Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

wach (1)79.130: Ende roupen jammerlike o wach
wacht (1)67.50: en kent ende wacht v altoes van sinen laghen . de crancheit
wachte (1)77.125: ghi mijn goet jnghel ende wachte
wachten (4)01.2: Die hem te tide niet wachten can
67.112: thuus wachten sijn batelic
76.70: hebt huwen behouder wachten helechlic weerde
81.37: Ende wachten ons van haren hulden
wachtende (1)67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
wachtene (2)76.82: te hebbe ende te wachtene van sonden
86.31: Drie daghen sijn datmen hem es schuldich te wachtene
wachters (1)13.35: Wachters van greueninghe
wachtet (1)67.93: Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te
wachtinghen (1)77.18: bedinghen wachtinghen of voorsienicheden
waect (1)67.122: te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit
waen (6)01.31: Sonder xvii sonder waen
14.80: Dit vintmen selden sonder waen
66.27: Want gods minne sonder waen
66.47: Want cristus leert mi sonder waen
66.63: Dats gherechte oersaemheit sonder waen
66.107: Want oetmoedicheit sonder waen
waent (2)17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
67.53: ghetroest met eenen dien ghi waent sijnde v viant
waer (16)23.17: Waer si yet ghebrect van desen
46.42: Die ander maria dats waer
49.1: Waer hi es jn keytiuicheden
49.2: Waer hi niet en es jn glorien
49.3: Waer hi was jn sonden
49.4: Waer hi sijn sal jn tvonnesse
57.78: Want al steruen moet dats seker waer
67.5: daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al
67.138: te trouwene eenen jonghen man als waer bi alst al verteert
79.97: Twy aywi waer mach ic gaen
81.12: Siele ende lijf waer dat ic bin
83.82: Ende daer na cout dit vindi waer
87.6: Dits dertiendach ic segghe v waer
89.150: Dit scrijft josephus ouer waer
89.177: Waer hi steruen soude mede
89.635: Int jaer ons heeren ouer waer
waerde (2)87.233: De welke was met gode waerde
89.40: Die rudders heet sonder waerde
waerdi (1)57.51: Al waerdi langher eenen voet
waerdicheit (1)05.18: So doet hem waerdicheit ende eere
waerhe (1)15.1: Hier moeghdi vinden de waerhe
waerheit (10)15.23: Trouwe ende waerheit es vten lande
17h.3: De waerheit es hem onghereet
73.54: de waerheit te segghene
74.54: de waerheit sonder lieghen eist om hem te accuseer
79.6: Ende commen toter waerheit binnen
83.25: Dits sijn natuere ter waerheit
89.9: Na der waerheit wie si waren
89.100: In can ghepeinsen de waerheit
89.201: Also als ic in de waerheit beseffe
89.408: Menichwaruen dats waerheit bloot
waerlic (2)57.70: Also waerlic mensche es dat ghenouch
82.37: Doe mi waerlic met v weenen
waert (21)48.6: Deerste verdiente es dat al waert dat sake dat de mensche
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
57.38: Waert so so ware alle dinc ghewee
67.64: leuende ghedoluen te sine waert dat de rechten ghe
67.98: te vercoepene maer beter waert vercocht dan datmen
68.44: Maer waert een hont hi gaue hem broet
73.108: so rike en waert als eenighe andere of dat v dinghen
73.123: die ghi schuldich waert te doene bi testamente
73.145: ende ghehouden waert
73.215: Of ghi hebt ghelaten thuent dat ghi schuldich waert
74.106: expresse ghebiecht met mij waert datmen namaels
77.2: doen te hem waert grote neerenstichede om sijn tijdelic
77.69: en hebt gheheert als ghi schuldich waert te doene
77.138: Item waert also dat in die vraghinghe voergheseit
77.182: dat hi hem stelle in goeden state te gode waert ende om
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
79.156: Die so grote trouwe te mi waert heeft
87.262: Om braembesien huute waert
87.353: Ten viere waert es al haer meenen
89.278: Ende trac weder te rome waert
89.297: Den rechten wech te rome waert
waes (1)13.16: Raepheters van waes
waest (6)89.318: xlii jaer waest te voren
89.368: Al waest dat hi in sonden vel
89.369: Hi waest altoes te beterne snel
89.374: Ic waest heere die mesdede
89.655: Ende doe ten tijden waest also
89.694: Waest den coninc lief of leet
wafelheters (1)13.19: Wafelheters van bethunen
waghene (1)68.13: Als de waghene effene gaet
wakene (1)67.122: te wakene waect dan ende vergadert de lichticheit
wale (4)14.46: Ende dat langhe te gader wale
58.27: Met eens mans spise ghededi wale
89.19: Maer die si prisen dese wale
89.306: Es in latine weetmen wale
walsche (1)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
wan (11)04.1: Mijn vader wan mi hier te voren
46.37: Dese twee kindre wan hi an hare
89.136: Dus wan hi de rike stede
89.137: Persen wan hi ende meden mede
89.138: Hi wan ytalen grieken ende affrique
89.289: Ende doe wan julius al ontrent
89.347: Ende wan hem af de steden groot
89.433: Ende judas wan dorlorghe groot
89.698: Ende wan anthiocen de rike stede
89.699: Persen wan hi ende meden mede
89.708: Dat hi vechtender hant wan
wandelen (2)67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
80.68: Wildi wandelen de edele paden
wandelinghe (1)89.652: Ende in wandelinghe als een lam
wandelinghen (1)89.50: Beede in wandelinghen ende in spraken.
wane (3)14.33: Selden eist oec dat soudic wane
14.37: Ic wane men noyt jaermaerct vant
58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
wanen (2)05.19: Die meneghe mochte wanen dat cristus ware
89.101: Wanen di comt de vulmaectheit
wanhope (1)59.13: Noyt en haddic wanhope als ic considereerde
wanhopen (1)55.19: si niet en vallen in wanhopen
wanic (1)89.125: Wanic datmen noit en vant
wanneer (2)81.41: Wanneer hi voor den rechtere steet
81.99: Wanneer dat de mensche sonde dede
wannemakers (1)13.53: Wannemakers van singhem
wanner (1)89.608: So wanner dat hi ledich was
want (76)11.4: Want meesters van natueren segghen
17e.2: Met crite ghescreuen an de want
23.20: Want hi emmer steruen moet
48.3: dooden want de messe also crachtich es in haer seluen
48.24: want jnt leuen heeft soe macht de sonden te minderne
55.28: Want sente jeronimus seit dat hi noyt en vant dat yement
55.68: tghuent dat behoort te ontfaermicheden want ghescreuen
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
57.64: Want jnt verstaen ben ic so flau
57.74: Want hem de weerelt was onderdaen
57.78: Want al steruen moet dats seker waer
66.27: Want gods minne sonder waen
66.47: Want cristus leert mi sonder waen
66.75: Want die ghestadich blijft in god
66.107: Want oetmoedicheit sonder waen
67.24: want als hem yet ghebrect si en connens niet eesschen
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
67.33: ghi gheuen sult tusschen hem beeden . want ghulsicheit
67.41: rijcheden maer al wachtende die om andre want
67.43: Hebdi vele graens ne begheert niet dier tijt want dat
67.47: want niet altoes metten zweerde maer somtijts
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.78: doene want van quader toecomst van rade volcht
67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
73.32: ende van religione want daer of commen onghelouicheden
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
76.14: deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen
76.34: te ontfane want hi ne es niet in state van
76.45: sonder van mi orlof te hebbene want een ye
76.50: groote vreese eldre tontfane want die onsen heere ontfinghe
76.62: heymelic want vowaer hi soude doen al te grote sotthede
76.100: Deerste sake want ghi sijter nu schuldich best daer
