Huygens ING > Elektronische edities > Geraardsbergen

Concordantie, letter P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

p (1)07.5: Metter v so comt de p
paden (1)80.68: Wildi wandelen de edele paden
paefs (1)89.661: Dat de keyser heynric ende de paefs
paer (1)83.75: Dits sanguins natuere een paer
paerde (1)87.138: Scape paerde ende coyen
paerden (1)65.4: By drien paerden duert de mensche
paert (1)58.26: Ic wane hi maer een paert en reet
paeschdach (1)76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
paesschen (2)74.10: ten minsten eenwarf tsiaers te paesschen ende
76.48: ende tontfane sinen behoudere te paesschen ende beter
paeu (1)66.77: De edel paeu dat dinct mi goet
paeus (2)89.664: Ende daer naer de paeus dander mede
89.666: So dede de paeus alexandre
paise (1)77.184: ende dat hijs sal sijn te seker ende te meer in paise
palen (1)89.229: Ten palen vanden romschen rike
palmboem (1)66.33: De palmboem schoene ende groene ghedaen
palmboeme (1)69.67: Bosch van palmboeme ende anderen houte . yser mine
palme (2)66.36: Met rechte droughe hi dat palme rijs
89.384: Die vi ellen ende een palme was lanc
panem (1)47.1: Aagustinus ait missa septem tibi confert . panem
panis (1)39.1: Hac in clausura . panis remanente figura
pape (1)60.2: So en ware hont pape noch catte noet
papen (2)05.15: Die papen nutten metten wine
14.5: Papen sietmen selden melde
paradijs (2)11.12: Brinct de ziele jnt paradijs
55.75: sullen hebben ende hemlieden gheuen sijn paradijs . want
paradise (1)89.178: Hy was ten eerdschen paradise
pardoene (2)69 opschrift: Vanden pardoene dat taken es xv daghen lanc
69.52: Tsente cornelis sijn pardoene ghelijc te tricht
parijs (6)22.1: Van parijs te prouins xx milen
73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
77.197: jnt godhuus van parijs
79.70: En es clerc in al parijs
89.566: Voort es hi te parijs gheuaren
paris (1)77 opschrift: Regement oerboorlic ter doot ghecomposeert ende ghe-
parsiene (1)89.213: Vp de parsiene met groter gheere
parsoen (1)57 opschrift: De weerelike parsoen
parsoene (1)57 opschrift: Hier naer volcht een exempel om twee parsoene
partie (5)77.19: Deerste partie hout vier vermaninghen
77.59: De tweeste partie hout vi vraghen
77.97: De derde partie es van bedinghen
77.134: De vierde partie oudt x voorsienicheden
89.535: Ende hem volchde sine partie
partien (2)46.26: Coren in harer partien
77.17: partien dats te wetene vermaninghe vraghinghe
partseel (1)58.13: Maer elc wils een groot partseel
pas (2)69.71: Niuele goede oudde stat pas dauwe . roesbeke Edinghen
77.22: hine moet liden dit pas want wi en hebben jnde weerelt
passie (3)76.5: vp den kerstdach de welke ontfinc de doot ende passie
76.104: De tweeste sake es om de passie ons heeren ende onse
82.47: Dats sine passie sine noot
passien (3)05.13: Hi liet hem passien toter doot
77.105: van huwer salegher passien mijn warachtich behouder
77.111: duchte van huwer passien met der welker ghi hebt
pasteiheters (1)13.7: Pasteiheters van corterike
pat (1)89.689: Verdaen in meneghen zwaren pat
pathene (1)69.18: Item sente seruaes hooft sinen kelct ende pathene daer
patient (1)51.5: medoeghen . jtem datment patient ende ghedoechsam
patrimonie (1)67.97: Het es beter hongher ende dorst hebben dan sijn patrimonie
patris (2)75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
75.9: patris et filij et spiritus sancti Amen
pauche (1)88.7: Valentijn pauche julien saen
paus (1)77.187: so ghebiedt de paus eenen yegheliken medecijn dat
pause (1)89.450: Pause te nomene in dien daghen
pauwels (3)87.25: Dits sente pauwels dach mi dinct
87.180: Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
88.4: Vincen cis pauwels julien valeri
payene (1)05.9: Te payene was hi harde goet
