente lieuene te houtem brinct
87.188: De vrucht beghint te ripene zeere
87.216: Ende sijn zeere besich te velde
87.220: Om vanden corene te rapene mede
87.248: Nu beghint te ripene die wijn
87.255: Te velde vaert hi met siere plouch
87.258: Dat te dornike es ommeganc
87.259: Niemen en si dit te lanc
87.268: Beghinnen te hanghen nederwaert
87.292: Nu beghinnen de merschen te wesene nat
87.307: Nu beghint te magherne de weede
87.313: Ende niet te grot vier van hitten
87.324: Nu beghint te nopene dat coude
87.332: Om dat hem beghint te nopene tcoude
88 opschrift: Pratique om den kalendier
88.6: Sporcle aubert volght te hant
89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
89.13: Te prisene desen ofte dien
89.72: Sonder alleene bi ectoren te sine
89.114: xiic jaer ende xxx te voren
89.132: Dese ghifte es mi te diere
89.192: Ende xix starf hi te voren
89.197: Te so sonderlingher eere
89.215: Die te houdene in goeden vrede
89.219: Dat stout volc plach te sine
89.243: Te thorout maecti ende de sine
89.246: Te cassele ende vacht zeghe altoes
89.261: Daerwaert voer hi al te hant
89.275: Want het costume was te waren
89.278: Ende trac weder te rome waert
89.297: Den rechten wech te rome waert
89.309: Te rome daer hi stont te rade
89.309: Te rome daer hi stont te rade
89.318: xlii jaer waest te voren
89.336: Vielen die mueren te jerico
89.358: Dat was dusentich jaer te voren
89.369: Hi waest altoes te beterne snel
89.394: Dat hi verrees van dode te liue
89.398: Dats viiic ende xxx jaer te voren
89.417: Ende die gods wet te verdriuene
89.418: Ende den tempel te destrueerne
89.419: Ende die gods wet te ontdeerne
89.420: Of te steruene jnden strijt
89.421: Ofte te verwinnene daer ter tijt
89.441: Daer of te telne ware meneghen tijt
89.450: Pause te nomene in dien daghen
89.463: Wi sullen onsen heere te waren
89.464: Stoutelike dienen te deser hueren
89.469: Dan te leuene in sulker bederuen
89.478: Dat was c ende liiii jaer te voren
89.545: Was jnt keyserike te rome
89.546: Keyser leeuwe te diere hueren
89.566: Voort es hi te parijs gheuaren
89.582: Ende daer naer te houe sende
89.588: Ende dat hi hadde te siner hant
89.603: In mildeliken ghiften te gheuene
89.624: Te jherusalem dede hem god vele eeren
89.630: Te roncheuale by sijnder bede
89.637: Taken pleechtmen sine casse te ziene
89.660: Te rome stont oec so aefs
89.668: Die quam te cleermont in auerne
89.669: Ende gaf ouer zee te vaerne
89.673: Den heydenen weder te winnene aue
89.705: Om te winnene jherusalem
teekene (5)51 opschrift: Hier naer volghen v vterlike dinghen
73.61: Of ghi mespresen hebt by teekene of andersins by spraken
73.185: by spraken bi cussene bi tastene of bi ander teekene
74.22: vander heimelicheden te makene quade teekene ende
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
teender (1)89.583: Ende screef den romeinen teender schende
teenegher (1)68.15: Maer helty teenegher sijden yet
teenen (1)84.13: soude hem commen teenen quaden hende
teener (1)89.481: Ende sullen teener ander redenen gaen
teerderike (2)87.88: Teerderike wert open te desen tijden
87.136: Teerderike wert open ouer al
teerst (3)67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
76.96: ghedaen of gheloeft ghenouch te doene teerst datment
81.89: Teerst dat dadt dier de maghet siet
tel (1)88.15: Kalenden tel dan biste
telken (1)74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
telkin (1)01.33: Doet telkin xvii een f ende een s
telle (3)57.54: Ende wilt verstaen dat ic v telle
57.67: Ic telle ghi hadt der weerelt scat
57.120: Dat gheen tonghe de somme en telle
teller (1)83.71: Tspel der minnen teller stede
telne (1)89.441: Daer of te telne ware meneghen tijt
tempel (6)80.38: Dats i tempel die besit
87.35: Inden tempel symoene den blenden
89.418: Ende den tempel te destrueerne
89.434: Ende zuuerde den tempel ons heeren
89.448: Dupperste bisscop vanden tempel
89.625: Hoe hi jnden tempel ons heeren
temptatien (1)73.177: Of ghi met beroerten of met temptatien hebt ghedreghen
temptere (1)74.21: dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
tempus (1)61.3: Secundum timeo quia tempus nescio quanto