77.6: leuen ende eewelic duerich want te deser vterster
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.49: want bi auontueren nemmermeer en suldire moghen
77.131: in deser vterster noot want het es tijt ende huere van
77.178: manieren voorseit ten beghinsele want het gheualt
79.53: Want so was diene brochte neder
79.65: Want minne es so soete bouen maten
79.73: Want minne es meester ouer al
79.81: Want minne es god ende god es minne
79.95: Want so mine herte binnen ziet
79.169: Want ic te broken hebbe dat recht
80.37: Want i reyn wijf onbesmit
80.83: Merckic daer in want sonder si
80.88: Want alle vruechden die es cleyne
80.106: Want de hemelsche coninc
80.116: Want natuere dat in haer heescht
80.119: Want vader sone helich gheest
81.38: Want so toocht den mensche de dinc guldin
81.46: Want maria es wel metten vuecht
81.57: Want de heere es haer sone
81.62: Want daer by so wart god geboren
81.68: Want hi vercochte hem om de sonden
83.18: Want hi slaept langhe vele ende wel
83.79: Want deerde es eerst droeghe voorwaer
83.98: Want droechte noch coelte dit verschee ic
87.212: Want de rorghe es meest vander eerde
89.45: Want so ghemate so goedertiere
89.78: Want alder redeliker tucht
89.99: Want du alle vulmaectheit heues
89.110: Want haddi gheleeft sinen tijt
89.119: Want so leuet naer de doot
89.124: Want so vromen metter hant
89.165: Maer alexander want ende helt
89.203: Want wi vinden wel in desen
89.253: Want hi maecter een casteel
89.275: Want het costume was te waren
89.305: Want cesar dit wordekin bequame
89.331: Want hi stont na sine ghebode
89.461: Want wi niet recouureren en mochten
89.470: Want god die heuet al voorsien
89.623: Voer hi ende want den heidenen aue
89.646: Want hi vercoende de veruaerde
wapene (1)73.88: Of ghi wapene hebt ghedreghen vp yemen te euelene
wapenen (3)89.11: Der wapenen met eeren plaghen
89.112: Met wapenen dedy sinen ende
89.142: Met wapenen verwan ende met miltheden
warachteghe (3)77.1: Eist dat de warachteghe vrienden van eenen zieken
79.11: Die selue es warachteghe minne
81.126: Dichten dese warachteghe woort
warachtich (7)14.45: Den taelman warachtich al te male
67.34: vseert van orconden begheerlic ende niet warachtich de
76.21: si sculdich te hebbene warachtich berouwe ende ghebiecht
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
77.62: als een ghetrouwich ende warachtich kint vander
77.73: dit te doene ende te hebbene warachtich berouwen ende
77.105: van huwer salegher passien mijn warachtich behouder
ware (46)05.19: Die meneghe mochte wanen dat cristus ware
16.7: Welc een recht bont houdeuare ware
17h.4: Het ware veel beter sweghi stille
17i.3: Ende wat hem voermaels ware ghesciet
48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
57.38: Waert so so ware alle dinc ghewee
60.1: Ware wolf ratte mus duuel doet
60.2: So en ware hont pape noch catte noet
67.44: ware manslacht der aerme vercoep v graen alst vele
67.137: maer beter ware datse haer sonden beweende so begheert
73.45: ghi die ghedaen hebt . want also ware de biechte van
73.70: ende dat hi van goeder famen ware of rijke of schoene
74.7: daer vp te lettene het ne ware dat mer toe voeghen
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
74.57: ne ware datmen anders niet en conste vertrecken
74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
74.67: biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.68: niewen dranc of niewe spise en ware dat dade notsake
76.93: en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht
76.93: en ware datmen ware van dier doot sonden ghebiecht
77.10: dant ten ware te doene eenen lichameliken dienst
77.12: vp eerderike ware so eist dan dat hier es gheordineert
77.192: in een yeghelic hospitael ofte gods huus ware ghemaect
77.194: ontfinghe en ware dat hi hem vp den eersten dach
78.21: van sire doot ouer de verdiente die ic ware schuldich te hebbene
79.115: Ende mi dan ware cont
79.135: Dat god best weerdich ware
79.177: Ay of mijn herte ware een aet
79.178: Ende al mijn bloet ware moraet
81.18: Ay god die so salich ware
81.20: Dat maria ware sijn vrient
81.66: Al ware ons heere gram ghemoet
84.7: sinen lande van daer hi gheboren ware Hine soude
86.25: Drie daghe ende iii nachte sijn jnt jaer ware een
87.133: Bloyen oft guldin ware
87.150: Al diaer dore ic ware verblijt
89.27: Hebben bescreuen ouer ware
89.34: Die kerstine ridders ware met eeren
89.111: Hi ware heere der weerelt wijt
89.181: Al oft theenen cynse ware
89.258: Doe vraechdi wat lande dat ware
89.396: Hi starf naer troien ouer ware
89.441: Daer of te telne ware meneghen tijt
warelike (1)81.4: Also warelike alsmen v heeft vonden
waren (30)46.4: Hoe na si waren onsen heere
55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
55.66: Vele exemple vintmen hier toe dienende die lanc waren
67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
68.36: Doe waren onse costen al behouden
68.53: Waren de liede oec also
73.87: v ondersaten niet en waren
73.90: dinghen die niet ghedoechlic of doenlic en waren te doene
73.136: waren
79.145: Waren mine lede elc een herte
81.17: So waren wy quite van allen vare
81.29: Wy waren alle met marien wel
81.121: Daer wi alle in waren verstoruen
87.12: Die starf om die waren verloren
87.67: Maer men prijst waren sonneschijn
89.9: Na der waerheit wie si waren
89.30: Die waren jnder heydene wet
89.155: Die jnden wilden berch waren
89.275: Want het costume was te waren
89.320: Naer dat de heydene waren so vrome
89.322: Van den joden wie si waren
89.350: Die alle gader heidin waren
89.458: Si spraken die bi hem waren bleuen
89.463: Wi sullen onsen heere te waren
89.482: Wie die kerstine waren
89.485: Ende eeren waren bouen eereen
89.509: Alse bi hem waren ghesleghen
89.515: So machtich waren si jnt lant binnen
89.613: Die vp hem waren ghewassen
89.663: Zwaerelike waren anders viant
warf (6)55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
78.24: drie warf . jn manus tuas domine commendo spiritum meum redemisti
81.5: Menich warf goet ende ghetrouwe
83.5: Tweeste warf eerst jnt natte ghekeert
83.87: Eerst warf droeghe ende anderwerf cout
89.268: Doe voer hi weder derde warf
waric (1)68.54: So waric nu van herten vro
warm (1)87.148: De sonne warm anden trone
warp (2)69.39: Item drie cleedere deen dat ons vrouwe warp an onsen
89.532: Artuer warp den schilt vp thoeft
wart (15)68.29: De hont wart eens onmate siec
68.39: Wart oec van herten onghesont
68.41: Die man die wart van deser claghe
69.7: graf doen hi verheuen wart met vele diuerse figuren
79.41: Hy wart gheboren als een kint
81.62: Want daer by so wart god geboren
81.77: Dat ons heere wart so hart
81.95: Eer ons heere van marien wart gheboren
81.108: Doe wart men alder eerst gheware
89.262: Ende wart daer tweewarf verwonnen
89.277: Hier omme wart gram de heere
89.286: Daer pompee wart verraden
89.316: Ende haer mort wart openbare
89.628: Rome wart hem onderdaen
89.683: Van hemlieden wart godeueert dan
warter (1)89.681: Ende tvolc warter al in roere mede
wartti (1)81.114: Daer wartti sachter dan een lam
waruen (1)79.167: Dat doe ic dusentich waruen mee
was (118)04.2: Eer hi ghewonnen was of gheboren
04.4: Drouch mi eer soe ghedreghen was
05.7: In sine joncheit was hi besneden
05.8: Dat was te onser nuttelicheden
05.9: Te payene was hi harde goet