payse (1)67.52: payse maer bestant van eenen tijde eist dat ghi v
peccata (1)41.1: Egidi merito karoli peccata remitto
peccatis (2)75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
75.4: Ego absoluo te a peccatis tuis . jn nomine patris et
peccato (1)75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
peelgrim (1)69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
peeren (2)87.161: Erieken kersen apelen peeren
87.240: Van appelen peeren noten mede
peinsde (4)59.15: Noyt en was ic sonder vreese als ic peinsde gods
68.17: Sint dat elc peinsde binnen mijn
70.4: redene dat hi doe peinsde ende verstont te weereliken regemente
70.5: hi peinsde by hem seluen hem en ghebrac nie
peinsen (4)01.27: xvii doen den meneghen peinsen
14.64: Vossachteghe liede sonder quaet peinsen
73.8: men sal van te voren peinsen sijn sonden te bekennene
79.146: Ende si consten peinsen om de smerte
peinsende (2)55.63: dit aensiende ontfinc alle de beesten peinsende datse
83.94: Vrec peinsende ende drouue van moe
peinsene (2)73.111: Of ghi daer omme hebt ghelaten te peinsene om gode
73.155: Of ghi roukeloes hebt gheweest te peinsene om de
peinst (6)67.82: so dissimuleert v ende al horende so peinst om ander dinc
67.86: want hi peinst v te bedrieghene andersens de cnape
74.15: peinst te hebbene . maer beter ware dicwile ghebiecht naer
77.27: Peinst om die gratie die v god doet als hi v gheeft kennesse
77.48: Peinst te deser hueren met allen te huwer salicheit
77.55: sonder v naer dat hi v te hem nemen wille So peinst
peistringhen (1)19.12: goet van peistringhen als de ezel
pel (1)55.6: vanghenesse helpe . Tseste es datmen herberghe de pel
pellicaens (1)66.89: Des pellicaens trouue die niet ne es cleene
pellit (1)42.3: luget opem remouet hostem fantasmata pellit
pelsmakers (1)13.18: Pelsmakers van menene
pendant (1)22.46: Van daer te aigue pendant xi milen
penitencie (1)74.64: Item ne esmen niet schuldich penitencie te ontfane
penitencier (2)74.29: hi ware penitencier ende volghen dese sonden hier naer
74.60: Item eist dat de penitencier niet al hoeren en wilt dan
penitentie (2)59.17: Noyt en vernoyde my penitentie als ic besach
74.101: ende daer in leit haer principael penitentie
penitentien (1)76.102: ende penitentien den welken tijt ghi sijt schuldich
peperloec (1)13.43: Peperloec heters van eecke
percheuael (1)68.1: Percheuael broeder lieue gheselle
perde (1)21.3: Ghenouchte van niewen perde duert een maent
perden (1)19 opschrift: De properheden vanden perden
perdet (1)47.2: dat gloriam fugat oblito relaxit visum non perdet hodie
perfert (1)28.1: Colera mens mota rarius desentia perfert
pergo (1)44.2: In limphis pergo . labor est meus amplior ergo
periance (1)22.20: Van daer te periance v milen
perse (1)89.517: Grote perse daden algader
persen (2)89.137: Persen wan hi ende meden mede
89.699: Persen wan hi ende meden mede
persequeerde (1)73.68: ne persequeerde
perseuale (1)89.21: Als perseuale ende lanceloot
perseuereren (1)53.6: perseuereren in duechden
persile (1)89.146: Die dor tlant ghinc van persile
persoen (7)67.127: persoen lief hebben beueelt v ziele den ghenen die haer
73.189: ende van wat state de persoen was of die maghet was ofte
74.50: Voort es te wetene dat de persoen diei hem biecht es schuldich
74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
74.86: weder sijn sonden te herbeghinnene dien persoen ne esmen
74.102: Item eist dat de persoen sijn neerensticheit doet te herdinckene
76.32: vinden ende es eenich persoen die si in de sententie
persoene (2)74.16: den staet vanden persoene ten viere principalen feesten
74.43: sijn in hem seluen alleene oft met ander persoene
persone (1)77.11: ofte tidelic den persone van onsen heere vp dat hi noch
