Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

i (15)80.26: Dats i v die vut haer doet risen
80.37: Want i reyn wijf onbesmit
80.38: Dats i tempel die besit
80.44: Dats i v die openbare
80.45: i reyne wijf maect hoghe ghehacht
80.62: Dats een i vut hare so went
80.79: De vierde lettre bediet een i
80.111: Vte des vaders herte i goddelic woort
81.87: Datment met i maghet veet
84.18: Sporcle i iii xvi xxvi
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.21: xvi Hoymaent xiii xix xxii Oexst i xx xxx
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
89.696: I capadotien in sente amante lant
ia (2)89.248: Ia een van sinen lieuen maghen
89.493: Ia grote ruesen dats noch mee
iacop (2)46.21: Iacop den minder die van kinde
46.36: Iacop den groten ende jehan
iaer (1)21.4: Ghenouchte van niewen wiue duert een iaer
iaers (1)88.1: Iaers dach dan verilt
iaet (1)57.118: Iaet diet wel jugieren sal
ians (1)57.88: Ians my dan god so sie ic omme
ic (140)02.6: Si hebben ic bediet v wel
04.5: Ic ben oec de selue man
04.7: Oec ben ic die niet en verdrouch
10.1: Den besten dranc die ic kinne
11.1: Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
14.1: Ic beginnen in mijn ghedicht aldus
14.37: Ic wane men noyt jaermaerct vant
14.86: Dese vant ic selden daer ic quam
14.86: Dese vant ic selden daer ic quam
15.11: Ic sie dies mi verwondert zeere
16.1: Ic hoorde segghen in een wile
16.2: Maer ic hilt al ouer ghile
16.4: Daer naer quam ic in een lant
16.5: Daer ic eenen meester vant
17e.1: Ic quam ghegaen daer ic vant
17e.1: Ic quam ghegaen daer ic vant
46.29: Derdewerf huwelic als ic versta
46.44: Als ic voor gheuisiere
56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
56.2: Wes ic hebbe moet ic deruen
56.2: Wes ic hebbe moet ic deruen
56.3: Wille moet ic ouer gheuen
56.4: Doe ic wel so mach ic leuen
56.4: Doe ic wel so mach ic leuen
57.3: Soe en can ic tbegrip beuoelen niet
57.12: Dat en doe ic niet hets noch te vrouch
57.42: Ic sta so starc vp juechden been
57.54: Ende wilt verstaen dat ic v telle
57.58: Ic hebbe weelde ende groten scat
57.63: Ic zwijghe al stille ende snau
57.64: Want jnt verstaen ben ic so flau
57.67: Ic telle ghi hadt der weerelt scat
57.82: Maer namaels als ic werde man
57.88: Ians my dan god so sie ic omme
57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
57.105: Ic die jnt bloyen ben ghestaen
57.106: Neen ic niet het sijn al leuren
57.108: Ic weets v danc ghi hebt vuldaen
57.110: Alst gode ghelieft soe sie ic omme
57.122: Ic doe lacen hets meer dan tijt
57.130: Ic lide verwonnen jc blijfs v by
57.132: Hets meer dan tijt nu sie ic omme
58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
59.2: Als ic besach dat ic gode soi ontrouwe hebbe ghesijn
59.5: Noyt en deerde my verlies van goede . Als ic
59.8: Als ic besach dat soe vergankelic was
59.9: Noyt en begheerdic solaes van menschen Als ic besach
59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
59.11: Noyt en ontsach ic doeghinghe van menschen als ic
59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
59.19: Noyt en ontsaghic siecheit als ic besach datso een
59.20: voerbode es der doot . daer sonder dat ic ten eeuweliken leuene
66.5: Doe dochte my goet dat ic sochte
66.15: Hoe ic haer duechde wille ontbinden
66.21: Deerste boem die ic hier sette
66.116: Ic mijn lief ende mijn lief my
66.117: Ic biddem die gods minne draghen
68.3: Ic vinde de weerelt sulc van ghequelle
68.21: Ic sach eens in een bispel
74.80: seide namelic ic hebbe ghenomen ander liede goet
76.11: die goede ende die quade ende ic bidde v ende vermane dat
76.117: Ic biechte nu in gode
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
77.107: huwen kerstinen ic gheue mi vp met allen te v ne
78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
78.22: ende diere ic gheene en hebbe heere de doot van onsen heere
79.1: Ic bidde den heere vander minnen
79.5: Ic mach weten wat si minne
79.7: Daer ic mi seluen in mach besien
79.13: Dat ic mach weten hoe ic moghe
79.13: Dat ic mach weten hoe ic moghe