46.11: Ioseph die haer neue was
46.35: Was deser marien man
48.4: als de doot van cristus was ant cruce . Ende vi sonderlinghe
49.3: Waer hi was jn sonden
55.41: gaf den aermen was grotelic van onsen heere ghemint also
55.44: wercken van karitaten was tsiere doot verlost van der vianden
55.46: Item sisimonde was twee warf beschudt vander doot eens te
57.74: Want hem de weerelt was onderdaen
57.89: Du weets sampsoen was meer van machte
57.101: Die spieghel cracht was van natueren
57.112: Wiens wijsheit was sonder ghenoot
57.114: Wiens sconeyt was sonder ghenoot
57.141: Van sier gratien en was noyt blijf
58.23: Doe moesti steruen dat was anschijn
59.6: besach dat my maer gheleent en was
59.8: Als ic besach dat soe vergankelic was
59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
68.46: Dat was vergheten ende al verloren
69.3: was vp sente seruaes aenschijn ende een roet cleet vp
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
69.22: was dat naer ons heeren cruce ghemaect was ende
69.37: cousen daer ons heere in ghewonden was ende in de
69.40: heere doe hi an tcruce ghedaen was
69.41: Item cleet daer onse heere met gheleit was jnt graf
69.42: Item een cleet daer sente jan baptiste vp onthoeft was
70.2: dat hi noyt men ledech was dan doen hi ledech
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
70.3: was noch men alleene dan als hi alleene was om de
70.6: ment anders jeghen hem te sprekene als hi alleene was
73.126: te doene alst van noede was ende te betaelne v tiende
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
76.113: was gheordineert van onsen behoudere jhesus cristus bi desen
79.43: In arme douken was hi ghewonden
79.52: Der minne bedwanc was harde groot
79.53: Want so was diene brochte neder
79.109: Dat ic noit was so coene
79.143: Dat sine minne was so groot
80.117: Een reine wijf daer duecht was jnne
81.96: Dat hi was gheheeten vnicoren
81.111: Ende was eens vnicorens ghenoet
82.7: Laes hoe seerich was van sinne
86.11: was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
87.11: Van marien was gheboren
87.66: Noyt was ghepresen martse vloet
87.202: Die was eene maghet reene
87.233: De welke was met gode waerde
89.55: Daer hi in wighe was verladen
89.61: Dan ector was priamus sone
89.70: Dat alle weelde was allende
89.71: Ende alle ghenouchte dat was pine
89.73: Dat was omeriusse wel anschine
89.80: Dat was in ector den wijsen
89.108: Dat scade was ende jammer groot
89.115: Eer jhesus cristus was gheboren
89.120: Nu hoort wie dat was die ander
89.121: Dat was de grote alexander
89.152: Doe hi vp de joden was gram
89.172: Hi was ter manen boem ende ter sonnen
89.175: Hem was voorseit lesen wy
89.178: Hy was ten eerdschen paradise
89.183: Was hi vergheuen met venine
89.188: xxxii jaer was hi out
89.193: Eer jhesus cristus was gheboren
89.204: Dat hi vrome was ten zweerde
89.206: Hi was die vant der manen ghetal
89.260: Dat het was bertaengen lant
89.275: Want het costume was te waren
89.288: Ende juliusse was thoeft ghesent
89.293: Doe seidi dit was een wigant
89.302: Datter gheen keyser en was
89.308: Vermort was hi dat was scade
89.308: Vermort was hi dat was scade
89.310: Met xiiii wonden was hi dorsteken
89.319: Eer jhesus cristus was gheboren
89.342: Dat was tvolc van israel
89.352: Doe sijn starf dach was leden
89.353: Was hi beweent na oude zeden
89.358: Dat was dusentich jaer te voren
89.359: Eer jhesus cristus was gheboren
89.361: Die weerdich was in alre wijse
89.364: Dat was de coninc dauid
89.365: Noit en was in sinen tijt
89.378: Doe hi jonghelinc was ende herde
89.384: Die vi ellen ende een palme was lanc
89.386: Verwan hi die noit was verwonnen
89.388: Was gherekent jeghen dusent man
89.399: Eer jhesus cristus was gheboren
89.401: Die weerdich was in alre wijsen
89.402: Dat was machabeus judas
89.403: Wel weetmen dat hi vrome was
89.405: Altoes als hi was in striden
89.430: Dies was hi blide dats gheene saghe
89.447: Hy was naer de joodsche wet
89.456: Ende sijn volc was seere verpijnt
89.478: Dat was c ende liiii jaer te voren
89.479: Eer jhesus cristus was gheboren
89.488: Deerste was artuer van bertaengen
89.521: Vp eenen berch was ghevaren
89.522: Die beede steyl was ende hoech
89.529: Sijn gheloue was vast ende groot
89.545: Was jnt keyserike te rome
89.563: Lijf jeghen lijf die zeere was groot
89.608: So wanner dat hi ledich was
89.617: Die so grote was ghestelt
89.644: Suuer was hi in al sijn doen
89.651: Die in wighe was een lyoen
89.667: Die na desen was die andre
89.701: Eer hijt ghewan het was so vast
wasdom (1)83.37: Hine hacht vp wasdom noch vp verlies
wassen (1)66.37: Hier vp sal wassen een lelye wit
wast (2)57.49: Ruumt haestelic hier wast de vloet
87.190: Datsi wast al sonder arghen
wat (44)01.34: So weet ghi wat dit dicht es
02.11: Nu gharaet wat woorde es dit
15.30: Conine weet men vanden scape wat maken
17a.1: Diet niet en cost wat macht hem deeren
17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
17i.2: Gheuroeddi wat dat hem ghebrect
17i.3: Ende wat hem voermaels ware ghesciet
23.19: Ende elc bepeinse hem wat hi doet
48.14: De derde verdiente es so wat hi heet of drinct dien dach
52.1: Och heere wat de ghene verliest
57.56: Ter conscientien wat es dat
57.94: Wat es dats gode cont alleene
57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
57.115: Besiet dan wat dat hem besloet
62.7: Wat si segghen jn allen manieren
66.79: Wat duechden dat de mensche doet
66.95: So wat hem eenich mensche mesdoet
67.13: huuse wat es roukeloesheit van regemente van
67.18: Dicwile te ouerdinckene sijn dinghen ende jn wat state
67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
67.38: Wat es vrecheit . manslacht van hem seluen . ducht van
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.116: en roect wat ghescie die beclaecht hem vander auenthueren
68.28: Nu hort lieue wat gheuiel hier van
73.117: Of ghi valsche coemenscap ghedaen hebt ende in wat
73.120: Of ghi ghewoekert hebt ende in wat manieren
73.164: wat saken
73.183: ende in wat manieren
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
73.190: ghehuwet of van huwen maechscepe ende in wat grade
73.193: v selfs state ende in wat manieren
76.38: dat niement van wat state hi es hi en ware mijn
76.59: van wat state hi si ne comme ter taflen ons heeren
77.126: Daer naer si gheweten ende ghevraecht in wat sante ende
79.5: Ic mach weten wat si minne
80.46: Wat vrouwen diese heeft in hare
81.84: Wat diere so hem comt te voren
83.67: Ghenouch gheuleescht wat men visiere
83.92: Dickent hine weet wat noe hoe
84.9: Ende so wat mensche dat huwelic dade die souden
84.11: in groter becommerthede leuen ende wat dinghen
87.162: Ander vrucht wat mach hem deeren
89.131: Die mate sprac wat soude mi dat
89.258: Doe vraechdi wat lande dat ware
water (4)17d.4: Dat de sonne jnt water schijnt
55.47: lande ende eens te water om dat hi eens achter liet sinen
83.2: Ende biden water ghecompareert
83.83: Om datsi bider water sijn moet
wech (4)08.6: Ghiericheit verre wech sinden
22 opschrift: Den wech te roeme
24.6: Ghiericheit verre wech senden
89.297: Den rechten wech te rome waert
wedemaent (2)86.14: dach van wedemaent ende den achtersten vrindach van
87 opschrift: Wedemaent
weder (24)08.7: Onrecht vromelic weder staen