ten (32)45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
47.25: Dat hi ons dinc ten besten keere
55.73: dat onse heere ten doemsdaghe zeere loenen sal
55.82: ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen
59.20: voerbode es der doot . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene
67.23: Auiseert ten etene ende drinckene van huwen beesten
69.44: sonden ten tijt voorscreuen gheduerende
73.148: kercken ende de sermoene specialic ten gheboden feesten
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
73.156: doot ende ten vonnesse ons heeren ende ten goede dat hi
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
74.16: den staet vanden persoene ten viere principalen feesten
74.21: dien ende dat de viant niet en temptere ten ocusoene
74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
76.9: clam ten hemele vp den assentioens dach ende sal commen
76.10: ten vtersten ordeelen doemen leuende ende doode
77.10: dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst
77.170: Item datmen sette ten minsten datmen moghe
77.178: manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
77.195: biechte of dat hi hem ten minsten vertoochde den
86.40: vijfsten dach ten huutgane van dier maent jn deen
87.353: Ten viere waert es al haer meenen
89.53: So coene no so stout ten zweerde
89.157: Gode bat hi ten seluen stonde
89.178: Hy was ten eerdschen paradise
89.204: Dat hi vrome was ten zweerde
89.229: Ten palen vanden romschen rike
89.556: Of men salne ten naesten jare
89.622: Ten heleghen lande tons heeren graue
89.655: Ende doe ten tijden waest also
89.709: Datmen ten carteelen in ran
ter (38)01.22: xvii bringhen den meneghen ter doet
14.79: Datsi gheerne ter scholen gaen
16.12: So dat ter kennessen comt jnt clare
22.4: Van daer ter pertieren xiii milen
55.8: hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.
55.48: oerboer te doene om eenen doden mensche ter eerden te doene
57.56: Ter conscientien wat es dat
57.98: Die sinen sin ter doghet stelle
66.62: Die ter erden bughet haer hoeft
67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
67.123: vanden costen ter zwaerheit vander winninghen
67.136: De moeder ter auontueren begheert te herhuwene
73.210: ter kercken sonder cause redelike of excusatie van
74.13: alsmen es ter jeghenwoordicheit vanden ghuenen die
74.84: en dienen ter zwaerheit vanden sonden.
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
76.84: vanden creatueren ter groter deuotien . om eenighe
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.39: van huwer zielen ende ter verlatenesse van huwen
77.82: Vergheefdi met goeder herten allen menschen ter eeren
77.150: stellen ter ordinantien vander helegher kercke om
79.71: Die hem ter minnen niet en keert
81.40: Ende so begheeft den mensche ter noot
83.25: Dits sijn natuere ter waerheit
89.109: Dat hi so jonc quam ter doot
89.147: Doe droechde god ter seluer wile
89.148: De zee voor hem ter corter stont
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
89.176: Sine doot al daer ter stede
89.235: Ter scelde quam hi gheuaren toe
89.280: De stad ende vlo ter seluer vren
89.296: Iulius keerde weder ter vaert
89.338: Ende lieten liden ter seluer stont
89.421: Ofte te verwinnene daer ter tijt
89.570: Daer vacht hi jeghen ter seluer wile
89.593: Doe gaf hi vp ter seluer stonde
tergo (1)44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
termijn (1)68.56: So duchtic te truerene lanc termijn
termine (1)05.16: So doen die leeke by termine
testament (2)67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
67.128: ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
testamente (1)73.123: die ghi schuldich waert te doene bi testamente
tetene (2)55.33: als den armen tetene gaf
86.32: van te vele tetene ende te drinckene datmen niet
tgheent (1)53.1: Voorsienicheit doet wedersegghen tgheent dat deert
tgheloue (1)89.35: Ende die tgheloue metten zweerde
tghesinde (1)89.362: Ende onder tghesinde goet gheselle
tghetal (1)74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
tghewijde (1)50.12: tghewijde