79.15: Sal ic mijn vernoy verwinnen
79.91: Dat ic van minnen niet en weet
79.93: Dat ic vander minnen spreke
79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
79.97: Twy aywi waer mach ic gaen
79.98: Ic hebbe jeghen de minne mesdaen
79.100: Ic moet jeghen de minne sijn bloot
79.101: Ic vreese datso mi es onthout
79.106: Dat ic de minne verwercken mochte
79.109: Dat ic noit was so coene
79.117: Ic soude hem noede wesen onghetrouwe
79.129: Dat ic minnen niet en mach
79.131: Dat ic van herten bin so blint
79.132: Dat ic so nder hebbe ghemint
79.148: Ic mochte verteeren met rechte bedy
79.149: Ende naer dien dat ic maer een en hebbe
79.167: Dat doe ic dusentich waruen mee
79.169: Want ic te broken hebbe dat recht
79.172: Hoe sal ic dit vernoy verwinnen
79.175: Ic en wilse daer omme lijden
79.176: Ende ic gode hadde ghemint tallen tijden
79.179: Ende ic voeden moeste daer mede
79.184: Als ic te voren hebbe gheseit
79.187: O wy dat ic noyt sonde dede
79.188: Daer ic hem verwrochte mede
79.191: Ic bidde hem allen die minne draghen
79.195: Ic wille betren mine mesdaden
79.197: Ic hope al hebbic vele mesdaden
79.199: Ic kenne wel ic hebs verdient
79.199: Ic kenne wel ic hebs verdient
80.1: Ic wil in dienste ghestade bliuen
80.4: Salich wijf ic wille di scriuen
80.55: Och mi dinct dat ic verdwine
80.66: Eist gherechticheit als ic versta
80.91: Ic dart openbaer wel rueren
80.102: Hets salicheit naer dat ic las
81.12: Siele ende lijf waer dat ic bin
82.27: Cracht dat ic met v verhueghe
82.30: Dat ic hem ghenouchen mueghe
83.78: Ende biden erfst als ic betoeghe
83.98: Want droechte noch coelte dit verschee ic
87.6: Dits dertiendach ic segghe v waer
87.18: Die heere es doe ic v ghewach
87.53: Sinte pieters dach ic nu ghewaghe
87.60: Van maerte doe ic nu ghewach
87.116: Die elc mensche doe ic v ghewach
87.150: Al diaer dore ic ware verblijt
87.183: Die liede doe ic v ghewach
87.198: Dus ga ic eenen dach voort
87.245: Die heere es doe ic v ghewach
87.275: Die zieman doe ic v ghewach
87.295: De harinc doe ic v ghewach
87.317: Dits sente brixis dach als ic versta
87.339: Diemen viert doe ic v ghewach
89.1: Om dat ic hebbe in mine memorie
89.8: Bidt met my te gode dat ic berecht
89.16: So doe ic oec van vranckerike
89.60: Ne can ic betren niet vysieren
89.200: Den derden heiden ic vp heffe
89.201: Also als ic in de waerheit beseffe
89.374: Ic waest heere die mesdede
89.395: Met jhesum cristum daer ic af scriue
89.544: In sinen tiden als ic goeme
icken (1)79.114: Ende icken kende ghestade van sinne
icker (2)57.84: Als dien tijt comt moet icker an
89.20: Ne const icker noit eene verhalen
ics (2)76.56: ghene daer ics hebbe orlof ghegheuen oft an yements
82.42: Dat ics mijn begheeren vinde
icse (4)66.11: Dat icse in my mochte ghewinnen
79.57: Dat icse prise dats wel recht
79.150: So eist onrecht dat icse hem ontsegghe
89.321: Eist wel recht dat icse nome
ieghen (4)79.110: Ieghen der minnen raet te doene
81.27: Ieghen de quaethede die ons taent
89.380: Ieghen de leewen ende jeghen beeren
89.601: Ieghen hem willic niement ghenoten
ihesum (1)46.40: Ihesum kerst des wi meenen
ii (3)22.18: Van daer te vingofre ii milen
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
87.54: Alst scrickel jaer es doet desen dach ii daghe
iii (9)79.46: Vonden die iii coninghen ligghen
84.18: Sporcle i iii xvi xxvi
84.19: Maerte i iii xvi xxviii Aprul x xv xx
84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
84.23: iii xvii xxviii decembre vi vii xv xxii
85.1: Laumaent iii xiii Sporcle v xxv marte deerste
85.3: iii xx hoymaent ii xiii xvi oexst . septembre i viii xxiii
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
iiic (1)89.191: iiic jaer nes gheene hoene
iiiciiiixx (1)22.54: Somme iiiciiiixx lombaertse milen
iiii (9)22.12: Van daer te oste iiii milen
22.21: Van daer te labence iiii milen
22.50: Van daer te soustre iiii milen
22.51: Van daer te mont rose iiii milen
53 opschrift: Vanden iiii principalen duechden gheheeten
84.20: Mey iii xv xvi xx xxv Braechmaent iiii x