54.1: Die leent ne heeft niet weder
54.2: Die weder heeft ne heeft niet sulc
68.35: De honde weepsteerte weder als honden souden
68.48: Dat dedene weder sijn ghesont
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
77.74: niet te vallene weder in sonden
77.90: dat sy gheheelic weder ghegheuen naer dat ghi daer
79.8: Ende weder toter minnen vlien
79.54: Daer na voerde sone weder
79.137: Wildic oec minnen om weder minnen
79.201: Te hare willic weder keeren
81.79: Ende weder so seere minde
84.8: nemmermeer weder keeren het en dade grote auontuere
87.13: Cout es in desen tijt dat weder
87.82: Schoen weder dats wel sijn gheuouch
87.147: Dat weder beghint te wesen schoene
87.185: Ende werden van schonen weder moy
87.254: Van schoenen weder dats sijn gheuouch
89.268: Doe voer hi weder derde warf
89.278: Ende trac weder te rome waert
89.296: Iulius keerde weder ter vaert
89.554: Ende dat hi weder gheue de lande
89.673: Den heydenen weder te winnene aue
wedersegghen (1)53.1: Voorsienicheit doet wedersegghen tgheent dat deert
wederseide (1)73.192: of die te v consent drouch ofte v wederseide of die was van
wederseit (1)73.206: Of ghi in huwelike wederseit hebt de schult te huwen
wederstaen (3)24.7: Onrecht vromelic wederstaen
66.35: De alle aenuechten conste wederstaen
80.49: Ghi sult met crachte wederstaen
wedersteken (1)77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
wee (2)79.168: Des moetic doeghen menich wee
89.221: Daermen hem dickent dede wee
weec (2)83.95: In gods dienste es hi weec
89.57: Die in wighe voor hem weec
weede (2)55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
87.307: Nu beghint te magherne de weede
weeden (1)55.60: alse dese coe quam vter weeden so brachte met haer gheleet
weelde (4)57.26: Omme deertsche weelde die ons liecht
57.58: Ic hebbe weelde ende groten scat
80.87: Wijf daer es in alle weelde
89.70: Dat alle weelde was allende
weelder (1)57.36: Der weelder cracht doedy vermaen
weenen (2)82.13: Wie eist hine moeste weenen
82.37: Doe mi waerlic met v weenen
weepsteerte (1)68.35: De honde weepsteerte weder als honden souden
weerdde (1)77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
weerde (6)69.57: andere helichdomme ende sonderlinghe weerde dinghen vele
76.70: hebt huwen behouder wachten helechlic weerde
80.12: Dat weerde goddelike wesen
80.120: Vercoes selue de weerde minne
87.213: Sente pieters dach apostel weerde
89.36: Hilden met wel groter weerde
weerdeghen (1)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
weerdelic (3)69.54: Daer rusten de reliquen vanden drie coninghen weerdelic
76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
76.15: weerdelic ende deuotelic hi sal ontfaen sine behou
weerden (1)73.46: gheender weerden ende hadt van nieus sonde ghedaen
weerdich (4)76.110: sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
79.135: Dat god best weerdich ware
89.361: Die weerdich was in alre wijse
89.401: Die weerdich was in alre wijsen
weerdichede (1)89.505: Hy soudene door sine weerdichede
weerdicheit (1)76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
weere (2)89.579: Dat verslouchi jn de weere
89.657: Al stont jnder heidene weere
weerelic (1)73.18: om weerelic ende verghanckelic goet ghelijc rijcheit ende
weerelike (6)37.5: weerelike ende princelike hertoghen.
55.1: Eerst de weerelike datmen spise de honghereghe dander es
55.11: gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
57 opschrift: De weerelike parsoen
67.6: eist so dat alle weerelike dinghen staen ter auontueren
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
weereliken (2)55.16: toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
weerelt (28)01.32: Mach de weerelt niet langhe staen
04.8: Die tvierendeel vander weerelt verslouch
05.3: Die tweewarf jn de weerelt es commen
15 opschrift: Vanden abc vele abuse der weerelt
17g.2: Die niet en rouct in wat handen de weerelt staet
57.5: De weerelt vul doernen ende braemen
57.67: Ic telle ghi hadt der weerelt scat
57.74: Want hem de weerelt was onderdaen
59.7: Noyt en begheerdic eere vander weerelt
65.10: By drien kemels duert de weerelt
67.131: si wandelen ende leeren de weerelt dan datse haer erue
68.3: Ic vinde de weerelt sulc van ghequelle
68.14: Sit vp dat es der weerelt staet of raet
73.26: weerelt te hebbene ende om goet gherekent te sine of beter
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
77.41: weerelt want ghi sijt bet schuldich te begherne te sine
77.42: ghepijnt in dese weerelt dan in dandre ende eist dat
77.50: toe commen ende laet alle ghepeinse van deser weerelt
80.89: Die de weerelt heeft ghemeine
80.104: Inder weerelt omme rinc
81.23: Die jn dese weerelt leuen moet
81.26: Die in desen weerelt leuen moet
87.228: Dat soe vander weerelt schiet
89.76: In de weerelt na sine doot
89.87: Dies de weerelt onghewone
89.111: Hi ware heere der weerelt wijt
89.185: Van alder weerelt coninc rike
89.676: In de weerelt hadde ghegheuen
weerlic (2)73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
73.42: huwen vaders weerlic ende gheestelic
weert (5)02.8: Si hebben xx rocke die sijn weert
50.11: sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp
66.30: Haer sanc die es den mensche weert
67.45: weert es niet alst de aerme niet en connen ghecoepen
69.61: te schepe vp de mase te ludeke ende te namen weert
weet (17)01.34: So weet ghi wat dit dicht es
05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
15.30: Conine weet men vanden scape wat maken
17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
57.46: Ende ghi weet dat ghi steruen moet
57.61: In weet te segghene bu noch bau
57.96: Dat baet ons elc weet wat ic meene
66.32: Datmen weet dat god begheert
74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
74.74: Item alsmen niet en weet tghetal van sinen sonden
76.14: deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen
79.91: Dat ic van minnen niet en weet
80.47: So beteekent weet voorware
81.42: Die duecht ende archede weet
81.88: Die alder edelste diemen weet
83.92: Dickent hine weet wat noe hoe
87.299: Ende lettel ghelts jnt tscrine weet
weetic (1)57.80: Maer mijn gheloeue so weetic claer
weetmen (2)89.306: Es in latine weetmen wale
89.403: Wel weetmen dat hi vrome was
weets (2)57.89: Du weets sampsoen was meer van machte
57.108: Ic weets v danc ghi hebt vuldaen
weghe (3)22.29: Van daer te sente denijs weghe viii milen
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
74.100: te goeden weghe ende gherechter leeringhe
weke (3)18.3: Twee werf de weke met vrouwen
21.2: Ghenouchte van niewen cleede duert een weke
74.17: vanden jare of alle maende of alle weke . of telken
weken (1)89.495: Dat hem weken alle de meeste
wel (92)01.18: xvii connen hem niet wel bestieren
01.28: xvii connen hem wel veinsen
02.6: Si hebben ic bediet v wel
08.4: Wel ende redelike leuen
08.12: Mach wel heeten een wijs man
12.11: Een arem man die wel wijn kent
14.14: Sijns meesters orbore wel
14.19: Ende eenen dobbeleere wel ghecleet
14.30: Betrout selden sinen wiue wel
14.89: Niet si en moghen wel gheschien
17c.1: Hij es wijs ende wel ghemint
17e.3: De ghuene die niet wel en woude
23.12: Also wel den armen als den rijken
24.4: Wel ende redelike leuen
24.12: Mach wel heeten een wijs man