tghuent (6)55.57: loent hondert dobble tghuent datmen om de minne
55.68: tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
55.76: tghuent datmen den aermen heeft ghedaen dat heeftmen
74.1: Eerst esmen schuldich te merckene dat bi tghuent
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
77.167: Item vp datmen moet corten tghuent dat es voorseit
tgoede (2)73.73: tgoede van yemene met quaden woorden van hem
76.19: hebben om te bekennene ende te onderscheedene tgoede
thebbene (1)74.51: wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
theekenen (1)73.173: spraken of bi anderen theekenen en hebt gheuoelt
theemseke (1)13.56: Tuusschers van theemseke
theenen (3)89.181: Al oft theenen cynse ware
89.537: Theenen vp ganghe met eeren groot
89.702: Daer slouchi theenen slaghe ontwe
theeren (2)66.56: Maer hem theeren diemen mint
89.435: Ende verwidene gode theeren
theidin (1)89.345: Ende theidin volc verwaten
theleghe (1)73.166: vander kercken ghelijc theleghe sacrament vanden
thelich (3)38 opschrift: Neuen thelich sacrament vanden outhare
50.2: dat vp den dach datmen siet den lichame cristus thelich sacrament
50.6: langhe als een mensche siet thelich sacrament so en vercranct
themelsche (1)80.36: Ghi sult besitten themelsche pleyne
therte (6)10.4: Therte hi verhuecht ende scerpt de sinne
66.52: Altoes in therte draghen sal
66.91: Dats datti therte hebbe alleene
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
80.113: Marie die therte gods duer aecte
82.29: Therte mijn sonder af breken
thielt (1)13.39: Lijnwaders van thielt
tho (1)88.48: Dan kerst ste jan kint tho mas sil
thobie (1)55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
thoeft (3)48.20: edelre dan ander bedinghen ghelijc dat thoeft edelre es
89.288: Ende juliusse was thoeft ghesent
89.532: Artuer warp den schilt vp thoeft
thoehtmen (1)69.1: Eerst te maestricht thoehtmen drie hemelsche cleedere
tholo (1)37.2: No catha belua tholo campania flandria sunt co
tholomeus (2)25.1: Tholomeus de astrologien seit dat een groet huus
55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
thomaes (3)69.19: hi messe met dede . jtem sente thomaes rechtren arm
87.355: Dits dapostel sente thomaes
87.363: Dits van cantelberghe sente thomaes
thomas (1)88.47: Nichasis victor hebben thomas mil
thonis (1)88.3: Kalenden an thonis faby
thoren (1)68.51: Die tsonts vrient wilde beraden thoren
thorout (2)13.36: Boffers van thorout
89.243: Te thorout maecti ende de sine
thoulousen (1)37.7: Thoulousen champanghen ende vlaendren de lee
thoy (1)87.184: Mayen nu met seisenen thoy
thuent (1)73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
thunen (1)65.2: By drien thunen duert de hont
thuun (1)65.1: By drien jaren duert den thuun
thuus (2)67.14: huus dat es vier te ontfunckene vp thuus . de dwase
67.112: thuus wachten sijn batelic
thuuswaert (1)55.61: thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet
thuwer (2)57.53: Hier bi thuwer conscientien ga
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
tiare (1)89.317: Dat haer negheen verleefde tiare
tibi (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
tichelbackers (1)13.45: Tichelbackers vanden stekene
tide (3)01.2: Die hem te tide niet wachten can
48.17: De vierde es dat hi binnen dien tide dat hi hoort messe
87.114: Vanden ouer soeten tide
tidelic (1)77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
tiden (4)73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
89.209: Roeme coes in dien tiden
89.513: Die vriesen heeten nu by tiden
89.544: In sinen tiden als ic goeme
tie (1)76.85: verlatenesse van den daghelixen sonden ende om tie
tiende (1)73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
tienste (1)84.16: de vierde de vijfste de tienste . de neghentienste ende
tiensten (1)55.71: tiensten boucke van sente augustine gheheeten de stad gods
tier (1)68.25: Eenen vrient haddi oec tier tijt
tijde (3)67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
87.31: Hier gaet laumaent vut te tijde
tijdelic (2)77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
83.96: Om tijdelic goet es hi niet leec