84.22: Septembre iiii xvii xxi Octobre iii vi xxii Nouembre
85.2: xx xxx Aprul vi xx ende leste . mey iiii xxii braechmaent
85.4: xxvii Octobre iiii xv Nouembre xiiii xx Decembre vi vii xvii
iiiic (1)69.5: dan iiiic ende l jaer
ij (1)02.12: c s ij
impetreert (1)82.59: Impetreert mier zielen ane
in (361)01.16: xvii houden den meneghen in drucke
01.26: xvii bringhen den meneghen in rouwe
02.2: In den miserere mei deus staet voorwaer
02.9: Si hebben jolijt in haren steert
05.7: In sine joncheit was hi besneden
07.2: In een n verwandelt es
11.2: Brinct de ziele in hemelrike
11.17: In sijn hemelrike daer bouen
14.1: Ic beginnen in mijn ghedicht aldus
14.24: Staen selden langhe in een ghedachte
14.36: Daer jnghelsche niet niet in en wonen
15.29: Ende werdt vervult in vele saken
15.31: Titel in v seluen ende besiet
16.1: Ic hoorde segghen in een wile
16.4: Daer naer quam ic in een lant
17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
23.18: Daer so staet de stadt in vreesen
24.10: Ende in redenen helpen den maghen
25 opschrift: Om te scriuene in een cleen huus of cleen camere
25.2: stelt sinen meester in groter merancolien
26 opschrift: In een stal te scriuene
26.1: Sente bernaert in depistle an raymonde seit
32.1: Ex altrari tuo domine cristum summus in
39.1: Hac in clausura . panis remanente figura
42.4: hanc ergo capite sepius in capite
44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
45 opschrift: Neuen sente joris beelde te londres staet ghe-
46.6: Anna drouch in haren liue
46.10: Ende dien gaf si in ondertrouwen
46.20: Vier sonen drouch soe in haren liue
46.26: Coren in harer partien
46.27: In des onsalechs judas stede
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
48.26: jn dit leuen ende bliscap in toecommende leuen
50.10: sacramente houdt kerstin liede in haer gheloeue . die
51.1: Eerst datmen scuwet in alle ghewercken menscheliken
51.6: sy in de beieghentheden naer den exemple van job
53.6: perseuereren in duechden
53.7: Iusticie doet stellen in rechten state
55.19: si niet en vallen in wanhopen
55.23: die in aermoeden sijn ende in tribulatien
55.23: die in aermoeden sijn ende in tribulatien
55.30: Exemple van sente martine hoe dat ons heere nam in
55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
55.54: lede also men leest in de croniken van vranckerike
55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
55.65: ghelijc datmen leest in den bouc van sonden ende duechden
55.67: te scriuene . maer het es goet dat elc doe in hem seluen
55.79: versteken in de eeuweghe verdommenesse
55.81: dei seit dat ghuent dat elc doet in hem seluen behoort
57.21: Ende my de doot grijpt in haer lomme
57.25: Siele ende lijf in sonden gheuen
57.47: In tijts te treckene vten bade
57.61: In weet te segghene bu noch bau
57.68: In dijn bestier naer dijn gheuouch
57.69: In gansen state gheuroet wel dat
57.90: Dan eenich mensche in dit leuen
57.135: Noch mochti omme sien in tijts
57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
59.4: arem in commen ende vutuaren van eerderike
59.12: mercte dat ic ben in de moghende hande gods
62.3: Te rechte eert mense in allen houen
66.1: In eenen Auent des moetic lyen
66.2: So dachtic in dat herte mijn
66.8: Vroylic in vermeyen gaen
66.11: Dat icse in my mochte ghewinnen
66.44: Altoes sta in gods ghericht
66.52: Altoes in therte draghen sal
66.57: In desen boemgaert dinct mi dat soude
66.64: Die cristus leuerde in de doot
66.68: In allen duechden hebben sal
66.75: Want die ghestadich blijft in god
66.105: Ghers moet in desen boemgaert staen
66.113: In desen boemgaert sonder ghebreken
67.5: daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al
67.39: aermoeden ende altoes in aermoeden te sine. gherechtelic
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
67.40: leeft de vrecke in hem niet verliesende in hem sijn
67.42: beter es sparen om andere dan te verliesene in hem
67.54: ghi stelt v in vreesen
67.74: in v presentie
67.100: Ne coept niet in gheselschepe van huwen meerdren.