50.11: sterft vp dien dach es wel weert datmen graue vp
55.12: es datmen wel leere de ghene diemen onder hem heeft
56.4: Doe ic wel so mach ic leuen
57.1: Als men alle dinc wel ouersiet
57.7: Voorwaer wi moghen ons wel schamen
57.31: So wel hem die hem van sonden vrijt
57.34: Ghi zecht wel constict verstaen
57.69: In gansen state gheuroet wel dat
57.85: Niet eer dat es wel mijn weten
57.95: Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
57.118: Iaet diet wel jugieren sal
66.49: De goudbloeme es wel mijn gherief
66.98: Dinct mi dat hier wel vp staet
67.37: moechdi niet wel ghewijsen
67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
68.22: Mi ghedinckes noch harde wel
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.55: Of ghi v gheschaemt hebt wel te doene of wel te sprekene
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
73.109: niet en quamen thuwer ghelieften also wel als eeneghen
73.115: Ofte dat ghi niet wel betaelt en hebt huwe dienaers
73.158: ghedaen hebben leuende of doode ende wel te regerene
73.161: wel te herdinkene ende berouwen daer of te hebbene
77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
77.16: leerne den lieden wel te steruene ende hout vier cleen
77.25: glorie vanden hemele met wel te leuene ende om te
77.29: steruen van haestegher doot so sidi dan schuldich wel
77.35: ende ghepijnt daer omme sidi schuldich wel te ontfane
77.110: verdienten of wel daden maer jn de macht weerdde ende
78.8: Kendi dat ghi niet so wel gheleeft en hebt als ghi
79.57: Dat icse prise dats wel recht
79.60: Hets wel recht datmense heere
79.84: Hets wel recht datmen haer wike
79.108: Met groten rechte machic wel carmen
79.118: Dies machic wel hebben rouwe
79.123: Hi es scone rike ende wel ghemaect
79.134: So machic wel bi redenen kinnen
79.138: Soe machic prouuen wel met sinnen
79.159: Hier by prouuic wel met sinne
79.199: Ic kenne wel ic hebs verdient
80.91: Ic dart openbaer wel rueren
80.100: Dat woort mach wel sijn ghepresen
80.112: Die afgrondeloese wel gheraecte
81.29: Wy waren alle met marien wel
81.46: Want maria es wel metten vuecht
81.60: Hets wel onser traecheden scout
83.18: Want hi slaept langhe vele ende wel
83.22: Ende wel vermoghende om sijn natheit
83.29: Eerst heet ende droeghe diet wel versiere
83.38: Gheen verdincken verstaet wel dies
83.73: Ende wel vermoghende oec mede
87.70: De sonne es wel van haren doene
87.75: Wilden wel datse vp de stat
87.82: Schoen weder dats wel sijn gheuouch
87.135: Ende maken wel groot gheschal
87.174: Vigilie dit wel wesen mach
87.210: Alst vp de boeme es wel gheraect
87.219: Loepen vutwaert wel saen
87.266: Die boemen die wel stonden gheladen
87.271: Dat den kinderen wel mach behaghen
87.283: Of daer na wel varinc
87.343: Ay lacen hem mach wel rouwen
87.346: Moghen si wel sijn gheloeues mye
89.36: Hilden met wel groter weerde
89.73: Dat was omeriusse wel anschine
89.90: Dat hi seide wel lieue kint
89.118: Hier omme es wel dat eere groot
89.203: Want wi vinden wel in desen
89.208: Hi conste vter maten wel strijden
89.321: Eist wel recht dat icse nome
89.335: Door sine bede alst wel scheen
89.343: Ende deelet wetelic ende wel
89.393: So wel dat someghe willen leeren
89.397: By na wel driehondert jare
89.403: Wel weetmen dat hi vrome was
89.606: Stoutelike alsoet wel scheen
welc (1)16.7: Welc een recht bont houdeuare ware
welcs (1)67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
weldaden (1)73.34: Of ghi v weldaden vertrocken hebt met beroemen ende
weldoene (1)71.2: toecht dat de redelike ziele by weldoene es schuldich naer
welke (12)55.62: also si te gader in de weede gheweest hadden de welke ackerman
69.14: ziecheden de welke fonteine staet by maestricht
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
74.46: dan met menschen de welke sonden sijn qua
76.5: vp den kerstdach de welke ontfinc de doot ende passie
76.8: de welke verrees vander doot als vp den dach van heden
77.3: leuen ofte ghesonde de welke henden moet god ende
77.34: om de welke sonden ghi hebt verdient te sine ghecastijt
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
77.51: de welke ghi laet ende welke eerdssche of weerelike dinghen
82.4: Welke ziele ende herte
87.233: De welke was met gode waerde
welken (7)74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
74.33: ende andre sonden by den welken datmen te
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
76.105: verlossenesse vanden welken de heleghe kercke vp den
77.83: van dien heere vanden welken ghi ontbeit vergheffe
77.84: nesse ende vanden welken ghi heescht ende versouct vergheffenesse
welker (4)69.12: een schoene fonteine daer hi of dranc bider welker vele
73.197: van welker saken men bet besoucken mach in biechtene
77.111: duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
77.112: gheweerdicht mi te hercoepene ende met der welker ghi
welkin (1)77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
weluaert (2)73.69: Of ghi droeue hebt gheweest van eens anders weluaert
89.389: God om onse weluaert dan
went (1)80.62: Dats een i vut hare so went
wer (1)80.11: So wer seker jn dy verclaert
werc (1)77.8: werc van ontfaermicheden en es noetsakeliker ende
wercke (3)55.38: Item thobie hoe dat hem ons heere loende sijn wercke
73.25: Of ghi eenighe wercke hebt ghedaen om den lof vander
74.23: quade wercke vp decsele van deuotien ende dat de biecht
wercken (18)09.10: Ende vele wercken by quaden wiuen
14.74: Vele wercken sonder confuse
55 opschrift: Vanden vii wercken van ontfaermicheden
55.25: Dit sijn de wercken diemen es sculdich te doene elc na sijn
55.29: qualec starf die gherne dede de wercken van ontfarmicheden
55.35: gratie om dese wercken
55.44: wercken van karitaten was tsiere doot verlost van der vianden
55.74: de ghene die de wercken van ontfaermicheden ghedaen
55.77: onsen heere selue ghedaen ende de ghene die de wercken
55.82: ten wercken van ontfaermicheden om dwelke es ghescreuen
57.129: Vierich wercken beghint jn my
73.125: Of ghi de wercken van ontfaermicheden hebt ghelaten
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
74.4: de v sinnen in de x gheboden . In de vii wercken
79.9: Daer en mach niement commen en si met goeden wercken
79.196: Ende wercken voort by haren rade
80.70: In woorden in wercken no in daden
86.21: zwarelike gheplaecht Ende alle wercken sijn quaet
wercliede (1)67.132: verdeelen . Eist dat de kinder wercliede sijn so doen dat
werclieden (1)73.116: of werclieden
wercs (1)87.15: Ende heeft lettel wercs jnde lede
werde (4)53.10: werde bedroghen
53.12: werde ghecorrumpeert
53.14: werde verwonnen
57.82: Maer namaels als ic werde man
werden (12)48.12: daghelicxse sonden vanden andren daghe werden hem
50.8: screden gaende ende ende keerende werden ghetelt vanden
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
67.59: ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue
77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
86.38: jnden slincken arem hine sal nemmermeer blent werden
87.142: Werden nu van gherse moy
87.167: Nu werden de crieken roet
87.185: Ende werden van schonen weder moy
87.187: Die lieden werden nu vul van spele
87.267: Werden naect ende hare bladen
87.279: Werden nu in feesten groot
werdene (2)67.17: bescaemt af te scheedene dan met allen arm te werdene.