tijden (9)76.25: verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlieden
76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
76.31: bidden in toecommende tijden vp dat sise connen
79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
87.88: Teerderike wert open te desen tijden
89.404: In sine jaren in sine tijden
89.444: In sinen tijden jn sinen daghen
89.655: Ende doe ten tijden waest also
tijlic (1)12.12: Een scolier die tijlic vrouwen mint
tijt (40)52.2: Die den tijt voor deeuwicheit kiest
55.51: sijn goet om gode om eenen dieren tijt . om dwelke hem
57.17: So eist van ommesiene tijt
57.30: So lijc alle dinc heeft sinen tijt
57.84: Als dien tijt comt moet icker an
57.103: Den tijt die hem god liet ghebueren
57.122: Ic doe lacen hets meer dan tijt
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
68.25: Eenen vrient haddi oec tier tijt
69.24: toter tijt dat so te hemel voer
69.44: sonden ten tijt voorscreuen gheduerende
73.137: Of ghi dieren tijt begheert hebt of ander liede doot
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
73.153: Of ghi huwen tijt verloren hebt met slapene ende te
76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
87.8: Ende speellet in desen tijt
87.13: Cout es in desen tijt dat weder
87.27: Soe hoepmen der goeder tijt
87.30: Dus moet die tijt voorwaert loepen
87.40: In sinen tijt gheloeues mien
87.49: Langhen tijt ghehadt zware plaghen
87.79: Dus voert en voert gaet de tijt
87.92: De soete tijt nu commen wille
87.106: Dus gaet die tijt voort ende voort
87.128: De soete tijt doetse veruelen
87.149: Gheduerde dese soete tijt
87.238: Nu eist een vulle tijt
87.276: Hoept nu goeden harinc tijt
87.293: De tijt vanden jare bewijst hem dat
87.302: Datmen heet half harinc tijt
89.5: De tijt besaten ende de heeren
89.88: Hadde gheweest voor sinen tijt
89.110: Want haddi gheleeft sinen tijt
89.365: Noit en was in sinen tijt
89.421: Ofte te verwinnene daer ter tijt
89.441: Daer of te telne ware meneghen tijt
tijts (3)57.47: In tijts te treckene vten bade
57.135: Noch mochti omme sien in tijts
57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
timeo (1)61.3: Secundum timeo quia tempus nescio quanto
titel (2)15.31: Titel in v seluen ende besiet
15.32: Titel eist niet aldus dat mi gheschiet
tius (1)75.13: tius dimittantur
tlant (7)48.7: gaue om de minne van gode al tlant daer hi ouer gaet
89.146: Die dor tlant ghinc van persile
89.163: Ne besochte tlant van jndi
89.164: Die tlant wonnen met ghewelt
89.226: De achter hem tlant souden bewaren
89.540: Ende rumden bertaengen tlant
89.679: Om tlant daer god in sijn bloet
tlijf (1)89.615: Den hunen dedy tlijf verliesen
tmeeste (1)58.15: Elc hadde gheerne tmeeste deel
tmesdoen (1)82.19: Om tmesdoen van sinen lieden
toe (25)55.16: toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren
55.61: thuuswaert c coye toe behoerende den voorseide curet
55.66: Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren
58.29: Daer toe haddi meerder leet
67.11: te nieuten gaen met eenegher toe comste . den staet
73.124: of daer toe dat ghi ghestelt hebt gheweest
73.144: v ghetijden of ander duechden te doene daer ghi toe verbonden
74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
76.101: toe ghestelt te sine om den heleghen tijt vander vastenen
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
77.140: men esser schuldich toe te soukene bequamelike remedie
77.169: de ghuene die toe behoort jhesus cristus
77.177: hope van ghenesene maer men sal hem toe spreken jnder
77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
79.203: Daer toe moet hi mijn hulpe sijn
80.65: Na dat mi mijn sin toe sent
83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
83.99: Gheen begheerte daer toe en draecht
84.5: leuen ende quame eenighe mensche siecheit toe . hine
87.125: Ende daer toe met schoenen haren
87.230: Datten kalendiere toe behoort
88.23: Baselis volcht daer toe zieter
89.235: Ter scelde quam hi gheuaren toe
89.473: Ende trocken toe ghenendelike
89.653: Daer noit arem man toe en quam
toechste (1)58.32: Na toechste vanden opper hoys