67.103: doet vallen in de modere die verlast es van wine es
67.139: sal sijn in quaden leuene datse dan met hem drincke
67.140: den nap van droufheden in haer onsaleghe oudheit
68.4: Soe maect mi varinc al in ghestelle
68.11: Vraecht eenighe die in lijden sijn
68.21: Ic sach eens in een bispel
68.34: Hi brochtene in eenen ghesonden staet
68.43: Scuwende ende lietene in de noet
69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
69.10: in onser vrouwen kercke van heyden tonghere . daer met
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
72.4: in sijn leuen
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
73.5: berouwen met begheerten hem te biechtene in tiden ende
73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
73.15: men sal dan besoucken ende vraghen te hem seluen in deerste
73.31: ander lieden raet specialic in materien vanden gheloeue
73.37: Of ghi v verblijt hebt in therte ofte met spraken van
73.43: Of ghi gheloghen hebt in v biechte vut schaemten of
73.76: sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
73.96: gheondanct of versmaet in dobbel spele of andersins
73.105: Of ghi yet ghestolen hebt in de kercke of vander kercken
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
73.140: Of ghi niewicheden vonden hebt in cleedinghen of in
73.141: ander saken om de liede te becoerne in sonden
73.149: Of ghi huwen tijt besteedt hebt specialic in feestelike
73.150: daghe in spraken ghewercken of ghepeinsen van ydelheden
73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
73.159: de ghene die ghi in v beleet hebt
73.163: Of ghi niet vulcommelic en hebt ghdaen v belofte ende in
73.171: vleessche ende daer in grote ghenouchte ghenomen
73.183: ende in wat manieren
73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
73.193: v selfs state ende in wat manieren
73.196: de ten huwelike si in de daet of dat daer an cleuen mach
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
73.200: in ghewijde steden
73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
73.213: hebt in dronckenscape of in oncuuscheden of in
73.214: ghescille of in ziecheden van huwen lichame
74.3: machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
74.4: de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken
74.4: de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken
74.12: ontfaen ende alsmen in vreesen vander doot es Ende
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.24: heere niet en sie in daensichte vanden ghenen die
74.30: In deerste toeuernie die men doet met ghesacreerden
74.32: in gramschepen . jtem simonie ende heresie dats ongheloeuicheden
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
74.44: van sier sexen . ofte in andren steden vanden lichame
74.66: te helene ende tghuent datmen seit of vraecht in de
74.92: moghen ten hende datse ons heere bekerre in duechden
74.101: ende daer in leit haer principael penitentie
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
76.25: verlaten alle onrechte die in voorleden tijden hemlieden
76.28: moghen hebben mesdaen in voorleden tijden h ja op
76.31: bidden in toecommende tijden vp dat sise connen
76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
76.60: vp dat hi in hatien es van sinen euenkersten ofte
76.61: dat hi hem kent zijnde in doot sonden openbare of
76.63: ende soude hi vallen in donweerdichede van gode
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
76.73: ende ontfaen in huwe herberghe in v huus
76.79: Oec ghi goede liede die hebt in v regement kindre
76.88: vp den dach van heden in de kercke een ghemeene
76.103: te hebbene besteet in dese heleghe veertich daghen
76.117: Ic biechte nu in gode
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.23: niet gheweest ghestelt om daer in te bliuene
77.33: Auiseert dat ghi hebt ghedaen vele sonden in v leuen
77.36: de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
77.42: ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
77.42: ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
77.46: gaen in hemelrike ende andersins met onghedoechsaemheden
77.47: so mochti vallen in de eeweghe verdomnesse
77.53: dat ghi daer in valt beuelet al gode ende hi es machtich
77.60: Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in
77.74: niet te vallene weder in sonden
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.91: in ghehouden sijt ende in also vele als hem v goet sal
77.99: herten . vader ic beuele minen gheest in huwe hande