pertieren (1)22.4: Van daer ter pertieren xiii milen
peste (1)45.7: sic ut saluemur . a peste nec hoste grauemur
pestifer (1)45.1: Pestifer afflatu crux dente celerque volatu
peyne (1)74.49: neerstelic ende claerlic vp de peyne van verdommenessen
phedron (1)71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
philijps (1)87.121: Sente philijps ende sent jacops dach
philips (2)88.17: Philips cruce dan jan
89.122: Philips sone van macedone
philosophe (1)71 opschrift: De philosophe platoen
picken (1)87.217: Sy mayen si picken met ghewelde
pieter (5)69.29: sente pieter dapostel gaf sente seruase hem macht gheuende
86.11: was ghecruust . dander als sente pieter ghecruust
88.8: Pieter mathis moeter staen
88.24: Sente jan loy dan niclaus pieter
88.29: Pieter steuin jn oexst donaet
pieteren (1)83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
pieters (3)87.53: Sinte pieters dach ic nu ghewaghe
87.180: Sente pieters ende sente pauwels dach mi dinct
87.213: Sente pieters dach apostel weerde
pietmaent (1)88.33: Gillis pietmaent berthin gheeft
pijn (1)58.21: Hy hadde ghedaen meneghe pijn
pijnlichede (1)89.665: Vaste hilden de pijnlichede
pijnlicste (1)79.189: Dats mi de pijnlicste dach
pine (9)77.36: de pine van huwer ziecheden ende vander doot in goeder
77.37: ghedoechsaemheden ende gode te biddene dat alle de pine
77.45: ende god sal v vergheuen pine ende mesdaet ende sult seker
79.49: Hi doechde pine menichfout
79.102: Des doghic pine menichfaut
87.173: Dor de hitte die hem pine doet
89.71: Ende alle ghenouchte dat was pine
89.242: Ende vacht zeghe met groter pine
89.329: xl jaer ende doechde pine
pinen (11)48.25: om verlatenesse der pinen om gratie te beiaghene
57.139: Wilt tot hem in sijn pinen gaen
67.26: spisen datsi niet gulsich en werden want met pinen
73.10: pinen soude om een groot weerlic dinc te winnene want
76.7: vander pinen vander hellen vp den goeden vrindach
76.13: pinen hem te ontfaene helechlec ende weerdelic ende
76.86: minderne die pinen die wi met sonden hebben verdient
77.26: schuwene de vreeselike pinen vander hellen
79.152: Als my ghdinct der groter pinen
80.59: Ghi moechter met commen in zwarer pinen
81.8: Ende verden vander helscher pinen
pion (1)22.16: Van daer te saint pion vi milen
pipen (1)87.170: De voghelkine hoerment pipen
pipers (1)67.81: Wildi ghenouchte hebben met pipers ende jongheleurs
pise (1)22.37: Van daer te pise xx milen
plach (3)68.37: Die vrient die desen man oec plach
70.1: Cathoen ende tulle recorderen dat scipioen plach te segghene
89.219: Dat stout volc plach te sine
plachmen (1)89.449: Dat plachmen doe jnden exempel
plaetsen (1)74.20: plaetsen so dat elc moghe sien ende aenschouwen te
plaghe (1)87.130: De voer de plaghe coes de doot
plaghen (4)87.19: Vander plaghen vanden helschen viere
87.49: Langhen tijt ghehadt zware plaghen
87.117: Es schuldich te vasten jeghen de plaghen
89.11: Der wapenen met eeren plaghen
plaisance (1)22.27: Van daer te plaisance xx milen
platoen (1)71 opschrift: De philosophe platoen
platte (1)13.48: Platte ghesellen van sleedinghen
pleechtmen (1)89.637: Taken pleechtmen sine casse te ziene
pleghen (2)76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
87.63: Die sulker saken vele pleghen
pleghet (1)79.64: Die der minnen niet en pleghet
pleinlic (1)73.74: te segghene openbaerlic of heymelic pleinlic of by
pleyne (1)80.36: Ghi sult besitten themelsche pleyne
pleynlic (1)73.44: van vare te segghene pleynlic huwe sonden ghelijc dat
pliet (1)79.96: Dat het der minne niet en pliet
ploters (1)13.15: Vacht ploters van poperinghen
plouch (2)87.81: Vaert te velde met sijnder plouch
87.255: Te velde vaert hi met siere plouch
plumen (1)87.101: De cockouc die in sine plumen
plus (2)03.7: Et encore est plus fol