87.94: Beghint nu groene te werdene saen
werder (1)48.1: Sente gregorius seit dat alsmen messe doet so werder
werdt (5)15.26: Xps name werdt dic versworen
15.29: Ende werdt vervult in vele saken
17b.1: Vrient werdt langhe ghesocht
50.4: sijn nootsakelike lijftocht . werdt beschudt van onsuuer
86.3: vi daghen oft emmer binnen xl daghen . Ende werdt
weren (1)89.381: Ende hi se beede slouch in de weren
werf (5)18.1: Twee werf tsiaers laten
18.2: Twee werf de maent sconen
18.3: Twee werf de weke met vrouwen
18.4: Twee werf sdaechs heten
74.76: menich werf ende sonderlinghe als de sonden sijn van
werpen (2)23.14: De quade werpen altoes vte
89.678: Ende hem seluen werpen ondervoet
werre (1)89.272: In desen horloghe in desen werre
werringhe (1)83.16: Ende vredelic leuen werringhe laten
wert (21)15.19: Rechtuerdicheit wert zeere vergheten
15.20: Recht wert dicwile qualic ghemeten
47.10: Dander es so wert hem verlaten
57.87: Als my gherekent wert mijn somme
57.136: Wildi selue ghi wert ontfaen
67.15: disputeert neerstelic . de ghene die aerm wert ende noch
67.124: Als ghi oudt wert voucht v meer te gode dan te huwen
73.67: menne blameerde ofte dat hi arm wert ofte datmen
76.4: die gheboren wert vander salegher maghet marien
76.91: dat met deser ghemeender biechte wert verlaten eenighe
80.15: Anderwerf wert gheboren
81.78: Den mensche eer hi mensche wert
83.7: Soe wert die properheit ghemeert
83.91: Sijn kiste te vullen wert hi niet moe
87.88: Teerderike wert open te desen tijden
87.124: Tcoren wert nu zeere lanc
87.136: Teerderike wert open ouer al
87.155: Ende dat ghers wert schoene ende stranc
87.253: De ackerman wert gheware
87.297: Dweder wert nu cout in lanc so mee
87.330: Nu wert de winter een machtich man
wertmen (1)86.20: men vleesch van gansen binnen zeuen jaren wertmen
werueke (1)13.29: Verwaten liede van werueke
wes (1)56.2: Wes ic hebbe moet ic deruen
wesen (14)67.32: welcs aduocaet ghi wesen selt of wat sententien dat
79.4: So dat mi minne mach wesen cont
79.16: Dat sal wesen bider minnen
79.117: Ic soude hem noede wesen onghetrouwe
80.12: Dat weerde goddelike wesen
80.98: Es een eene f ende in haer wesen
81.21: Met rechte mochte hi wesen blide
81.72: Dus moghen wi alle wesen vrient
87.65: Dat dinct den lieden wesen goet
87.96: Daert hem dinct wesen beste
87.147: Dat weder beghint te wesen schoene
87.174: Vigilie dit wel wesen mach
89.38: Die rudders met eeren willen wesen
89.202: So moet julius cesar wesen
wesene (1)87.292: Nu beghinnen de merschen te wesene nat
west (1)27.1: Suut nothus oest eurus zephirus west
wet (9)73.53: Of ghi v versworen hebt voor wet of eldre van schaemten
74.35: Item slaen vader ende moeder . jtem verzweeren voor wet
80.40: Salemoen scrijft ons in siere wet
81.120: Ende ganste vander joden wet
89.30: Die waren jnder heydene wet
89.417: Ende die gods wet te verdriuene
89.419: Ende die gods wet te ontdeerne
89.446: Ende wonder dincken bi mier wet
89.447: Hy was naer de joodsche wet
wetelic (1)89.343: Ende deelet wetelic ende wel
weten (8)04.10: Of hi minen name mach weten yet
57.85: Niet eer dat es wel mijn weten
67.57: als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten
73.104: sonder sijn weten
74.3: machmen weten hoe datmen ghesondicht heeft in
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
79.5: Ic mach weten wat si minne
79.13: Dat ic mach weten hoe ic moghe
wetende (1)73.71: of wetende of wel sprekende of wel deuoet ende gheestelic
wetene (18)67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
67.56: niet te wetene wat si doen dan dat te wetene want
73.13: van vii dootsonden . Te wetene houerdicheit nidicheit
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
74.26: Voort so es te wetene dat vele sonden sijn vanden
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
76.46: ghelic es sculdich te wetene dat ghebot vander kercken
77.17: partien dats te wetene vermaninghe vraghinghe
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.191: dats te wetene den biecht heere ende waert redelic dat
83.86: Als ons scriftuere te wetene doet
84.15: Loumaent heefter zeuene dats te wetene deerste dander
86.5: te wetene den achtersten dach van aprulle . den eersten
86.12: was ende de derde alst sente andries was . Dats te wetene
86.22: begonnen vp dese daghe . Te wetene den eersten maendach
86.28: toten doemsdaghe dats te wetene den xxviii dach
86.33: en valle in ziecheden Dats te wetene den eersten dach
88 opschrift: Pratique om den kalendier
wettachtich (1)89.62: Seere wettachtich de gone
wette (1)55.64: hem ons heere sant . ende waren hem an ghewijst bi wette
wetteghe (1)89.486: Wetteghe kerstine ende stout
wetteliker (1)89.324: Ende met wetteliker trouwen
weyne (1)82.26: Doe mi beseffen dijnre weyne
wi (20)46.40: Ihesum kerst des wi meenen
46.41: Dat wi kersten heeten naer
57.7: Voorwaer wi moghen ons wel schamen
57.23: Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
76.86: minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient
77.20: Vrient of vriendinne wi sijn alle jn de hant van
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
80.97: De vijfste lettre naer dat wi lesen
81.16: Moeten wi commen in v gheleede
81.72: Dus moghen wi alle wesen vrient
81.121: Daer wi alle in waren verstoruen
89.173: Daer wi niet af vinden en connen
89.203: Want wi vinden wel in desen
89.251: Van desen crassus moghen wi leeren
89.295: Dan wi en doen in al onse jaren
89.387: Sinen lichame als wi ghemercken connen
89.460: Het es beter dan wi vochten
89.461: Want wi niet recouureren en mochten
89.463: Wi sullen onsen heere te waren
89.524: Nu hadde artuer als wi horen
wide (1)87.113: Ende alle dinc wide ende side
wie (19)05.17: Of ghi hiet weet wie es dese heere
17f.3: So wie can dwinghen sinen moet
17h.1: So wie dat waent ende niet en weet
47.5: Soe wie dat gheerne messe hoort
48.10: Dander es soe wie dat messe hoort vp den eenen dach
57.15: Wie lief of leet eist cort of lanc
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
74.94: soe wie dat cause gheweest es vanden sonden ende mesdaden
77.7: noet sietmen wie es warachtich vrient ende ne gheen
81.65: Ende so wie marien eere doet
82.13: Wie eist hine moeste weenen
83.100: Dits sijn natuere wie daer na vraecht
84.6: soude niet lichte ghenesen . Ende so wie dat trocke vut
86.9: Soe wie vast drie vrindaghe met goeder meeninghe
89.9: Na der waerheit wie si waren
89.120: Nu hoort wie dat was die ander
89.322: Van den joden wie si waren
89.482: Wie die kerstine waren
89.671: So wie dat de vaert bestonden
wiec (1)68.30: Die men van rouwen daer omme wiec
wiel (1)88.35: Cruus crisso lambrecht wiel viel
wien (2)74.70: ende men niet en weet an wien ofte datmen noet hebbe
89.141: Maer wien hi vinc ofte slouch
wiene (1)76.14: deuotelic want weet voorwaer dat soe wiene sal ontfaen
wiens (2)57.112: Wiens wijsheit was sonder ghenoot
57.114: Wiens sconeyt was sonder ghenoot
wies (2)10.6: Maer wies te vele wilt nemen jnne
83.36: Wies men hem vleut hoet soude mesvaren
wigant (3)89.293: Doe seidi dit was een wigant
89.499: Rycoene den ruese den wigant
89.697: Daer voer hi dore als een wigant
wighe (6)89.55: Daer hi in wighe was verladen
89.57: Die in wighe voor hem weec
89.167: Vp poriusse met groten wighe
89.222: Met storme ende met starcken wighe
89.432: Bleef nichanor jnden wighe doot
89.651: Die in wighe was een lyoen
wij (1)13.59: Dus hebben wij vlaendren jnt ronde
wijch (3)87.194: Den groeten wijch van curterike
89.385: Meneghen wijch groot ende stranc
89.508: In eenen wijch als de deghen
wijden (1)87.336: De vroukine die dat laken wijden
wijf (20)14.34: Dat een quaet wijf betert met slane
14.76: Ende wijf goet bliuen by bedwanghe