77.104: hellen Soete heere jhesus cristus jndie eere ende in die cracht-
77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
77.127: santinnen hi heeft ghehadt in sijn leuen meest sine
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
77.130: betrouwen in v in mijn leuen ne ghebrect mi niet
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
77.138: Item waert also dat in die vraghinghe voergheseit
77.144: te bewisene de vreese daer in dat hi es eist dat hi verantwoort
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
77.154: daer in dat de zieke in sijn leuen nam meest sine
77.162: met teekene of in sijn herte ende het sal gode ghenouch
77.166: meest deuotien in hadde in sine ghesonde
77.166: meest deuotien in hadde in sine ghesonde
77.173: sonder in also velen dat noetsake sal besoucken om
77.174: de behoudenesse van den zieken vp datment in
77.180: men doet den zieken vallen in zekerer verdommenesse
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
78.13: al huwe hope stelt in sine eenighe doot ende ne hebt anders
78.14: gheene hope maer dect v ende omwint in dese zoete
79.3: Met sijre gratien in alder stont
79.7: Daer ic mi seluen in mach besien
79.10: Daer in so moete mi ghestarken
79.38: Hier beneden in eerderike
79.43: In arme douken was hi ghewonden
79.45: Tusschen twee dieren in eene crebbe
79.55: In hemelrike te sinen vader
79.70: En es clerc in al parijs
79.76: So es moghende in des conincx hof
79.105: Hoet noyt quam in mijn ghedochte
79.116: Dat hi mi minde in alre stont
80.1: Ic wil in dienste ghestade bliuen
80.5: Wilen in hoegher aert vp cliuen
80.6: Houti in rechter reynicheit
80.20: In hogher name hier jn dit leuen
80.32: In dewangelie vermeticx mien
80.34: Salich wijf voucht v in dien
80.40: Salemoen scrijft ons in siere wet
80.46: Wat vrouwen diese heeft in hare
80.48: Virtus dats in dietsche cracht
80.53: Daer soetheit in es beuaen
80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
80.70: In woorden in wercken no in daden
80.70: In woorden in wercken no in daden
80.70: In woorden in wercken no in daden
80.72: Soe moechdi bliuen in vuuer eere
80.73: Hier biddic v in gherechter minnen
80.76: In mercker gheene wijsheit jnne
80.81: Iubilatio in haer bediet
80.83: Merckic daer in want sonder si
80.87: Wijf daer es in alle weelde
80.90: Sonder in een wiuelike beelde
80.94: Dan in een wiuelike figuere
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
80.107: In een wijf natuere ontfinc
80.114: Ende bleef in gode met hem begord
80.116: Want natuere dat in haer heescht
81.10: In uwe ghenaden keere jct al
81.13: Maria dat in v hoede sy
81.16: Moeten wi commen in v gheleede
81.22: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.25: Hi leuet in eenen zwaren stride
81.26: Die in desen weerelt leuen moet
81.31: Ende so na radich in alder maniere
81.59: Diet al heeft in siere ghewout
81.73: Der scoenre marien in hemelrike
81.91: Het knielt het slaept in haren schoot
81.106: Hine quam in eerterike gheuaren
81.112: Maer doe hi in marien schoot
81.113: Ruste ende in de menschelichede quam
81.121: Daer wi alle in waren verstoruen
82.28: Doe in cristus minne ontsteken
82.39: Drouuende tote in mijn hende
82.57: Hier neder in eerderike
83.8: In swinters saisoen verstaet na mi
83.11: Verbeidende in saken slapende es hy
83.19: Seere ghevleescht es hi in maten
83.39: Vele gram wreet in onghetrouwen
83.44: Scerp van sinne in erghen rouwen
83.51: De sanguin properlic in sin natuere
83.61: Schone blosende ghevarut in sijn aenschijn
83.62: In hem lust redene ende bescheet
83.95: In gods dienste es hi weec
84.10: scheeden in corten tijden deen vanden anderen of langhe
84.11: in groter becommerthede leuen ende wat dinghen
86.33: en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
87.8: Ende speellet in desen tijt
87.13: Cout es in desen tijt dat weder
87.29: Ende van eenen goeden oexste in hopen
87.40: In sinen tijt gheloeues mien
87.100: Haren sanc in lanc so bet
87.101: De cockouc die in sine plumen
87.112: Sijn blijde en in groten riueele
87.144: In vruechden sijn heeren ende vrouwen
87.251: Dits onser vrouwen dach in spelmaent
87.279: Werden nu in feesten groot
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
87.354: Daer si in nemen groot solaes
87.356: Die men in vele steden vast
88.9: Albijn in maerte victorijn
88.13: In aprul ambrosis es
89.1: Om dat ic hebbe in mine memorie
89.29: Hebbicker drie in prise gheset
89.42: Die gheprijst es in auctoren
89.50: Beede in wandelinghen ende in spraken.