20.1: Pour plus sauoir willic my poghen
poerter (1)55.50: Item een rike poerter jnt lant van bourgoingen gaf al
poerters (1)13.2: Poerters van brugghe
poghe (1)57.143: Elc poghe hem jn tijts van ommesien Amen
poghen (2)20.1: Pour plus sauoir willic my poghen
87.281: Om den harinc poghen si nauwe
pointe (6)08.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
08.9: Te pointe connen verdraghen
08.11: Die dese pointe houden can
23.2: Sullen dese pointe anthieren
24.3: Te pointe connen nemen ende gheuen
24.9: Te pointe connen verdraghen
pointen (1)24.11: Die dese pointen houden can
pompee (4)89.214: Pompee die bleef jndie stede
89.279: Pompee die liet onbewaert
89.283: Pompee verwan hi daer
89.286: Daer pompee wart verraden
pont (1)22.32: Van daer te pont a tresmon xii milen
poperinghen (1)13.15: Vacht ploters van poperinghen
poriusse (1)89.167: Vp poriusse met groten wighe
possessie (1)73.19: possessie goud ende seluer of om natuerlic goet ghelijc
potenchen (1)69.15: Item sinen peelgrim staf met eener potenchen daer
potentiane (1)88.19: Ka brandaen potentiane
potest (1)75.2: de quibus confessor jntendit et potest absoluere con
pour (3)11.15: Garnaetse maleuiseie saint pour sain beane
20.1: Pour plus sauoir willic my poghen
20.2: Pour mieulx auoir willic ghedoghen
practiseren (1)83.15: Practiseren staet sinen behaghe
pratique (1)88 opschrift: Pratique om den kalendier
precieusen (2)76.3: precieusen ende glorieusen lichame ons heeren jhesu cristi
76.110: sinen precieusen lichame ende weerdich sacrament
preciosa (1)38.1: Sacra caro cristi . preciosa loco jacet jsto
predeken (1)55.55: Item een ackerman hoerde predeken sinen curet
predic (1)76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
preiudicie (1)74.59: by middele vanden biecht heere sonder ander preiudicie
prelaet (1)74.28: hi en hadde dies speciale macht vanden prelaet of dat
prelate (3)12.1: Prelate die gode niet en ontsien
55.13: ghelijc de prelate haer ondersaten ende de meester sijn
74.72: rade van sinen prelate of van den ghenen dies van
prelaten (1)55.16: toe den prelaten ende den weereliken lieden heeren
present (2)80.64: Dats een harde edel present
89.626: Sine besnidenesse voor een present
presenteert (1)67.72: die hem seluen presenteert met spraken sijn ve
presentie (1)67.74: in v presentie
prestre (1)22.36: Van daer te prestre sainte x milen
priamus (1)89.61: Dan ector was priamus sone
prian (1)89.85: Dat sijn vader de coninc prian
priester (5)73.84: verliesen ende of de ghene es clerc of priester
73.191: of die ghesacreert was of van religioene of van priester
74.27: welken een simpel priester niet en mach absolueren
74.31: dinghen . jtem sacrilege . jtem slaen clerc of priester
77.196: priester diere toe es gheordeneert alsoe ment houdt
priesters (5)12.2: Priesters die haer kercke vlien
15.17: Priesters de scriftuere vut gheuen
74.73: hem macht heeft ende niet alleenlic by simplen priesters
76 opschrift: Vermaninghen ende ghebode die de priesters
89.621: Ende stelder in priesters ende clercke
priestre (1)68 opschrift: Hier naer volcht een exemple ghesonden bi eenen eer-
prighe (1)89.166: Beede met campe ende met prighe
prijse (1)57.125: Noch abselon die schoene van prijse
prijsen (1)01.3: xvii sijn van hoeghen prijsen
prijst (2)67.73: le vriende ne houdt niet dat v vrient es die v prijst
87.67: Maer men prijst waren sonneschijn
primam (1)29.1: Non ad latrinam . tu debes dicere primam
primo (1)33.1: Hic transire caue . nisi primo dixere aue
primum (1)61.2: Est primum durum quia nosco me moriturum
prince (2)77.21: onsen heere ende es gheen mensche coninc no prince
89.439: Vp meneghen prince ende meneghen man
princelike (1)37.5: weerelike ende princelike hertoghen.