16.8: Een man die een schoen wijf heeft
16.10: Ende men hem dan sijn wijf ontbruudt
57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
77.172: vriende ende sonderlinghe wijf of kinder of rijcheden
80 opschrift: Van v lettren dat wijf bediet
80.4: Salich wijf ic wille di scriuen
80.7: Wiuelic wijf huut goeder aert
80.19: Salich wijf wiltu sijn verheuen
80.34: Salich wijf voucht v in dien
80.37: Want i reyn wijf onbesmit
80.45: i reyne wijf maect hoghe ghehacht
80.60: Daer es menich wijf bi bedroghen
80.67: Salich wijf volcht minen raden
80.87: Wijf daer es in alle weelde
80.105: Dan een wijf vut goeder aert
80.107: In een wijf natuere ontfinc
80.117: Een reine wijf daer duecht was jnne
89.682: Rudders cnapen wijf ende man
wijfachtegher (1)14.62: Manne met wijfachtegher tale
wijfs (7)67.55: Van wijfs die van quader famen sijn . begheert lieuer
67.61: anderen quaden wijfs edele ende hoeghe herte ne besouct
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
67.62: niet des wijfs ghi sult bet castien tquade wijfs met
67.63: lachene dan metten stocke oude lichte wijfs waren sculdich
74.79: wijfs ende kindre dat ware meerder sonde dan men
87.321: Alsijns de wijfs qualic gherust
wijlen (2)73.6: in wijlen ende voort meer hem daer af te hoedene mids der
74.108: te biechtene jn tijde ende wijlen biden welken blijct dat
wijn (9)05.11: Selden dranc hi eeneghen wijn
10.3: Dats wijn diene drinct te maten
11.1: Ic segghe dat goeden wijn zekerlike
11.5: Dat goeden wijn maect goet bloet
12.11: Een arem man die wel wijn kent
14.39: Goeden wijn sonder coep
67.106: lic den jonghen man dat hi wel wijn kent
87.248: Nu beghint te ripene die wijn
87.318: Datmen most hiet heetmen nu wijn
wijs (14)08.12: Mach wel heeten een wijs man
11.11: Ende zalichede des sijt wijs
17c.1: Hij es wijs ende wel ghemint
17g.1: De leeraers segghen de ghene es wijs
24.12: Mach wel heeten een wijs man
46.17: Ghelijker wijs als die eerste dede
49 opschrift: Sente gregoris seit dat elc wijs mensche es schul-
57.97: Hier by es hi wijs groot of cleene
66.34: Hi volcht hier naer des sijt wijs
79.69: Soe mach den dommen maken wijs
87.56: Vp desen dach des sijt wijs
89.51: So gherechtich so wijs van rade
89.198: Hine si wijs ende van lettren vroet
89.205: Vroet van sterren wijs an deerde
wijse (3)57.123: Naer dat salemoen de wijse
89.26: Ende volghe der jeesten die de wijse
89.361: Die weerdich was in alre wijse
wijsen (3)79.88: Het soude ontuechten allen wijsen
89.80: Dat was in ector den wijsen
89.401: Die weerdich was in alre wijsen
wijser (1)23.16: Dat es der oudder wijser leere
wijshede (1)76.18: heere die wijshede hebben ende onderscheet ende die oudde
wijsheden (1)08 opschrift: Vele wijsheden
wijsheit (6)11.8: Ende goeden sin brinct wijsheit jn
11.9: Ende wijsheit doet gode minnen mede
57.112: Wiens wijsheit was sonder ghenoot
64.2: Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot
73.64: meer dan v macht of wijsheit vermochte
80.76: In mercker gheene wijsheit jnne
wijt (1)89.111: Hi ware heere der weerelt wijt
wike (2)79.84: Hets wel recht datmen haer wike
80.16: Maer binnen vuuer zielen wike
wiken (1)89.466: Ende den vianden niet wiken
wil (3)11.3: Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
66.40: God wil te male sijn eyghin sijn
80.1: Ic wil in dienste ghestade bliuen
wilde (7)68.51: Die tsonts vrient wilde beraden thoren
74.8: ende adiousteren wilde
74.67: biechte het ne ware datmen quaet wilde jnduceren
79.142: Hi wilde openbare orconden
82.35: An dat v sone wilde smaken
89.66: Om dat hi wilde dat niet bederue
89.423: So wilde hem judas altoes keeren
wilden (4)87.75: Wilden wel datse vp de stat
89.155: Die jnden wilden berch waren
89.159: Inden wilden berch slote
89.514: Ende wilden hem bertaengen af winnen
wilder (1)89.366: Wilder mater no sachter
wildi (9)57.136: Wildi selue ghi wert ontfaen
67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
67.114: Wildi segghen dat dauentuere contrarie es ende dat v
67.125: sone wildi testament maken so betaelt teerst v dienaers
67.128: ziele minnen wildi maken testament so doet voor v
77.60: Vrient ofte vriendinne wildi steruen ende leuen in
77.89: Wildi vp dat ghi hiet hebt van ander lieden goede
80.68: Wildi wandelen de edele paden
89.371: Ne gheene onschulde en wildi keeren
wildic (1)79.137: Wildic oec minnen om weder minnen
wildijs (2)12.13: Kindre wildijs mi lijden
89.711: Sone wildijs niet beghinnen
wile (4)16.1: Ic hoorde segghen in een wile
78.12: Doet van de wile dat de ziele jnden lichame es dat ghi
89.147: Doe droechde god ter seluer wile
89.570: Daer vacht hi jeghen ter seluer wile
wilen (1)80.5: Wilen in hoegher aert vp cliuen
wille (29)14.3: Dats van dinghen diet wille besien
14.8: Armen man diemen wille borghen
17h.2: Van saken die hi spreken wille
55.27: heeft doe lettel ende die niet hebbe goeden wille
56.1: Ic wille leuen maer ic moe steruen
56.3: Wille moet ic ouer gheuen
66.15: Hoe ic haer duechde wille ontbinden
67.91: wille de begheerte van huusene verhaest tvercoepen vanden
73.103: Of ghi yet hebt van yemene sonder sinen wille of
74.51: wille thebbene nemmermeer sonde te doene naer
74.65: men ne hadde wille te doene ende esmen die schudich
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.90: wille andren te hinderne dan by weghe . van rechte niet
76.29: datsi hebben ghemoghen ofte te hebbene goeden wille
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
77.71: Hebdi meeninghe ende wille te beterne v leuen vp dat
77.78: dat hi v wille verlichten v herte om te siene ende te wetene
77.120: huwe minne mi wille alle mine sonden vergheuen
77.147: dat hi hem wille setten in state inden welkin een goet
77.149: Item sy voorsien of hi es te banne ende dat hi hem wille
78.6: Hebdi wille v leuen te beterne
79.77: Daer soe wille mach so gaen
79.153: Die hi door minen wille leet
79.195: Ic wille betren mine mesdaden
80.4: Salich wijf ic wille di scriuen
81.47: Die de quaethede wille laten
87.92: De soete tijt nu commen wille
89.81: Die eenen rudder wille prisen
89.337: De fluu jordaen door sinen wille vlo
willegher (1)89.323: Die met willegher ghebaren
willen (8)09.6: Niet connen ende niet willen leeren
23.1: Die eene stadt willen regieren
67.133: si willen zijn si coepliede so es de verdeelinghe sekerst
73.72: Of ghi hebt willen versouken tquade ende verminderen
73.92: Of ghi niet en hebt willen vergheuen v gramscip of
76.72: van gode die vp den dach van heden es willen sijn gheherbercht
89.38: Die rudders met eeren willen wesen
89.393: So wel dat someghe willen leeren
willic (14)11.3: Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
20.1: Pour plus sauoir willic my poghen
20.2: Pour mieulx auoir willic ghedoghen
47.12: Vander derder willic niet zwighen
47.16: De vijfste willic daer vp keruen
66.9: Den boemgaert willic hier beghinnen
79.201: Te hare willic weder keeren
80.25: Deerste lettre willic prisen
80.115: Hier omme so willic minnen meest
89.12: Nu en willic my niet verdraghen
89.360: Den andren rudder willic prisen
89.400: Den derden rudder willic prisen
89.601: Ieghen hem willic niement ghenoten
89.640: Nu willic v den derden nomen
willich (1)66.46: Dats willich aermoede sijt seker des
willijs (1)89.83: Sine materie willijs rouken
wils (1)58.13: Maer elc wils een groot partseel
wilse (1)79.175: Ic en wilse daer omme lijden
wilt (35)10.6: Maer wies te vele wilt nemen jnne
57.22: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.23: Doch wilt mercken hoe wi jnt leuen
57.44: Secht dat ghi wilt jn sie niet omme
57.54: Ende wilt verstaen dat ic v telle
57.66: Secht dat ghi wilt jc en sie niet omme
57.111: Och dincken wilt vp salemoene