89.50: Beede in wandelinghen ende in spraken.
89.55: Daer hi in wighe was verladen
89.57: Die in wighe voor hem weec
89.59: In alder redeliker manieren
89.76: In de weerelt na sine doot
89.80: Dat was in ector den wijsen
89.84: In omerius die scriuet dan
89.89: Ende hadder in so groot delijt
89.100: In can ghepeinsen de waerheit
89.123: Die in grieken drouch de crone
89.170: Ende sochte dwonder datter in lach
89.182: In babilonien onder de sine
89.187: Brochten tseins in sine handen
89.201: Also als ic in de waerheit beseffe
89.203: Want wi vinden wel in desen
89.209: Roeme coes in dien tiden
89.215: Die te houdene in goeden vrede
89.216: Iulius trac ouer rijn in gallen
89.237: Daer de leye valt in de scelde
89.240: Dats nu ghendt in desen daghen
89.241: Doe voer hi voort in gallen jaghen
89.264: Doe vant hi in sinen raet
89.272: In desen horloghe in desen werre
89.272: In desen horloghe in desen werre
89.281: In grieken onder de senatueren
89.285: In egipten so vlouwen si
89.291: In egipten quam hi moghendelike
89.295: Dan wi en doen in al onse jaren
89.306: Es in latine weetmen wale
89.307: Ende heet keyser in dietsche tale
89.361: Die weerdich was in alre wijse
89.363: In stride vreeselic ende felle
89.365: Noit en was in sinen tijt
89.368: Al waest dat hi in sonden vel
89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
89.382: Oec slouch hi in eenen campe doot
89.401: Die weerdich was in alre wijsen
89.404: In sine jaren in sine tijden
89.404: In sine jaren in sine tijden
89.405: Altoes als hi was in striden
89.407: Ende god troestene in sine node
89.412: Ende sende in jherusalem
89.424: In sine ghebede altoes hi lach
89.425: Ende in sinen droeme snachs sach
89.444: In sinen tijden jn sinen daghen
89.450: Pause te nomene in dien daghen
89.469: Dan te leuene in sulker bederuen
89.483: Die in redelike scaren
89.508: In eenen wijch als de deghen
89.531: Vp sijn volc al in een
89.544: In sinen tiden als ic goeme
89.555: Die hi ghetrect heeft in sine hande
89.559: In bourgoingen dach ende velt
89.560: Doe voer hi voort in amoriken
89.571: Eenen camp in eene yle
89.574: In bourgoengnen voor hi voort
89.602: In vromicheden in heleghen leuene
89.602: In vromicheden in heleghen leuene
89.603: In mildeliken ghiften te gheuene
89.604: In hoeghen rade ende in ghetrouwen
89.604: In hoeghen rade ende in ghetrouwen
89.607: De boucke antierdi al in een
89.609: In kercken sanc hi ende las
89.621: Ende stelder in priesters ende clercke
89.634: In sijn lxxxii jaer
89.644: Suuer was hi in al sijn doen
89.651: Die in wighe was een lyoen
89.652: Ende in wandelinghe als een lam
89.668: Die quam te cleermont in auerne
89.676: In de weerelt hadde ghegheuen
89.679: Om tlant daer god in sijn bloet
89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
89.689: Verdaen in meneghen zwaren pat
89.696: I capadotien in sente amante lant
89.703: Eenen ruese in bellonc no min no mee
89.709: Datmen ten carteelen in ran
89.710: Alst al in liep om winnen
incarnatum (1)39.2: Est incarnatum verbum de virgine natum
inde (1)61.4: Inde magis flebo quia nescio quo remanebo
inden (5)77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.183: sijn ziele dat hijs maer te bet varen en sal inden lichame
87.35: Inden tempel symoene den blenden
89.159: Inden wilden berch slote
89.422: Inden gheloue gods ons heeren
inder (1)80.104: Inder weerelt omme rinc
infima (1)44.1: Res grauis a tergo me curuat ad infima vergo
inghelsche (1)14.84: Inghelsche ghetrouwe . outwijf maecht