toecht (4)69.25: Item alsmen de voorseide helichdome toecht . de vorseide
71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
80.56: Dat eenich man toecht jnden schine
80.75: Sone toecht niement schoen ghelaet
toechtmen (2)69.36: Daer toechtmen onser vrouwen himde . jtem josephs
69.46: Daer toechtmen drie cleedere deerste daer met dat onse
toecommen (1)53.3: Ghetempertheit doet al ghedoeghen dat toecommen
toecommende (2)48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
76.31: bidden in toecommende tijden vp dat sise connen
toecomst (1)67.78: doene want van quader toecomst van rade volcht
toeghet (1)80.69: Soe en toeghet niement loesen keere
toenen (1)14.35: Ghi soutmi selden eene goede stat toenen
toeuerlaet (1)77.118: ende toeuerlaet der sondaren vermaent
toeuernie (1)74.30: In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden
toeuernien (1)87.61: Dan commen die liede van toeuernien
tollit (1)42.2: cor mundat . fugat accidiam . vemala tollit
tombe (1)69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
ton (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
tonder (1)89.475: Ende verwonnen ende tonder ghedaen
tonghe (2)57.120: Dat gheen tonghe de somme en telle
80.50: Die smeekende tonghe tvalsche spaen
tonghere (1)69.10: in onser vrouwen kercke van heyden tonghere . daer met
tons (2)89.373: Maer hi sprac tons heeren ghebode
89.622: Ten heleghen lande tons heeren graue
tonsen (1)74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
tonser (1)69.35: Tonser vrouwen taken
tontfane (4)76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
81.54: Elken mensche tontfane eist hem leet
89.129: Om ghifte van hem tontfane
tontliuene (1)89.416: Omme judase selue tontliuene
toocht (1)81.38: Want so toocht den mensche de dinc guldin
toolneers (1)13.58: Toolneers van repelmonde
torment (1)82.53: An sijn torment ende verhoeden
tormente (1)87.21: Ons af bescherme ende van allen tormente
tornoys (1)58.30: Dan sulc die cume heeft een tornoys
torre (2)89.244: Eenen torre jnt vlaemsche hout
89.265: Dat hi den torre die noch staet
tortelduue (1)66.65: Een tortelduue sonderlinghe
tot (8)57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
66.24: Tot allen menschen draghen sal
68.55: Moetic oec beiden tot si sulc sijn
72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
73.181: onheerelike streekinghe vp v schamelheden tot den
74.39: tot den vierden grade jtem belofte breken jtem
74.62: biecht gaen tot sinen curet of biecht heere dies macht
87.44: Tot vastelauont sulclangher mede
tote (4)55.53: nemmermeer en soude hebben breke van brode tote den vsten
79.19: Ay edele minne comt tote my
82.39: Drouuende tote in mijn hende
89.427: Tote hem quam bi gods beheete
toten (2)78.1: Men sal spreken toten crancken
86.28: toten doemsdaghe dats te wetene den xxviii dach
toter (8)05.13: Hi liet hem passien toter doot
69.24: toter tijt dat so te hemel voer
76.35: gratien toter tijt dat hi sij gheabsolueert . ende daer
79.6: Ende commen toter waerheit binnen
79.8: Ende weder toter minnen vlien
79.163: Ende sine herte toter doot
89.220: Al neder toter souter zee
89.492: Vander berghe toter zee
touerien (1)73.33: touerien ende sotte gheloeuen
tpaert (1)65.3: By drien honden duert tpaert
tpalais (1)43 opschrift: An tpalais taken staet met
tpel (1)83.46: Tpel der minnen begheerende hoet gaet
tquade (3)67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
73.72: Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
73.76: sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
trac (3)89.216: Iulius trac ouer rijn in gallen
89.278: Ende trac weder te rome waert
89.691: Trac metten sinen door hongherien
traecheden (2)73.142: Van traecheden
81.60: Hets wel onser traecheden scout
traecheit (1)73.14: gramscep vrecheit traecheit oncuuscheit ende gulsicheit
traen (1)80.52: So moechdi smaken dien edelen traen
traghe (2)67.121: de traghe die verbeit de hulpe van gode die hem ghebiedt
83.12: Ledich lecker ende traghe
transalpes (1)43.1: Hic sedes regni transalpes habeatur caput
transire (1)33.1: Hic transire caue . nisi primo dixere aue
trapeniers (1)13.30: Trapeniers van comene