princhen (1)89.210: Drie princhen de twee souden vechten
principael (1)74.101: ende daer in leit haer principael penitentie
principale (1)74.75: men es schuldich te biechtene de principale ende hoe
principalen (2)53 opschrift: Vanden iiii principalen duechden gheheeten
74.16: den staet vanden persoene ten viere principalen feesten
principalic (1)76.71: lic ende deuotelic principalic om de heere ende weerdicheit
prior (1)75.11: est excominicatio vel de alijs addatur forma prior addiciones
prise (4)79.57: Dat icse prise dats wel recht
89.25: Dies stekic dese buten prise
89.29: Hebbicker drie in prise gheset
89.179: Daer gafmen den eere van prise
prisen (5)80.25: Deerste lettre willic prisen
89.19: Maer die si prisen dese wale
89.81: Die eenen rudder wille prisen
89.360: Den andren rudder willic prisen
89.400: Den derden rudder willic prisen
prisene (2)80.86: Es niet te prisene voor eene reyne
89.13: Te prisene desen ofte dien
prisic (3)79.89: Nochtan al prisic minne dus zeere
89.326: Den eersten prisic josue
89.600: Den anderen prisic karel den grooten
pro (1)75.1: Forma absolutionis sufficiens et requisite pro peccatis
prochiaen (1)76.39: prochiaen ne neme den lichaem ons heeren in dese
prochianen (1)76.43: prochianen vp de sententie van verwatenesse dat
prochie (2)73 opschrift: Hier naer volcht een verclaers van eener biechten vten
76.54: dat niement en ontfa onse heere in dese kercke ofte prochie
prochipape (2)76.41: dat hi heeft orlof van sinen prochipape ofte
76.47: dwelke es van hem te biechtene an sinen prochipape
proeue (1)67.66: Costelike cleedere sijn proeue van cleenen sinne cleedere
proffijt (1)87.256: Ende doet den lande sijn proffijt
proffite (1)73.151: ende gheenen proffite ofte in sonden ende specia
profijt (2)57.28: Gheen leuen en esser om profijt
68.26: Die dicwile liet sijns selfs profijt
profiteerne (1)74.58: sijn sonden . of het ne ware oec om te meer te profiteerne
profitelic (1)77.15: ende jnt ghemeene es dese maniere profitelic om te
profiteliker (1)77.9: profiteliker . het es dicwile van meerder verdienten
profiten (1)67.111: jachonde costen meer dan si profiten honden die
promissione (1)89.341: Int lant van promissione
properheden (3)13 opschrift: De properheden vanden steden van vlaendren
19 opschrift: De properheden vanden perden
83 opschrift: Hier naer volghen de properheden vanden
properheit (2)79 opschrift: Van gherechter minnen
83.7: Soe wert die properheit ghemeert
properlic (1)83.51: De sanguin properlic in sin natuere
prophete (1)89.426: Hoe jeremias de prophete
propost (1)74.85: Item eist dat de persoen die hem biecht wille heeft of propost
propre (1)48.8: te messen waert ende dat sijn propre ware so verdient hi
propriteiten (1)83.32: Dus volghen hem propriteiten schiere
propter (1)75.10: Et cum hoc fiat absolucio de peccato propter quod lita
prouerbien (1)17a opschrift: Prouerbien
prouffijt (1)87.303: Dies vele heeft dats sijn prouffijt
prouft (1)71.1: In sinen bouc gheheeten phedron prouft by redenen ende
prouinciarum (1)43.2: omnium ciuitatum et prouinciarum gallie
prouins (1)22.1: Van parijs te prouins xx milen
prouuen (3)11.3: Dat willic prouuen wil diere sin an legghen
67.108: v prouuen wilt hoe datti eenen anderen ghenesen
79.138: Soe machic prouuen wel met sinnen
prouuic (2)79.159: Hier by prouuic wel met sinne
80.41: Ende by marien prouuic dit
prumen (1)87.242: Prumen ende alrande oeft
puella (1)45.6: sic vi compressit quam salua puella recessit
puere (1)80.95: Die haer hout vlecken puere
pure (1)80.21: So hout dy van vlecken pure
purgatie (2)77.38: moet werden ghekeert in de zuuerhede ende purgatie
77.40: sonden ende dat ghi moet maken dijn purgatie in dese
purgo (1)29.2: Corpus purgo meum . sed tamen oro deum
putier (2)14.18: Eenen dobbeleere met putier
14.53: Den putier goedertiere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z