instruerse (1)76.81: sullen ontfaen leerse instruerse hoe si hem sij sculdich
int (4)89.233: Int lant datmen vlaendren heet
89.341: Int lant van promissione
89.596: Int jaer ons heeren min no mee
89.635: Int jaer ons heeren ouer waer
involute (1)75.12: quedam alie condicionales aut involute tu
ioachim (1)46.12: Ioachim starf ende na das
ionghe (2)14.78: Ionghe kinder van sulker sede
14.85: Ionghe kinder milde . hasen tam
ioris (1)88.16: Ioris marc euangeliste
ioseph (1)46.11: Ioseph die haer neue was
israel (1)89.342: Dat was tvolc van israel
item (49)39 opschrift: Item
55.32: Item van sente gregorisse hoe dat hem god te hem vertoechde
55.34: Item van sente janne den almoeseneere die zeere in gods
55.36: Item sente germain van auserre ontfinc grote ghiften
55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
55.40: Item tholomeus van alexandrien die al sijn grote goet
55.43: Item de coninc karel om de kercken die hi stichte ende andere
55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
69.9: Item sente seruaes bisscop staf die hem de jnghen gaf
69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
69.20: Item een cruce met goude ende serluer besleghen in een
69.25: Item alsmen de voorseide helichdome toecht . de vorseide
69.28: Item tsente seruaes kercke aenbeedt men den sluetel die
69.31: Item eenen nap die hem dinghel brachte daer men
69.33: Item sijn tombe daer de liede vp ligghen metten ansichte
69.39: Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
69.49: Item een cleet dat bespringt es met sente jans baptisten
69.51: Item sente cornelis hoeft ende sinen aerem
69.55: Item een gheheel jnnocent jn goude ende seluer besleghen
69.56: Item reliken vanden heleghen xim maeghden ende vele
72.1: Item de coninc cirus seide tot sinen kindren dat naer dat
74.9: Item esmen hem sculdich te biechtene bi ghemeenen reghelen
74.19: Item de biechte es schuldich ghedaen te sine in openbare
74.35: Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
74.53: Item esmen schuldich den biechtheere te andwoordene
74.56: Item esmen schuldich ander liede sonde te heelne het
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
74.69: Item eist datmen moet restoer doen van groten dinghen
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.93: Item sijn alle de sonden te arghere alsi vele jnderen . ende
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
76.37: Item so verbiedic vp de sententie van verwatenessen
76.53: Item so ghebiedic vp de sententie van verwatenessen
76.58: Item verbiedic vp de sententie van verwatenesse dat niement
76.64: Item dat niement en comme ter tafelen van onsen
77.138: Item waert also dat in die vraghinghe voergheseit
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
77.158: Item vp dat de zieke heeft verloren sine sprake
77.167: Item vp datmen moet corten tghuent dat es voorseit
77.170: Item datmen sette ten minsten datmen moghe
77.185: Item om dese selue sake ende om dat de ziechede vanden
iubilatio (1)80.81: Iubilatio in haer bediet
iudas (2)46.23: Ende simoen ende . iudas
89 opschrift: Iudas machabeus
iulius (3)89 opschrift: Iulius
89.216: Iulius trac ouer rijn in gallen
89.296: Iulius keerde weder ter vaert
iusticie (1)53.7: Iusticie doet stellen in rechten state
ix (6)22.11: Van daer te saint remi ix milen
22.48: Van daer te montflascon ix milen
36 opschrift: An de ix beste.
66.4: Woude ix maent ghesloten sijn
89 opschrift: Hier volghet een goet dicht
89.64: ix coninghe hi verslouch

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z