57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
57.140: Hy wilt al hoeren man ende wijf
63.1: Die al wilt handen dat hem valt te hande
66.39: Die dat wilt houden onbesmit
66.114: Wilt god sonder middel sijn
67.90: Eist dat ghi huusen wilt so doet meer by noede dan by
67.93: Als ghi eenighe dinghen vercoepen wilt wachtet v te
67.108: v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
73.1: So wie hem wilt stellen in state van gratien
74.11: alsmen tonsen heere gaen wilt ofte eenich sacrament
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
74.82: als de biecht heere daer of weten wilt ende datmen ghedincken
74.88: doen en wilt naer datmen vermach ofte datmen niet
74.89: laten en wilt sijn vleesschelike sonden ofte sinen quaden
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
76.12: ghine in dit gheloeue wilt ontfaen ende ghi v wilt
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
77.108: wilt my niet ontsegghen ne wilt my niet wedersteken
77.113: mi hebt ghecocht hemelrike wilt mi verlossen ghi
77.137: hem geuraecht of hijt wilt
78.15: doot ende wilt v onse
80.28: Hoort na mi jc wilt v wisen
81.90: Sone wilt langher letten niet
82.31: Heleghe moeder wilt bestaen
82.34: Wilt mi oec deelachtich maken
82.44: Nu wilt mi goedertiere sijn
82.52: Wilt mi ontsteken ende gloeden
83.17: Den slaep en wilt hi niet verhaten
wilter (1)66.85: De acoleye wilter ons vp leeren
wiltu (1)80.19: Salich wijf wiltu sijn verheuen
winde (1)57.27: Als een stof jnden winde vliecht
winden (1)27 opschrift: Vers vanden vier winden
wine (7)05.15: Die papen nutten metten wine
10 opschrift: Virtuut van wine
11 opschrift: De duecht vanden wine
11.14: So laet ons drincken vanden besten wine
67.102: wine dronkenscap ne doet niet te rechte dan datse dat
67.103: doet vallen in de modere die verlast es van wine es
87.314: Ende drincken vanden duutschen wine
winnen (4)09.5: Lettel winnen ende vele verteeren
73.135: winnen sout ghelijc of si vochten ofte dinghden of dronken
89.514: Ende wilden hem bertaengen af winnen
89.710: Alst al in liep om winnen
winnene (3)73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
89.673: Den heydenen weder te winnene aue
89.705: Om te winnene jherusalem
winninghe (3)55.11: gode niet om eenighe weerelike winninghe . Dander
73.121: Of ghi v verzworen hebt om winninghe
73.216: te doene . Te wetene leeringhen of wercken ofte winninghe
winninghen (1)67.123: vanden costen ter zwaerheit vander winninghen
winter (4)87.131: De winter es nu vergaen
87.141: Te winter heten stroe ende hoy
87.269: Vanden winter dits haer aert
87.330: Nu wert de winter een machtich man
winters (1)87.48: Die hebben van des winters coude
wise (1)89.647: Die heleghe wise godeuaerde
wisen (2)80.28: Hoort na mi jc wilt v wisen
89.74: Den wisen clerc die van hem screef
wit (4)13.12: Wit voete van aelst
66.37: Hier vp sal wassen een lelye wit
69.2: deerste es dat de jnghel brachte een wit cleet dat gheleit
69.6: Item een wit cleet dat de jnghel brachte vp sente seruaes
witte (1)14.61: Witte liede coene te male
witten (1)69.48: den witten donderdach
wiue (9)14.30: Betrout selden sinen wiue wel
14.31: Wiue die dickent den man antien
14.57: Ende quade wiue sonder scelden
14.81: Suuer maeghde ghestade wiue
21.4: Ghenouchte van niewen wiue duert een iaer
46.19: Eenen hiet alpheus te wiue
67.57: als ghi de scoffiericheit van huwen quaden wiue weten
67.59: ghenesen werden v zeericheit van huwen quaden wiue
73.207: wiue sonder causen van siecheden of ander redene
wiuelic (1)80.7: Wiuelic wijf huut goeder aert
wiuelike (4)80.22: Wiuelike name die es ghescreuen
80.90: Sonder in een wiuelike beelde
80.94: Dan in een wiuelike figuere
80.109: Die edele wiuelike minne ontsaecte
wiuen (2)09.10: Ende vele wercken by quaden wiuen
80.2: Met trouwen allen reynen wiuen
wolf (5)19.13: Scerp van luchte als de wolf
19.14: gaue van beenen als de wolf
19.15: goet jnden buuc als de wolf
19.16: sachte van draue als de wolf
60.1: Ware wolf ratte mus duuel doet
wonde (1)89.592: Selue ontfinc hi een doot wonde
wonden (3)66.87: Dats datmen de vijf wonden ons heeren
82.50: Met sinen wonden talre stont
89.310: Met xiiii wonden was hi dorsteken
wonder (4)57.91: Maer hoe groet wonder dat hi wrachte
89.127: Daer vintmen grote wonder af
89.314: Menich wonder schoene ende groot
89.446: Ende wonder dincken bi mier wet
wondert (2)79.63: My wondert seere dat yement leuet
79.104: My wondert vter maten zeere
wonen (1)14.36: Daer jnghelsche niet niet in en wonen
wonnen (1)89.164: Die tlant wonnen met ghewelt
woorde (1)02.11: Nu gharaet wat woorde es dit
woorden (5)73.73: tgoede van yemene met quaden woorden van hem
73.76: sijn woorden ende ghewercken verkeeren in tquade
73.80: v of by anderen by woorden of ghewercken
77.86: menschen dien ghi onrecht ghedaen hebt met woorden
80.70: In woorden in wercken no in daden
woort (8)02.3: Een woort dat beteekent claer
47.4: Nu hoort alle dese woort
80.27: Een woort van groter edelheden
80.63: Een woort ende heet justicia
80.100: Dat woort mach wel sijn ghepresen
80.111: Vte des vaders herte i goddelic woort
81.126: Dichten dese warachteghe woort
87.199: Met elcken verse verstaet mijn woort
worde (2)84.3: maintenerende worde eenich kint gheboren vp eenich
86.16: Drie maendaghe sijn jnt jaer worde i kint gheboren
wordekin (1)89.305: Want cesar dit wordekin bequame
worden (6)47.21: Sine voetstappen worden ghetelt
50.5: doot . de oeghen vanden lichame worden verclaert . Also
87.118: Groene worden bosschen ende haghen
89.273: Worden de romeine erre
89.542: Ende worden tslants verdreuen
89.576: De romeinen worden hem onderdaen
wormen (1)57.126: Ghemerct dat al si wormen spise
worpen (1)89.530: Si worpen meneghen steen
wortel (1)66.108: Een wortel van allen duechden es
wostine (1)89.328: Met moysesse jndie wostine
wouch (1)57.73: Nochtan maecti dat zeere wouch
woude (6)17e.3: De ghuene die niet wel en woude
58.36: Als hi woude datmen hem dade
66.4: Woude ix maent ghesloten sijn
87.47: Hare ghenoeten jnden woude
87.325: Die voghelkine jnden woude
89.312: Decti sijn oeghen om datti woude
woukere (1)67.99: onderdanich maecte van woukere
wrac (1)81.100: Wrac hijt stappans vp de stede
wrachte (1)57.91: Maer hoe groet wonder dat hi wrachte
wrake (1)73.79: yemene begheerende wrake om hem te ynderne by
wraken (1)81.98: Ende van wraken so ghereet
wreet (3)81.97: So vreeselic ende so wreet
83.39: Vele gram wreet in onghetrouwen
83.89: Hi es ghierich nijt ende wreet daer toe
wreke (1)79.94: Ic bidde hare dat soet niet en wreke
wreken (1)09.3: Alle dinc wreken niet verdraghen
wreket (1)89.376: Wreket eere dinen euelen moet
wy (23)11.16: So moghen wy hopen met gode te gane
15.25: Wy moghen sien marcken ende horen
46.34: Zebedeus hoeren wy so lyen
57.95: Hebben wy ons capkin wel ghedreghen
58.4: Dat wy daer vp souden leuen
64.2: Heb wy dat voor oghen dats wijsheit groot
66.13: Van vii bloemen die wy vinden
67.5: daer in te draghene waer vp wy v andwoorden dat al
79.107: O wy aerme ende echter aerme.
79.111: O wy ay mi ende echt ay my
79.187: O wy dat ic noyt sonde dede
81.17: So waren wy quite van allen vare
81.24: Met rechte souden wy hebben spoet
81.29: Wy waren alle met marien wel
81.36: Ende sullen wy de quaetheit leeren kinnen
81.61: Bliuen wy jn de sonden verloren
81.64: Dat wy an hare souden sien
81.122: Naer dat wy hebben verworuen
81.124: So moghen wy hem alle gheerne dienen met trouwen
87.36: Sente aechten dach wy hier venden
89.175: Hem was voorseit lesen wy
89.465: Wy sullent ons laten besueren
89.480: Vanden drie joden laten wy staen
wynocs (1)87.311: Sente wynocs volcht hier nare

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z