trecht (3)12.6: Scepenen die trecht verkeeren
16.6: Die mi seide trecht ende tware
23.11: Trecht altoes houden ghelike
trecken (1)77.52: v niet en sullen trecken hute der hellen vp
treckene (1)57.47: In tijts te treckene vten bade
tres (1)46.1: Anna sobet dici tres concepisse marias quas
tresmon (1)22.32: Van daer te pont a tresmon xii milen
tresoor (1)55.49: alsoet blijct jnden bouc gheheeten den tresoor vanden historien
tria (1)61.1: Sunt tria que vere faciunt me sepe dolore
tribulatien (1)55.23: die in aermoeden sijn ende in tribulatien
tribuut (2)89.552: Ende hi den bertaenschen tribuut
89.584: Sulc tribuut van sulken doene
tricht (1)69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
triniteyt (1)79.25: Die vloyet vter triniteyt
triquen (1)22.43: Van daer te saint triquen vi milen
tristram (1)89.22: Tristram ende galioet
trocke (1)84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
trocken (1)89.473: Ende trocken toe ghenendelike
troemsche (1)89.569: Die daer ontfinc troemsche recht
troene (1)79.33: So verchiert al den troene
troeste (1)66.71: Dats dat de mensche van eerdschen troeste
troestene (1)89.407: Ende god troestene in sine node
troests (1)82.15: Saghe ende troests so bloet
troien (2)89.356: Hy starf naer troien ouerware
89.396: Hi starf naer troien ouer ware
trone (2)81.58: Die keyser es vanden hoghen trone
87.148: De sonne warm anden trone
troost (1)81.76: Dat es ons emmer een schone troost
trostene (1)77.179: dat met also ghedaneghen valschen ende ydelen trostene
trouue (1)66.89: Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
trouwe (3)15.23: Trouwe ende waerheit es vten lande
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
79.158: Hine liete de trouwe eer gaen
trouwen (4)23.3: Eendrachtich sijn met trouwen
80.2: Met trouwen allen reynen wiuen
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
89.324: Ende met wetteliker trouwen
trouwene (1)67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
troyen (3)22.2: Van daer te troyen xvi milen
89.65: Voor troyen vp sijns vaders erue
89.113: Voer troyen der stad ghehende
trueren (1)57.104: Soudic dan voer steruen trueren
truerene (1)68.56: So duchtic te truerene lanc termijn
tsamen (1)89.160: Doe ghinghen die berghen tsamen
tsanderdaeghs (1)48.11: ende vermict oec tsanderdaeghs messe te hoorne . alle de
tscrine (1)87.299: Ende lettel ghelts jnt tscrine weet
tseer (1)82.16: Hoe mochte yement tseer ghelaten
tseins (1)89.187: Brochten tseins in sine handen
tsente (2)69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
tsertse (1)87.120: Om de mey haer tsertse vrouwen
tseste (3)55.6: vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pel
55.22: Tseste datmen hebbe deeren vp de zondaren ende vanden ghenen
55.70: sijt also men scrijft jnt tseste capitle vanden
tseuenste (2)55.8: hebben . Tseuenste es datmen de doode doe ter erde.
55.24: Tseuenste datmen bidde ouer de sondaren ende voor sijn viande
tsiaers (2)18.1: Twee werf tsiaers laten
74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
tsiere (2)55.44: wercken van karitaten was tsiere doot verlost van der vianden
89.528: Ende riepse an tsiere noot
tsine (4)11.13: Om datwi hier hebben onlanghe tsine
53.8: ende gheeft elcken tsine
67.71: ende meer den ghenen die tsine gheeft dan den ghenen
73.128: Of ghi yemene valschelic ghevlateert hebt om tsine
tslants (1)89.542: Ende worden tslants verdreuen
tsomenegher (1)68.24: Die versolaestene tsomenegher stont
tsonts (1)68.51: Die tsonts vrient wilde beraden thoren
tspel (1)83.71: Tspel der minnen teller stede
tsviants (1)82.56: Bescremt mi van tsviants noot
tswaters (1)83.3: Tvier heeft tswaters gheen ghewout
tsweert (1)82.6: Tsweert van rouwen dor ghinc
tswinters (1)87.290: Ende versien hem jeghen tswinters coude
tu (2)29.1: Non ad latrinam . tu debes dicere primam
75.12: quedam alie condicionales aut involute tu
tua (1)75.8: Ego absoluo te excominicatione tua . jn nomine
tuas (1)78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
tucht (1)89.78: Want alder redeliker tucht
tueren (1)48.16: tueren dan ofti niet en hoorde messe.
tuetur (1)40.1: Cristofori sancti speciem quicumque tuetur jllo nempe
tuis (1)75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
tulle (1)70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
tulpin (1)55.45: handen also tulpin bescrijft
tuo (1)32.1: Ex altrari tuo domine cristum summus in
tusschen (8)67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
69.23: drouch dat ons vrouwe tusschen haren ghebenediden borsten
69.63: daer of dat tusschen elker aerken dwater es breedt lx
78.17: Heere de doot van onsen heere jhesus kerst stellic tusschen my
78.20: onsen heere jhesus tusschen v ende mine mesdaet ende offre v den loen
78.23: jhesus die settic tusschen mi ende vwer gramscap . ende daer na so seght
79.45: Tusschen twee dieren in eene crebbe
79.141: Tusschen twee dieuen vul van sonden
tuten (1)15.4: Besiet haer tuten hoe si staen
tuusschers (1)13.56: Tuusschers van theemseke
tvalsche (1)80.50: Die smeekende tonghe tvalsche spaen
tvercoepen (1)67.91: wille de begheerte van huusene verhaest tvercoepen vanden
tversolaessen (1)68.47: Maer tversolaessen vanden hont
tvier (2)83.3: Tvier heeft tswaters gheen ghewout
83.57: Om datse neuen tvier doet lijt
tvierde (2)55.4: en connen betalen . Tvierde es datmen de ziecke visentere
55.17: Tvierde es datmen confortere de ghene die bedruct sijn
tvierendeel (1)04.8: Die tvierendeel vander weerelt verslouch
tvijfste (2)55.5: Tvijfste es datmen vertrooste de gheuanghene ende vten
55.20: Tvijfste es datmen vergheue met goeder herten sinen
tvolc (7)87.7: Tvolc es blide des seker sijt
87.14: Tvolc loept vp ende neden
87.28: Tvolc es daer of zeere verblijt
87.42: Tvolc es vol van dobbelspele
89.342: Dat was tvolc van israel
89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
89.704: Van danen voer hi ende tvolc met hem
tvonnesse (1)49.4: Waer hi sijn sal jn tvonnesse
tvriessche (1)89.490: Al twalsche duutsche al tvriessche marke
twaelf (2)46.5: Vanden twaelf apostelen de viue
89.294: Die meer dede binnen twaelf jaren
twalsche (1)89.490: Al twalsche duutsche al tvriessche marke
tware (1)16.6: Die mi seide trecht ende tware
twee (14)18.1: Twee werf tsiaers laten
18.2: Twee werf de maent sconen
18.3: Twee werf de weke met vrouwen
18.4: Twee werf sdaechs heten
46.37: Dese twee kindre wan hi an hare
46.45: Die derde maria droucher twee
55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
57.35: Maer ja ende neen sijn si twee
79.45: Tusschen twee dieren in eene crebbe
79.141: Tusschen twee dieuen vul van sonden
81.33: Duecht ende quaetheit sijn twee dinghen
89.210: Drie princhen de twee souden vechten
89.597: vc xl ende twee
tween (1)89.455: Starc met tween groten scaren
tweeste (3)76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
77.59: De tweeste partie hout vi vraghen
83.5: Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
tweestewarf (1)83.60: Ende tweestewarf so es hi heet
tweewarf (3)05.3: Die tweewarf jn de weerelt es commen
89.262: Ende wart daer tweewarf verwonnen
89.612: Ende tweewarf verwan hi de sassen
twint (1)89.91: Du en hebs van mi niet een twint
twist (1)01.8: xvii stichten meneghen twist
twoord (1)80.42: Die twoord ontfinc den eeweghen vader
twy (2)79.97: Twy aywi waer mach ic gaen
80.82: Vele duechden jc segghe v twy

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z